Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2160(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0141/2011

Разисквания :

PV 23/06/2011 - 5
PV 23/06/2011 - 7
CRE 23/06/2011 - 5
CRE 23/06/2011 - 7

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 23 юни 2011 г. - БрюкселОкончателна версия

5. Пети доклад на Европейската комисия относно сбижаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г. - Изпълнение на програмите на политиката за сближаване за периода 2007—2013 г. - Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване - Цел 3: бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни - По-ефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие и други структурни фондове (разискване)
CRE

Доклад относно Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 г. [2011/2035(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Доклад относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. [2010/2139(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

Доклад относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване [2010/2158(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

Доклад относно цел 3: Предизвикателство пред териториалното сътрудничество - бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни [2010/2155(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

Доклад относно настоящото положение и бъдещото взаимодействие за постигане на по-голяма ефективност на Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове [2010/2160(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

Markus Pieper, Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid и Georgios Stavrakakis представиха своите доклади.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказа се Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията CONT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Veronica Lope Fontagné (докладчик по становището на комисията EMPL), Antigoni Papadopoulou (докладчик по становището на комисията EMPL), Anna Rosbach (докладчик по становището на комисията TRAN), Tadeusz Cymański (докладчик по становището на комисията FEMM), Jaromír Kohlíček (докладчик по становището на комисията TRAN), Erminia Mazzoni, от името на групата PPE, Constanze Angela Krehl, от името на групата S&D, Ramona Nicole Mănescu, от името на групата ALDE, Philip Bradbourn, от името на групата ECR, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miloslav Ransdorf, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, John Bufton, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Nuno Teixeira, Pervenche Berès, Riikka Manner, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Cornelia Ernst, Juozas Imbrasas, Lambert van Nistelrooij, Karin Kadenbach, Adam Bielan, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Andrea Cozzolino, Michail Tremopoulos, Jan Olbrycht, Vasilica Viorica Dăncilă и Iosif Matula.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Mojca Kleva, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati (докладчик по становището на комисията EMPL) и José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, María Irigoyen Pérez, Kristiina Ojuland, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Patrice Tirolien, Anneli Jäätteenmäki, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Sabine Verheyen, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski, Victor Boştinaru, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut и Надежда Нейнски.

Изказаха се: Johannes Hahn и Miroslav Mikolášik.

(продължение на разискването: вж. точка 7 от протокола от 23.6.2011).

Последно осъвременяване: 7 октомври 2011 г.Правна информация