Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. birželio 22 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

16. Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I - Perviršinio deficito procedūros įgyvendinimas * - Valstybių narių biudžeto sistemų reikalavimai *.- Biudžeto priežiūra euro zonoje ***I - Biudžeto būklės priežiūra ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I - Vykdymo užtikrinimo priemonės, skirtos perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl valstybių narių biudžeto sistemų reikalavimų [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool ir Carl Haglund pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: András Kármán (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Pervenche Berès (Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešėja) ir Sari Essayah (ji pakeitė Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešėją David Casa).

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Ivo Strejček ECR frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc ir Ramon Tremosa i Balcells.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo ir Jean-Paul Gauzès.

(diskusijų tęsinys: žr. punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Atnaujinta: 2011 m. spalio 6 d.Teisinis pranešimas