Парламентарни въпроси
22 март 2011 г.
H-000146/2011
Въпрос за времето за въпроси
до Комисията
Период на сесията: Април 2011
Член 116 от Правилника за дейността
János Áder (PPE)

 Относно: Резолюцията на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно забраната за използване на цианид в минната индустрия на Европейския съюз
 Отговор 

Ефективността на ресурсите е инициатива от първостепенно значение, доколкото Европа е нуждае от голямо количество ценни суровини. Събирането на електронни отпадъци придобива поради тази причина особено значение: и така например ако за произвеждането на два грама злато трябва да се напои с цианид един тон ниско обогатена руда, то един тон мобилни телефони биха позволили извличането на 300 грама злато!

Следователно призовавам Европейският съюз да забрани използването на технология, която е едновременно изключително опасна и морално остаряла, и да съсредоточи своето внимание върху рециклирането на електронни отпадъци, за да получи по този начин нови, по-ефективни източници на суровини.

В духа на резолюцията на Европейския парламент от 5 май 2010 г.относно забраната за използване на цианид в минната индустрия на Европейския съюз, дали Комисията възнамерява по-ефективно и целенасочено да подкрепи рециклирането на електронните отпадъци? Кога Комисията възнамерява да внесе законодателно предложение относно технологиите, основаващи се на цианид, в минната индустрия?

Език, на който е внесен въпросът: HU
Последно осъвременяване: 23 март 2011 г.Правна информация