Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0543/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0472

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.7. Τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Οκτωβρίου 2011 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.10.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2011 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0543/2011, B7-0544/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 και B7-0554/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0543/2011

(αντικαθιστά τις B7-0543/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 και B7-0554/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Inese Vaidere, Jacek Saryusz-Wolski, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė και Traian Ungureanu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

- Hannes Swoboda, Marek Siwiec και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Silvana Koch-Mehrin και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0472)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0544/2011 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου