Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0387/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2011 - 7.20
CRE 05/07/2011 - 7.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0315

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.20. Αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 8 Ιουνίου 2011 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουλίου 2011 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0379/2011, B7-0380/2001 και B7-0387/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0379/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0379/2011, B7-0380/2001 και B7-0387/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi και Cătălin Sorin Ivan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck και Gianni Vattimo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0315)

Παρεμβάσεις:

William (The Earl of) Dartmouth πριν από την ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου