Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0187(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0149/2012

Ingediende teksten :

A7-0149/2012

Debatten :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.50
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 9 mei 2012 - BrusselDefinitieve uitgave

17. Roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

Angelika Niebler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Paul Rübig, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Vicky Ford, Jaroslav Paška, Romana Jordan en Teresa Riera Madurell.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladko Todorov Panayotov, Marina Yannakoudakis, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák, Mara Bizzotto, Horst Schnellhardt, Silvia-Adriana Ţicău, James Nicholson, Hermann Winkler, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Seán Kelly, Pavel Poc, Marco Scurria, Ioan Enciu, Alojz Peterle, Marita Ulvskog, Regina Bastos, Francesco De Angelis, Hubert Pirker, Wojciech Michał Olejniczak, Danuta Jazłowiecka en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Petri Sarvamaa, Phil Prendergast en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes en Nicolai Wammen.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.50 van de notulen van 10.5.2012.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2012Juridische mededeling