Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2081(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0176/2013

Συζήτηση :

PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος - Ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο - Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2013/2632(RSP))

Έκθεση σχετικά με την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο [2011/2081(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων [2013/2082(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Marietje Schaake και Laima Liucija Andrikienė παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, και Gay Mitchell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Νικόλαος Χουντής και Bruno Gollnisch.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Ewald Stadler, György Schöpflin, Μαρία-Ελένη Κοππά, Struan Stevenson, Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) και Laima Liucija Andrikienė.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013 και σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Αυγούστου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου