Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0542/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0471

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.6. Η κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Οκτωβρίου 2011 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.10.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27.10.2011 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0547/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 και B7-0555/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0542/2011

(αντικαθιστά τις B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 και B7-0555/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

- Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

- Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0471)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0547/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Mario Mauro ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 5, που κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου