Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.3. Τυνησία: η περίπτωση του Zakaria Bouguira
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 και B7-0720/2011

Οι Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Monica Luisa Macovei και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου