Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0037/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0147

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

8. Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***I- Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος ***I - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***I - Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Ο Saïd El Khadraoui παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

(Συνέχεια της συζήτησης σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2014)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου