Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0245/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 20.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20.1. Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 και B7-0250/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0245/2014

(αντικαθιστά τις B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014 και B7-0250/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella και Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Νικος Χρυσόγελος, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg και Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0253)

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου