Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0266(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0324/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0324/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
PV 02/04/2014 - 18.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.4. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0428)

Παρεμβάσεις

Ο Peter Liese, ο οποίος προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες στο Παράρτημα VII, Τμήμα III, σημείο 4.2, παράγραφος 1, περίπτωση 3 και σημείο 4.3, παράγραφος 1, περίπτωση 2 και η Dagmar Roth-Behrendt (εισηγήτρια), η οποία διατυπώνει την αντίρρησή της. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές ήταν αντίθετοι ως προς το να ληφθούν αυτές υπόψη, οι εν λόγω τροπολογίες δεν κρατούνται.

Η Dagmar Roth-Behrendt προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Με ΟΚ (559 υπέρ, 81 κατά, 40 αποχές) το Σώμα εγκρίνει την εν λόγω πρόταση. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ο Dimitar Stoyanov, σχετικά με την διεξαγωγή ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση κατά τις διαδικαστικές ψηφοφορίες.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου