Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2913(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0593/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0512

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.6. Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 και B7-0593/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0588/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 και B7-0593/2011

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Sabine Lösing, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0512)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0591/2011 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου