Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0451/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0335

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο

H Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marek Henryk Migalski για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Knut Fleckenstein, ο οποίος και του απαντά, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Traian Ungureanu, ο οποίος και του απαντά, Werner Schulz, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Marek Henryk Migalski, ο οποίος και του, και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Inese Vaidere, Bastiaan Belder και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας τον Δεκέμβριο (B7-0396/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011 (B7-0448/2011

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Ρωσικής Κρατικής Δούμας τον Δεκέμβριο (B7-0450/2011

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Ρωσικής Κρατικής Δούμας τον Δεκέμβριο (B7-0451/2011

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας το Δεκέμβριο (B7-0452/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου