Парламентарни въпроси
22 март 2011 г.
H-000158/2011
Въпрос за времето за въпроси
до Комисията
Период на сесията: Май 2011
Член 116 от Правилника за дейността
Seán Kelly (PPE)

 Относно: ОСП и многогодишната финансова рамка след 2013 г.
 Отговор 

Необходимостта от правилно финансирана ОСП, която предоставя обществени блага, като например сигурни и устойчиви доставки на храни за ЕС, която гарантира стабилен ценови режим на храните както на излизане от стопанството, така и в магазините, и която лежи в основата на процъфтяващата икономика на селските райони, е особено актуална в настоящия момент, особено в контекста на повишаването на цените на енергията и нестабилното положение в определени части на земното кълбо.

Може ли Комисията да потвърди, че една правилно финансирана ОСП, която запазва настоящия дял от бюджета на ЕС, ще бъде в центъра на всяка реформа на многогодишната финансова рамка поради жизнено важната роля на Общата селскостопанска политика за предоставянето на тези обществени блага?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 30 март 2011 г.Правна информация