Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2874(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0540/2011

Συζήτηση :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.1. Θιβέτ, ειδικότερα αυτοπυρπολισμοί γυναικών και ανδρών μοναχών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 και B7-0564/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0540/2011

(αντικαθιστά τις B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 και B7-0564/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka και Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

- Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0474)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου