Postup : 2008/2303(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0081/2009

Předložené texty :

A6-0081/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/03/2009 - 4.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0155

ZPRÁVA     
PDF 165kWORD 94k
20. února 2009
PE 418.102v04-00 A6-0081/2009

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008

(2008/2303(INI))

Výbor pro rozvoj

Zpravodaj: Thierry Cornillet

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (2008/2303(INI)

Evropský parlament,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(1) (Dohoda z Cotonou),

–   s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU (SPS), přijatý dne 3. dubna 2003(2), ve znění, které bylo naposledy pozměněno v Port Moresby (Papua-Nová Guinea) dne 28. listopadu 2008(3),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(4),

–   s ohledem na deklaraci z Kigali, kterou přijalo SPS v Kigali dne 22. listopadu 2007 o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) na podporu rozvoje(5),

–   s ohledem na deklaraci z Port Moresby o globální finanční a potravinové krizi, přijatou SPS dne 29. listopadu 2008,

- s ohledem na usnesení, která přijalo SPS v roce 2008 a která se týkají:

· sociálních a environmentálních dopadů programů strukturálních změn(6),

· zkušeností s procesem evropské regionální integrace relevantních pro státy AKT(7)

· otázek potravinové bezpečnosti v zemích AKT a role spolupráce AKT-EU(8),

· situace v Keni(9),

· ochrany civilního obyvatelstva v rámci mírových operací OSN a regionálních organizací(10)

· účinnosti a definice rozvojové spolupráce(11),

· společenských následků dětské práce a strategií pro boj s dětskou prací(12),

· situace v Mauritánii(13),

· situace v Zimbabwe(14),

–    s ohledem na komuniké z Windhoeku (Namibie) ze dne 29. dubna 2008(15),

–    s ohledem na komuniké z Port Vily (Vanuatu) ze dne 1. prosince 2008(16),

–    s ohledem na prohlášení předsednictva SPS ze dne 25. listopadu 2008 k francouzskému předsednictví EU(17),

–    s ohledem na Evropský konsensus o humanitární pomoci podepsaný dne 18. prosince 2007,

–    s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–    s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A6-0081/2009),

A.  s ohledem na podpis dohod EPA s některými regiony nebo státy AKT v průběhu roku 2008 a debaty, které proběhly uvnitř SPS v březnu 2008 v Lublani (Slovinsko) a v listopadu 2008 v Port Moresby o postupu jednání o dohodách EPA,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament a Rada přijaly nařízení ES č. 1905/2006, které předpokládá zřízení tématických programů, jež se budou vztahovat i na země AKT, jakož i program doprovodných opatření pro ty země AKT, které jsou signatáři protokolu o cukru,

C.  vzhledem k tomu, že se komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během zasedání SPS v červnu 2007 ve Wiesbadenu zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008–2013) parlamentům k demokratickému přezkumu, a jelikož s potěšením konstatuje, že se tento závazek začíná naplňovat,

D.  vzhledem k tomu, že nová revize Dohody z Cotonou, s níž se počítá v roce 2010, představuje významnou příležitost k rozvoji regionální dimenze SPS a parlamentního dohledu na úrovni regionů AKT, ale také k posílení úlohy a činností samotné instituce SPS,

E.   vzhledem k vysoké úspěšnosti dvou regionálních zasedání SPS v roce 2008 v Namibii a na Vanuatu, které vyústily v přijetí výše uvedených komuniké z Windhoeku a Port Vily,

F.   vzhledem k situaci v Zimbabwe, která se během roku 2008 ještě zhoršila, i přes volby, které se uskutečnily v červenci 2008, současně však vzhledem k potěšujícímu přijetí usnesení o Zimbabwe, k němuž došlo na 16. zasedání SPS v Port Moresby,

G.  vzhledem k tomu, že konflikt v Konžské demokratické republice (KDR) stále trvá a dochází při něm k vážnému a opakovanému porušování lidských práv, a připomínaje, že je nezbytné poskytnout účinnou humanitární pomoc a posílit účast mezinárodního společenství,

H.  vzhledem k činnosti Panafrického parlamentu, formalizaci vztahů mezi Evropským a Panafrickým parlamentem a záměru, který vyjádřil předseda Evropského parlamentu při svém vystoupení na 10. zasedání Panafrického parlamentu konaném dne 28. října 2008, vytvořit pro příští volební období meziparlamentní delegaci,

I.    vzhledem k téměř současnému konání 16. zasedání SPS v Port Moresby a Mezinárodní konference o financování rozvojové pomoci v Dohá, což určité množství našich kolegů nutilo k nepříjemné volbě,

J.    vzhledem k význačnému přispění úřadujícího předsednictví EU (Slovinsko) a vlády Papuy-Nové Guineje k výše uvedeným zasedáním SPS v Lublani a Port Moresby,

K.  vzhledem ke studijním misím předsednictva SPS, jež proběhly v roce 2008:

- na Seychelách a

- v Surinamu, na Svatém Vincentu a Svaté Lucii,

1.   vítá skutečnost, že SPS v roce 2008 nadále vytvářelo rámec pro otevřený, demokratický a prohloubený dialog v otázce dohod EPA mezi EU a státy AKT;

2.   zdůrazňuje obavy, které SPS vyjádřilo v souvislosti s několika body jednání a jež se týkaly jak formy, tak obsahu; připomíná, že po přijetí EPA s Karibským fórem a prozatímních dohod s některými zeměmi z jiných regionů diskuse nadále pokračuje;

3.  vítá pozitivní odpověď nového komisaře pro obchod na žádost některých států a regionů AKT přezkoumat sporné záležitosti v souladu s prohlášeními předsedy Komise;

4.  zdůrazňuje, že v průběhu vyjednávání, avšak také při provádění dohod o hospodářském partnerství je nezbytná podrobná parlamentní kontrola; lituje, že úlohu SPS ohrožuje perspektiva vytvoření nového subjektu v rámci EPA, kterým má být parlamentní výbor, a že vztah mezi tímto subjektem a SPS není jasný; vyzývá parlamentní výbor k činnosti v rámci SPS, aby díky systému regionálních schůzí SPS předešel růstu nákladů a problémům vyplývajícím z organizace schůzí, čerpal ze zkušenosti SPS a podporoval synergie mezi všemi regiony EPA; zdůrazňuje, že je žádoucí, aby tento výbor fungoval flexibilním způsobem a odrážel v otázkách obchodu a rozvoje odbornost poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou zapojeni do přezkumu dohody EPA ve výborech;

5.  zdůrazňuje zvláště klíčovou roli parlamentů států AKT, nevládních činitelů a místních orgánů při sledování a správě EPA, a žádá Komisi, aby zajistila jejich zapojení do probíhajícího procesu jednání, což předpokládá jasný program pro další jednání schválený státy AKT a Unií a založenou na participačním přístupu;

6.  zdůrazňuje znepokojení SPS z dopadů současné finanční krize, vítá, že SPS přijalo deklaraci z Port Moresby o světové finanční a potravinové krizi, a vybízí SPS, aby na toto téma pravidelně diskutovalo;

7.   s potěšením přijímá skutečnost, že se komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během výše uvedeného zasedání SPS v Kigali zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008–2013) parlamentům k demokratickému přezkumu, a vítá, že některé parlamenty zemí AKT již zahájily analýzu těchto dokumentů;

8.   v této souvislosti připomíná, že je třeba parlamenty úzce zapojit do demokratického procesu a do národních rozvojových strategií; zdůrazňuje jejích zásadní úlohu při zavádění, monitorování a kontrole rozvojových politik;

9.   vyzývá parlamenty zemí AKT, aby jak své vlády, tak Komisi žádaly o možnost zapojit se do procesu přípravy a zavádění národních a regionálních strategických dokumentů (na období 2008–2013) týkajících se spolupráce mezi Evropskou unií a jejich zeměmi;

10. vyzývá Komisi, aby parlamentům zemí AKT poskytla veškeré dostupné informace a aby jim pomohla při vykonávání demokratické kontroly, zejména podporou kapacit;

11. je nakloněn začlenění Evropského rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu EU s cílem posílit konzistentnost, transparentnost a účinnost politiky rozvojové spolupráce a zaručit její demokratickou kontrolu; zdůrazňuje, že začlenění ERF do rozpočtu EU představuje také odpověď na exekutivní a ratifikační obtíže následujících ERF;

12. vyzývá parlamenty, aby vykonávaly důslednou parlamentní kontrolu nad ERF; zdůrazňuje privilegované postavení SPS v této debatě a vyzývá SPS i parlamenty AKT, aby se jí aktivně účastnily zejména během revize Dohody z Cotonou, plánované na rok 2010; trvá na tom, aby SPS byla přítomna při celém negociačním procesu této revize;

13. s uspokojením bere na vědomí, že SPS má stále parlamentnější a tudíž političtější charakter, že jeho členové vyvíjejí stále větší úsilí a jejich rozpravy jsou kvalitnější, což rozhodujícím způsobem přispívá k partnerství AKT-EU;

14. považuje výše uvedená usnesení SPS k situaci v Keni a v Zimbabwe za významné příklady tohoto posíleného dialogu;

15.  vyzývá SPS, aby se nadále zabývalo situací v Súdánu, zejména pak v Dárfúru, a to především tím, že bude hodnotit postoje Unie a zemí AKT ohledně žalob u Mezinárodního trestního soudu;

16.  vyzývá SPS, aby se nadále zabývalo situací v Somálsku, která ohrožuje životy somálských obyvatel, představuje hrozbu pro bezpečnost v regionu a vzhledem k vzrůstajícímu výskytu kriminality, extremismu a pirátství je zdrojem globální nestability;

17. vyzývá SPS, aby pokračovalo v debatě o znepokojivé situaci v Zimbabwe, kde volby z července 2008 nevedly k obnově demokracie a jehož hospodářská situace představuje skutečnou hrozbu pro zdraví a životy milionů obyvatel a stabilitu regionu;

18. vyzývá SPS, aby nadále přispívalo k úsilí o informování mezinárodního společenství o konfliktech na východě Konžské demokratické republiky a aby podporovalo politické řešení krize a jakoukoli akci, která by mohla být navržena v rámci úsilí o dosažení diplomatického řešení této krize;

19. vyzývá SPS, aby vzhledem k významu regionální integrace pro mír a rozvoj v zemích AKT pokračovalo v dialogu s Panafrickým parlamentem a s parlamenty regionálních organizací a tento dialog prohlubovalo;

20. lituje, že SPS nebylo dostatečně konzultováno při přípravě společné strategie EU-Afrika a doufá, že se bude aktivně podílet na uplatňování této strategie;

21. vítá skutečnost, že se od roku 2008 konají regionální zasedání, jež stanoví Dohoda z Cotonou i jednací řád SPS; je přesvědčen, že tyto schůze umožní skutečnou výměnu názorů na regionální problémy, včetně prevence a řešení konfliktů, a že evropské politiky přispívají k posílení regionální soudržnosti; zdůrazňuje, že tyto schůze probíhají z hlediska projednávání, uzavírání a uplatňování EPA ve zvláště vhodnou chvíli a musí představovat prioritu; blahopřeje organizátorům obou velmi úspěšných setkání v Namibii a na Vanuatu a podporuje uspořádání příštích zasedání v oblasti Karibiku a západní Afriky v roce 2009;

22. vyzývá SPS, aby posílilo úlohu svého výboru pro politické záležitosti, aby se z něj v rámci partnerství AKT-EU stalo skutečné fórum pro prevenci a řešení konfliktů, a aby v této souvislosti rozšířilo rozpravy o naléhavých situacích v konkrétních zemích; těší se z vykonané práce v oblasti ochrany civilního obyvatelstva v rámci mírových operací a z odhodlání zkvalitnit správu věcí veřejných v zemích AKT;

23. s potěšením vítá také zprávu Výboru pro politické záležitosti o zkušenostech s evropským regionálním integračním procesem relevantních pro státy AKT, přijaté v Lublani, která zdůrazňuje klíčové výhody integrace, jako je mír a bezpečnost, prevence přeměny možných konfliktů v ozbrojené, prosperita, blahobyt, demokracie a lidská práva;

24. s uspokojením bere na vědomí úmysl Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod SPS zahájit analýzu strategických regionálních dokumentů pro regiony AKT;

25. vyzdvihuje úlohu Výboru pro sociální záležitosti a životní prostředí SPS ve zkoumání oblasti dětské práce, a její odhodlání pokračovat v analýze sociálního postavení mladých lidí ve státech AKT;

26. těší se také ze zprávy Výboru pro sociální záležitosti a životní prostředí o sociálních a environmentálních dopadech programů strukturálních změn, která byla přijata v Lublani a zastává myšlenku, že praxe podmínečnosti půjček Světové banky a MMF pod podmínkami ekonomických politik měla ničivé sociální a environmentální dopady na země AKT a měla by být nahrazena politikou půjček přizpůsobenou každé zemi, která by se soustředila na zmírňování chudoby;

27. vyzývá SPS, aby trvalo na svém úzkém zapojení do procesu revize Dohody z Cotonou, který začne v roce 2009, a to s cílem zajistit posílení úlohy a činností SPS do budoucna;

28. s uspokojením bere na vědomí rostoucí účast nestátních subjektů na zasedáních SPS, která se projevila během debaty vedoucí k přijetí výše uvedené Deklarace z Port Moresby o současné světové krizi, a také vyplývá ze zprávy ekonomických a sociálních partnerů v EPA předložené během zasedání SPS v Lublani;

29. uvítá kromě výroční zprávy o činnosti SPS vypracování společného pojednání sekretariátu států AKT a Evropského parlamentu o podmínkách fungování SPS, zejména o volbě odděleným voličstvem, paritním přístupu k poslancům i společných misích, určených k prošetření a sledování voleb;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě AKT, předsednictvu SPS, vládám a parlamentům Slovinska a Papuy-Nové Guineje.

(1)

Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)

Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.

(3)

AKT-EU/100 291/08/fin.

(4)

Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)

Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 44.

(6)

Úř. věst. C 271, 25.10.2008, s. 20.

(7)

Úř. věst. C 271, 25.10.2008, s. 27.

(8)

Úř. věst. C 271, 25.10.2008, s. 32.

(9)

Úř. věst. C 271, 25.10.2008, s. 37.

(10)

ACP-EU/100 291/08/fin.

(11)

ACP-EU/100 300/08/fin.

(12)

ACP-EU/100 247/08/fin.

(13)

ACP-EU/100 440/08/fin.

(14)

ACP-EU/100 439/08/fin.

(15)

APP 100.288

(16)

6 APP 100.452

(17)

SPS 100.448.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Parlamentní shromáždění se v roce 2008 sešlo dvakrát: 15. zasedání se konalo v Lublani (Slovinsko) od 25. do 28. června a 16. zasedání v Port Moresby (Papua-Nová Guinea) od 26.  do 29. listopadu. Devět usnesení a deklarace z Port Moresby byly přijaty ke světové finanční a potravinové krizi. V roce 2008 se uskutečnily dvě společné delegace.

Parlamentní shromáždění v rámci své činnosti přijalo kromě jednotlivých spolupředsedů Rady AKT-EU také komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc. Nicméně francouzské předsednictví EU nebylo zastoupeno na 16. zasedání ministrem, nýbrž panem Wilzerem, bývalým ministrem, čehož předsednictvo lituje, jak uvedlo ve výše uvedeném prohlášení ze dne 25. listopadu.

Pánové France Cukjati, předseda slovinského parlamentu, Janez Jansa, slovinský ministerský předseda, Puka Temu, vicepremiér Papuy-Nové Guineje a Hans-Gert Pöttering, předseda Evropského parlamentu prostřednictvím videozáznamu se zúčastnili práce parlamentního shromáždění.

Stálé výbory

Stálé výbory se sešly čtyřikrát, dvakrát v době zasedání (v Lublani a v Port Moresby) a dvakrát v období mezi těmito zasedáními (v Bruselu). Hlavní činností výborů je příprava zpráv, které jsou poté přijímány na plenárních zasedáních (celkem šest zpráv ročně).

Úkolem výborů je také kontrola provádění usnesení, která probíhá prostřednictvím slyšení úředníků Komise odpovědných za příslušné oblasti. Tato slyšení poskytují dostatek času pro podrobnou diskusi o návazných opatřeních. Dříve byl tento postup uskutečňován na plenárním zasedání a jednalo se pouze o formalitu.

Výbory se také zabývají otázkami společného zájmu v rámci uplatňování dohody o partnerství, a umožňují tak dialog mezi poslanci EP a poslanci zemí AKT.

15. zasedání v Lublani (Slovinsko)

15. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech 17.–20. března 2008 v Lublani (Slovinsko), tj. v zemi předsedající Radě EU.

Kromě zpráv stálých výborů bylo na zasedání přijato také usnesení o situaci v Keni. Ačkoli velmi konstruktivní naléhavá rozprava o situaci v Čadu, nebylo přijato žádné usnesení. Pokud jde o pracovní semináře o zdravotně postižených osobách, venkovské turistice a právech menšin ve Slovinsku, setkaly se všechny s velkým zájmem a zapojilo se do nich mnoho účastníků.

16. zasedání v Port Moresby (Papua-Nová Guinea)

16. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění se konalo v Port Moresby (Papua-Nová Guinea) od 26. do 29. listopadu 2008.

Parlamentní shromáždění zde přijalo tři usnesení uvedená ve zprávách stálých výborů, jakož i dvě naléhavá usnesení o situaci v Zimbabwe a Mauritánii. Kromě toho v návaznosti na deklaraci z Kapského města z roku 2002 týkající se EPA a deklaraci z Kigali o EPA na podporu rozvoje přijalo SPS deklaraci o světové finanční a potravinové krizi.

Pracovní semináře umožnily rozpravy na různá témata, jako jsou rybářský průmysl, situace v Bougainville a nemoci. I přes úsilí místních úřadů byla účast na pracovních seminářích zklamáním a přeje-li si předsednictvo SPS v budoucnu pořádat pracovní semináře s větším úspěchem, mělo by k tomuto účelu stanovit určitá pravidla.

Informační a studijní mise (článek 27 jednacího řádu)

SPS uskutečnilo v roce 2008 dvě informační a studijní mise. První se konala od 24. do 27. dubna na Seychelách se zaměřením na rybářský průmysl a jeho význam pro státy AKT. Druhá navštívila Surinam, Svatý Vincent a Svatou Lucii ve dnech 29. května až 3. června a soustředila se na cukrovarnictví a banány.

Perspektivy vývoje

Díky své kvalitní práci se Smíšené parlamentní shromáždění prosadilo jako nepostradatelný partner v oblasti spolupráce mezi Severem a Jihem.

Je nutné posílit parlamentní rozměr spolupráce, který umožní řádně využívat finanční prostředky a zajistit, že tyto prostředky budou použity k naplňování potřeb obyvatel a plnění cílů tisíciletí v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Strategické národní a regionální dokumenty nyní předkládá Evropská komise k parlamentní kontrole jak EP, tak národním parlamentům států AKT. Je důležité, aby Výbor pro rozvoj a SPS monitorovaly další postup, a zajistily tak správné fungování tohoto nástroje parlamentní kontroly.

Parlamentní shromáždění hrálo a nadále hraje zásadní úlohu při monitorování jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA). Několik slyšení vedoucích vyjednavačů, setkání s hospodářskými subjekty a aktéry občanské společnosti, a to jak v rámci formálních schůzí, tak na souběžných akcích, a spolupráce poslanců EP s poslanci z jižních států posílily transparentnost tohoto procesu a přispěly k lepšímu pochopení situace v praxi. Ať už jednání dopadnou jakkoli, nelze pochybovat o tom, že činnost parlamentního shromáždění tento proces ovlivnila.

V roce 2009 Evropská komise a státy AKT zahájí jednání o druhé revizi dohody z Cotonou a vzhledem k regionalizaci států AKT prostřednictvím EPA je pro SPS důležité pečlivě sledovat tento vývoj, aby zajistilo rozvoj instituce a její budoucnost.

Zřízení Africké unie a stále větší vliv Panafrického parlamentu představují bezpochyby výzvu pro spolupráci AKT-EU a tudíž i pro Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU. Spolupráce mezi Evropským parlamentem a Panafrickým parlamentem byla zahájena v roce 2007 a je důležité, aby SPS tyto vztahy zohlednilo ve své činnosti.

Konečně třetí regionální schůze SPS se bude konat v únoru 2009 v Guyaně a zúčastní se jí členové SPS z Cariforu (viz výše). Úspěch této schůze bude důležitý pro případný vznik regionálních parlamentních shromáždění v kontextu EPA. Bylo by záhodno, aby tato shromáždění zůstala v působnosti SPS. SPS bude muset tento vývoj velmi pozorně sledovat.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Emilio Menéndez del Valle, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Poslední aktualizace: 2. března 2009Právní upozornění