Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2805(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0498/2011

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 11.1
CRE 15/09/2011 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0392

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.1. Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 και B7-0500/2011

Παρεμβαίνει η Véronique De Keyser, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση της Rafah Nached, η οποία συνελήφθη στη Συρία και έκτοτε αγνοείται η τύχη της.

Οι Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis και Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt και Cristian Dan Preda, και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik και Michael Gahler.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Οκτωβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου