Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0436/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0457

Protokół
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna

9.13. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 i B7-0444/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Przewodnicząca, w imieniu Parlamentu, powitała Petra Poroszenkę, członka ukraińskiej Werchownej Rady i współprzewodniczącego komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina, który zajął miejsce na trybunie honorowej.

PROJEKT REZOLUCJI B7-0431/2014

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0435/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0436/2014

(zastępujący B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 i B7-0444/2014)

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff i Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0457)

(Projekty rezolucji B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 i B7-0444/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, aby wnieść o przeprowadzenie głosowania końcowego nad wspólną rezolucją w drodze głosowania imiennego, oraz aby poprzeć ten wniosek Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, i Charles Tannock w imieniu grupy ECR (Parlament przyjął ten wniosek).

Elmar Brok, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 2. Poprawka ustna została przyjęta.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2014Informacja prawna