Postup : 2008/0061(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0117/2009

Předložené texty :

A6-0117/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0183

DOPORUČENÍ     ***
PDF 174kWORD 107k
4. března 2009
PE 416.606v02-00 A6-0117/2009

k návrhu rozhodnutí Rady o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORUM na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

(5211/2009 – KOM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: David Martin

(*) Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj (*)
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORUM na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

(5211/2009 – KOM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé (KOM(2008)0156),

–   s o hledem na dohodu o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORUM na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (5211/2009),

–   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou podle čl. 57 odst. 2, čl. 133 odst. 1 a 5 a článku 181 ve spojení s prvním a druhým pododstavcem čl. 300 odst. 3 uvedené smlouvy (C6-0054/2009),

–   s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A6-0117/2009),

1.  souhlasí s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a států CARIFORUM.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2000 se státy AKT a EU dohodly, že uzavřou nové obchodní dohody slučitelné s pravidly WTO, které nahradí jednostranný režim zaručující obchodní preference ze strany EU na dovoz ze zemí AKT, jenž v té době převládal.

Vyjednávání o nových dohodách o hospodářském partnerství (EPA) bylo zahájeno roku 2002 a mělo být uzavřeno do 31. prosince roku 2007 s vědomím toho, že dne 1. ledna 2008 skončí výjimky poskytnuté WTO na stávající obchodní dohody mezi státy AKT a EU. Cílem dohod EPA je budování a posilování regionálních procesů integrace ve státech AKT, vyjednávání byla tedy vedena na regionální úrovni se šesti samostatně vytvořenými regionálními skupinami dohod EPA.

Vyjednávání o dohodách EPA se uskutečnilo na úrovni všech států AKT, aby byla stanovena široce pojatá průřezová témata jednání, zatímco konkrétní otázky k projednání byly a stále jsou stanovovány na regionální úrovni a na úrovni jednotlivých států.

Termín 31. prosince 2007 vedl k tomu, že EPA byly navrženy ve spěchu a vykazují harmonogramy liberalizace, které jsou z větší části specifické pro jednotlivé země a části regionů, avšak ve většině regionů EPA se značně liší. Sladění těchto harmonogramů tak, aby byly koherentní z hlediska regionů, bude velmi složité.

Karibské státy jako jediná z šesti vyjednávacích skupin přijaly dne 16. prosince 2007 „úplné“ dohody EPA v původně stanoveném termínu. Třináct členských států CARIFORUM podepsalo dohody EPA s Evropským společenstvím dne 15. října 2008, Guyana dne 20. října 2008. Haitská vláda, jež se přednostně zabývá nápravou škod po zásahu hurikánu, požádala o více času na přezkoumání dohod EPA. ES reagovalo na žádost haitské vlády kladně, takže země má na podepsání EPA čas do roku 2010. Jelikož patří k nejméně rozvinutým zemím, využívá Haiti také jednostranné preference na trhu EU v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“.

Dohoda formálně vstoupí v platnost, jakmile členské státy dokončí proces ratifikace. Do té doby budou státy CALIFORUM a Evropské společenství prozatímně uplatňovat dohody EPA.

Komplexní dohoda zahrnuje závazky „WTO plus“ v oblastech, jako jsou investice, politika hospodářské soutěže, zadávání vládních zakázek, platby z běžného účtu, životní prostředí, sociální aspekty, kulturní spolupráce a zvýšená ochrana duševního vlastnictví, které nejsou součástí stávajících vyjednávání v  rámci WTO, a pro slučitelnost dohod EPA s pravidly WTO jejich součástí být nemusely.

Několik oblastí, které jsou součástí dohod EPA, v regionu dosud není dořešeno nebo plně uplatňováno.

Zpravodaj se domnívá, že Evropský parlament by měl poskytnout souhlas s dohodami o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORUM na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud se Komise a Rada pevně zavážou zajistit, aby:

- při uplatňování dohod EPA ve státech CARIFORUM, které dohody podepsaly a jež jsou členy Karibského společenství, byla v případě konfliktu mezi dohodami EPA a revidovanou smlouvou z Chaguaramas upřednostněna revidovaná smlouva z Chaguaramas;

- nejpozději pět let po podepsání bylo povinně provedeno komplexní přezkoumání dohody a dále bylo prováděno v pětiletých intervalech s cílem stanovit dopad dohody včetně nákladů a důsledků provádění; ustanovení dohody byla měněna a její uplatňování bylo podle potřeby upraveno; po počátečním pětiletém období došlo k opětovnému celkovému projednání dohod EPA;

- v rámci států CARIFORUM byl vytvořen nezávislý kontrolní mechanismus, jenž bude vybaven potřebnými prostředky, pomocí nichž bude možné zjišťovat, do jaké míry dosahuje dohoda EPA svých cílů;

- Evropská unie uplatňovala princip doložky nejvyšších výhod (DNV) na všechny subregionální skupiny AKT;

- bylo zrušeno uplatňování principu DNV státy CARIFORUM a dalšími subregionálními skupinami vůči Evropské unii;

- plnění závazků v oblastech, jež dosud nejsou upraveny nebo plně prováděny v rámci jednotného trhu a hospodářství ve státech CARICOM, včetně oblasti finančních a dalších služeb, investic, hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, elektronického obchodu, duševního vlastnictví, volného pohybu zboží a životního prostředí bylo odloženo do doby dokončení jednotného trhu a hospodářství v těchto oblastech;

- bylo včas vymezeno a zajištěno rovnoměrné rozdělení prostředků z položky pomoci v oblasti obchodu; bylo zaručeno, že tyto finanční prostředky budou představovat doplňkové zdroje a nejen znovupoužití finančních prostředků ERF, a že budou v souladu s prioritami států CARIFORUM a jejich vyplacení bude vhodně načasované, předvídatelné a odpovídající termínům pro provedení vnitrostátních a regionálních rozvojových plánů; tyto finanční prostředky byly účinně využity k vyrovnání ztráty příjmů z celních poplatků;

- ustanovení týkající se dodržování práv duševního vlastnictví nebyla použita proti legitimní konkurenci ze strany dodavatelů generických farmaceutických výrobků a/nebo k zabránění přístupu kupních subjektů vlády ke generickým dodávkám; Parlamentu byly pravidelně podávány zprávy o dopadu dodržování Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) na podávání a zpracovávání žádostí o patent u farmaceutických výrobků ve státech CARIFORUM a na s tím související množství sporů; byly podávány pravidelné zprávy o provádění závazků souvisejících s převodem technologií zakotvených ve smlouvě; se nevyskytly snahy o prosazování harmonizovaných standardů práv duševního vlastnictví, které neodpovídají rozvojové úrovni států CARIFORUM; státům CARIFORUM byla poskytována pomoc při řešení protikonkurenčního jednání ve farmaceutickém odvětví;

- bylo vyjasněno, které prostředky jsou doplňkové k prostředkům 10. ERF; realizace veškerých ustanovení rozvojové spolupráce, včetně finančních prostředků, proběhla urychleně, přiměřeně a účinně.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (*) (16. 2. 2009)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé

(5211/2009 – KOM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

Navrhovatel (*): Jürgen Schröder

(*) Přidružený výbor – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění

V článku 36 dohody o partnerství podepsané v Cotonou se EU a země AKT dohodly, že uzavřou nové, s pravidly WTO slučitelné obchodní dohody „odstraňující postupně překážky jejich vzájemného obchodu a zlepšující spolupráci ve všech oblastech souvisejících s obchodem“. Článek 37 stanoví, že „dohody o hospodářském partnerství se sjednávají během přípravného období, které skončí nejpozději 31. prosince 2007“.

Po první fázi jednání mezi Komisí a skupinou AKT, která byla zahájena v roce 2002 a týkala se obecného zájmu všech zemí AKT na dohodách, následovala oddělená jednání se šesti regiony AKT, které byly ustanoveny za účelem jednání o EPA (karibská oblast, západní Afrika, střední Afrika, východní a jižní Afrika (VJA), „SADC minus“, Tichomoří). Na konci jednání v roce 2007 se od vyjednávací skupiny VJA oddělilo Východoafrické společenství.

S parafováním úplné dohody o hospodářském partnerství, která zahrnuje všechny aspekty hospodářské spolupráce a rozvoje, souhlasila koncem roku 2007, tj. po pěti letech jednání, pouze karibská oblast. Dne 16. prosince 2007 parafovaly Komise za Evropské společenství a 15 států CARIFORUM (Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Surinam a Trinidad a Tobago) dohodu, kterou podepsala EU a 13 států CARIFORUM dne 15. října 2008 a Guyana dne 20. října 2008. Haiti dohodu nepodepsalo.

Od počátku roku 2008 byl bezcelní a kvótami neomezený přístup produktů ze zemí CARIFORUM na trh EU uplatňován na základě nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1). Komise o této dohodě ihned po jejím podpisu informovala organizaci WTO, a prokázala tak, že dovozní režim EU pro zboží ze států AKT, které podepsaly dohodu EPA, je v souladu s pravidly WTO.

Během jednání a po parafování dohody se objevily vážné potíže, zejména po opětovném otevření diskuse v Guyaně. Guyana by raději podepsala pouze část dohody týkající se zboží. Tato žádost sice nebyla schválena, nicméně ustanovení protokolu připojeného k dohodě požadují do pěti let provést hodnocení dopadu, jež může vyústit v případné změny dohody. Navrhovatel tato ustanovení vítá, protože pravidelné hodnocení může být důležitým nástrojem, který zajistí uplatňování EPA, jež bude příznivá pro rozvoj. EU by měla dát najevo pružný a empatický přístup k uplatňování dohody a měla by být ochotna změnit její ustanovení, bude-li to přezkum žádat.

Kromě obtíží týkajících se podstaty věci byla tradičně dobře probíhající jednání mezi EU a karibskou oblastí zřetelně ohrožena tónem a taktikou vyjednavačů Komise. Navrhovatel této skutečnosti hluboce lituje a vítá změnu tónu Evropské komise po výměně komisaře pro obchod. Navrhovatel nicméně blahopřeje státům CARIFORUM k výsledku jednání i k jejich rozhodnutí podepsat dohodu EPA.

Haiti jako jediná z nejméně rozvinutých zemí skupiny CARIFORUM dohodu EPA nepodepsalo. Jelikož patří k nejméně rozvinutým zemím, může využít režimu „Vše kromě zbraní“ v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Neexistuje tak neodkladná potřeba zajistit volný přístup na trh EU prostřednictvím dohody EPA. Vzhledem k obtížné politické a hospodářské situaci země by na Haiti neměl být vyvíjen nátlak; této zemi je třeba poskytnout čas, který na rozhodnutí potřebuje.

Dohoda EPA se skupinou CARIFORUM by mohla mít pozitivní vliv na rozvoj karibských zemí. Navrhovatel se domnívá, že podmínkou toho, aby mohla mít dohoda EPA pozitivní dopad, je rychlý průběh její ratifikace a jejího uplatňování spolu s nezbytnými reformami. Nelze zapomínat, že lepšího přístupu na trh pro zboží, investice a služby mohou snadněji využít společnosti EU v Karibiku než karibské společnosti v Evropě, a to z důvodu nedostatečné kapacity. To může vést k nevyváženému výsledku, zásadně závislému na způsobu uplatňování dohody.

Uplatňování dohody EPA a reforem může řádně fungovat pouze tehdy, pokud bude tato dohoda doprovázena rozsáhlými balíčky pomoci v oblasti obchodu, která by nahradila čistý pokles hodnoty vybraného cla a zvýšila hospodářskou aktivitu ve státech CARIFORUM. Avšak články o rozvojové spolupráci této dohody nezahrnují závazek EU poskytovat v souvislosti s EPA dodatečnou finanční pomoc.

Hlavním důvodem pro rozhodnutí vložit do dohody z Cotonou článek 36 bylo to, že volný přístup zboží ze všech zemí AKT do EU podle smluv z Lomé nebyl v souladu s pravidly WTO. Největší část dohody EPA se proto zabývá obchodem se zbožím. Všechny strany však od počátku dávaly jasně najevo, že cíle dohody budou v souladu s cíly dohody o partnerství podepsané v Cotonou, která tvoří základ dohody EPA mezi ES a státy CARIFORUM.

Sama dohoda EPA stanovuje (v článku 1) za svůj první cíl „omezování a případné vymýcení chudoby založením obchodního partnerství v souladu s cíli udržitelného rozvoje, rozvojovými cíli tisíciletí a dohodou z Cotonou“, za kterým následuje cíl „podporovat regionální integraci, hospodářskou spolupráci a řádnou správu věcí veřejných, a proto vytvořit a provádět účinný, předvídatelný a transparentní předpisový rámec pro obchod a investice mezi smluvními stranami a v regionu CARIFORUM“.

Dohoda EPA se státy CARIFORUM je různými způsoby úzce spjata s dohodou z Cotonou. „Vychází ze základní zásady a rovněž z podstatných a základních prvků dohody z Cotonou, rozvíjí ustanovení dohody z Cotonou a předchozích dohod o partnerství AKT-ES [tj. čtyř dohod z Lomé a předchozích dohod z Yaoundé] v oblasti regionální spolupráce a integrace a rovněž v oblasti hospodářské a obchodní spolupráce.“

Dohoda obsahuje podrobná pravidla pro dovoz a vývoz zboží. EU souhlasí s tím, že od 1. ledna 2008 nebude uplatňovat cla ani kvóty a většina států CARIFORUM v příštích 25 letech postupně otevře své trhy pro přibližně 87 % zboží dováženého a pocházejícího z EU. To bude mít za následek čistý pokles celních příjmů, avšak státy CARIFORUM mají čas se přizpůsobit a získají podporu v rámci obchodní pomoci. S nadějí se očekává, že nezbytné reformy v oblasti cel a daní by mohly být přínosem pro rozvoj veřejného finančního systému států CARIFORUM obecně.

Dohoda EPA obsahuje ustanovení týkající se obchodu se službami, investic, konkurence, inovací, duševního vlastnictví a zadávání veřejných zakázek. Zainteresované subjekty ve státech CARIFORUM a v EU se se všemi těmito oblastmi zabývaly s jistými obavami. Z těchto ustanovení plynou značné povinnosti, zároveň však otvírají možnosti pro hospodářský rozvoj. Je ovšem obtížné předvídat, jaký bude dopad těchto kapitol na rozvoj států CARIFORUM. Do dohody však byla zahrnuta ochranná a doprovodná opatření, jejichž cílem je zabezpečit úspěšnost těchto ustanovení, pokud jde o rozvoj dotyčných zemí. Pokud jde o používání ochranných opatření ze strany CARIFORUM, musí EU prokázat maximální pružnost, a to zejména s ohledem na náklady a nejistý dopad na rozvoj.

Jako doprovodná opatření dohody EPA uzavřené se státy CARIFORUM použije EU dostupné finanční nástroje pro rozvojovou spolupráci. Finanční podpora bude čerpána z orientačních regionálních a vnitrostátních programů ERF a rovněž z programů určených pro všechny státy AKT. Státy CARIFORUM navíc obdrží svůj podíl z každoroční 1 miliardy EUR, kterou se EU zavázala podporovat rozvoj obchodu, jakož i z 1 miliardy EUR, k níž se zavázaly členské státy. Další finanční prostředky jsou zaručeny v malé míře.

Dohoda ES-CARIFORUM byla vyjednána pro specifické potřeby a zájmy karibských zemí AKT. Budoucí dohody EPA pro další regiony mohou obsahovat značně odlišná ustanovení a v závislosti na rozvoji každého regionu mohou zahrnovat jiný počet oblastí.

******

Závěr

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor k předložení návrhu, aby Parlament souhlasil s uzavřením dohody o hospodářském partnerství, pokud dohodu EPA ratifikují státy CARIFORUM a jejich parlamenty, stanoví-li tak jejich ústava.

POSTUP

Název

Dohoda o hospodářském partnerství ES/CARIFORUM

Referenční údaje

KOM(2008)01562008/0061(AVC)

Příslušný výbor

INTA

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jürgen Schröder

27.5.2008

 

 

Projednání ve výboru

8.12.2008

 

 

 

Datum přijetí

21.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Maria Berger, Raymond Langendries, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker


POSTUP

Název

Dohoda o hospodářském partnerství ES/CARIFORUM

Referenční údaje

05211/2009 – C6-0054/2009 – KOM(2008)01562008/0061(AVC)

Datum, kdy byl EP požádán o souhlas

11.2.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

19.2.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

David Martin

5.5.2008

 

 

Projednání ve výboru

4.12.2008

20.1.2009

 

 

Datum přijetí

24.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

13

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, David Sumberg, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Juan Fraile Cantón, Roger Helmer, Leopold Józef Rutowicz, Salvatore Tatarella, Rainer Wieland

Poslední aktualizace: 12. března 2009Právní upozornění