Procedure : 2011/0260(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0207/2012

Indgivne tekster :

A7-0207/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 13
CRE 12/09/2012 - 13

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     ***I
PDF 200kWORD 234k
25. juni 2012
PE 483.670v02-00 A7-0207/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger

(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger

KOM(2011)0598 - C7-0305/2012 - 2011/0260(COD)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0598),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0305/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0207/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag       1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Med henblik på at sikre, at partnerne hurtigt kan genindsættes i bilag I til den forordning, i det øjeblik de har truffet de nødvendige forholdsregler til at ratificere deres respektive aftaler, og indtil deres ikrafttræden, bør Europa-Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår en genindsættelse af de lande, der er fjernet fra bilag I ved denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under det forberedende arbejde, herunder også på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(5) Med henblik på at sikre, at partnerne hurtigt kan genindsættes i bilag I til den forordning, i det øjeblik de har truffet de nødvendige forholdsregler til at ratificere deres respektive aftaler, og indtil deres ikrafttræden, bør Europa-Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår en genindsættelse af de lande, der er fjernet fra bilag I ved denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under det forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter. Kommissionen bør indkalde Parlamentets eksperter til at deltage i disse møder.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 2 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 2a tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra denne forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 2a tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra …*. Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

__________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1528/2007

Artikel 2 b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med fire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Begrundelse

Det er nødvendigt at afsætte mere tid til yderligere forhandlinger med henblik på at nå til enighed om de omfattende ØPA-aftaler for at undgå, at en række AVS- lande, der fortsat har store udviklingsbehov og ret høje fattigdomsniveauer, får betydeligt ringere markedsadgang til EU.


BEGRUNDELSE

Cotonouaftalen indeholder bestemmelse om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA-aftaler) mellem medlemmer af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), EU og medlemsstaterne, og de detaljerede ordninger, der fra den 1. januar 2008 fandt anvendelse på disse lande, fastsattes i forordning (EF) nr. 1528/2007, den såkaldte forordning om markedsadgang. Denne forordning regulerer EU's import fra de 36 AVS-lande, der paraferede ØPA-aftaler i 2007. Det var en overgangsløsning for de lande, der endnu ikke kunne anvende disse ØPA-aftaler, eftersom de stadig afventede ratificering. Grundlæggende foregreb forordningen ensidigt den toldfrie adgang som EU tilbød i disse aftaler.

Dog har flere lande hverken truffet de nødvendige forholdsregler til at ratificere en ØPA-aftale eller afsluttet omfattende regionale forhandlinger. Kommissionen foreslår på denne baggrund, at de lande, der ikke har undertegnet eller ratificeret deres aftaler, bør tages af listen over støtteberettigede lande pr. 1. januar 2014.

De 17 lande, der hidtil ikke har gjort fremskridt med deres ratificeringsproces, kan opdeles i forskellige kategorier, og de praktiske konsekvenser af dette forslag ville under de nuværende omstændigheder bero på deres status og den endelige aftale, der vil blive opnået i forbindelse med revisionen af den generelle toldpræferenceordning (GSP):

· Burundi, Comorerne, Haiti, Lesotho, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda og Zambia tilhører gruppen af mindst udviklede lande (LDC-lande) og vil derfor fortsat kunne nyde toldfri adgang under EU's "alt undtagen våben"-ordning (EBA-ordningen) og bliver derfor ikke berørt

· Cameroun, Fiji, Ghana, Elfenbenskysten, Kenya og Swaziland vil kunne falde tilbage på EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), der er ensbetydende med lavere told i sammenligning med mestbegunstigelse (MFN), men som ikke er så gunstigt som told- og kvotefri adgang og fører til øget told på de fleste vigtige eksportvarer.

· Botswana og Namibia, der klassificeres som højere mellemindkomst-lande, skal ifølge forslaget vedrørende GSP, vende tilbage til MFN-satsen, der gælder for de fleste lande (inklusive for eksempel USA og Japan).

Kommissionen fremfører, at den nuværende situation ikke er i overensstemmelse med WTO reglerne, og at det også er et spørgsmål om retfærdighed, både over for de lande, der har opfyldt deres forpligtelser og ratificeret deres aftaler, og over for de udviklingslande, der ikke er AVS-partnere. Ændringen af Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 er et led i en tosporet tilgang, herunder en intensivering af de igangværende ØPA-forhandlinger, med henblik på indgåelse af endegyldige regionale aftaler. Faktisk er den væsentligste grund til dette forslag sandsynligvis at øge presset og dermed sætte gang i forhandlingerne.

Dog er ordføreren ikke overbevist om, at gennemtvingelsen af en så kort ensidig frist er det bedste middel til at opnå de ønskede resultater. Faktisk er der gode grunde til,, at aftalerne fra 2007 ikke er blevet gennemført, og til, at de omfattende regionale aftaler ikke er blevet indgået. Flere af de aftaler, der blev indgået i 2007, blev indgået med de enkelte lande og ikke med hele regioner, som har videreført forhandlingerne. Imidlertid kunne en beslutning fra disse individuelle lande inden for en region om at gennemføre ØPA-aftalerne få alvorlige negative konsekvenser for den regionale integrationsproces. Formålet med disse ØPA-aftaler, som Parlamentet støtter, er, at de skal bidrage til øget regional integration og fremme økonomisk vækst og udvikling i alle de berørte lande og regioner. Delaftaler vil kunne få den modsatte virkning.

Tanken med ØPA-processen er at tilvejebringe stabil og øget markedsadgang for AVS-eksportvarer, men bliver dette forslag vedtaget, kan konsekvensen for de AVS-lande, der fortsat har store udviklingsbehov og ret høje fattigdomsniveauer, blive en markant ringere markedsadgang til EU (da disse lande i visse tilfælde ikke vil have nogen alternativ præferenceordning at falde tilbage på, især hvis forslaget om revision af den generelle præferenceordning bliver vedtaget). For at skabe mere tid til tilpasning og for at begrænse eventuelle negative virkninger, især for de lande, der vil se deres markedsadgang begrænset, er det nødvendigt at ændre tidsplanen, således at der indføres en overgangsperiode mellem ikrafttrædelsen af den nye generelle præferenceordning og ikrafttrædelsen af denne ændrede forordning.

Bilaterale og multilaterale handelsforhandlinger er komplekse og kan meget ofte ikke afsluttes inden for stramme tidsrammer. WTO er særdeles godt placeret til at kunne forstå dette i betragtning af det nuværende politiske dødvande i Doha-udviklingsrunden. At udøve ensidigt pres med henblik på at få afsluttet forhandlingerne inden for en kort forudfastlagt tidsramme, uanset om de omstridte spørgsmål er blevet løst eller ej, skaber ikke særlig gode forudsætninger for at afslutte forhandlingerne på en måde, hvor der tages hensyn til begge parters interesser og anliggender. Ikke desto mindre er det også vigtigt, at WTO's regler overholdes, og den her omhandlede forordning var da også tænkt som en midlertidig ordning. Det er ikke holdbart, at der opretholdes præferencer for lande, der ikke opfylder kriterierne, men den foreslåede tidsramme er ikke realistisk og alt for kort til, at de igangværende forhandlinger kan afsluttes med et godt resultat. For at aftalerne kan være ratificeret senest den 1. januar 2014, skal forhandlingerne være afsluttet omkring juni 2012. Betydningen og omfanget af de udestående spørgsmål taget i betragtning, er dette dog ikke muligt. Derfor foreslår ordføreren en udsættelse, således at ændringerne i stedet vil træde i kraft fra den 1. januar 2016.

Forslaget indeholder ændringsforslag om at tilpasse beslutningsprocedurerne til Lissabontraktaten. Det foreslås, at Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i EUF-traktaten med henblik på at ændre bilag I, således at de lande, der træffer de nødvendige foranstaltninger for at kunne ratificere en ØPA-aftale, atter opføres på listen. Ordførerens foreslåede ændringsforslag er i vid udstrækning baseret på holdninger indtaget i horisontale forordninger, de såkaldte omnibusforordninger.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (5.6.2012)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger

(COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

Ordfører for udtalelse: Gabriele Zimmer

KORT BEGRUNDELSE

Udviklingsudvalget beklager, at EU på trods af de fremskridt, der for nylig er gjort i forhandlingerne, som de pågældende regioner fører i god tro, ensidigt har besluttet at fastsætte en tidsfrist. Udviklingsudvalgets største bekymring er, at forslaget om ændring af forordningen risikerer at lægge pres på regeringerne i de pågældende AVS-stater for at få dem til at undertegne og ratificere deres respektive økonomiske partnerskabsaftaler inden for den fastsatte tidsramme, uanset om der er fundet en løsning på de omstridte bestemmelser.

Udviklingsudvalget insisterer på, at afslutningen af forhandlingerne bør afhænge af indholdet, hvor der tages højde for begge parters interesser og bekymringer, og ikke af tidsfrister. EU bør derfor udvise den nødvendige fleksibilitet i forhandlingsprocessen og respektere de enkelte AVS-staters forskellige udviklingsniveauer. Eftersom hovedformålet er at overholde WTO's regler, bør EU ikke tvinge AVS-staterne til at indgå forpligtelser, som strækker sig ud over de forpligtelser, der kræves i henhold til WTO-aftalerne.

Udviklingsudvalget vil gerne understrege, at en række AVS-stater, hvis Kommissionen går videre med forslaget, risikerer at miste deres told- og kontingentfrie adgang til EU's marked, hvilket kunne skade de traditionelle eksportører. Hvis landene presses til at indgå en handelsaftale, som indeholder visse uacceptable bestemmelser, vil det desuden ikke blot begrænse rummet for udformning af nationale økonomiske politikker, men kan også skade deres nye økonomiske sektorer. Dette er også i strid med målet om politisk sammenhæng i udviklingsarbejdet, som forankret i artikel 208 i TEUF, og ville være til skade for EU's forbindelser med de pågældende lande.

Beslutningen kunne også få den yderligere konsekvens, at investeringer fra AVS-stater, som ikke har fuld adgang til EU-markedet, overflyttes til de stater, der har, hvilket ville være i strid med de igangværende bestræbelser i retning af regional integration. EU bør derfor bibeholde forordning (EF) nr. 1528/2007.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger

Referencer

COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

12.10.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

12.10.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Gabriele Zimmer

11.10.2011

Behandling i udvalg

23.4.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

8

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marisa Matias


PROCEDURE

Titel

Ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger

Referencer

COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Dato for høring af EP

30.9.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

12.10.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

12.10.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

David Martin

11.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

25.1.2012

25.4.2012

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Françoise Castex, Marielle Gallo

Dato for indgivelse

25.6.2012

Seneste opdatering: 31. august 2012Juridisk meddelelse