Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2025(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0274/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0274/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 11
CRE 21/11/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0453

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ [2012/2025(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία-Ελένη Κοππά (A7-0274/2012)

Η Μαρία-Ελένη Κοππά παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) και Nadezhda Neynsky (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic και Ελένη Θεοχάρους.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Κουμουτσάκος, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu και Elmar Brok.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Μαρία-Ελένη Κοππά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου