Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 marca 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

5. Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów

Debata odbyła się dnia 13 marca 2012 (pkt 12 protokołu z dnia 13.3.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE, w sprawie dyskryminujących stron internetowych i reakcji rządowych (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford i Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie dyskryminujących stron internetowych i reakcji rządowych (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 15.3.2012.

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2012Informacja prawna