Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0013(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0472/2013

Debaty :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0152

Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Jednolity europejski obszar kolejowy ***I - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I - Interoperacyjność systemu kolei ***I - Bezpieczeństwo kolei ***I - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I - Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (ciąg dalszy debaty)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Rozpoczęcie debaty pkt 8 protokołu z dnia 25.2.2014)

Głos zabrała Inés Ayala Sender w sprawie przebiegu debaty.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle i Jaromír Kohlíček przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Frédéric Daerden (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Karim Zéribi w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Mike Nattrass niezrzeszony, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Ismailowi Ertugowi, który na nie odpowiedział, i Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: James Nicholson, Jacky Hénin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić i Judith A. Merkies.

Głos zabrali: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle i Jaromír Kohlíček.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.17 protokołu z dnia 26.2.2014, pkt 9.1 protokołu z dnia 26.2.2014, pkt 9.2 protokołu z dnia 26.2.2014, pkt 9.3 protokołu z dnia 26.2.2014, pkt 9.4 protokołu z dnia 26.2.2014 i pkt 9.5 protokołu z dnia 26.2.2014.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2014Informacja prawna