Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
четвъртък, 27 октомври 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Настоящо развитие на положението в Украйна (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Настоящо развитие на положението в Украйна

Разискването се състоя на 12 октомври 2011 (точка 17 от протокола от 12.10.2011).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, относно текущите събития в Украйна (B7-0543/2011);

- Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, относно текущите събития в Украйна (B7-0544/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно текущите събития в Украйна (B7-0550/2011);

- Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec и Pavel Poc, от името на групата S&D, относно текущите събития в Украйна (B7-0552/2011);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, относно текущите събития в Украйна (B7-0553/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Андрей Ковачев, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Надежда Нейнски, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно текущите събития в Украйна (B7-0554/2011).

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 27.10.2011.

Последно осъвременяване: 24 януари 2012 г.Правна информация