Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
вторник, 13 септември 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Преработен) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery от Дания) (COM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0064/2011 - C7-0195/2011 - 2011/2160(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC .25/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0065/2011 - C7-0196/2011 - 2011/2161(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за Директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (COM(2011)0385 - C7-0200/2011 - 2011/0170(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2011)0510 - C7-0203/2011 - 2011/0183(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON, CONT, REGI

- Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) (COM(2011)0512 - C7-0204/2011 - 2011/0185(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕИО) №3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, и за изменение на Регламент(ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Предложение за решение за сключването на Международното споразумение за какаото от 2010 година (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (COM(2011)0446 - C7-0208/2011 - 2011/0193(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Düsseldorf — автомобилна промишленост, подадено от Германия) (COM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, TRAN

- Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1931/2006 по отношение на включването на Калининградска област и определени полски административни региони в граничния район, за който се прилага режимът за МГТ (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) №1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

EMPL, BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013г.) (COM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, AFCO, CULT, EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО)№1698/2005 на Съвета относно някои разпоредби, свързани с финансовото управление, за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас (COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

EMPL, BUDG, CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/026 PT/Rohde от Португалия) (COM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0070/2011 - C7-0223/2011 - 2011/2169(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0071/2011 - C7-0224/2011 - 2011/2170(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни (09793/2011 - C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0073/2011 - C7-0230/2011 - 2011/2171(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0074/2011 - C7-0231/2011 - 2011/2172(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0075/2011 - C7-0232/2011 - 2011/2173(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ECON

2) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland и Utrecht разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0303/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0304/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/028 NL/Overijssel разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0305/2011)

- Доклад относно предложението за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (EGF/2010/030 NL/Noord-Holland и Flevoland разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0306/2011)

Последно осъвременяване: 6 декември 2011 г.Правна информация