Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2130(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0229/2013

Ingivna texter :

A7-0229/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 13

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.8

Antagna texter :

P7_TA(2013)0315

Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (debatt)

Betänkande om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) [2012/2130(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares redogjorde för sitt betänkande.

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) och Viktor Orbán (Ungerns premiärminister).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från József Szájer, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Lajos Bokros för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från András Gyürk, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (talmannen kommenterade den senaste talarens inlägg); Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av Szájers inlägg (talmannen påminde om de beslut som låg till grund för debatten); József Szájer svarade Guy Verhofstadt (talmannen ställde sig bakom Guy Verhofstadts kommentarer och återkallade József Szájers till ordningen och förklarade att vissa delar av dennes inlägg var oacceptabla); József Szájer yttrade sig för att klargöra sina tidigare inlägg (talmannen återkallade honom återigen till ordningen); Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zoltán Bagó, Kinga Gál (talmannen bekräftade den demokratiska legitimiteten för betänkandet av Tavares); därefter yttrade sig återigen Kinga Gál, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, vilken yttrade sig om närmast föregående inlägg, och Jacek Protasiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cashman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská och Andrew Henry William Brons.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) och Viktor Orbán.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, och Rui Tavares.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 3.7.2013.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Senaste uppdatering: 4 oktober 2013Rättsligt meddelande