Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2911(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0145/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.9. Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 και B7-0148/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0145/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 και B7-0148/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle και Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Christel Schaldemose και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0082)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου