Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 8. října 2013 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ***I (pokračování rozpravy)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Začátek ropzravy: bod 6 zápisu ze dne 8.10.2013).

Vystoupili: Kriton Arsenis za skupinu S&D, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE, Anna Rosbach za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Richard Seeber, Victor Boştinaru, Satu Hassi, Konrad Szymański, Rolandas Paksas, Bogusław Sonik, Jo Leinen, Paul Nuttall, Sophie Auconie, Kathleen Van Brempt, Christa Klaß, Gilles Pargneaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Pavel Poc a Herbert Reul.

Předsedající uvedl, že s ohledem na nedostatek času nebude možno vystoupit na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Vystoupili: Connie Hedegaard a Andrea Zanoni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 9.10.2013

Poslední aktualizace: 16. prosince 2013Právní upozornění