Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
17 Ιουλίου 2007
H-0596/07
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου II 2007 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Lambert van Nistelrooij προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
 Απάντηση 

Το 2005 εγκρίθηκε η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση εκ μέρους των κρατών μελών φαίνεται να είναι αργή. Ως εκ τούτου υπάρχουν ανησυχίες για την πρόοδο του προγράμματος.

Για να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή θα αξιολογεί ετησίως - αρχίζοντας από το τέλος του 2007 - τη σχετική Πρωτοβουλία ως προς τη διασυνοριακή συνεργασία. Τούτο είναι φυσικό να περιλαμβάνει πληροφορίες για την τοπική και περιφερειακή ανταπόκριση ανά ενδιαφερόμενη χώρα, κοινά λειτουργικά προγράμματα και τη σχετική αποκεντρωμένη κατασκευή υποδομών.

Εκτός από την αξιολόγηση ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να ενισχυθεί η τοπική και περιφερειακή ανταπόκριση στις διασυνοριακές πρωτοβουλίες ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου