Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0266(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0324/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
PV 02/04/2014 - 18.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Peter Liese (A7-0327/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Οι Dagmar Roth-Behrendt και Peter Liese παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edite Estrela (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Nora Berra (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rebecca Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête και Thomas Ulmer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Σπύρος Δανέλλης, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt και Peter Liese.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου