Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2242(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0228/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0228/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 3
PV 06/07/2011 - 5
CRE 06/07/2011 - 3
CRE 06/07/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0331

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

3. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες [2010/2242(INI)] - Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jan Vincent-Rostowski (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Άννυ Ποδηματά, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen και Thomas Mann.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει ο Robert Atkins σχετικά με την οργάνωση των συζητήσεων.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes και Alfreds Rubiks.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και Ludwik Kotecki (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου