Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2947(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0719/2011

Συζήτηση :

PV 15/12/2011 - 13.3
CRE 15/12/2011 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14.3. Τυνησία: η περίπτωση του Zakaria Bouguira (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 και B7-0720/2011.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0712/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 και B7-0720/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik και Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi και Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0592)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου