Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0183/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.11
CRE 28/09/2011 - 4.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0424

Протокол
сряда, 22 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

16. Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ***I - Прилагане на процедурата при прекомерен дефицит * - Изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите-членки *.- Бюджетен надзор в еврозоната ***I - Надзор върху състоянието на бюджета и надзор и координация на икономическите политики ***I - Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool и Carl Haglund представиха своите доклади.

Изказаха се: András Kármán (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pervenche Berès (докладчик на комисията по заетост и социални въпроси) и Sari Essayah (заместаща David Casa, докладчик на комисията по заетост и социални въпроси).

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc и Ramon Tremosa i Balcells.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo и Jean-Paul Gauzès.

(продължение на разискването: вж. точка 18 от протокола от 22.6.2011).

Последно осъвременяване: 6 октомври 2011 г.Правна информация