Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
сряда, 14 март 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Морското пиратство (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Морското пиратство

Andris Piebalgs (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Georgios Koumoutsakos, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Izaskun Bilbao Barandica, за да зададе въпрос „синя карта“ на Younous Omarjee, който отговори на въпроса, Mathieu Grosch, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro и Potito Salatto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke и Licia Ronzulli.

Изказа се Andris Piebalgs.

Разискването приключи.

Предложенията за резолюции, които трябва да се внесат съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 3 май 2012 г.Правна информация