Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
12 Νοεμβρίου 2008
H-0928/08
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Justas Vincas Paleckis προς την Επιτροπή

 Θέμα: Αποζημίωση των κρατών μελών της ΕΕ που χάνουν το εκπαιδευτικό τους προσωπικό
 Απάντηση 

Η μετανάστευση νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους, καθώς και επιστημόνων και εκπαιδευτικών, είναι ένα από τα πλέον ακανθώδη προβλήματα για τα κράτη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 21ο αιώνα. Μεγάλο μέρος των σπουδαστών επιδιώκουν να επιτύχουν δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, το κόστος της οποίας βαρύνει το φορολογούμενο και υπολογίζεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τις σπουδές στη χώρα τους, βρίσκουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στα παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ και πηγαίνουν να εργαστούν εκεί. Για να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της "διαρροής εγκεφάλων", ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώνουν τους σπουδαστές να εργαστούν στη χώρα όπου σπούδασαν για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της εκπαίδευσής τους. Εάν κάποιος δεν τηρήσει τη σύμβαση, οφείλει να καταβάλει το σύνολο των εξόδων που σχετίζονται με τις σπουδές του.

Πώς κρίνει η Επιτροπή το μέτρο αυτό, που εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και συνίσταται στη συγκράτηση των νέων πτυχιούχων, ιδίως των επιστημόνων και των εκπαιδευτικών; Ποια άλλα αντισταθμιστικά μέτρα προτείνει η Επιτροπή για τα κράτη μέλη που χάνουν τους ειδικευμένους εργαζομένους τους και για τα εκπαιδευτικά τους συστήματα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: LT
Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου