Procedure : 2010/0003(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0021/2010

Indgivne tekster :

A7-0021/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2010 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0043

BETÆNKNING     
PDF 180kWORD 86k
25. februar 2010
PE 438.399v01-00 A7-0021/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Reimer Böge

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0008 – C7-0012/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF-forordningen)(2),

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0021/2010),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturelle ændringer, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af fonden,

C. der henviser til, at Litauen har anmodet om bistand i forbindelse med afskedigelser i sektoren for fremstilling af køleskabe, som fandt sted i selskabet Snaige plc og to af dens leverandører,(3)

D.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af fonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af fonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde bistand til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen;

3.  understreger, at EU bør anvende alle de til rådighed stående midler til at imødegå konsekvenserne af den internationale økonomiske og finansielle krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

4.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke kan erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

5.  opfordrer Kommissionen til at medtage præcise oplysninger om supplerende tilskud fra Den Europæiske Socialfond og andre strukturfonde i sine forslag til anvendelse af anvendelse af Globaliseringsfonden såvel som i sine årsberetninger;

6.  minder i forbindelse med anvendelsen af fonden Kommissionen om ikke systematisk at overføre betalingsbevillinger fra Den Europæiske Socialfond, eftersom Globaliseringsfonden blev oprettet som et særskilt, målrettet instrument med egne mål og frister;

7.  mener, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og finansiering i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og andre instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af 17. maj 2006, bør evalueres i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  bemærker, at Kommissionens nye forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden udelukkende vedrører én medlemsstats ansøgning, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2009/010 LT/Snaigė.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xx februar 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Litauen indgav den 23. juli 2009 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden på grund af afskedigelser i AB Snaigė og to af dens leverandører. Ansøgningen opfylder kravene til fastsættelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, og Kommissionen foreslår derfor, at der ydes 258 163 EUR i støtte.

(5)      Der bør derfor som følge af Litauens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 258 163 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på […]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller annullerede forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsmøderne kan antage forenklet form.

II. Status: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 22. januar 2010 vedtaget tre nye forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden. Efter Europa-Parlamentets anmodning vil hvert forslag fra nu af blive forelagt i separate dokumenter.

De nye sager vedrører afskedigelser i Litauen (fremstilling af køleskabe og opførelse af bygninger) og Tyskland (bilsektoren). Disse er de første ansøgninger, som skal behandles under 2010-budgettet.

Dette forslag vedrører anvendelsen af et samlet beløb på 258 163 EUR fra Den Europæiske Globaliseringsfond til fordel for Litauen til dækning af bistand til arbejdstagere, som er blevet afskediget i et selskab, AB Snaigė (producent af køleskabe) og to af dets leverandører (UAB Jugos kabeliai og UAB Hoda).

Den litauiske ansøgning sag EGF/2009/010 LT/Snaigė, der blev fremsend til Kommissionen den 23. juli 2009, vedrører 651 afskedigelser, hvoraf 480 er omfattet af bistanden.

Ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra c) i EGF-forordningen, som giver ansøgere mulighed for at afvige fra det generelle interventionskriterie:

"en ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden kan godkendes, selv om de interventionskriterier, der er fastsat i litra a) eller b), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale økonomi".

Litauen har begrundet de ekstraordinære forhold omkring disse afskedigelser ved den særdeles vanskelige økonomiske situation og situationen på arbejdsmarkedet i Alytus, hvor Snaige er placeret. Alytus har allerede været ramt af omfattende afskedigelser, navnlig i tekstilsektoren, som var genstand for et tidligere bidrag fra fonden i 2008 (298 994 EUR, 1.089 afskedigelser).

Efter vurderingen af det samlede mistede arbejdspladser i den anførte periode sammen med forudgående alvorlige forstyrrelser i økonomien i Alytus konkluderede Kommissionen, at Litauens ansøgning opfylder interventionskriterierne i artikel 2, litra c).

Ansøgningen opfylder ifølge Kommissionens vurdering de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen. Det konkluderes desuden, at medlemsstaten har forelagt tilstrækkelige oplysninger om en direkte og påviselig sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise og om de betydelige negative konsekvenser for den lokale, regionale og nationale økonomi. Kommissionen henstiller derfor budgetmyndigheden til at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC48/2010) med et samlet beløb på 258 163 EUR fra fondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra ESF-budgetposten (04 02 17 – ESF konvergens) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01) til forpligtelser og betalinger.

IIA om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR. Dette er det første forslag om anvendelse af fonden i 2010.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om en bevillingsoverførsel(3) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsmøderne om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre der består uenighed mellem Parlamentet og Rådet.

Ifølge en intern aftale med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) bør dette udvalg inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurdering af ansøgningerne om anvendelsen af EGF.

EMPL tilkendegav efter sin vurdering sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den udtalelse, der er vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 02/2010 af 22. januar 2010.


UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/sg

D(2010)4484

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2009/010 LT/Snaigé (KOM(2010)8)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) samt Arbejdsgruppen om EGF har behandlet anvendelsen af EGF i forbindelse med sag EGF/2009/010 LT/Snaigé og har vedtaget nedenstående udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. Ikke desto mindre vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

EMPL's bemærkninger er baseret på følgende betragtninger:

a)  der henviser til, at de 651 afskedigelser alle har tilknytning til den samme begivenhed, der skyldes den finansielle og økonomiske krise

b)  der henviser til, at det hovedsagelig er kvinder i aldersgruppen 25-54 år inden for kategorien håndværk og lignende erhverv, der er berørt af disse afskedigelser

c)  der henviser til, at de europæiske retningslinjer for beskæftigelse fremmer foreneligheden af arbejds- og familieliv

d)  der henviser til, at denne situation er opstået på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden i Litauen er vokset fra 6,4 % til 16,7 % inden for 12 måneder

e)  der henviser til, at de foranstaltninger, EGF støtter, først og fremmest iværksættes for at genindsluse afskedigede arbejdstagere på arbejdsmarkedet

f)  der henviser til, at den midlertidige finansielle støtte skal motivere afskedigede arbejdstagere til at acceptere et nyt job til en lavere løn end i deres tidligere job

g)  der henviser til, at utilfredsheden med tilgangen til overholdelse af artikel 12, stk. 4, i EGF-forordningen fortsætter efter Kommissionens svar på EMPL's bemærkninger vedrørende ansøgning EGF/2009/007 SE/Volvo, EGF/2009/009 AT/Steiermark og EGF/2009/011 NL/Heijmans, hvori det hed, at "det ligger i begrebet delt forvaltning (artikel 4 i EGF-forordningen, artikel 53 i finansforordningen og artikel 42 i gennemførelsesbestemmelserne), at gennemførelsen varetages af medlemsstaten, og at den korrekte gennemførelse verificeres af Kommissionen ved hjælp af kontrol på stedet og revisioner, finansielle korrektioner og inddrivelser (og at) det på ansøgningsstadiet endnu ikke er muligt at verificere, om gennemførelsen er korrekt"

h)  der henviser til, at EMPL uagtet de finansielle aspekter skal holdes fuldt underrettet om, hvorledes medlemsstaterne anvender EGF, med henblik på den fremtidige udvikling af fonden, og derfor har brug for omfattende information om samspillet mellem EGF og ESF i særdeleshed og andre strukturfonde i almindelighed

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag vedrørende den litauiske ansøgning, det vedtager:

1)  er enig med Kommissionen i at godkende Litauens ansøgning, selv om ansøgningskriterierne i artikel 2, litra a, i EGF-forordning 1927/2006 ikke i fuldt omfang er opfyldt, og at de støtteberettigede arbejdstagere derfor bør støttes på grundlag af artikel 2, litra c, i samme forordning;

2)  beklager imidlertid, at foranstaltningerne til fordel for arbejdsløse arbejdstagere først var disponible pr. 1. august 2009, da adskillige arbejdstagere allerede mistede deres arbejde i november 2008;

3)  glæder sig over de foranstaltninger, der er blevet truffet for at sikre bedre forenelighed mellem arbejds- og familieliv, og opfordrer medlemsstaterne til at medtage børnepasning og pasning af andre familiemedlemmer, ikke blot i de ansøgninger, hvor der er et flertal af kvinder involveret, men mere systematisk og på en strategisk måde for i større udstrækning at fjerne uligheden mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet;

4)  gentager sin opfordring til Kommissionen om i årsberetningen ikke blot at medtage detaljerede oplysninger om, hvorvidt medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af EGF-bistanden har overholdt EGF-forordningens artikel 7, men også en analyse af, hvilke foranstaltninger der specifikt har fremmet ligestillingen mellem mænd og kvinder, hvad angår integrationen på arbejdsmarkedet;

5)  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at opstille en liste over de foranstaltninger, der er blevet iværksat med bistand fra EGF, og som har haft størst held med at øge arbejdstagernes mobilitet på det nationale arbejdsmarked samt på tværs af grænserne, for så vidt angår beskæftigelse i nabolande;

6)  understreger, at jobincitamenter er yderst kontroversielle foranstaltninger; anmoder derfor Kommissionen om at være særlig opmærksom på de erfaringer, der er gjort med disse foranstaltninger inden for rammerne af EGF-bistanden og snarest muligt aflægge beretning til Parlamentet;

7)  anmoder Kommissionen om at underrette EP, såfremt der er forhold omkring udnyttelsen af bevillinger inden for rammerne af EGF, Kommissionen bliver særlig opmærksom på med henblik på de særlige procedurer, og anmoder om en rapport om resultaterne af revisionen af EGF-ansøgningerne i 2007 og 2008;

8)  anmoder Kommissionen om, i årsberetningen at medtage omfattende oplysninger om samspillet mellem EGF og foranstaltninger, der støttes af andre strukturfonde, herunder oplysninger om de administrative strukturer, der etableres i medlemsstaterne for at forvalte overholdelsen af EGF-forordningens artikel 6.

9)  understreger, at det ud over en god økonomisk forvaltning er vigtigt at have veletablerede koordinationsstrukturer, navnlig når mange aktører er involveret.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.2.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Frédéric Daerden, Giovanni La Via

Seneste opdatering: 1. marts 2010Juridisk meddelelse