Procedure : 2009/0089(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0241/2011

Indgivne tekster :

A7-0241/2011

Forhandlinger :

PV 04/07/2011 - 23
CRE 04/07/2011 - 23

Afstemninger :

PV 05/07/2011 - 7.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0304

BETÆNKNING     ***I
PDF 553kWORD 564k
21. juni 2011
PE 440.994v02-00 A7-0241/2011

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

(KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Carlos Coelho

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

(KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0093),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 74, artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0046/2009),

–   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 7. december 2009 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse(1),

–   der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 9. juni 2011 forpligtede sig til at vedtage forslaget, jf. EUF-traktatens artikel 294, stk. 4,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 37,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A7–0241/2011),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag/Rådets fælles holdning

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR. …/…

om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 74, artikel 82, stk. 1, ▌litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a) og artikel 88, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsforslag til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(3) og ved Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(4). I henhold til forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA skal Kommissionen i en overgangsperiode være ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale SIS II. Efter denne overgangsperiode skal en forvaltningsmyndighed være ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale SIS II og visse aspekter af kommunikationsinfrastrukturen.

(2)         Visuminformationssystemet (VIS) blev oprettet ved Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)(5). I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen)(6) skal Kommissionen i en overgangsperiode være ansvarlig for den operationelle forvaltning af VIS.

(3)         Eurodac blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen(7). Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen fastlagde nødvendige gennemførelsesbestemmelser. ▌

(4)         For at sikre den operationelle forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac og dele af kommunikationsinfrastrukturen efter overgangsperioden og i givet fald af andre informationsteknologisystemer (herefter "it-systemer") inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, der kræver vedtagelse af separate retsakter, er det nødvendigt at oprette en forvaltningsmyndighed.

(5)         For at skabe synergi er det nødvendigt at fastsætte, at den operationelle forvaltning af disse store it-systemer skal varetages af den samme enhed, så man opnår stordriftsfordele, skaber en kritisk masse og sikrer den størst mulige udnyttelse af kapitalen og de menneskelige ressourcer.

(5a)       I de fælles erklæringer, som ledsagede retsakterne om SIS II og VIS, opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionen til på grundlag af en konsekvensanalyse at fremsætte de forslag til lovgivning, der er nødvendige for at overdrage et agentur den langsigtede operationelle forvaltning af det centrale SIS II og dele af kommunikationsinfrastrukturen samt VIS.

(6)         Da forvaltningsmyndigheden bør have retlig, administrativ og finansiel autonomi, bør den oprettes som et reguleringsagentur, der har status som juridisk person. Som det blev besluttet, skal agenturets hjemsted ligge i Tallinn (Estland). Eftersom opgaverne vedrørende den tekniske udvikling og forberedelsen af den operationelle forvaltning af SIS II og VIS allerede udføres i Strasbourg (Frankrig), og der allerede er installeret et backupcenter for disse it-systemer i Sankt Johann i Pongau (Østrig), bør dette imidlertid fortsat være tilfældet. Disse to centre bør også være de steder, hvor opgaverne vedrørende den tekniske udvikling og den operationelle forvaltning af Eurodac udføres, og hvor der etableres et backupcenter for Eurodac. Dette bør også være tilfældet for så vidt angår henholdsvis den tekniske udvikling og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og et backupcenter, der kan sikre driften af et it-system i tilfælde af fejl i systemet, hvis der er hjemmel for det i den relevante retsakt.

(7)         Forvaltningsmyndighedens opgaver i henhold til forordning (EF) nr. 1987/2006 og forordning (EF) nr. 767/2008 ▌bør udføres af agenturet. Disse opgaver omfatter teknisk videreudvikling.

(7a)       I henhold til forordning (EF) nr. 2725/2000 og (EF) nr. 407/2002 oprettes der en central enhed i Kommissionen, der er ansvarlig for driften af Eurodac's centrale database og andre opgaver i forbindelse hermed. For at udnytte synergier bør agenturet erstatte Kommissionen, hvad angår sidstnævntes opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af Eurodac, herunder visse opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen fra og med den dato, hvor agenturet indleder sin virksomhed.

(7b)       Agenturets hovedfunktion er at løse de operationelle forvaltningsopgaver for SIS II, VIS, Eurodac og, hvis der træffes afgørelse herom, andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Agenturet bør også have ansvaret for de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for de opgaver, der pålægges det, og som ikke er normative. Disse ansvarsområder bør ikke berøre de normative opgaver, der er forbeholdt Kommissionen alene eller med bistand fra et udvalg i de forskellige retsakter om de systemer, hvor agenturet varetager den operationelle forvaltning.

(8)         Desuden bør agenturet varetage opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer, som det senere måtte blive pålagt.

(9)         Desuden kan agenturet på grundlag af en relevant retsakt også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af yderligere store it-systemer ▌inden for rammerne af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"). Sådanne opgaver bør kun overdrages til agenturet ved hjælp af senere separate retsakter, forud for hvilke der foretages en konsekvensanalyse.

(9a)       Agenturet bør på specifik og præcis anmodning fra Kommissionen være ansvarligt for overvågning af forskning og for pilotordninger, jf. artikel 49, stk. 6, litra a), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), i forbindelse med store it-systemer inden for rammerne af afsnit V i TEUF. Når det pålægges en pilotordning, bør der lægges særlig vægt på Den Europæiske Unions informationsstyringsstrategi.

(10)       Det forhold, at et agentur får pålagt den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, berører ikke de specifikke regler, som gælder for disse systemer. Navnlig finder de specifikke regler vedrørende formålet, adgangsret, sikkerhedsforanstaltninger og yderligere databeskyttelseskrav for hvert af de store it-systemer, hvis operationelle forvaltning pålægges agenturet, fuld anvendelse.

(11)       Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse, så de kan føre effektiv kontrol med agenturets virksomhed. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til navnlig at vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med agenturets budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på agenturet, udpege den administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende agenturets operationelle opgaver.

(11a)     Med hensyn til SIS II bør Den Europæiske Politienhed (Europol) og Eurojust, som begge i henhold til afgørelse 2007/533/RIA har adgang til og ret til direkte søgning i oplysninger, der er optaget i SIS II, tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol og Eurojust bør hver kunne udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II, som er nedsat ved artikel 16, stk. 1, litra a).

(11b)     med hensyn til VIS bør Europol tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger(9) er på dagsordenen. Europol bør kunne udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS, som er nedsat ved artikel 16, stk. 1, litra b).

(11c)     Medlemsstaterne bør have stemmeret i agenturets bestyrelse i forbindelse med et stort it-system, hvis de i henhold til EU-retten er bundet af en retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system. Danmark bør også have stemmeret i forbindelse med et stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og til TEUF, beslutter at gennemføre retsakten om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige store it-system i sin nationale lovgivning.

(11d)     Medlemsstaterne bør udpege et medlem til den rådgivende gruppe i forbindelse med et stort it-system, hvis de i henhold til EU-retten er bundet af en retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system. Danmark bør også udpege et medlem til den rådgivende gruppe i forbindelse med et stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling beslutter at gennemføre retsakten om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system i sin nationale lovgivning.

(12)       For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Finansieringen af agenturet bør finde sted på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. EU's budget- og dechargeprocedurer bør gælde ▌. Revision af regnskaberne og kontrol af de tilgrundliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten.

(13)       Agenturet bør samarbejde med Den Europæiske Unions andre agenturer, navnlig agenturer, som er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og særlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, inden for rammerne af deres respektive beføjelser. Det bør i givet fald også konsultere og følge op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed.

(14)       Agenturet bør, når det varetager udviklingen og den operationelle forvaltning af store it-systemer, følge europæiske og internationale standarder under hensyntagen til de højeste faglige krav, særlig Den Europæiske Unions informationsstyringsstrategi.

(15)       Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(10) finder anvendelse på agenturets behandling af personoplysninger. I denne forordning fastsættes det bl.a., at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har beføjelse til hos agenturet at få adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for den tilsynsførendes undersøgelser. I overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EF) nr. 45/2001 hørte Kommissionen Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som afgav udtalelse den 7. december 2009.

(16)       For at sikre åbenhed omkring agenturets virksomhed bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(11) finde anvendelse på agenturet. Agenturets virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands tilsyn i overensstemmelse med traktatens artikel 228 i TEUF.

(17)       Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(12), bør finde anvendelse på agenturet, som bør tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(13).

(17a)     Agenturets værtsmedlemsstater bør sikre de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, herunder bl.a. tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

(18)       For at sikre åbne og gennemsigtige ansættelsesvilkår og ligebehandling af personalet bør vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(14) (herefter "vedtægten") finde anvendelse på agenturets personale og den administrerende direktør, herunder reglerne om tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav.

(19)       Agenturet er et organ oprettet af EU, jf. artikel 185, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 ▌, og de finansielle bestemmelser bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(20)       Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(15), bør finde anvendelse på agenturet.

(21)       Målene for denne forordning, nemlig oprettelsen af et agentur på EU-plan, der er ansvarligt for den operationelle forvaltning og i givet fald udvikling af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; EU kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22)       Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, i TEU, og som er afspejlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(23)       ▌I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordningen, i det omfang den vedrører SIS II og VIS, udbygger Schengenreglerne ▌, skal Danmark i henhold til artikel 4 i samme protokol træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning, inden seks måneder efter forordningens vedtagelse ▌. I overensstemmelse med artikel 3 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen(16) skal Danmark meddele Kommissionen, om det vil gennemføre indholdet i denne forordning, i det omfang den vedrører Eurodac.

(24)       I det omfang dens bestemmelser vedrører SIS II, der er reguleret ved afgørelse 2007/533/RIA, deltager Det Forenede Kongerige i denne forordning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne(17). ▌For så vidt som dens bestemmelser vedrører SIS II, der er reguleret i forordning (EF) nr. 1987/2006, og VIS, der udgør ▌en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. ▌ afgørelse 2000/365/EF,anmodede Det Forenede Kongerige ved skrivelse af 5. oktober 2010 formanden for Rådet om tilladelse til at deltage i vedtagelsen af denne forordning, i overensstemmelse med artikel 4 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF. I medfør af artikel 1 i Rådets afgørelse 2010/779/EU af 14. december 2010(18) om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, har Det Forenede Kongerige fået tilladelse til at deltage i denne forordning. Ved skrivelse af 23. september 2009 gav Det Forenede Kongerige desuden Rådets formand meddelelse om, at landet ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning, i det omfang dens bestemmelser vedrører Eurodac-bestemmelserne, jf. artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF. ▌Det Forenede Kongerige deltager derfor i vedtagelsen af denne forordning, som er bindende for og finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(25)       For så vidt som denne forordning vedrører SIS II, der er reguleret i forordning (EF) nr. 1987/2006, og VIS, udgør den en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne(19). Irland har ikke anmodet om at deltage i vedtagelsen af denne forordning, jf. artikel 4 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag TEU og til TEUF. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, i det omfang dens foranstaltninger udvikler bestemmelser i Schengenreglerne, eftersom de vedrører SIS II, der er reguleret i forordning (EF) nr. 1987/2006, og VIS. I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, hvad angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, i det omfang dens bestemmelser vedrører Eurodac-bestemmelserne ▌. Eftersom det under disse omstændigheder ikke er muligt at sikre forordningens anvendelse for Irland i dens helhed, jf. artikel 288 i TEUF, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, uden at dette berører dets rettigheder i henhold til ovennævnte protokoller.

(26)       For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning, for så vidt som den vedrører SIS II og VIS, en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(20), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, B og G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale(21). For så vidt angår Eurodac udgør denne forordning en ny foranstaltning vedrørende Eurodac, jf. aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge. Hvis de beslutter at gennemføre denne forordning i deres interne retsorden, bør delegationer fra Republikken Island og Kongeriget Norge derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse ▌. Der bør indgås endnu en aftale mellem EU og de to nævnte stater for at fastsætte nærmere bestemmelser, f.eks. om stemmeret, for deres deltagelse i agenturets virksomhed.

(27)       For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning, i det omfang den vedrører SIS II og VIS, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, B og G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF(22) ▌. For så vidt angår Eurodac udgør denne forordning en ny foranstaltning vedrørende Eurodac, jf. aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz. Hvis Schweiz beslutter at gennemføre denne forordning i sin interne retsorden, bør delegationen for Det Schweiziske Forbund derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse ▌. Der bør indgås endnu en aftale mellem EU og Det Schweiziske Forbund for at fastsætte nærmere bestemmelser, f.eks. om stemmeret, for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i agenturets virksomhed.

(28)       For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning, for så vidt som den vedrører SIS II og VIS, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(23), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, B og G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 sammenholdt med artikel 3 i afgørelse Rådets 2008/261/EF(24). For så vidt angår Eurodac udgør den en ny foranstaltning vedrørende Eurodac, jf. protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz(25). Delegationen for Fyrstendømmet Liechtenstein bør derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse ▌. Der bør indgås endnu en aftale mellem EU og Fyrstendømmet Liechtenstein, f.eks. om stemmeret, for at fastsætte nærmere bestemmelser for Fyrstendømmet Liechtensteins deltagelse i agenturets virksomhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL

Artikel 1

Oprettelse af agenturet

1.        Der oprettes herved et europæisk agentur (herefter "agenturet") for den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac (herefter "store it-systemer").

2.        Agenturet kan også, dog kun på grundlag af en relevant retsakt, blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, baseret på afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), under behørig hensyntagen til udviklingen inden for forskningen, jf. denne forordnings artikel 5, og resultaterne af pilotordningerne, jf. denne forordnings artikel 6.

3.        Den operationelle forvaltning består i alle opgaver, der er nødvendige for at holde de i stk. 1 nævnte store it-systemer i drift i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser, der gælder for hvert enkelt af disse store it-systemer, herunder ansvaret for den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af de store it-systemer. Disse store it-systemer udveksler ikke data og/eller muliggør udveksling af information og viden, medmindre det er bestemt i et specifikt retsgrundlag.

Artikel 1a

Mål

Med forbehold af Kommissionens og medlemsstaternes respektive ansvar i henhold til de i artikel 1 nævnte retsakter, der gælder for de store it-systemer, sikrer agenturet:

a)        gennemførelse af en effektiv, sikker og løbende drift af de store it-systemer, der er nævnt i artikel 1

b)        en effektiv og økonomisk ansvarlig forvaltning af disse store it-systemer

c)        et passende højt serviceniveau for brugerne af disse store it-systemer

d)        kontinuerlig og uafbrudt service

e)        et højt databeskyttelsesniveau, i overensstemmelse med gældende regler, herunder de specifikke bestemmelser for hvert enkelt af de i artikel 1 nævnte store it-systemer

f)       et passende niveau for databeskyttelse og fysisk sikkerhed i overensstemmelse med de gældende regler, herunder specifikke bestemmelser for hvert af de store it-systemer, der er nævnt i artikel 1, samt

g)        anvendelse af en passende projektstyringsstruktur til effektiv udvikling af store it-systemer.

KAPITEL II

OPGAVER

Artikel 2

Opgaver vedrørende SIS II

Agenturet udfører

-          de opgaver, som er pålagt forvaltningsmyndigheden ved forordning (EF) nr. 1987/2006 og ▌afgørelse 2007/533/RIA ▌

-          opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af SIS II, navnlig for Sirenepersonalet, og uddannelse af eksperter i de tekniske aspekter af SIS II i forbindelse med Schengenevalueringen.

Artikel 3

Opgaver vedrørende VIS

Agenturet udfører

-          de opgaver, som er pålagt forvaltningsmyndigheden ved forordning (EF) nr. 767/2008 og ▌afgørelse/633/RIA

-          ▌opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af VIS.

Artikel 4

Opgaver vedrørende Eurodac

Agenturet udfører

-          de opgaver, som er pålagt Kommissionen, som i henhold til forordning (EF) nr. 2725/2000 og (EF) nr. 407/2002 er den myndighed, der er ansvarlig for den operative forvaltning af Eurodac

-          følgende opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen: overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen.

-          opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af Eurodac.

Artikel 4a

Opgaver vedrørende udvikling og operationel forvaltning af andre store it-systemer

Hvis agenturet bliver gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer end dem, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, udfører det i givet fald opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af disse systemer.

Artikel 4b

Opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen

1.        Agenturet udfører de opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, som er pålagt forvaltningsmyndigheden ved retsakterne om udvikling, oprettelse, drift og brug af de store it-systemer.

2.        I overensstemmelse med disse retsakter deles opgaverne vedrørende kommunikationsinfrastrukturen (herunder operationel forvaltning og sikkerhed) mellem agenturet og Kommissionen. For at sikre sammenhæng i udøvelsen af Kommissionens og agenturets respektive beføjelser indgår de ordninger for det operationelle arbejde, som udtrykkes i et aftalememorandum.

3.        Kommunikationsinfrastrukturen forvaltes og kontrolleres på passende måde for at beskytte den mod trusler og for at sikre kommunikationsinfrastrukturens og de store it-systemers sikkerhed, herunder oplysninger, der udveksles ved hjælp af den.

4.        Der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger, herunder sikkerhedsplaner, bl.a. med henblik på at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger under overførsler af disse eller under transport af databærere, navnlig ved hjælp af passende krypteringsteknikker. Det sikres, at ingen systemrelaterede operationelle oplysninger cirkulerer ukrypteret i kommunikationsinfrastrukturen.

5.        Opgaverne vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen kan overdrages til eksterne private enheder eller organer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EF, EURATOM) nr. 1605/2002. Netværksudbyderen er i så fald omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i stk. 3 og har på ingen måde adgang til operationelle oplysninger i VIS, Eurodac og SIS II og den dertil knyttede Sireneudveksling af oplysninger.

6.        Med forbehold af gældende kontrakter vedrørende SIS II-, VIS- og Eurodac-nettet henhører forvaltningen af krypteringsnøgler under agenturets kompetence og kan ikke udliciteres til eksterne private enheder.

Artikel 5

Overvågning af udviklingen inden for forskning

1.        Agenturet overvåger udviklingen inden for forskning, som er relevant for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer ▌.

2.        Agenturet holder løbende Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og, når det vedrører spørgsmål om databeskyttelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse informeret om den udvikling, som der henvises til i stk. 1.

Artikel 6

Pilotordninger

1.        Agenturet kan kun på specifik og præcis anmodning af Kommissionen, som mindst 3 måneder i forvejen skal have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet, og efter en beslutning i bestyrelsen i henhold til artikel 9, stk. 1, litra k), gennemføre pilotordninger, jf. artikel 49, stk. 6, litra a), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, for udviklingen og/eller den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for rammerne af afsnit V i TEUF. Europa-Parlamentet, Rådet og, når det vedrører spørgsmål om databeskyttelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse holdes løbende underrettet om udviklingen i disse pilotordninger.

2.        De finansielle bevillinger til pilotordninger, som Kommissionen har anmodet om, opføres højst på budgettet for to på hinanden følgende regnskabsår.

KAPITEL III

STRUKTUR OG ORGANISATION

Artikel 7

Retlig status

1.        Agenturet er et EU-organ og har status som juridisk person.

2.        Agenturet har i hver medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Det har også beføjelse til i overensstemmelse med stk. 4 at indgå aftaler om agenturets hjemsted og placeringer med de medlemsstater, på hvis område hjemstedet og de tekniske anlæg og backupcentret er placeret (værtsmedlemsstaterne).

3.        Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.

4.       Agenturet for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed har hjemsted i Tallinn, Estland.

Opgaverne vedrørende udvikling og operationel forvaltning, jf. artikel 1, stk. 2, og artikel 2, 3, 4 og 4b, udføres i Strasbourg, Frankrig.

Et backupcenter, der kan sikre driften i tilfælde af fejl i et stort it-system, indrettes i Sankt Johann im Pongau, Østrig, hvis der er hjemmel for det i retsakten om udvikling, oprettelse og brug af dette system.

Artikel 8

Struktur

1.        Agenturets ledelses- og forvaltningsstruktur består af:

a)        en bestyrelse

b)        en administrerende direktør

c)        rådgivende grupper.

2.        Agenturets struktur består ligeledes af:

a)        en databeskyttelsesansvarlig

   b)        en sikkerhedsansvarlig

c)        en regnskabsfører.

Artikel 9

Bestyrelsens beføjelser

1.        For at sikre, at agenturet varetager sine opgaver, skal bestyrelsen ▌:

a)        udnævne og i givet fald afskedige den administrerende direktør, jf. artikel 15

b)        udøve disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og føre tilsyn med hans/hendes udførelse af sit hverv, herunder gennemførelse af bestyrelsens afgørelser

c)        fastlægge agenturets organisationsplan efter høring af Kommissionen

d)        fastsætte agenturets forretningsorden efter høring af Kommissionen

f)  godkende den hjemstedsaftale og de aftaler om de tekniske anlæg og backupcentret, jf. artikel 7, stk. 4, som den administrerende direktør skal underskrive med værtsmedlemsstaterne, på forslag af den administrerende direktør

g)        efter aftale med Kommissionen vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 110 i tjenestemandsvedtægten

ga)      vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser om udstationering af lokale eksperter i agenturet

gb)      vedtage et flerårigt arbejdsprogram på grundlag af de opgaver, der henvises til i kapitel II, og som tager udgangspunkt i det udkast, som den i artikel 14 omtalte administrerende direktør fremlægger efter samråd med den i artikel 16 omtalte rådgivende gruppe og efter at have modtaget Kommissionens holdning. Det flerårige arbejdsprogram skal, medmindre andet gælder ifølge EU's årlige budgetprocedure, indeholde et flerårigt budgetoverslag og forhåndsregulerende evalueringer med henblik på at strukturere målene og de forskellige stadier i den flerårige planlægning

h)        vedtage den flerårige plan for personalepolitikken og et udkast til et årligt arbejdsprogram og hvert år senest den 31. marts forelægge disse for Kommissionen og budgetmyndigheden

i)         hvert år inden den 30. september efter at have modtaget Kommissionens udtalelse vedtage agenturets årlige arbejdsprogram for det kommende år med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med EU's årlige budgetprocedure og EU's lovgivningsprogram for områderne under afsnit V i TEUF og sikre, at det vedtagne arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og offentliggøres

j)         hvert år inden den 31. marts vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram, og senest den 15. juni sende den til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ▌; den årlige aktivitetsrapport offentliggøres

k)        varetage sine opgaver vedrørende agenturets budget, herunder gennemførelse af pilotordninger, jf. artikel 6, i henhold til bestemmelserne i artikel 28, artikel 29, stk. 6, og artikel 30 i denne forordning

l)         vedtage de finansielle bestemmelser for agenturet i overensstemmelse med artikel 30 i denne forordning

m)       udpege en regnskabsfører, som er funktionelt uafhængig under udførelsen af sit hverv

ma)     overvåge og foretage passende opfølgning af resultater og henstillinger fra de forskellige revisions- og evalueringsrapporter, såvel interne som eksterne

n)        vedtage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder en sikkerhedsplan og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan, under hensyntagen til eventuelle henstillinger fra sikkerhedseksperterne i de rådgivende grupper

na)     udpege en sikkerhedsansvarlig

o)        udpege en databeskyttelsesansvarlig, jf. forordning (EF) nr. 45/2001

p)        senest seks måneder efter den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, vedtage de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001

q)        vedtage rapporterne om den tekniske funktion af SIS II, jf. henholdsvis artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 66, stk. 4, i afgørelse 2007/533/RIA, og af VIS, jf. artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 767/2008 og artikel 17, stk. 3, i afgørelse 2008/633/RIA ▌

qa)      vedtage den årlige rapport om den centrale Eurodacenheds virksomhed, jf. artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2725/2000

r)        fremsætte bemærkninger til rapporterne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om revisionerne, jf. artikel 45 i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008, og sikre passende opfølgning af revisionerne

s)        offentliggøre statistikker vedrørende SIS II, jf. henholdsvis artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 66, stk. 3, i afgørelse 2007/533/RIA

sa)      udarbejde statistikker over den centrale Eurodacenheds virksomhed, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2725/2000

t)         sørge for, at listen over de kompetente myndigheder, der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i SIS II, offentliggøres hvert år, jf. artikel 31, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 46, stk. 8, i afgørelse 2007/533/RIA, sammen med listen over N.SIS II-kontorer og Sirene-kontorer, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 7, stk. 3, i afgørelse 2007/533/JLS

ta)      sørge for, at listen over de myndigheder, der udpeges i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2725/2000 offentliggøres hvert år

u)        udføre andre opgaver, som pålægges den i overensstemmelse med denne forordning.

2.        Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen eller den operationelle forvaltning af de store it-systemer.

Artikel 10

Bestyrelsens sammensætning

1.        Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen.

2.        Hver medlemsstat og Kommissionen udpeger medlemmerne af bestyrelsen samt stedfortræderne senest to måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Efter udløbet af denne periode indkalder Kommissionen bestyrelsen. Stedfortræderne repræsenterer medlemmerne i disses fravær. ▌

3.        Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på grundlag af deres relevante erfaring på højt niveau og ekspertise inden for store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed samt deres kendskab til databeskyttelse.

4.        Medlemmernes mandat er på fire år. Det kan fornyes én gang. Ved mandatets udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne i deres hverv, indtil deres mandat er fornyet, eller indtil de afløses.

5.        De lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, deltager i agenturet. Hvert af dem udpeger en repræsentant og en stedfortræder til bestyrelsen ▌.

Artikel 11

Bestyrelsens formandskab

1.        Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

2.        Formandens mandat er på to år og kan fornys én gang. Formandens mandatperiode udløber tidligere, hvis vedkommendes medlemskab af bestyrelsen ophører.

3.        Formanden kan kun udpeges blandt de medlemmer, som er udpeget af medlemsstater, der i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne om udvikling, oprettelse, drift og brug af alle de store systemer, som agenturet forvalter.

Artikel 12

Bestyrelsens møder

1.        Bestyrelsen indkaldes til møde:

           a)        på initiativ af dens formand

           b)        på anmodning fra mindst en tredjedel af dens medlemmer

           c)        på anmodning fra Kommissionen eller

           d)        efter anmodning fra den administrerende direktør.

Bestyrelsen holder mindst ét ordinært møde hvert halve år.

2.        Agenturets administrerende direktør deltager i møderne.

3.        Bestyrelsesmedlemmerne kan bistås af eksperter, som er medlemmer af de rådgivende grupper.

4.        Europol og Eurojust tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende SIS II i forbindelse med anvendelsen af ▌afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol tildeles desuden observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende VIS i forbindelse med anvendelsen af ▌afgørelse 2008/633/RIA er på dagsordenen.

5.        Bestyrelsen kan indbyde enhver anden person, hvis synspunkt kan være af interesse, til at deltage i dens møder som observatør.

6.        Bestyrelsens sekretariatsfunktion varetages af agenturet.

Artikel 13

Afstemning

1.        Bestyrelsen træffer afgørelse med ▌flertal blandt alle stemmeberettigede medlemmer, jf. dog stk. 4 i denne artikel samt artikel 9, stk. 1, litra i), og artikel 15, stk. 1.

2.        Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, jf. dog stk. 3 i denne artikel.

3.        Ethvert medlem, der er udpeget af en medlemsstat, som i henhold til EU-retten er bundet af enhver retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et stort it-system, som forvaltes af agenturet, kan stemme om et spørgsmål, der vedrører det pågældende store it-system. Desuden kan Danmark stemme om et spørgsmål, der vedrører et stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling beslutter at gennemføre retsakten om udvikling, oprettelse, drift og brug af et sådant stort it-system i sin nationale lovgivning.

3a.      For så vidt angår lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, finder artikel 33 anvendelse.

4.        Hvis medlemmerne ikke er enige om, hvorvidt et specifikt stort it-system er berørt af en afstemning, træffer medlemmerne med to tredjedeles flertal beslutning om, at det ikke er berørt.

5.        Agenturets administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

6.        De nærmere afstemningsregler fastlægges i agenturets forretningsorden, herunder betingelserne for, at et medlem kan handle på et andet medlems vegne, samt om nødvendigt reglerne for beslutningsdygtighed.

Artikel 14

Den administrerende direktørs opgaver og beføjelser

1.        Agenturet ledes og repræsenteres af sin administrerende direktør.

2.        Den administrerende direktør udfører sit hverv i uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

3.        Den administrerende direktør påtager sig det fulde ansvar for de opgaver, som agenturet har fået pålagt, og er underlagt proceduren for årlig decharge fra Europa-Parlamentet for gennemførelsen af budgettet, jf. dog artikel 9.

4.        Europa-Parlamentet og Rådet kan opfordre agenturets administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af sine opgaver.

5.        Den administrerende direktør skal ▌:

a)        varetage den daglige ledelse af agenturet

b)        træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at varetage agenturets drift i overensstemmelse med denne forordning

c)        forberede og gennemføre procedurer, beslutninger, strategier, programmer og aktiviteter vedtaget af agenturets bestyrelse inden for de grænser, der er fastsat ved denne forordning, dens gennemførelsesbestemmelser og gældende lov

d)        fastlægge og gennemføre et effektivt system, som gør det muligt regelmæssigt at overvåge og evaluere de store it-systemer, herunder statistikker, og agenturet, også med hensyn til rent faktisk og effektivt at nå agenturets mål

e)        deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret

f)         udøve beføjelserne i artikel 17, stk. 2, over for agenturets ansatte og forvalte personalespørgsmål

g)        fastlægge fortrolighedskrav for at efterkomme henholdsvis artikel 17 i forordning (EF) nr. 1987/2006, artikel 17 i afgørelse 2007/533/RIA og artikel 26, stk. 9, i forordning (EF) nr. 767/2008 og for at anvende relevante regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav for alt det personale, der skal arbejde med Eurodac-oplysninger

h)        forhandle om en hjemstedsaftale og om aftaler om de tekniske anlæg og backupcentret med værtsmedlemsstaternes regeringer og underskrive dem, efter at de er blevet godkendt af bestyrelsen.

6.        Den administrerende direktør forelægger navnlig udkast til følgende for bestyrelsen med henblik på vedtagelse:

a)        agenturets årlige arbejdsprogram og dets årlige aktivitetsrapport efter forudgående høring af de rådgivende grupper

b)        de finansielle regler, der gælder for agenturet

ba)      det flerårige arbejdsprogram

c)        budgettet for det kommende år opstillet ud fra principperne om aktivitetsbaseret budgettering

d)        den flerårige plan for personalepolitikken

e)        rammerne for den evaluering, som er nævnt i artikel 27

f)         de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001

g)        de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder en sikkerhedsplan og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan

h)        rapporter om den tekniske funktion af hvert af de store it-systemer, som er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra q), og den årlige rapport om den centrale Eurodac-enheds virksomhed, som er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra qa), i denne forordning, på grundlag af resultaterne af overvågningen og evalueringen

i)         den årlige offentliggørelse af listen over de kompetente myndigheder, der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i SIS II, herunder listen over N. SIS II-kontorer og Sirenekontorer, jf. artikel 9, stk. 1, litra t), i denne forordning og af listen over myndigheder, jf. artikel 9, stk. 1, litra ta), i denne forordning.

7.        Den administrerende direktør varetager alle andre opgaver, som vedkommende får pålagt i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 15

Udnævnelse af den administrerende direktør

1.        Agenturets administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode på fem år blandt de valgbare kandidater, der er identificeret ved en almindelig udvælgelsesprøve organiseret af Kommissionen. Denne udvælgelsesprocedure gør det muligt at offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Bestyrelsen vil kunne kræve proceduren gentaget, hvis den ikke finder nogen af kandidaterne på den første liste tilstrækkeligt egnede. Den administrerende direktør udnævnes på grundlag af sine personlige kvalifikationer og erfaringer på området store it-systemer og sine administrative, finansielle og ledelsesmæssige kompetencer samt sit kendskab til databeskyttelse. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

2.        Inden udnævnelsen opfordres den kandidat, som bestyrelsen vælger, ▌til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Efter denne udtalelse vedtager Europa-Parlamentet en udtalelse, hvori der redegøres for dets syn på den valgte kandidat. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet om, på hvilken måde der er taget hensyn til denne udtalelse. Udtalelsen behandles som personlig og fortrolig, indtil kandidaten er udnævnt.

3.        I de sidste ni måneder af perioden på fem år foretager bestyrelsen i tæt samråd med Kommissionen en evaluering. Ved evalueringen vurderer bestyrelsen især ▌de resultater, der er opnået i den første embedsperiode, og måden, hvorpå de er opnået ▌.

4.        Bestyrelsen kan ▌under hensyntagen til evalueringsrapporten, og kun såfremt det kan begrundes med agenturets opgaver og behov, forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med op til tre år.

5.        Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned før forlængelsen af embedsperioden opfordres den administrerende direktør ▌til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

6.        Den administrerende direktør står til ansvar for sine aktiviteter over for bestyrelsen.

7.        Bestyrelsen kan afskedige den administrerende direktør. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

Artikel 16

Rådgivende grupper

1.        Følgende rådgivende grupper yder bestyrelsen ekspertise vedrørende de respektive store it-systemer og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram og den årlige aktivitetsrapport:

a)        Den Rådgivende Gruppe for SIS II

b)        Den Rådgivende Gruppe for VIS

c)        Den Rådgivende Gruppe for Eurodac

d)        enhver anden rådgivende gruppe vedrørende et stort it-system, hvis det er hjemlet i den relevante retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette system.

2.        Hver medlemsstat, der i henhold til EU-retten er bundet af en retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et særligt stort it-system, og Kommissionen udpeger et medlem til den rådgivende gruppe, der beskæftiger sig med dette system, for en treårig periode, der kan fornys.

Danmark udpeger også et medlem til en rådgivende gruppe, der beskæftiger sig med et system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling beslutter at gennemføre retsakten om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system i sin nationale lovgivning.

Hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac og foranstaltninger vedrørende andre store it-systemer, og som deltager i et særligt system, udpeger et medlem til den rådgivende gruppe, der beskæftiger sig med det system.

3.        Europol og Eurojust kan hver udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II. Europol kan udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS.

4.        Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være medlemmer af de rådgivende grupper. Agenturets administrerende direktør eller dennes repræsentant har ret til at deltage i alle møderne i de rådgivende grupper som observatører.

5.        Procedurerne for de rådgivende gruppers arbejde og samarbejde fastlægges i agenturets forretningsorden.

6.        Under udarbejdelsen af en udtalelse skal hver rådgivende gruppe gøre sit bedste for at nå til enighed. Hvis en sådan enighed ikke kan opnås, består udtalelsen af flertallet af medlemmernes holdning, herunder begrundelserne herfor. Mindretallets holdning(er) og begrundelserne herfor føres også til protokols. Artikel 13, stk. 3, og artikel 13, stk. 3a, finder tilsvarende anvendelse. De medlemmer, der repræsenterer de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, kan fremsætte udtalelser om de spørgsmål, som de ikke har ret til at stemme om.

7.        Hver medlemsstat og hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, skal lette de rådgivende gruppers arbejde.

8.        Med hensyn til formandskabet finder artikel 11 anvendelse med de nødvendige forandringer.

KAPITEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 17

Personale

1.        Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("tjenestemandsvedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), der er fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ("vedtægten") og de bestemmelser, som EU-institutionerne i fællesskab vedtager med henblik på anvendelsen af vedtægten ▌, finder anvendelse på agenturets personale og den administrerende direktør.

1a.      Med henblik på anvendelsen af vedtægten betragtes agenturet som et agentur ifølge artikel 1a, stk. 2, i tjenestemandsvedtægten.

2.        De beføjelser, som tjenestemandsvedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden og den myndighed, der i henhold til ansættelsesvilkårene ▌har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, udøves af agenturet, for så vidt angår dets eget personale.

2a.      Agenturets personale ansættes som tjenestemænd, midlertidigt ansatte og/eller kontraktansatte. Bestyrelsen skal årligt give sin godkendelse, hvis de kontrakter, som den administrerende direktør har til hensigt at forny, får ubegrænset varighed i medfør af ansættelsesvilkårene.

2b.      Agenturet rekrutterer ikke midlertidigt personale til at varetage opgaver, der anses for at være finansielt følsomme.

2c.      Kommissionen og medlemsstaterne kan midlertidigt udstationere tjenestemænd eller nationale eksperter i agenturet. Bestyrelsen vedtager under hensyntagen til den flerårige plan for personalepolitikken de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger hertil.

3.        Agenturet anvender de relevante regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav, jf. dog artikel 17 i tjenestemandsvedtægten.

4.        Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i artikel 110 i tjenestemandsvedtægten.

Artikel 18

Offentlighedens interesse

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. De skal hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom, som offentliggøres.

Listen over medlemmer af bestyrelsen offentliggøres på agenturets internetside.

Artikel 19

Hjemstedsaftale og aftaler om de tekniske anlæg og backupcentret

De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til agenturet i værtsmedlemsstaterne og de faciliteter, som disse stater skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i værtsmedlemsstaterne for den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen samt agenturets personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en aftale om agenturets hjemsted og i aftaler om de tekniske anlæg og backupcenteret, som efter godkendelse i bestyrelsen indgås mellem agenturet og værtsmedlemsstaterne. ▌

Artikel 20

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 21

Ansvar

1.        Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.        Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en af agenturet indgået kontrakt.

3.        For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.        Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5.        Agenturets ansattes personlige ansvar over for agenturet er underlagt vedtægtens bestemmelser.

Artikel 22

Sprogordning

1.        Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(26), gælder for agenturet.

2.        Med forbehold af afgørelser, der træffes efter artikel 342 i TEUF, skal det årlige arbejdsprogram og den årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 9, stk. 1, litra i) og j), udarbejdes på alle EU-institutionernes officielle sprog.

3.        De oversættelsesopgaver, der er nødvendige i forbindelse med agenturets aktiviteter, udføres af Oversættelsescentret for Unionens Organer.

Artikel 23

Aktindsigt

1.        På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør vedtager bestyrelsen senest seks måneder efter den dato, der er nævnt i artikel 34, stk. 2, regler for aktindsigt i agenturets dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001(27) ▌.

3.        De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Den Europæiske Ombudsmand eller indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 228 og 263 i TEUF.

Artikel 24

Information og kommunikation

1.        Agenturet afgiver oplysninger i overensstemmelse med de instrumenter om udvikling, oprettelse, brug og drift af store it-systemer, der er nævnt i artikel 1, og på eget initiativ ▌inden for rammerne af sine opgaver. Det sikrer navnlig, at offentligheden og alle interesserede parter ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra i), j), s) og t), artikel 27, stk. 3, og artikel 29, stk. 8, hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde.

2.        Bestyrelsen vedtager de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1.

Artikel 25

Databeskyttelse

1.        De oplysninger, som agenturet behandler i overensstemmelse med denne forordning, er med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i henhold til instrumenterne om udvikling, oprettelse, brug og drift af store it-systemer underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.45/2001 ▌.

2.        Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på agenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, særlig afdeling 8 vedrørende den databeskyttelsesansvarlige ▌.

Artikel 26

Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger

1.        Agenturet anvender sikkerhedsprincipperne i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden(28). Dette omfatter blandt andet bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede oplysninger, herunder foranstaltninger vedrørende den fysiske sikkerhed.

2.        Agenturet anvender desuden sikkerhedsprincipperne for behandling af ikke-klassificerede følsomme oplysninger, således som Kommissionen har vedtaget og gennemført dem.

2a.      Bestyrelsen træffer i henhold til artikel 1A og artikel 9, stk. 1, litra n), afgørelse om agenturets nødvendige interne struktur for at overholde de relevante sikkerhedsprincipper.

Artikel 26a

Agenturets sikkerhed

1.        Agenturet er ansvarligt for sikkerheden og opretholdelsen af orden i de bygninger, lokaler og arealer, som det anvender. Agenturet anvender sikkerhedsprincipperne og de relevante bestemmelser i de instrumenter om udvikling, oprettelse, brug og drift af store it-systemer, der er nævnt i artikel 1.

2.        Værtsmedlemsstaterne træffer alle effektive og nødvendige foranstaltninger for at opretholde orden og sikkerhed i umiddelbar nærhed af de bygninger, lokaler og arealer, som agenturet anvender, og yder agenturet passende beskyttelse i overensstemmelse med den relevante hjemstedsaftale og aftalerne om de tekniske anlæg og backupcentret, samtidig med at personer, som agenturet har godkendt, sikres fri adgang til disse bygninger, lokaler og arealer.

Artikel 27

Evaluering

1.        Inden tre år efter, at agenturet har indledt sin virksomhed, og derefter hvert fjerde år foretager Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en evaluering af agenturets aktiviteter. Denne evaluering gennemgår, hvordan og i hvilket omfang agenturet faktisk bidrager til den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og varetager de opgaver, der er beskrevet i denne forordning. Evalueringen bør også omfatte agenturets rolle som led i en EU-strategi, der tager sigte på et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende it-miljø på EU-plan, og som skal indføres i de kommende år.

2.        På grundlag af denne evaluering fremsætter Kommissionen efter samråd med bestyrelsen ▌henstillinger om ændringer af forordningen, bl.a. med henblik på at bringe den yderligere i overensstemmelse med ovennævnte EU-strategi. Kommissionen ▌fremsender dem til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sammen med bestyrelsens holdning og relevante forslag.

KAPITEL V

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 28

Budget

1.        Med forbehold af andre former for indtægter udgøres agenturets indtægter af:

a)        et tilskud fra EU, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

b)        et bidrag fra de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac

c)        eventuelle finansielle bidrag fra medlemsstaterne.

2.        Agenturets udgifter omfatter bl.a. løn til personale, udgifter til administration og infrastruktur, driftsomkostninger og udgifter til kontrakter eller aftaler, som agenturet har indgået. Den administrerende direktør udarbejder hvert år sammen med stillingsfortegnelsen og under hensyntagen til de aktiviteter, agenturet har gennemført, et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til bestyrelsen.

3.        Agenturets indtægter og udgifter skal balancere.

4.        Bestyrelsen vedtager på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår.

5.        Udkastet til overslag over agenturets indtægter og udgifter og de generelle retningslinjer, som ligger til grund for overslaget, sendes af bestyrelsen til Kommissionen og de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, senest den 10. februar hvert år, mens det endelige overslag sendes senest den 31. marts.

6.        Bestyrelsen sender hvert år senest den 31. marts Kommissionen og budgetmyndigheden:

a)        sit udkast til det årlige arbejdsprogram

b)        sin ajourførte flerårige plan for personalepolitikken, der fastlægges efter Kommissionens retningslinjer

c)        oplysninger om antallet af tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte som defineret i vedtægten for år n-1 og n samt et overslag for år n+1

d)        oplysninger om naturaliebidrag fra værtsmedlemsstaterne til agenturet

e)        et skøn over saldoen på resultatopgørelsen for år n-1.

7.        Kommissionen sender overslaget til ▌budgetmyndigheden ▌sammen med forslaget til Unionens almindelige budget.

8.        På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, som den forelægger for budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i TEUF.

9.        Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet til agenturet. Agenturets stillingsfortegnelse vedtages af budgetmyndigheden.

10.      Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

11.      Enhver ændring af budgettet, herunder stillingsfortegnelsen, foretages efter samme procedure.

12.      Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen og de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac. Hvis en af budgetmyndighedens parter agter at afgive en udtalelse, meddeler den inden to uger efter modtagelsen af oplysningerne om projektet bestyrelsen, at den har til hensigt at afgive en sådan udtalelse. Hvis agenturet ikke modtager noget svar, kan det gå videre med den planlagte transaktion.

Artikel 29

Gennemførelse af budgettet

1.        Agenturets budget gennemføres af den administrerende direktør.

2.        Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle oplysninger, som er relevante for resultaterne af evalueringsprocedurerne.

3.        Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år det foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

4.        Agenturets regnskabsfører sender også senest den 31. marts det følgende år beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til budgetmyndigheden.

5.        Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør i medfør af artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

6.        Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

7.        Den administrerende direktør sender senest den 1. juli det følgende år det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til budgetmyndigheden, Kommissionens regnskabsfører, Revisionsretten ▌samt de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac.

8.        Det endelige årsregnskab offentliggøres.

9.        Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dens bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

10.      Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

11.      Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år n+2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n.

Artikel 30

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 ▌, medmindre dette er strengt nødvendigt for agenturets drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Artikel 31

Bekæmpelse af svig

1.        ▌Forordning (EF) nr. 1073/1999 finder anvendelse med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2.        Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.

3.        I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler dem.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Forberedende foranstaltninger

1.        Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af agenturet, indtil dette har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.

2.        Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 15 i denne forordning, kan Kommissionen midlertidigt udpege et begrænset antal tjenestemænd, heraf én, der skal fungere som administrerende direktør. Den midlertidige administrerende direktør kan først udpeges, når bestyrelsen er blevet indkaldt i henhold til artikel 10, stk. 2.

Hvis den midlertidige administrerende direktør ikke efterkommer forpligtelserne i denne forordning, kan bestyrelsen bede Kommissionen om at udpege en ny midlertidig administrerende direktør.

3.        Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i agenturets budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når agenturets stillingsfortegnelse er vedtaget. Hvis det er berettiget, kan bestyrelsen fastsætte begrænsninger i den midlertidige administrerende direktørs beføjelser.

Artikel 33

Deltagelse af lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac

Der træffes foranstaltninger efter de relevante bestemmelser i associeringsaftalerne med de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, bl.a. for at præcisere arten og omfanget af og de detaljerede regler for disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag, personale og stemmeret.

Artikel 34

Ikrafttræden og anvendelse

1.        Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.        Agenturet indleder sin virksomhed, jf. artikel 2-6, den [...](29).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                    Formand

BILAG TIL FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Udkast til fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

Europa-Parlamentet og Rådet anerkender de særlige omstændigheder, der ligger til grund for den specifikke ordning for agenturets hjemsted og placeringer og det faktum, at den ikke foregriber konklusionerne fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet på stats- og regeringschefniveau i Bruxelles den 13. december 2003(30), navnlig hvad angår den prioritet, der skal gives til de medlemsstater, der har tiltrådt EU i 2004 og 2007, med hensyn til fastlæggelsen af hjemstedet for kontorer eller agenturer, der oprettes i fremtiden.

BEGRUNDELSE

BAGGRUND

I juni 2009 forelagde Kommissionen to lovgivningsinitiativer med henblik på oprettelse af et agentur til forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det ene var et forslag til forordning om søjle 1-anliggender i forbindelse med SIS-, VIS- og Eurodac-systemerne, og det andet var et forslag til afgørelse om søjle 3-anliggender i forbindelse med disse systemer.

Disse initiativer blev imidlertid forældet med Lissabontraktaten ikrafttræden. Den 19. marts 2010 forelagde Kommissionen et nyt forslag, der i det væsentlige var en revideret udgave af det tidligere forslag om en forordning, som omfattede søjle 3-spørgsmålene.

Selv om Lissabontraktatens ikrafttræden har fjernet sondringen mellem søjlerne, er det foreliggende forslag symptomatisk for den ”variable geometri”, der afspejler sig i forskellige aspekter vedrørende området for frihed, sikkerhed og retfærdighed i almindelighed og vedrørende Schengen-samarbejdet i særdeleshed. De lovgivningsmæssige rammer for de systemer, der skal forvaltes af agenturet, finder anvendelse på en uensartet gruppe medlemsstater, der deltager i forskelligt omfang (for så vidt angår Det Forenede Kongerige, Danmark og Irland), og associerede tredjelande (Norge, Island, Schweiz og fremover Liechtenstein).

For så vidt angår SIS II, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i det, der hører under den tidligere søjle 1 (forordning (EF) nr. 1987/2006), idet deres deltagelse er begrænset til søjle 3 (Rådets afgørelse 2007/533/RIA). Danmark deltager på dette område. Norge og Island er associerede lande, og det bliver Liechtenstein også i fremtiden.

For så vidt angår VIS, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke, men det gør Danmark. Norge og Island er associerede lande, og det bliver Liechtenstein også i fremtiden.

For så vidt angår Eurodac, deltager Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark. Det Forenede Kongerige har underrettet Rådet om, at det ønsker at deltage i agenturet, for så vidt angår Eurodac-spørgsmål, men det har Irland ikke. Norge og Island er associerede lande, og det bliver Liechtenstein også i fremtiden.

For så vidt angår disse tre systemer, der skal forvaltes af agenturet, vil Det Forenede Kongerige og Irland kun deltage i SIS II i et vist omfang, og de vil ikke deltage i VIS. For så vidt angår agenturet, vil kun Det Forenede Kongerige deltage i forbindelse med Eurodac-relaterede foranstaltninger.

De spørgsmål, der skal besvares, er derfor:

- Når medlemsstater ikke deltager i alle systemerne, hvor stor indflydelse skal de så have på vedtagelsen af lovgivningsinitiativet om oprettelse af agenturet?

- I hvilket omfang er forordningen bindende for disse medlemmer?

Kommissions forslag er ikke helt klart. På den ene side mener Kommissionen, at forslaget som helhed er en foranstaltning, der bygger på Schengen-reglerne. På den anden side henvises der i betragtning 24 og 25 i Kommissionens forslag til Det Forenede Kongeriges og Irlands respektive deltagelse i de lovgivningsmæssige rammer for hver enkelt af de tre databaser. På dette grundlag forsøger forslaget at bestemme, i hvilket omfang disse stater kan deltage i vedtagelse af lovforslaget, og i hvilket omfang de vil være bundet af den vedtagne tekst. Med hensyn til Det Forenede Kongerige anføres det i betragtning 24 kun generelt, at Det Forenede Kongerige deltager i vedtagelse af forordningen og er bundet af anvendelsen af den, for så vidt det ikke vedrører den tidligere søjle 1-del af SIS II eller vedrører VIS.

En tilsvarende generel formulering findes vedrørende Irland i betragtning 25.

Europa-Parlamentets juridiske tjeneste gjorde i sin udtalelse af 7. juni 2010 opmærksom på den afgørelse, der var blevet truffet af Domstolen den 18. september 2009 i en strid mellem Det Forenede Kongerige og Rådet (sag C-77/05 om vedtagelse af forordning (EF) nr. 2007/2004 – Frontex-forordningen). Domstolen mente, at selv om Det Forenede Kongerige formelt havde anmodet om at deltage i vedtagelsen af forordningen, skulle det ikke have lov til det, fordi det ikke havde accepteret af være bundet af den relevante del af Schengenreglerne. En anden sag om et lignende emne verserer i øjeblikket for Domstolen (vedrørende vedtagelse af Rådet afgørelse 2008/633/RIA om VIS).

Efter Den Juridiske Tjenestes opfattelse er betragtning 24 og 25 ikke nok til at sikre, at vedtagelsen af denne forordning vil finde sted på en måde, der er gennemsigtig og i overensstemmelse med den ovennævnte retspraksis i Domstolen. Desuden vil det være umuligt (...) at bestemme retsaktens retlige virkninger i forhold til Det Forenede Kongerige og Irland, hvilket derfor vil skabe en retlig usikker situation i modstrid med EU-lovgivningens principper.

EP og Rådet, som deler lovgivningsbeføjelserne, er i færd med omhyggeligt at overveje alternativerne til at løse det retlige problem, som der sættes fokus på i udtalelsen. Den Juridiske Tjeneste er i øjeblikket i færd med at undersøge følgende tre muligheder:

MULIGHED 1 – At forkaste Kommissionens forslag og anmode om, at det erstattes af andre initiativer (f.eks. en forordning om oprettelse af agenturet og separate retsakter, der giver beføjelser til agenturet og indeholder bestemmelser om de enkelte systemers forvaltning). Den indflydelse, der gives til de enkelte medlemsstater, vil afhænge af, i hvilke omfang de deltager i det pågældende system).

MULIGHED 2 – At ændre forslaget med henblik på at tydeliggøre, hvilken stemmeret de enkelte medlemsstater skal have, for så vidt angår agenturet. Der kunne desuden træffes en afgørelse, hvis Det Forenede Kongerige og Irland skulle bede om at gøre brug af deres ret til at blive omfattet af (”opt into”) forordningen om oprettelse af agenturet.

MULIGHED 3 – At dele forslaget i 2 og lade VIS-relaterede spørgsmål blive behandlet i en anden retsakt (VIS er det eneste af de tre systemer, hvor hverken Irland eller Det Forenede Kongerige deltager overhovedet).

Kommissionens forslag

Da EP og Rådet vedtog retsakterne om SIS II og VIS, opfordrede de Kommissionen til at forelægge de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer til at oprette et organ til at forvalte systemerne.

Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse for at afgøre, hvad der vil være den bedste løsning i økonomisk, operationel og institutionel henseende.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at blandt de forskellige muligheder, der opstilles i Kommissionens undersøgelse, er oprettelse af et EU-agentur den bedste.

1. Hvorfor er det nødvendigt at oprette et nyt agentur?

Der er simpelthen ikke nogen anden løsning. Det ville være helt forkert at overdrage Kommissionen ansvaret, navnlig i betragtning af de langvarige problemer, der har været i de senere år i forbindelse med udvikling af systemerne. Desuden har Kommissionen selv gentagne gange påpeget, at det kun er en midlertidig løsning at lade den drive Eurodac, og at den ikke betragter sig selv i stand til at påtage sig det direkte forvaltningsansvar for store it-systemer.

Hvorfor kunne løsningen ikke være et forvaltningsorgan? Fordi lovgiveren i så tilfælde ikke ville få mulighed for at forme agenturet og udøve sin demokratiske kontrol. Kommissionen opretter forvaltningsorganer helt under sin egen overvågning og sit eget ansvar. Kommissionen fastsætter deres opgaver og udpeger deres styrende organer, herunder direktøren. Et forvaltningsorgan har en begrænset levetid og vil derfor være en midlertidig løsning.

2. Udvidelse af agenturet ansvar til at dække andre systemer

Der er et punkt, som efter ordførerens mening bør gøres klart, og det er, at det kun ved hjælp af specifikke retsakter er muligt at give agenturet flere beføjelser, som giver det mulighed for at forvalte alle nye systemer, der måtte blive oprettet.

3. Afklaring af agenturet mål og opgaver

Det er vigtigt at understrege, at agenturets mål og opgaver udelukkende finder anvendelse på den tekniske side af den operationelle forvaltning. Agenturet skal ikke nødvendigvis have beføjelser til at træffe politiske afgørelser, f.eks. at oprette nye systemer eller vedrørende systemernes interoperabilitet.

4. Pilotprojekter

Det vil være klogt at fastsætte regler om at forhindre, at agenturets ansvar de facto udvides ved en hastig formering af pilotprojekter ud over, hvad der kan kontrolleres og er gennemsigtigt.

5. Placering af agenturet

Der er to kandidater til hjemsted for agenturet, Estland og Frankrig. Ordføreren mener ikke, at det er rigtigt at foreslå et sted i øjeblikket, selv om Parlamentet - sammen med Rådet, har beføjelser til at træffe den nødvendige afgørelse.

Parlamentet bør imidlertid opstille visse kriterier, som skal opfyldes for at nå frem til en forsvarlig afgørelse:

- Af sikkerheds- og budgethensyn vil det være bedst for agenturet at have hjemsted på ét sted (i modsætning til en decentraliseret ordning); det er ikke nogen god idé med en overflod af infrastruktur og menneskelige ressourcer.

- Faciliteterne bør ejes eller lejes af agenturet, således at mulighederne for at sikre bygningens sikkerhed øges, og de bør ikke deles med noget andet nationalt system.

- Sikkerhedsnormerne skal være så høje som muligt, både med hensyn til de fysiske faciliteter og med hensyn til data.

- Hjemstedet skal være den mest omkostningseffektive løsning.

6. Kommunikationsinfrastruktur

Som fastsat i de lovgivningsmæssige rammer for SIS II er agenturet delvis ansvarligt for kommunikationsinfrastrukturen, specifikt med hensyn til dens overvågning og sikkerhed, idet formålet er at gøre netværket sikkert til udveksling af oplysninger inden for de lovgivningsmæssige rammer for hvert enkelt af de involverede systemer.

Det er af afgørende betydning at beskytte netværket mod trusler af enhver slags og garantere sikkerhed ikke blot for netværket som sådant, men også for de data, der overføres.

Ordføreren mener ikke, at der bør oprettes en eksklusiv kommunikationsinfrastruktur for de tre systemer, ikke mindst fordi denne løsning vil få betydelige budgetmæssige virkninger. Muligheden for outsourcing foreligger, men på betingelse af strenge kriterier. Det vil være nødvendigt at foretage betydelige ændringer af f.eks. s-TESTA-netværket for at opfylde kravene.

7. Agenturets struktur bør endvidere omfatte:

- en databeskyttelsesansvarlig

- en sikkerhedsansvarlig

- en regnskabsfører.

8. ”Variabel geometri”

I lighed med Parlamentets juridiske tjeneste (se udtalelse gengivet ovenfor) mener ordføreren, at der skal tages hensyn til Domstolens afgørelse. Han opfordrer Kommissionen og Rådet til aktivt at søge at løse de retlige problemer for at opnå den største klarhed, når agenturet skal oprettes.

9. Bestyrelsesmedlemmer og stemmeret

Agenturets forvaltningsstruktur og medlemsstaternes deltagelse bestemmes af variabel geometri. Det er indlysende, at en medlemsstat, der ikke deltager i et system, ikke bør have adgang til information eller have indflydelse på eller kunne stemme om spørgsmål vedrørende det pågældende system. Det er mere problematisk, når det drejer sig om medlemsstater, der kun i et vist omfang deltager i visse dele af et system.

Ordføreren har ved hjælp af sine ændringsforslag forsøgt at opstille klare ordninger for de enkelte medlemsstaters og associerede tredjelandes deltagelse i hvert af systemerne.

Formanden bør vælges blandt de medlemsstater, der fuldt ud anvender alle retsakter i forbindelse med de systemer, som agenturet forvalter.

10. Bedre databeskyttelse og demokratisk kontrol

Ordføreren har ændret en række artikler i forsøg på at styrke Parlamentets rolle og øge gennemsigtigheden.

Han har ligeledes forsøgt at stramme reglerne om databeskyttelse samt om dataintegriteten og datasikkerheden i forbindelse med personoplysninger ved at styrke Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse’s rolle.

Parlamentets rolle ved udvælgelse af kandidater til posten som administrerende direktør bør defineres klart og styrkes.

(1)

EUT C 70 af 19.3.2010, s. 13.

(2)

              Europa-Parlamentets holdning af …

(3)

              EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

(4)

              EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63.

(5)

              EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5.

(6)

              EFT L 218 af 13.08.2008, s. 60.

(7)

              EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.

(8)

         EFT L 248 af 16.09.2002, s. 1.

(9)

             EFT L 218 af 13.8.2008, s. 129.

(10)

            EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(11)

            EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(12)

            EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(13)

            EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(14)

           EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(15)

            EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(16)

            EFT L 66 af 8.3.2006, s. 38.

(17)

            EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(18)

           EFT L 333 af 17.12.2010, s. 58.

(19)

            EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(20)

            EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(21)

            EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(22)

            EFT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(23)

           EUT … indsæt venligst EUT-reference for den protokol, der er indeholdt i dokument st 16462/06.

(24)

            EFT L 83 af 26.3.2008, s. 3.

(25)

            EUT …

(26)

            EFT L 17 af 6.10.1958, s. 385.

(27)

           EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(28)

            EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(29)

     EUT … indsæt venligst den dato, som svarer til den første dag i måneden efter udløbet af en periode på ét år fra forordningens ikrafttræden.

(30)

          Jf. 5381/04, s. 27.


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

12.4.2011

Juan Fernando López Aguilar

Formand for

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

Kære formand

Med skrivelse af 14. marts 2011 anmodede De Retsudvalget om at tage stilling til spørgsmålet om tilføjelse af to bestemmelser til retsgrundlaget for ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Udvalget behandlede spørgsmålet på mødet den 12. april 2011.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a) i TEUF, alle henhørende under afsnit V med titlen "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed".

De bestemmelser, der foreslås tilføjet, er artikel 85, stk. 1, og artikel 88, stk. 2, i TEUF, som begge ligeledes henhører under afsnit V og vedrører procedurerne for fastlæggelse af henholdsvis Eurojusts og Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver.

I. Baggrund

I juni 2009 fremlagde Kommissionen en lovgivningspakke om oprettelse af et agentur, som skulle være ansvarligt for den operationelle forvaltning af store informationsteknologisystemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, bestående af henholdsvis et forslag til forordning om oprettelse af agenturet og et forslag til Rådets afgørelse om overdragelse af opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af det andet Schengen-informationssystem (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og det europæiske fingeraftrykssystem (Eurodac) til agenturet inden for rammerne af afsnit VI i EU-traktaten, den daværende "tredje søjle".

Som bekendt blev søjlestrukturen afskaffet med Lissabontraktaten, og praktisk talt al lovgivning vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal nu vedtages ved den almindelige lovgivningsprocedure. Kommissionen har derfor fremlagt ovennævnte ændrede forslag til forordning, der tager hensyn til de ændringer, der følger af Lissabontraktatens ikrafttræden, og indeholder de bestemmelser, der oprindeligt var indeholdt i forslaget til Rådets afgørelse.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender afholdt den 11. oktober 2010 en vejledende afstemning om ændringsforslagene til udkastet til betænkning med henblik på at give ordføreren, Carlos Coelho, et mandat for dennes forhandlinger med Rådet. Der afholdtes mellem november 2010 og marts 2011 uformelle triloger på ekspertplan.

På forslag af Rådets juridiske tjeneste var der til den kompromistekst, som dannede grundlag for trilogen på højt niveau i slutningen af marts 2011, føjet to nye bestemmelser, nemlig artikel 85, stk. 1, og artikel 88, stk. 2, i TEUF, der foresloges som supplement til retsgrundlaget for denne tidligere tredjesøjle-retsakt(1).

II. Relevante artikler i TEUF

Følgende artikler indgår i retsgrundlaget for Kommissionens forslag:

Artikel 74

Rådet vedtager foranstaltninger med henblik på at sikre administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne på de områder, der er omfattet af dette afsnit, og mellem disse myndigheder og Kommissionen. Det træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, jf. dog artikel 76, og efter høring af Europa-Parlamentet.

Artikel 76

Retsakter som nævnt i kapitel 4 og 5 samt foranstaltninger som nævnt i artikel 74, der skal sikre administrativt samarbejde på de områder, der er nævnt i disse kapitler, vedtages:

a) på forslag af Kommissionen eller

b) på initiativ af en fjerdedel af medlemsstaterne.

Artikel 77

1. Unionen udformer en politik, der skal sikre,

a) at personer uanset nationalitet ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser

b) at der foretages personkontrol og effektiv overvågning ved passage af de ydre grænser

c) at der gradvis indføres et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser.

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder:

a) den fælles politik for visa og andre tilladelser til kortvarigt ophold

b) personkontrol ved passage af de ydre grænser

c) ...

d) ...

e) ...

3. ...

4. ...

Artikel 78

1. Unionen udformer en fælles politik for asyl, subsidiær beskyttelse og midlertidig beskyttelse med henblik på at tilbyde en passende status til enhver tredjelandsstatsborger, der har behov for international beskyttelse, og på at sikre overholdelse af non-refoulement-princippet. Denne politik skal være i overensstemmelse med Genèvekonventionen af 28. juli 1951, protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og andre relevante traktater.

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger vedrørende et fælles europæisk asylsystem, der omfatter:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) kriterier og procedurer til bestemmelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl eller subsidiær beskyttelse

f) ...

g) ...

3. ...

Artikel 79

1. Unionen udformer en fælles indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring af migrationsstrømme i alle faser, en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel.

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder:

a) ...

b) ...

c) ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder udsendelse og repatriering af personer med ulovligt ophold

d) ...

3. ...

4. ...

5. ...

Artikel 82

1. Det retlige samarbejde i straffesager i Unionen bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser på de områder, der er nævnt i stk. 2 og i artikel 83.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger med henblik på:

a) ...

b) ...

c) ...

d) at fremme samarbejdet mellem judicielle eller tilsvarende myndigheder i medlemsstaterne i forbindelse med strafforfølgning og fuldbyrdelse af afgørelser.

2. ...

3. ...

Artikel 87

1. Unionen etablerer et politisamarbejde, der inddrager alle medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder politi, toldmyndigheder og andre særlige retshåndhævende myndigheder inden for forebyggelse, afsløring og efterforskning af strafbare handlinger.

2. Med henblik på stk. 1 kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure fastlægge foranstaltninger vedrørende:

a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger

b) ...

c) ...

3. ...

Følgende bestemmelser foreslås tilføjet:

Artikel 85

1. Eurojusts opgave er at støtte og styrke koordineringen og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og forfølge grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater eller kræver retsforfølgning på fælles basis, på grundlag af operationer foretaget af medlemsstaternes myndigheder og Europol samt oplysninger fra disse.

Med henblik herpå fastlægger Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure Eurojusts struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver. Disse opgaver kan omfatte:

a) iværksættelse af efterforskning af straffesager samt forslag til de nationale kompetente myndigheder om at indlede retsforfølgning, især vedrørende overtrædelser, der skader Unionens finansielle interesser

b) koordinering af efterforskning og retsforfølgning som omhandlet i litra a)

c) styrkelse af det retlige samarbejde, herunder gennem løsning af konflikter om retternes kompetence og gennem et tæt samarbejde med Det Europæiske Retlige Netværk.

I disse forordninger fastlægges ligeledes de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters tilknytning til evalueringen af Eurojusts virke.

2. ...

Artikel 88

1. ...

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver. Disse opgaver kan omfatte:

a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, der fremsendes af bl.a. medlemsstaternes eller tredjelandes myndigheder eller eksterne organisationer

b) samordning, tilrettelæggelse og udførelse af efterforskning og operative aktioner, der gennemføres sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder eller inden for rammerne af fælles efterforskningshold, eventuelt i samarbejde med Eurojust.

I disse forordninger fastlægges ligeledes de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets kontrol af Europols aktiviteter sammen med de nationale parlamenter.

3. ...

III. Det foreslåede retsgrundlag

Artikel 74 i TEUF, der henviser til proceduren i artikel 76 i TEUF for så vidt angår det retlige samarbejde i straffesager og det politimæssige samarbejde, fastlægger hovedreglen for det administrative samarbejde mellem medlemsstaternes relevante myndigheder. I henhold til disse to artikler er det Rådet alene, der vedtager foranstaltninger, medens Parlamentet blot skal høres. Det er dog vigtigt at bemærke, at Rådet skal træffe afgørelse ved kvalificeret flertal, jf. artikel 16, stk. 3, eftersom artikel 76 i TEUF ikke bestemmer andet.

Artikel 77-79, 82 og 87 vedrører alle de relevante områder, hvor Parlamentet er medlovgiver.

Endelig beskæftiger artikel 85 og 88 sig med Eurojusts og Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver, som skal fastlægges med Parlamentet som medlovgiver. Det er værd at bemærke, at begge disse artikler kræver, at forordninger, som vedtages med dem som grundlag, fastlægger procedurerne for Parlamentets kontrol med de to agenturers aktiviteter sammen med de nationale parlamenter.

IV. Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det følger af Domstolens retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal ske på grundlag af objektive forhold, herunder især retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol(2). Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

V. Den foreslåede forordnings formål og indhold

I betragtningerne i forslaget til forordningen fastsættes dens formål som følger:

a) For at skabe synergi er det nødvendigt at fastsætte, at den operationelle forvaltning af SIS II, VIS and Eurodac skal varetages af en enkelt enhed i form af et reguleringsagentur med status som juridisk person

b) Dette agentur kan også på grundlag af en relevant retsakt inden for rammerne af afsnit V i TEUF gøres ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af yderligere store it-systemer samt for overvågning af udviklingen inden for forskning og for pilotordninger vedrørende store it-systemer inden for rammerne af afsnit V i TEUF

c) Agenturet bør samarbejde med Den Europæiske Unions andre agenturer, navnlig agenturer, som er oprettet inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, inden for rammerne af deres respektive beføjelser

d) I flere betragtninger fastlægges de administrative rammer for agenturets arbejde

e) Der er særlige ordninger for Danmark, Det Forenede Kongerige, Irland, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

Den førnævnte kompromistekst af 11. marts 2011 indeholder følgende to nye betragtninger:

"11a)  Med hensyn til SIS II bør Den Europæiske Politienhed (Europol) og Eurojust, som begge i henhold til afgørelse 2007/533/RIA har adgang til og ret til direkte søgning i oplysninger, der er optaget i SIS II, tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol og Eurojust bør hver kunne udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II, som er nedsat ved artikel 16, stk. 1, litra a).

11b)    Med hensyn til VIS bør Europol tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af afgørelse 2008/633/RIA er på dagsordenen. Europol bør kunne udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS, som er nedsat ved artikel 16, stk. 1, litra b)."

Den dispositive del er som følger:

Artikel 1 vedrører oprettelse af agenturet.

I artikel 2-6 fastlægges de opgaver, som agenturet skal udføre i relation til SIS II, VIS og Eurodac, samt dets opgaver med hensyn til overvågning af forskning og pilotordninger.

Artikel 7-16 vedrører agenturets struktur og organisation, artikel 17-27 fastlægger bestemmelserne for dets drift, og artikel 28-31 indeholder de finansielle bestemmelser.

Forslagets artikel 12, stk. 4, har følgende ordlyd:

"Europol og Eurojust tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende SIS II i forbindelse med anvendelsen af Rådets afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol tildeles desuden observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende VIS i forbindelse med anvendelsen af Rådets afgørelse 2008/633/RIA er på dagsordenen."

Forslagets artikel 16, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Europol og Eurojust kan hver udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II. Europol kan udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS."

Artikel 12, stk. 4, og artikel 16, stk. 3, berøres ikke af den nævnte kompromistekst af 11. marts 2011.

De resterende artikler 32-34 indeholder de afsluttende bestemmelser og den foreslåede forordnings ikrafttrædelsesdato.

VI. Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Eftersom de foreslåede nye betragtninger 11a og 11b samt artikel 12, stk. 4, og artikel 16, stk.3, omhandler Europols og Eurojusts deltagelse i spørgsmål vedrørende driften og anvendelsen af SIS II og VIS, indeholder den foreslåede forordning altså rent faktisk bestemmelser om disse to organers struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver, hvorfor det er nødvendigt at tilføje de foreslåede bestemmelser, der danner retsgrundlaget herfor.

Selv om artikel 74 og 76 i TEUF i modsætning til alle de øvrige artikler i retsgrundlaget ikke foreskriver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, kræver de, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Disse artikler er derfor ikke uforenelige i proceduremæssig forstand.

VII. Konklusion og henstilling

I lyset af ovenstående analyse er det nødvendigt at føje artikel 85, stk. 1, og artikel 88, stk. 2, i TEUF til det nuværende retsgrundlag for den foreslåede forordning, dvs. artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a) i TEUF.

På mødet den 12. april 2011 vedtog Retsudvalget således enstemmigt(3) at henstille følgende: retsgrundlaget for det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (KOM(2010) 0093) bør være artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, i TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

(1)

Rådsdokument 7638/11 af 11. marts 2011.

(2)

Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (Generelle toldpræferencer) [1987] Sml. 1439, præmis 5; Sag C-440/05, Kommissionen mod Rådet [2007] Sml. I-9097; Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet (8. september 2009) (EUT C 267 af 7.11.2009, s. 8).

(3)

Til stede ved den endelige afstemning var: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (15.7.2010)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

(KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

Rådgivende ordfører: Jutta Haug

KORT BEGRUNDELSE

Den 24. juni 2009 vedtog Kommissionen en lovgivningspakke om oprettelse af et agentur, som er ansvarligt for den operationelle forvaltning af store informationsteknologisystemer (herefter "it-systemer") inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden var det nødvendigt at samle den oprindelige lovgivningspakke (forslag til forordning og forslag til Rådets afgørelse) i et enkelt ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning.

Agenturets hovedopgave vil være at varetage de operationelle forvaltningsopgaver for SIS II, VIS og Eurodac og sørge for, at systemerne fungerer døgnet rundt alle ugens syv dage, så der sikres en kontinuerlig, uafbrudt udveksling af oplysninger, mens det ikke får ansvaret for de oplysninger, som registreres i systemerne.

Selv om ordføreren støtter de politiske mål, som ligger til grund for oprettelsen af agenturet, føler denne sig imidlertid nødsaget til at rejse visse budgetmæssige spørgsmål i betragtning af, at de punkter, som vedrører agenturets mål eller endog selve oprettelsen af dette, hører under det korresponderendes udvalg arbejdsområde.

Budget

Der vil blive oprettet to nye budgetposter til finansieringen af agenturet fra EU-budgettet under kapitel 18 02. De samlede udgifter frem til den finansielle rammes udløb forventes at udgøre 113 mio. EUR fordelt således:

mio. EUR

 

2010

2011

2012

2013

I alt

Samlede omkostninger

1.500

15.500

55.700

40.300

113.000

Som nævnt i finansieringsoversigten, vil disse bevillinger blive taget fra de budgetposter, som allerede er afsat til de berørte it-systemer: 18 02 04 "Schengeninformationssystemet (SIS II)", 18 02 05 "Visuminformationssystemet (VIS)" og 18 03 11 "Eurodac". Forslaget er derfor foreneligt med den gældende finansielle programmering.

I henhold til den seneste finansielle programmering ser disse budgetposter ud som følger for perioden 2010-2013:

mio. EUR

 

2010

2011

2012

2013

I alt

VIS, SIS II, Eurodac FP

58.000

112.000

109.000

122.000

401.000

Eftersom de resterende bevillinger (ca. 288 mio. EUR) under budgetposterne for VIS, SIS II og Eurodac fortsat er nødvendige på trods af oprettelsen af agenturet, vil ordføreren gerne give udtryk for sin overraskelse over, at det samlede forventede nødvendige beløb, inkl. udgifter til oprettelsen af agenturet, svarer nøjagtig til det beløb, som oprindelig blev fastsat i den finansielle programmering.

Ordføreren vil desuden minde om, at oprettelsen af decentrale agenturer er en måde at anvende driftsfonde på til at dække administrative udgifter. Spørgsmålet om finansiering af en del af udgifterne til agenturet via udgiftsområde 5 bør behandles. Den begrænsede disponible margen under udgiftsområde 3A styrker argumentet for at gøre dette, da andre af Europa-Parlamentets prioriteringer måske ikke kan finansieres. Ordføreren understreger, at den interinstitutionelle arbejdsgruppe om reguleringsorganer vil give mulighed for yderligere drøftelser vedrørende dette område.

Personale

Ved normal drift forventes agenturet at beskæftige 120 personer, som skal rekrutteres gradvist fra begyndelsen af 2011 og frem.

Selv om agenturets opgaver vil blive overført fra Kommissionen, forventes det ikke, at der vil blive overført nogen stillinger fra Kommissionen til agenturet.

– For så vidt angår Eurodac, vil fire tjenestemænd og midlertidigt ansatte og en ekstern medarbejder, som på nuværende tidspunkt arbejder i Bruxelles, blive "frigjort" og omfordelt til andre prioriterede opgaver i Kommissionen.

– Ca. 20 tjenestemænd og 25 eksterne medarbejdere (kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter), som er beskæftiget med udviklingen og forberedelsen af driften af SIS II og VIS, vil blive omfordelt i overensstemmelse med Kommissionens årlige politikstrategi og forvaltningsprocedurer.

Ordføreren beklager derfor, at der anvendes outsourcing af opgaver til et agentur til at frigøre visse stillinger, som vil blive anvendt til andre prioriterede opgaver. Som Kommissionen har erkendt, er det alene outsourcing af opgaver, der gør det muligt for Kommissionen at overholde sin forpligtelse til ikke at anmode om ekstra personale.

Konsekvensanalyse

Ordføreren mener, at Kommissionens konsekvensanalyse peger på nogle alvorlige svagheder med hensyn til de lovgivende myndigheders adgang til korrekte og fuldstændige oplysninger.

Navnlig gives der ikke nogen udtrykkelig forklaring på spørgsmålet om, hvorfor der er brug for et agentur til at gennemføre en teknisk opgave, som hidtil har været en del af Kommissionens arbejdsområde.

Dertil kommer, at konsekvensanalysen blev gennemført i 2007 og forekommer forældet og utilstrækkelig af flere årsager til trods for, at der er blevet foretaget flere kvalitative forbedringer i forhold til de konsekvensanalyser, som er blevet udarbejdet for tidligere agenturer:

– Ikke alle nuværende muligheder er blevet taget i betragtning.

– Det nævnes ikke, på hvilken måde agenturet skulle have bedre forudsætninger for at tackle de problemer, som Kommissionen støder på, eller hvordan dets opgaver skal koordineres med Kommissionens, navnlig i betragtning af den vanskelige overgang til SIS II.

– Visse yderligere bekymringer fra de nationale parlamenters side blev ikke behandlet, især med hensyn til databeskyttelse og uoverensstemmelsen mellem det forslåede ansvar og manglen på adgang til oplysninger.

– De samlede budgetmæssige virkninger af at oprette et sådant agentur er ikke beskrevet tydeligt i konsekvensanalysen, hvad angår såvel Kommissionens budget som eventuelt de nationale budgetter.

Det er ikke første gang, Kommissionen forelægger en inkonsekvent konsekvensanalyse eller cost-benefit-analyse (CBA). Ordføreren mener, at Europa-Parlamentet bør undersøge muligheden for, at Kommissionen i fremtiden sender sin konsekvensanalyse/CBA vedrørende oprettelse af et nyt agentur til Revisionsretten, således at denne kan afgive udtalelse om det følgerigtige i konsekvensanalyserne for at undgå denne form for situation.

Ændringsforslag

De foreslåede ændringer dækker følgende aspekter af forslaget:

–   henvisning til de samlede retsgrundlag,

–   beskyttelse af Europa-Parlamentets beføjelser i forbindelse med budget- og dechargeprocedurerne samt parlamentarisk kontrol,

–   Revisionsrettens opgaver,

–   værtsmedlemsstaternes opgaver,

–   gennemførelsen af aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) med henblik på en bedre overvågning af agenturets aktiviteter og budget,

–   bestyrelsens reelle forvaltnings- og overvågningsaktiviteter samt bestyrelsesmedlemmernes passende kompetencer,

–   opfølgning af revisionsrapporter,

–   varigheden af direktørens mandat,

–   en fornuftig størrelse på de rådgivende udvalg,

–   resultatet af evalueringerne af agenturet og orientering af EP,

–   tilpasning til Lissabontraktatens budgetterminologi,

–   agenturets opstartsfase og Kommissionens assistance.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Henvisning 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 (finansforordningen), særlig artikel 185,

 

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning2, særlig punkt 47,

 

__________________

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

2 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Der bør henvises til finansforordningen (artikel 185) og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (punkt 47) som retsgrundlag for oprettelsen af et nyt EU-agentur.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Kommissionen bør forelægge budgetmyndigheden en "køreplan" for den videre udvikling af systemerne, navnlig SIS II og VIS. "Køreplanen" bør oplyse, hvilke tekniske foranstaltninger der er planlagt hvornår og forbundet med hvilke omkostninger. Ved manglende overholdelse af planer og frister skal budgetmyndigheden kunne flytte de tilsvarende midler til reserven.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget. EU's budgetprocedure bør gælde for så vidt angår EU's bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(12) For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Finansieringen af agenturet finder sted på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006. EU's budget- og dechargeprocedurer bør gælde. Revision af regnskaberne og kontrol af de tilgrundliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten.

Begrundelse

Betragtningen bør indeholde en henvisning til nødvendigheden af en aftale mellem budgetmyndighedens to grene om finansieringen af agenturet, således som det kræves i den interinstitutionelle aftale. Betragtningerne bør også indeholde en henvisning til dechargeproceduren og afspejle, at sidstnævnte decharge ikke blot finder anvendelse på EU-finansierede aktiviteter. I lighed med den nuværende praksis for andre EU-agenturer bør agenturet ydermere underkastes kontrol af de tilgrundliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Med hensyn til samarbejdet mellem de agenturer, som varetager opgaver inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, bør der skabes synergi med henblik på en bedre gennemførelse af politik på området, så der sørges for en forsvarlig forvaltning og undgås overlapning af procedurer og strukturer og dermed omkostninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der oprettes herved et europæisk agentur (herefter "agenturet") for den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac og for udvikling og forvaltning af andre store informationsteknologisystemer (herefter "it-systemer") inden for rammerne af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Der oprettes herved i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen et europæisk agentur (herefter "agenturet") for den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac og for udvikling og forvaltning af andre store informationsteknologisystemer (herefter "it-systemer") inden for rammerne af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

En henvisning til den grundlæggende bestemmelse i finansforordningen vedrørende oprettelse af decentraliserede agenturer, i henhold til hvilken agenturet skal oprettes, bør indføjes i artiklen vedrørende dets retlige definition og status.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Agenturet har hjemsted i […].

4. Agenturet har hjemsted i […]. Værtsmedlemsstaten sikrer, at agenturet får attraktive vilkår med hensyn til, hvilke lokaler det får stillet til rådighed, og hvilke regler der skal gælde for dets personale og medlemmerne af dets ledelsesorganer, hvilket fastlægges i en hjemstedsaftale.

 

For at sikre, at agenturet på lang sigt fungerer på den bedst mulige måde, bør der udarbejdes en cost-benefit-analyse forud for indgåelsen af hjemstedsaftalen. Der tages særligt hensyn til en medlemsstats vilje til at stille egne ressourcer til rådighed for at være vært for agenturet samt dens evne hertil, så det sikres, at agenturet etableres og fungerer problemfrit.

Begrundelse

Skabelsen af sådanne attraktive vilkår bør ikke udelukkende afhænge af den udpegede værtsmedlemsstats gode vilje. Samtidig med at medlemsstaterne afgør, hvor agenturet placeres, bør det fremgå af en forudgående finansiel vurdering specielt vedrørende den fysiske etablering i værtslandet, hvor der forventes mindst ekstra udgifter til agenturets etablering, idet der tages højde for de betingelser, der fremgår af forordningens artikel 19. Vurderingen bør også afspejle en medlemsstats vilje til at stille egne ressourcer til rådighed for at imødekomme agenturets behov samt dens evne hertil.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) hvert år inden den 31. marts vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år og senest den 15. juni sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten; den årlige aktivitetsrapport offentliggøres

j) hvert år inden den 31. marts vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, heri navnlig sammenligne de opnåede resultater med målene i det årlige arbejdsprogram og senest den 15. juni sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten; den årlige aktivitetsrapport offentliggøres

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets årlige aktivitetsrapport forholde sig til de i arbejdsprogrammet fastsatte mål, så der åbnes mulighed for en forsvarlig overvågning af agenturets resultater.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma) overvåge og foretage passende opfølgning af resultater og henstillinger fra de forskellige revisions- og evalueringsrapporter, såvel interne som eksterne

Begrundelse

Med henblik på at sikre et større medansvar og bedre opfølgning af revisions- og evalueringsresultater bør ansvaret for overvågningen heraf udtrykkelig påhvile bestyrelsen, som direktøren står til ansvar over for.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på grundlag af deres relevante erfaring på højt niveau og ekspertise inden for store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed.

3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på grundlag af deres relevante erfaring på højt niveau og ekspertise inden for store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed. De skal ligeledes besidde de nødvendige ledelses- og forvaltningskompetencer til at udføre de i artikel 9 nævnte opgaver.

Begrundelse

Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bør svare til de opgaver, der pålægges dem.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fastlægge og gennemføre et effektivt system, som gør det muligt regelmæssigt at overvåge og evaluere it-systemerne, herunder statistikker, og agenturet

d) fastlægge og gennemføre et effektivt system, som gør det muligt regelmæssigt at overvåge, kontrollere og evaluere it-systemerne, herunder statistikker, og agenturet, også for så vidt angår den faktiske og effektive opfyldelse af agenturets målsætninger

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 8 ovenfor (artikel 9, stk. 1, litra ma)) skal der ligeledes indføres et system til opfølgning og behandling af revisionsresultater, ikke blot med hensyn til finansiel kontrol og kontrol med overholdelse af reglerne, men også resultatorienteret kontrol.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) forhandle om en hjemstedsaftale med værtsmedlemsstatens regering og underskrive den, efter at den er blevet godkendt af bestyrelsen.

h) forhandle om en hjemstedsaftale med værtsmedlemsstatens regering og underskrive den, efter at den er blevet godkendt af bestyrelsen, og under hensyntagen til cost-benefit-analysen, jf. artikel 7, stk. 4, andet afsnit.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) agenturets årlige arbejdsprogram og dets årlige aktivitetsrapport efter forudgående høring af de rådgivende grupper

a) agenturets årlige arbejdsprogram og dets årlige aktivitetsrapport med angivelse af, hvilke ressourcer der er afsat til hver enkelt aktivitet, efter forudgående høring af de rådgivende grupper

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport give oplysninger om, hvilke ressourcer der er afsat til de aktiviteter, som er nødvendige for at opfylde agenturets målsætninger.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) budgettet for det kommende år

c) budgettet for det kommende år opstillet ud fra principperne om aktivitetsbaseret budgettering

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets budget være udtrykkelig baseret på agenturets målsætninger og aktiviteter, således at der skabes sammenhæng mellem agenturets hverv og målsætninger på den ene side og dets aktiviteter og ressourcer på den anden side.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden udnævnelsen kan den kandidat, som bestyrelsen vælger, opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

2. Inden udnævnelsen kan den kandidat, som bestyrelsen vælger, opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Eventuelle udtalelser fra dette/disse udvalg tages i betragtning før udnævnelsen.

Begrundelse

Enhver udtalelse fra Parlamentet vedrørende den valgte kandidat skal tages i betragtning før udnævnelsen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra Kommissionen og under hensyn til evalueringsrapporten, og kun såfremt det kan begrundes med agenturets opgaver og behov, forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med højst tre år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra Kommissionen og under hensyn til evalueringsrapporten, og kun såfremt det kan begrundes med agenturets opgaver og behov, forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med højst tre år. Den administrerende direktør kan højst udøve sit hverv i en periode på otte år.

Begrundelse

I betragtning af dette embedes følsomme karakter bør den administrerende direktør ikke kunne udøve sit hverv i mere end otte år, heller ikke gennem en ekstern ansøgning om den samme stilling efter embedsperiodens udløb.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat, hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, og Kommissionen udpeger et medlem til hver af de rådgivende grupper for en treårig periode, der kan fornyes.

2. Hver medlemsstat, hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, og Kommissionen udpeger et medlem til en af de tre rådgivende grupper for en treårig periode, der kan fornyes efter en rotationsordning.

Begrundelse

For at undgå en ledelsesstruktur, hvor der er lige så mange medlemmer af de forskellige komitéer, som der er personale i agenturet, bør de rådgivende gruppers medlemsantal være højst en tredjedel af antallet af medlemsstater. Dette er foreneligt med deres rådgivende karakter og opvejes af medlemsstaternes fulde repræsentation i bestyrelsen.

Ændringsforslag       17

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til agenturet i værtsmedlemsstaten og de faciliteter, som værtsmedlemsstaten skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i agenturets værtsmedlemsstat for den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen, agenturets personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i bestyrelsen indgås mellem agenturet og værtsmedlemsstaten. Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til agenturet i værtsmedlemsstaten og de faciliteter, som værtsmedlemsstaten skal stille til rådighed, samt særlige regler til sikring af gode personalevilkår, som skal gælde i agenturets værtsmedlemsstat for den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen, agenturets personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i bestyrelsen indgås mellem agenturet og værtsmedlemsstaten. Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser. Disse vilkår undersøges i cost-benefit-analysen forud for undertegnelsen af hjemstedsaftalen og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, andet afsnit, samt under hensyntagen til medlemsstatens vilje og evne til at stille sine egne ressourcer til rådighed for at være vært for agenturet.

Begrundelse

Formålet med sådanne bestemmelser bør nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I evalueringen vurderes det, om agenturet og dets arbejdsmetoder har været nyttige, relevante og effektive. I evalueringen tages der hensyn til de berørte aktørers synspunkter, både på europæisk og nationalt plan.

2. I evalueringen vurderes det, om agenturet og dets arbejdsmetoder har været nyttige, relevante, har skabt en merværdi og været effektive. I evalueringen tages der hensyn til de berørte aktørers synspunkter, både på europæisk og nationalt plan. I evalueringen tages der navnlig stilling til, om der eventuelt er behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver eller indstille dets aktiviteter i tilfælde af, at det er blevet overflødigt.

Begrundelse

Det bør nævnes, at regelmæssige evalueringer også kan resultere i, at agenturets opgaver eller eksistens tages op til fornyet overvejelse, såfremt der er behov herfor.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Agenturets udgifter omfatter bl.a. løn til personale, udgifter til administration og infrastruktur, driftsomkostninger og udgifter til kontrakter eller aftaler, som agenturet har indgået. Den administrerende direktør udarbejder hvert år sammen med stillingsfortegnelsen et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til bestyrelsen.

2. Agenturets udgifter omfatter bl.a. løn til personale, udgifter til administration og infrastruktur, driftsomkostninger og udgifter til kontrakter eller aftaler, som agenturet har indgået. På grundlag af de aktiviteter, agenturet har gennemført, udarbejder den administrerende direktør hvert år sammen med stillingsfortegnelsen et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til bestyrelsen.

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets budget være udtrykkelig baseret på agenturets målsætninger og aktiviteter, så der skabes en sammenhæng mellem agenturets hverv og målsætninger på den ene side og dets aktiviteter og ressourcer på den anden side.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sit udkast til arbejdsprogram

a) sit udkast til arbejdsprogram sammen med oplysninger om, hvilke menneskelige og finansielle ressourcer der forventes at være forbundet med hver enkelt planlagt aktivitet

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport give oplysninger om, hvilke ressourcer der er afsat til de aktiviteter, som er nødvendige for at opfylde agenturets målsætninger.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

7. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter "budgetmyndigheden") sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Begrundelse

Anvendelse af Lissabontraktatens terminologi

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, som den forelægger for budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

8. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, som den forelægger for budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, sammen med en beskrivelse af og begrundelse for enhver forskel mellem agenturets overslag og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget.

Begrundelse

Den første del af ændringsforslaget drejer sig om anvendelse af Lissabontraktatens terminologi. Anden del har til formål at give budgetmyndigheden tilstrækkelig information i de tilfælde, hvor agenturets overslag er blevet ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

10. Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det sammen med det årlige arbejdsprogram i overensstemmelse hermed.

Begrundelse

I tilfælde af, at Kommissionen foretager betydelige budgetnedskæringer, bør agenturet ikke anmodes om at skulle udføre de samme opgaver og aktiviteter med færre ressourcer.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Kommissionen forelægger budgetmyndigheden en "køreplan" for den videre udvikling af systemerne, navnlig SIS II og VIS. "Køreplanen" oplyser, hvilke tekniske foranstaltninger der er planlagt hvornår og forbundet med hvilke omkostninger.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle oplysninger, som er relevante for resultaterne af evalueringsprocedurerne.

2. Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle oplysninger vedrørende resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Begrundelse

Det bør ikke være op til agenturets direktør at vurdere, hvad der er af relevans for Parlamentet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Den Europæiske Revisionsret foretager revision af agenturets regnskaber og kontrollerer de tilgrundliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Den fremlægger ligeledes alle disponible oplysninger om agenturets resultater, hvad angår dets faktiske og effektive opfyldelse af sine målsætninger.

Begrundelse

Oplysninger om agenturers resultater ved udførelsen af deres opgaver er ofte ikke tilgængelige, når Parlamentet skal vurdere, hvorvidt agenturerne har opfyldt deres målsætninger. Eftersom Revisionsretten med sine nuværende ressourcer ikke har mulighed for at foretage resultatorienteret revision af hvert enkelt agentur, bør disponible oplysninger om agenturernes resultater ved udførelsen af deres opgaver fremsendes til dechargemyndigheden.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 15 i denne forordning, kan Kommissionen midlertidigt udpege et begrænset antal tjenestemænd, heraf én, der skal fungere som administrerende direktør.

2. Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 15 i denne forordning, udpeger Kommissionen midlertidigt et begrænset antal tjenestemænd, heraf én, der skal fungere som administrerende direktør.

Begrundelse

Inden agenturet bliver i stand til at arbejde selvstændigt, bør der ikke herske tvivl om Kommissionens assistance i opstartsfasen.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Agenturet indleder sin virksomhed, jf. artikel 2-6, den 1. januar 2012.

2. Agenturet indleder sin virksomhed, jf. artikel 2-6, den 1. januar 2012, forudsat at medlemsstaterne i tilstrækkelig god tid forinden er blevet enige om, hvor agenturet skal have hjemsted, således at dets grundlæggende infrastrukturer og procedurer er operationelle på det pågældende sted.

Begrundelse

Denne tilføjelse har til formål at forhindre situationer - som i forbindelse med EMSA (Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed) - hvor et agentur oprettes midlertidigt et andet sted end dets endelige hjemsted og er nødt til at afholde betydelige ekstra udgifter ved den senere flytning.

PROCEDURE

Titel

Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Referencer

KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel og Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka Manner, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis og Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Lucas Hartong


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (14.7.2010)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

(KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

Rådgivende ordfører: Marian-Jean Marinescu

KORT BEGRUNDELSE

Et nyt forvaltningsagentur vil medføre flere udgifter. Det er derfor af allerstørste betydning at sikre den mest hensigtsmæssige balance mellem effektivitet, resultater og omkostninger.

Det kan på baggrund af forskellige vurderingsrapporter konkluderes, at visse enkelte aspekter i særligt omfang bør tages i betragtning.

For det første er der behov for at udarbejde et dokument, der omformer agenturets strategi til en flerårig finansiel ramme med klare mål og resultatindikatorer. Dette vil forbedre agenturets resultater, finansielle forvaltning og kontrol.

For det andet er der behov for at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Dette vil sikre en mere effektiv arbejdsplan og forhindre både en forhøjelse af ledelsesomkostningerne og en strukturbestemt mangel på effektivitet for agenturet. En reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer vil naturligt føre til en reduktion af antallet af medlemmer af det revisionsudvalg, der skal bistå bestyrelsen i dens arbejde.

For det tredje er det af hensyn til god forvaltningspraksis hensigtsmæssigt, at sammensætningen af bestyrelsen giver mulighed for, at medlemsstaterne er rimeligt repræsenteret, og dette kan blandt andet sikres gennem vekslen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Agenturet er underlagt tilsyn af Kommissionen.

Begrundelse

Selv hvis agenturet etableres som et juridisk uafhængigt forvaltningsorgan, skal det være en del af Kommissionens tilsynsførende rolle at sikre, at forvaltningen er i overensstemmelse med lovgivningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ga) vedtage et flerårigt arbejdsprogram på grundlag af de opgaver, der henvises til i kapitel II – Opgaver, og som tager udgangspunkt i det udkast, som den i artikel 14 omtalte administrerende direktør fremlægger efter samråd med den i artikel 16 omtalte rådgivende gruppe og efter at have modtaget Kommissionens holdning. Det flerårige arbejdsprogram skal, medmindre andet gælder ifølge EU's årlige budgetprocedure, indeholde et flerårigt budgetoverslag og forhåndsregulerende evalueringer med henblik på at strukturere målene og de forskellige stadier i den flerårige planlægning

Begrundelse

Rammefinansforordningen gældende for agenturer fastsætter kun en forpligtelse vedrørende flerårig programmering for personale. Revisionsretten foreslår i sin særberetning nr. 5/2008, "Den Europæiske Unions organer: resultatopnåelse", at agenturerne udarbejder et dokument, der omformer deres strategier til flerårige arbejdsprogrammer med klare mål og resultatindikatorer. En lignende anmodning blev fremsat i Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om decharge for regnskabsåret 2008: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer (vedtagne tekster P7_TA(2010)0139).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h) vedtage den flerårige plan for personalepolitikken og hvert år senest den 31. marts forelægge den for Kommissionen og budgetmyndigheden

h) vedtage den flerårige plan for personalepolitikken og et udkast til et årligt arbejdsprogram og hvert år senest den 31. marts forelægge disse for Kommissionen og budgetmyndigheden

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 28, stk. 6, litra a).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) hvert år inden den 30. september efter at have modtaget Kommissionens udtalelse vedtage agenturets årlige arbejdsprogram for det kommende år med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med EU's årlige budgetprocedure og EU's lovgivningsprogram for områderne under afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og sikre, at det vedtagne arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og offentliggøres

i) inden for det flerårige arbejdsprogram hvert år inden den 30. september efter at have modtaget Kommissionens udtalelse vedtage agenturets årlige arbejdsprogram for det kommende år med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med Fællesskabet årlige budgetprocedure og Fællesskabets lovgivningsprogram for områderne under afsnit IV i EF-traktaten; og sikre, at det vedtagne arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og offentliggøres

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) det flerårige arbejdsprogram

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Agenturets administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode på fem år på grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen.

1. Agenturets administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode på fem år på grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen. Kandidaterne skal være i besiddelse af de kvaliteter og evner, der er nødvendige for fyldestgørende at kunne varetage opgaverne som administrerende direktør for agenturet, især hvad angår de finansielle bestemmelser, der er gældende for agenturet.

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 14, stk. 3.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat, hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, og Kommissionen udpeger et medlem til hver af de rådgivende grupper for en treårig periode, der kan fornyes.

2. Hver rådgivende gruppe har ti medlemmer. Kommissionen udpeger ét medlem af hver rådgivende gruppe. Rådet udpeger ni medlemmer af hver gruppe. Alle medlemmer udpeges for en treårig periode, der kan fornyes.

Begrundelse

Idet de rådgivende grupper i så vidt muligt omfang bør nå til enighed om deres udtalelser, er alt for omfattende organer ikke hensigtsmæssige. Alt for omfattende rådgivningsorganer kan derfor gøre agenturets arbejde unødvendigt vanskeligere.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

DRIFT

PERSONALE

Begrundelse

En ny overskrift til personalebestemmelserne.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Agenturet rekrutterer ikke midlertidigt personale til at varetage opgaver, der anses for at være finansielt følsomme.

Begrundelse

Ansættelse af midlertidigt personale til varetagelse af finansielt følsomme arbejdsopgaver kan påvirke agenturets resultater på grund af ukvalificerede/uuddannede/umotiverede ansatte. Agenturet løber dermed også risikoen for, at økonomisk svig finder sted, eftersom midlertidigt ansatte nemmere kan manipuleres, idet de ønsker at få deres ansættelse fornyet. Se endvidere punkt 7 i Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om decharge for regnskabsåret 2008: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer (vedtagne tekster P7_TA(2010)0139).

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Hvis Kommissionen konstaterer, at personalevedtægten eller ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte gentagne gange er blevet overtrådt, og at agenturets bestyrelse ikke varetager de overvågningsopgaver, det er pålagt på dette område, kan Kommissionen i kraft af sin tilsynsførende rolle selv gribe ind i styringen af personaleadministrationen i stedet for agenturet.

Begrundelse

Det er tidligere set i forbindelse med andre agenturer, at den administrerende direktørs beføjelser ikke har været tilstrækkeligt overvåget af bestyrelsen, for så vidt angår personalestyring. Selv når det har stået klart, at der er sket gentagne brud på personalevedtægten, har bestyrelserne i andre agenturer været modvillige til at udfylde deres overvågningsrolle. Dette ændringsforslag har til hensigt at give Kommissionen en sidste udvej inden for rammerne af dens tilsynsfunktion.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17a

Privilegier og immuniteter

 

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Begrundelse

Artikel 20 i Kommissionens forslag er nu flyttet til artikel 17 a (ny).

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Kapitel IV a (nyt) – før artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

KAPITEL IVa

GENERELLE BESTEMMELSER

Begrundelse

Nyt kapitel

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. De skal hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom.

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. De skal hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom. Listen over medlemmer af bestyrelsen offentliggøres på agenturets internetside.

Begrundelse

Formålet hermed er at øge gennemsigtigheden, idet agenturerne ikke følger nogen fælles praksis på dette område.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hjemstedsaftale

Hjemstedsaftale og driftsbetingelser

Begrundelse

Ændring af titlen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20

 

Privilegier og immuniteter

 

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

udgår

Begrundelse

Overflødig som følge af ÆF 11.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Administrativ kontrol

Agenturets aktiviteter er genstand for undersøgelser foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i medfør af artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering

Evaluering og revision

Begrundelse

Der bør tages højde for muligheden for revision af forordningen.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden tre år efter, at agenturet har indledt sin virksomhed, og derefter hvert femte år lader bestyrelsen foretage en uafhængig, ekstern evaluering af denne forordnings gennemførelse på grundlag af det kommissorium, som er fastlagt af bestyrelsen efter samråd med Kommissionen.

1. Inden tre år efter, at agenturet har indledt sin virksomhed, og derefter hvert tredje år lader bestyrelsen foretage en uafhængig, ekstern evaluering af denne forordnings gennemførelse på grundlag af det kommissorium, som er fastlagt af bestyrelsen efter samråd med Kommissionen.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I evalueringen vurderes det, om agenturet og dets arbejdsmetoder har været nyttige, relevante og effektive. I evalueringen tages der hensyn til de berørte aktørers synspunkter, både på europæisk og nationalt plan.

2. I evalueringen vurderes det, om agenturet og dets arbejdsmetoder har været nyttige, relevante og effektive. Evalueringen omfatter endvidere en undersøgelse af, hvorvidt ledelsesstrukturen er hensigtsmæssig for udførelsen af agenturets opgaver. I evalueringen tages der hensyn til de berørte aktørers synspunkter, både på europæisk og nationalt plan.

Begrundelse

Denne evaluering skal også undersøge, hvorvidt ledelsesstrukturen er hensigtsmæssig for udførelsen af agenturets opgaver.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Evalueringen forelægges bestyrelsen, som fremsætter henstillinger om eventuelle ændringer af forordningen, agenturet og dets arbejdsmetoder til Kommissionen, der fremsender dem til Rådet og Europa-Parlamentet sammen med sin egen holdning og relevante forslag. Hvis det er hensigtsmæssigt, indgår der heri en handlingsplan med en tidsplan. Både evalueringen og henstillingerne offentliggøres.

3. Evalueringen forelægges bestyrelsen, som fremsætter henstillinger om eventuelle ændringer af forordningen, agenturet og dets arbejdsmetoder til Kommissionen, der fremsender dem til Rådet og Europa-Parlamentet sammen med sin egen holdning og relevante forslag. Både evalueringen og henstillingerne offentliggøres.

Begrundelse

Tidsplanen for fremtidige evalueringer bør, under hensyntagen til resultaterne i den evalueringsrapport, der henvises til i stk. 2, omhandles i et særskilt og mere detaljeret afsnit. Se ændringsforslag 21 herunder.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Bestyrelsen træffer efter samråd med Kommissionen afgørelse om tidsplanen for fremtidige evalueringer under hensyntagen til resultaterne af den i stk. 2 nævnte evaluering.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 20.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) sit udkast til arbejdsprogram

a) sit udkast til det årlige arbejdsprogram

Begrundelse

Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) dets opdaterede flerårige arbejdsprogram

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle oplysninger, som er relevante for resultaterne af evalueringsprocedurerne.

2. Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden en rapport, der sammenfatter antal og type af interne revisioner, som den interne revisor har gennemført, fremsatte henstillinger og tiltag til opfølgning herpå, i overensstemmelse med artikel 72, stk. 5, i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/20021.

 

___________

1 EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

Begrundelse

De forpligtelser, der påhviler den administrerende direktør i henhold til de finansielle regler, bør specificeres.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forberedende foranstaltninger

Påbegyndelse af agenturets virksomhed

Begrundelse

Ændring af overskrift.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikrafttræden og anvendelse

Ikrafttræden

PROCEDURE

Titel

Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Referencer

KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

14.7.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Marian-Jean Marinescu

1.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

31.5.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.7.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Theodoros Skylakakis, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan


PROCEDURE

Titel

Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Referencer

KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Dato for høring af EP

19.3.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.7.2009

CONT

14.7.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Carlos Coelho

2.9.2009

 

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

       Dato for udtalelse fra JURI

JURI

12.4.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

15.6.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.6.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marita Ulvskog

Dato for indgivelse

21.6.2011

Seneste opdatering: 28. juni 2011Juridisk meddelelse