Парламентарни въпроси
26 януари 2010 г.
H-0040/10
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Февруари 2010 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Pat the Cope Gallagher към Комисията

 Относно: Продоволствена помощ - преработени и консервирани рибни продукти
 Отговор 

Преработените и консервирани рибни продукти имат високо съдържание на протеини и голяма трайност. Тези продукти могат да бъдат доставяни в кратък срок и в миналото са използвани за ефективно преодоляване на недостиг на храна по време на извънредните ситуации, подобни на земетресението в Хаити.

Комисията включва ли преработени и консервирани рибни продукти в продоволствената помощ при извънредни ситуации? Ако не ги включва, Комисията би ли разгледала включването на преработени и консервирани рибни продукти като част от плана за спешно реагиране на ЕС спрямо хората на Хаити?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 30 март 2010 г.Правна информация