Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0161/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0161/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2012/2865(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Marije Cornelissen, η οποία απαντά στην ερώτηση, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Χαράλαμπος Αγγουράκης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Libor Rouček, ο οποίος απαντά και στη συνέχεια, όπως η Marije Cornelissen, θέτει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον William (The Earl of) Dartmouth, ο οποίος απαντά, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Lucinda Creighton.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου