Procedure : 2011/2082(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0318/2011

Indgivne tekster :

A7-0318/2011

Forhandlinger :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Afstemninger :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0436

BETÆNKNING     
PDF 241kWORD 149k
30. september 2011
PE 466.976v01-00 A7-0318/2011

om momssystemets fremtid

(2011/2082(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: David Casa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om momssystemets fremtid

(2011/2082(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens grønbog om momssystemets fremtid (KOM(2010)0695),

–   der henviser til arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens tjenestegrene (SEC(2010)1455),

    der henviser til "Small Business Act" for Europa (KOM(2008)0394),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "En digital dagsorden for Europa" (KOM(2010)0245),

–   der henviser til PWC-undersøgelsen om af de måder, hvorpå momsopkrævningen kan forbedres og forenkles ved hjælp af moderne teknologier og/eller via finansielle mellemled,

–   der henviser til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem(1),

–   der henviser til OECD's retningslinjer for momsneutralitet,

–   der henviser til EU-publikationen "Taxation Trends in the EU" (2010-udgaven),

–   der henviser til OECD's Consumption Tax Trends 2010,

–   der henviser til Europa-Parlamentets betænkning fra 2008 om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig,

–   der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 8/2007 om det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift med Kommissionens svar(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelser fra Budgetkontroludvalget, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A7-0318/2011),

A. der henviser til, at det nuværende momssystem i EU har eksisteret i 17 år og er blevet beskrevet som et midlertidigt system i forventning om, at der med tiden skulle indføres et nyt system; der henviser til, at det nye initiativ i Kommissionens grønbog blot er begyndelse på en proces, der sandsynligvis vil blive lang, vanskelig og kompliceret, og hvis succes vil afhænge af, om medlemsstaterne virkelig er besluttet på at udvikle et enkelt, robust og effektivt system, som er mere gennemskueligt og bygger på et tæt samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne samtidig med, at det respekterer nærhedsprincippet;

B.  der henviser til, at formålet med et fælles momssystem er få det indre marked, der er et afgørende redskab for EU's fortsatte konkurrenceevne, til at fungere mere effektivt,

C. der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV) udgør 99 % af virksomhederne i EU,

D. der henviser til, at EU med "Small Business Act" ønsker at fremme små og mellemstore virksomheders vækst ved at sætte dem stand til at gribe de muligheder og fordele, som det indre marked tilbyder,

E.  der henviser til, at momsfritagelsestærsklerne for små og mellemstore virksomheder er forskellige i de enkelte medlemsstater og kun finder anvendelse på nationalt plan,

F.  der henviser til, at OECD anerkender, at der er en ​​en global tendens til et skift fra direkte til indirekte beskatning, hvor momssystemerne spiller en stadig større rolle; der henviser til, at Parlamentets også erkender dette skift, men samtidig understreger betydningen af den direkte beskatning som følge af progressiviteten i denne form for beskatning; der henviser til, at OECD også bemærker en stor forskel i momseffektiviteten i OECD-landene, hvilket tyder på, at der er betydelige muligheder for at øge momseffektiviteten, der imidlertid også henviser til, at ethvert tiltag med henblik på at øge momseffektiviteten bør ledsages af foranstaltninger til bekæmpelse af bedrageri, samtidigt med at man bør overveje afskaffelsen af momsfritagelsen for finansielle transaktioner efter en analyse af de deraf følgende konsekvenser og under hensyntagen til forslaget til Rådets direktiv CNS/2007/0267;

Generelle betragtninger

1.  glæder sig over Kommissionens grønbog om gennemgang og reform af det nuværende momssystem, og er enig i, at et omfattende momssystem bør mindske omkostningerne for brugerne og de administrative byrder for myndigheder og samtidig bekæmpe svig, som skader de offentlige finanser og forbrugerne;

2.  understreger, at man som følge af medlemsstaternes omfattende tab, der muligvis beløber sig til 100 mia. EUR, bør lægge hovedvægten på at sikre momssystemet imod svindel; henleder især opmærksomheden på "karruselsvig"; minder om de detaljerede forslag i Bowles-betænkningen (A6-0312/2008), som stadig er aktuelle, og som bør gennemføres hurtigst muligt;

3.  konstaterer, at definitionerne på "social velfærd" eller "principperne om social orden", der angiver de tjenesteydelser, som kan fritages for moms, eller for hvilke der kan anvendes en nedsat momssats, er meget vage, idet de fastsættes af de nationale retsinstanser på grundlag af medlemsstaternes lovgivning, hvorfor der er en risiko for en konstant konkurrenceforvridning;

4.  finder, at medlemsstaterne i det nuværende momssystem befinder sig i "fangernes dilemma"; afskaffelsen af den fiskale grænsekontrol i 1993 er ikke blevet erstattet af et tilstrækkeligt samarbejde mellem medlemsstaterne; bemærker, at medlemsstaterne som et resultat heraf har mistet en betydelig mængde af potentielle indtægter fra moms og andre skatteindtægter, fordi visse lovlydige virksomheder afholder sig fra at gå ind på det indre marked, og fordi svindlere udnytter det eksisterende fragmenterede momssystem;

5.  opfordrer derfor medlemsstaterne til at fortsætte med at opbygge forbindelser baseret på tillid, åbenhed og samarbejde mellem de nationale skattemyndigheder, og at opbygge "skattepartnerskaber" med virksomheder som ubetalte skatteopkrævere for skattemyndighederne;

6.  anmoder Kommissionen om at udarbejde en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig, for så vidt som denne påvirker EU's finansielle interesser;

Udformningen af momssystemet, fritagelser og nedsatte satser

7.  opfordrer medlemsstaterne til at bevæge sig i retning af et bredt baseret momssystem; understreger ligeledes, at den aktuelle økonomiske krise stiller os over for en række store udfordringer, og at et skift fra direkte til indirekte beskatning ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at sikre økonomisk stabilitet; anbefaler derfor også, at der søges efter mere retfærdige alternative indtægtskilder;

8.  understreger, at det er vigtigt opmærksomt at undersøge konsekvenserne for det regionale selvstyre i medlemsstaterne, inden en overgang fra direkte skatter til indirekte skatter overvejes;

9.  minder om, at et af de vigtigste elementer i moms er princippet om neutralitet, hvorfor erhvervslivet så vidt muligt ikke skal pålægges byrden med at opkræve momsen; påpeger, at medlemsstaterne bør sikre, at alle kommercielle transaktioner i princippet så vidt muligt beskattes, og at eventuelle fritagelser fortolkes snævert, og samtidig sørge for, at varer og tjenesteydelser af samme art er underlagt samme momssatser; understreger f.eks., at alle bøger, dagblade, ugeblade og tidsskrifter uanset format, bør behandles fuldstændig ens, hvilket betyder, at både bøger, dagblade, ugeblade og tidsskrifter, der downloades eller streames, pålægges den samme momssats som bøger, dagblade, ugeblade og tidsskrifter i traditionelt format; fremfører dog, at medlemsstaterne i de tilfælde, hvor det ikke hindrer det indre markeds funktion, fortsat skal have ret til at indføre undtagelser på grundlag af snævert definerede sociale og kulturelle kriterier;

10. anmoder om, at der indføres en harmoniseret standardmomssats eller reduceret sats for alle grænseoverskridende rejser i EU uanset transportform, og om harmoniserede regler for momsfradrag;

11. er af den opfattelse, at momssatserne for kulturgoder bør være ens, uanset hvordan de sælges (online eller offline); mener, en sådan harmonisering ville bidrage til udviklingen af e-handel og give de samme kulturelle og uddannelsesmæssige fordele for forbrugerne og bidrage til udviklingen af den voksende digitale sektor;

12. konstaterer, at transportsektoren er udsat for markedsforvridninger, idet nogle transportmidler, særligt busser og tog, er momspligtige, mens andre er fritaget; konstaterer endvidere, at denne situation medfører en konkurrenceforskel, da alle transportmidler kæmper om de samme grænseoverskridende transporttjenesteydelser;

13. understreger i neutralitetsprincippets navn, at alle bøger uanset format skal underlægges samme momssatser; understreger, at det betyder, at de samme momssatser skal gælde både for e-bøger samt bøger, der kun kan streames, og bøger i traditionelt format;

14. opfordrer til udarbejdelse af en grøn momsstrategi, der tager udgangspunkt i nedsatte satser for energieffektive og miljøvenlige varer og tjenesteydelser som modvægt til illoyal konkurrence, der følger af eksterne omkostninger, som ikke afspejles i prisen på en vare eller tjenesteydelse;

15. understreger, at moms på varer og tjenesteydelser, der benyttes til skattepligtige økonomiske aktiviteter, skal være fuldt ud fradragsberettiget for at sikre neutralitet; bemærker, at de nuværende regler om fradrag af indgående moms er komplicerede og skaber problemer for virksomheder på grund af spørgsmål vedrørende formålet med deres aktiviteter (anvendelsesområde), tjenesteydelsestype (fritagelse) eller tjenesteydelsernes art (fradrag);

16. finder, at det nuværende momssystem, hvad angår grænseoverskridende transaktioner inden for Fællesskabet, har fjernet sig medlemsstaternes oprindelige forpligtelse til at gennemføre oprindelseslandsprincippet på grund af manglende politisk opbakning fra medlemsstaterne til at samarbejde om at anvende dette princip;

17. er derfor enig med Kommissionens forslag om at erkende status quo og bevæge sig hen imod et destinationsprincip; finder, at et momssystem, der for både varers og tjenesteydelsers vedkommende er baseret på forbrugsstedet, synes at være en lovende mulighed, der bør analyseres nærmere, og som bør ledsages af medlemsstaternes indførelse af velfungerende one-stop-shop-mekanismer; understreger, at indførelsen af en one-stop-shop-ordning for moms inden 1. januar 2015 fortsat bør prioriteres af EU;

18. opfordrer medlemsstaterne til på baggrund af dem stigende grad af tilnærmelse mellem standardmomssatserne yderligere at mindske forskellene i standardsatserne; erkender, at medlemsstaterne skal have den nødvendige fleksibilitet til at fastsatte deres egne momssatser som følge af momsens betydning som er budgetinstrument;

19. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af december 2012 at fremsætte forslag om en forenkling af beskatningen på tværs af grænserne;

20. understreger, at almennyttige foreninger spiller en afgørende og meget positiv rolle for demokrati, vækst og velstand i Europa; opfordrer Kommissionen til at foreslå en mekanisme, der gør det muligt for medlemsstater, der ønsker at styrke civilsamfundet, generelt at fritage samtlige eller størstedelen af disse foreningers aktiviteter og transaktioner; mener, at i det mindste de små almennyttige foreninger bør være begunstiget af denne mekanisme;

21. opfordrer medlemsstaterne til inden januar 2012 at blive enige om en fælles liste over varer og tjenesteydelser, som kan fritages fra afgifter eller pålægges nedsatte momssatser;

22. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Momsudvalget for at nå frem til en aftale om en ensartet fortolkning af de juridiske termer, der skal anvendes i denne sammenhæng, hvilket igen vil betyde, at alle andre varer og tjenesteydelser på europæisk niveau vil være udelukket fra en sådan fritagelse;

23. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2013 at indgive en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en obligatorisk liste over varer og tjenesteydelser - på grundlag af medlemsstaternes og Momsudvalgets konklusioner - som kan komme i betragtning til en momsnedsættelse eller -fritagelse i henhold til momsdirektivet;

Mindre bureaukrati

24. opfordrer medlemsstaterne til at harmonisere administrativ praksis ved at koncentrere sig om udveksling af bedste praksis og til at gennemføre de foranstaltninger, der blev foreslået af Kommissionen i 2009 for at mindske de administrative byrder som følge af EU-lovgivningen på momsområdet, navnlig ved at mindske hyppigheden af de periodiske momsangivelser, forenkle den dokumentation, der kræves for fritagelse for eksportmoms, afskaffe "nul"-lister for omsætningen inden for EU, øge brugen af e-forvaltningsløsninger, især elektronisk indgivelse af momsangivelser og -lister i overensstemmelse med den digitale dagsorden for Europa, afskaffe renter og tvangsbøder for moms i forbindelse med formelle fejl, hvis den enkelte juridiske enhed ikke har forårsaget et tab i momsindtægterne for den pågældende medlemsstat og overveje indførelsen af en enkelt momsrefusionsordning, momsregistreringsnummer og et elektronisk momsdatalager for hele EU;

25. glæder sig over undersøgelsen af det digitale indre marked; opfordrer Kommissionen til at forbedre interoperabiliteten af elektroniske signaturer med henblik på at skabe en retlig ramme for anerkendelse af sikker e-certificering, og til at overveje en revision og udvidelse af direktivet om elektroniske signaturer for at mindske de administrative byrder virksomhederne, især for SMV'er; understreger behovet for gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentificering i hele EU;

26. glæder sig over, at der fra 2010 er indført en ny elektronisk momsrefusionsordning inden for EU; opfordrer Kommissionen til senest i juli 2012 at aflægge beretning til Parlamentet om resultaterne af den nye ordning og om dens styrker og svagheder; understreger, at de nye regler altid skal gennemgås for at sikre, at de giver passende beskyttelse mod forsøg på bedrageri;

27. opfordrer Kommissionen til inden for en rimelig frist at fremsætte forslag til en europæisk standardfaktura (i papirform og elektronisk) på en sprogligt neutral platform, som kunne omfatte oplysninger som f.eks. fuldstændig navn og adresse, dato for registrering og afmelding af et momsnummer samt momsgruppe for at lette grænseoverskridende transaktioner og mindske udgifterne for erhvervslivet;

28. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i samråd med virksomhederne at se kritisk på Kommissionens handlingsplan med henblik på at sikre, at det vigtigste mål i programmet "Bedre lovgivning", det vil sige nedsættelse af de administrative byrder med 25 % inden 2012, opfyldes; konstaterer, at de foranstaltninger i Kommissionens handlingsplan for moms, som har den størst mulige potentielle betydning, enten allerede er vedtaget af Rådet eller er til behandling; mener, at de resterende foranstaltninger muligvis vil reducere visse administrative byrder for de europæiske virksomheder, men at deres virkninger ikke vil slå ens igennem i EU;

29. understreger, at det er vigtigt at øge og fremme brugen af e-forvaltningsløsninger, især med hensyn til elektronisk indgivelse af momsangivelser og -lister;

30. opfordrer medlemsstaterne til at nå til enighed på EU-niveau på kort/mellemlang sigt om flest mulige standardiserede momsforpligtelser, som medlemsstaterne kan pålægge erhvervslivet; opfordrer medlemsstaterne, til i samråd med virksomhederne at undersøge momsforpligtelser og forvaltningspraksis, at identificere de største problemer, som det nuværende skattesystem volder virksomhederne, og at udveksle idéer, tilgange og "bedste praksis" med henblik på at forenkle dette system, afklare det og reducere de administrative byrder og hindringerne for samhandelen;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at vedtage en fælles EU-momsfritagelsestærskel for små og mellemstore virksomheder, således at udgifter og omkostninger reduceres, og der sikres en lettere adgang til det indre marked;

32. opfordrer Kommissionen til nøje at overveje en yderligere lettelse af skattebureaukratiet for almennyttige foreninger; understreger, at momssystemet burde være meget mere fleksibelt for de medlemsstater, som vil vedtage vidtgående foranstaltninger for at lette disse foreningers administrative skattebyrder;

Momsopkrævningens effektivitet

33. er enig med Kommissionen i, at ​​momsopkrævningens effektivitet skal forbedres for at mindske momsdifferencen og begrænse muligheden for svig samt for at beskytte erhvervsdrivende i god tro mod momssvig; understreger, at bekæmpelse af skattesvig i EU er en hovedprioritet, og opfordrer til et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne, Europol, Eurojust og OLAF på dette område og til, at der skabes klarhed omkring betydning og definition på udtryk som "forbrugslandet" og "etableringslandet";

34. understreger nødvendigheden af at forbedre den grænseoverskridende retsforfølgning af momssvig inden for Fællesskabet samt at øge ansvarlighed og risikobevidsthed på dette område;

35. understreger med henblik på at iværksætte effektive grænseoverskridende undersøgelser og retsforfølgelse af denne form for svig betydningen af at få fastlagt en samlet og ensartet definition i fællesskabsretten af en momssvig-ordning eller moms-karruselsvig, som er den mest udbredte form for momssvig, samt harmoniserede administrative sanktioner;

36. bemærker, at der mangler nøjagtige skøn over omfanget af moms-karruselsvig; opfordrer til udvikling af et præcist værktøj til at vurdere momssvig, som også vil gøre det muligt at foretage relevante sammenligninger mellem EU-medlemsstaterne på dette område;

37. understreger betydningen af et mere intensivt og hurtigt samarbejde mellem medlemsstaterne, bedre overvågning af informationsudveksling og mere direkte kontakt mellem lokale toldkontorer ved hjælp af en fælles online informationsportal med henblik på at sikre, at medlemsstaterne yder hinanden effektiv assistance; opfordrer til et styrket samarbejde mellem medlemsstaternes retslige myndigheder, Eurojust, Europol og OLAF;

38. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om en forenkling og konsolidering af Fællesskabets lovgivning om bekæmpelse af svig, samt til at gøre noget ved svaghederne i samarbejde med medlemsstaterne på dette område;

39. opfordrer Kommissionen til at sikre, at det nyligt (november 2010) etablerede Eurofisc tilfører medlemsstaternes grænseoverskridende undersøgelser af momssvig en praktisk merværdi, til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om dets arbejde samt til at offentliggøre disse rapporter;

40. understreger, at mulighederne for momssvig kan reduceres betydeligt ved hjælp af øget anvendelse af nye teknologier og innovative løsninger; henstiller indtrængende til Kommissionen yderligere at styrke momsinformationsudvekslingssystemet VIES ved at forkorte tidsintervallet for indsamling og registrering af data og ved at give mere udstrakt direkte adgang til data;

41. finder imidlertid, at drøftelsen af metoder for momsopkrævning er sekundær i forhold til løsningen af de underliggende mangler og problemer, der ligger i de nuværende regler og procedurer, og at hovedvægten på dette stadium bør lægges på at rette op på den manglende harmonisering og på behovet for at standardisere procedurerne og mindske de sproglige hindringer og samtidig gøre systemet mindre sårbart over for sving;

42. understreger nødvendigheden af at indføre et særskilt europæisk fortolkningsorgan, hvor medlemsstaterne kan få bindende svar om en fælles fiskal metodologi og en retfærdig anvendelse af momsreglerne;

43. minder om, at skattemyndighederne ikke altid det samme kompetenceniveau som det internationale erhvervsliv, der ofte er i stand til at håndtere de problemer, som er forbundet med forretningsførelse på verdensplan; understreger derfor, at samarbejdet skal udformes således, at der skelnes mellem personer i god tro og svindlere, og således, at systemet er forståeligt for alle parter;

44. finder, at den begrænsede datalagermodel (med en standard revisionsfil(3)) kombineret med modellen med certificering af den afgiftspligtige person, er den mest lovende af de momsopkrævningsmodeller, der i øjeblikket analyseres i Kommissionens undersøgelse, eftersom de allerede er gennemført med succes i nogle medlemsstater og har vist sig at øge effektiviteten af momsopkrævningen;

Den juridiske proces

45. finder, at erhvervslivet har behov for klare momsregler, der øger retssikkerheden og sandsynligheden for en ensartet fortolkning i medlemsstaterne; mener, at det gældende rådsdirektiv indeholder uklare bestemmelser, som øger muligheden for forskellige fortolkninger med det resultat, at det deraf følgende komplicerede momssystem virker hindrende for aktiviteter på tværs af grænserne og fører til unødvendige administrative byrder; mener, at momsbestemmelsernes ikke bør undergrave EU's politikker på andre områder som f.eks. bæredygtighed;

46. opfordrer derfor medlemsstaterne til at øge harmoniseringsniveauet ved:

–       så vidt muligt at anvende forordninger i stedet for direktiver, da forordninger umiddelbart skaber harmonisering og retssikkerhed

–       alternativt at give Kommissionen lov til at udstede fælles EU-momsregelsæt i form gennemførelsesafgørelser med godkendelse fra et flertal af medlemsstaterne(4), hvilket vil ændre Momsudvalgets rolle

–       at indføre en proces med strømlining og koordination af den nationale gennemførelsesproces på EU-niveau, og derved give en større rolle til Kommissionen

–       generelt at inddrage berørte parter og erhvervslivet i udarbejdelsen og gennemførelsen af momslovgivningen på både EU-plan og nationalt plan, og navnlig inddrage eksterne eksperter i arbejdet i Momsudvalget på EU-plan;

47. mener, at virksomhederne har behov for klare og utvetydige europæiske momsregler for at fremme grænseoverskridende aktiviteter og lette de administrative byrder og dermed virksomhedernes omkostninger; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at forbedre kvalitet og klarhed med følgende midler:

–        ved at gennemføre omfattende konsekvensanalyser af høj kvalitet med inddragelse af de europæiske virksomheder med henblik på at støtte lovgivningsforslagene

–        ved at fastholde kontakten til virksomhederne på nationalt plan under forhandlingerne og gennemførelsesfaserne

–       ved at supplere Rådets direktiver med rådsforordninger, når dette skridt bedre kan belyse situationen

–       ved hurtigt at give tilgængelige oplysninger og retningslinjer af høj kvalitet om nationale regler, også på europæisk plan, især på de områder, hvor ordningen ikke er ensartet

–       ved at udtænke måder, hvorpå teknologien kan anvendes til at udbrede oplysninger på europæisk niveau; ved at udveksle idéer, tilgange og "bedste praksis" i det europæiske forum eller i Momsudvalget

–       ved at medinddrage virksomhederne, eventuelt som eksterne eksperter, i Momsudvalgets arbejde på europæisk niveau

–        ved generelt i højere grad at inddrage erhvervslivet i processerne og dermed udnytte den viden, som de har oparbejdet gennem deres virksomhed som ubetalte skatteopkrævere og gennem deres daglige transaktioner på tværs af de indre grænser;

0

0 0

48. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)

EUT C 20 af 25.1.2008, s. 1.

(3)

Som fastlagt/anbefalet i OECD's retningslinjer.

(4)

Som foreslået af Europa-Kommissionen i KOM(97) 325 af 25.6.1997.


BEGRUNDELSE

Indledning

Merværdiafgiften (moms)udgør en vigtig kilde til indtægter til medlemsstaternes nationale budgetter. Momssystemet, som er baseret på lovgivning vedtaget på EU-plan, og som anvendes på nationalt plan, lider af mange svagheder, som ikke gør det fuldt ud effektivt og foreneligt med kravene til et egentligt indre marked.

Den 1. december 2010 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om momssystemets fremtid. Formålet med grønbogen er at lancere en bredt baseret debat med alle berørte parter om evaluering af det nuværende momssystem og mulige løsninger med henblik på at styrke dets sammenhæng med det indre marked og dets kapacitet som indtægtskilde, samtidig med at omkostningerne i forbindelse med overholdelse af reglerne mindskes.

Grønbogen omhandler navnlig behandlingen af grænseoverskridende leverancer samt andre centrale spørgsmål om afgiftsneutralitet, graden af harmonisering i det indre marked og formindskelse af bureaukratiet, samtidig med at momsindtægterne sikres for medlemsstaterne.

Ordføreren har rådført sig med en række forskellige berørte parter fra erhvervslivet (Business Europe, UEAPME, Eurocommerce), eksperter (PriceWaterhouseCoopers, og New Zealands mission ved Den Europæiske Union - eftersom New Zealand af OECD anses for at have bedste praksis på momsområdet) og civilsamfundet (Det Økonomiske og Sociale Udvalg) og var repræsenteret af Økonomi- og Valutaudvalgets næstformand, José Garcia-Margallo, ved Europa-Kommissionens konference den 6. maj i Milano om momssystemets fremtid.

Ordføreren har inden for de snævre grænser i sin betænkning til hensigt at behandle følgende fire aspekter af moms, der afspejler de spørgsmål, der blev behandlet under Kommissionens høring og stillet af interessenter.

Udformningen af momssystemet

På linje med tidligere lovgivningsmæssige beslutninger fra Europa-Parlamentet, støtter ordføreren Kommissionens planer om at bevæge sig i retning af et "bredt baseret momssystem" som defineret af OECD. Dette bør omfatte en løsning på problemet om indgående momsfradrag i forbindelse med intern produktion kontra outsourcing, samt at løse spørgsmålet om "skjult" moms i forsyningskæder, hvor momsfritagede virksomheder leverer til momspligtige virksomheder.

Ordføreren minder endvidere om, at et af de vigtigste elementer i moms er princippet om neutralitet. Eftersom momsen er en endelig forbrugsafgift, bør virksomhederne ikke bære byrden af momsen. Medlemsstaterne skal derfor sikre, at alle kommercielle transaktioner beskattes, og at varer og tjenesteydelser af samme art er underlagt samme momsbehandling.

Hvad angår grænseoverskridende transaktioner inden for Fællesskabet, deler ordføreren den opfattelse, som Kommissionen, visse medlemsstater og mange af dem, der beskæftiger sig med moms, samt andre berørte parter har, hvorefter princippet om oprindelseslandet, som medlemsstaterne har forpligtet sig til, og som tidligere har haft støtte fra ​​både Kommissionen og Europa-Parlamentet, ikke kan realiseres, primært som følge af manglende politisk støtte blandt medlemsstaterne.

Ordføreren er derfor enig med Kommissionens initiativ i at erkende status quo og bevæge sig hen imod et destinationsprincip. Et momssystem, der for både varers og tjenesteydelsers vedkommende er baseret på kundens etableringssted, synes at være en lovende mulighed, der bør undersøges og analyseres nærmere. Dette skal ledsages af medlemsstaternes indførelse af ​​velfungerende "one-stop shops" med henblik på at undgå flerdobbelte momsregistreringer, øgede omkostninger ved reglernes overholdelse og negative virkninger på cash flow for internationale virksomheder. Velfungerende "one-stop shops" er af afgørende betydning for og den vigtigste bestanddel i et momssystem, der er baseret på beskatning på bestemmelsesstedet.

Mindre bureaukrati

Ordfører ønsker at lægge vægt på dette punkt med henblik på at identificere områder, hvor bureaukratiet let kan reduceres, og især hvor der kunne være hurtige gevinster for både erhvervslivet og skattemyndigheder på kort sigt, uden grundlæggende at ændre det nuværende system.

De foranstaltninger, der er blevet foreslået i betænkningen omfatter:

§ Afskaffelse af den årlige sammenfattende momsangivelse og listerne over erhvervelser inden for EU,

§ mindskelse af hyppigheden af de periodiske momsangivelser,

§ forenkling af den dokumentation, der kræves for fritagelse for eksportmoms,

§ afskaffelse af "nul"-lister for omsætningen inden for EU,

§ øget brug af e-forvaltningsløsninger, sær elektronisk indgivelse af momsangivelser og -lister,

§ afskaffelse af renter og tvangsbøder for moms i forbindelse med formelle fejl, hvis den enkelte juridiske enhed ikke har forårsaget et tab i momsindtægterne for den pågældende medlemsstat,

§ indførelse af en europæisk standardfaktura baseret på en sproglig neutral skabelon.

Ordføreren opfordrer sine kolleger til at bidrage yderligere til dette afsnit.

Momsopkrævningens effektivitet

Kommissionen har foretaget en omfattende undersøgelse, der behandler flere potentielle momsopkrævningsmetoder med henblik på at forbedre effektiviteten og mindske momssvig.

Undersøgelse behandler navnlig fire opkrævningsmodeller mere tilbundsgående:

Modellen med opsplittet betaling

Modellen med opsplittet betaling er en model, hvor kunden indbetaler momsen på en spærret momskonto, der kun kan anvendes af leverandøren til at betale moms til dennes leverandørs spærrede momskonti. I en tidlig fase af momsopkrævningsprocessen er den opkrævede moms fysisk blevet overført til en spærret momskonto i skattemyndighederne bank. Denne model gør det muligt for skattemyndigheder at overvåge og spærre midler på at momskonto i en bank og forhindre afgiftspligtige personer i at forsvinde med momsmidler, der er indbetalt til dem.

Modellen med den centrale momsovervågningsdatabase

Denne model kan kun fungere, hvis e-fakturering gøres obligatorisk for transaktioner mellem virksomheder (B2B-transaktioner), og hvis de data, der er indeholdt i e-faktureringen, aktivt indsamles af skattemyndighederne. Den mest omkostningstunge komponent i denne model er den investering, der skal foretages af de afgiftspligtige personer for at skifte fra papirfakturering til e-fakturering. Ekstra driftsomkostninger vil omfatte udgifterne til dataoverførsler til den centrale momsovervågningsdatabase og udgifterne til skattemyndighedernes vedligeholdelse og udvinding af store mængder af data.

Modellen med momsdatalageret

I denne model oprettes der i den momspligtige virksomheds regnskabssystem en standard revisionsfil til skat og dataene i denne fil skal lagres i et momsdatalager, der er tilgængeligt for skattemyndighederne. Denne model er allerede (delvist) blevet gennemført i visse medlemsstater. Anvendelsen, formatet og dataelementerne er blevet defineret i OECD's retningslinjer. Erfaringerne i disse medlemsstater viser, at investeringen er begrænset, eftersom de fleste leverandører af regnskabssoftware tilpasser deres applikationer til at overholde kravet om at generere en standard revisionsfil i skattemæssig henseende. Gennemførelse af momsdatalager hos alle afgiftspligtige personer vil dog kræve en stor investering.

Modellen med certificering af den afgiftspligtige person

I denne model skal den afgiftspligtige person opfylde kravene til certificering og etablere et internt kontrolsystem. Denne model kræver investeringer i begrænset omfang for de afgiftspligtige personer, hvis momsregnskabssystemer er blevet anerkendt og godkendt af skattemyndighederne og/eller allerede er i overensstemmelse med anden lovgivning, der stiller lignende krav, såsom Sarbanes-Oxley. Fordelen ved modellen er yderligere sikkerhed for, at afgiftspligtige personer anvender kompatible systemer, og at risikoniveauet mindskes. Dette kunne skabe muligheder for at målrette revisionsindsatsen på segmenter af afgiftspligtige personer, der udgør en højere risiko. Fordelen ved en formindskelse af momsdifferencen er mindre end i de andre modeller.

Ordføreren finder, at drøftelsen af metoder for momsopkrævning er sekundær i denne fase for at løse de underliggende mangler og problemer, der ligger i de nuværende regler og procedurer, og navnlig i den manglende harmonisering.

Ordføreren finder dog, at den mest lovende af de momsopkrævningsmodeller, der i øjeblikket undersøges, er den begrænsede datalagermodel (med en standard revisionsfil) kombineret med modellen med certificering af den afgiftspligtige person, eftersom de allerede er gennemført med succes i nogle medlemsstater og har vist sig at øge effektiviteten af momsopkrævningen med begrænsede administrative byrder for virksomhederne.

Den juridiske proces

Med hensyn til den juridiske proces mener ordføreren, at det er afgørende at øge gennemsigtigheden i beslutningsprocesserne og forbedre samarbejdet mellem Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne.

Ordføreren finder, at forordninger bør foretrækkes frem for direktiver, når det er muligt. Forordninger skaber umiddelbart harmonisering, formindsker muligheden for forskellige fortolkninger og skaber således et klima med retlig sikkerhed, hvilket er afgørende for at virksomhederne kan trives.

De berørte parter og erhvervslivet bør høres og inddrages i udarbejdelsen og gennemførelsen af momslovgivningen, både på europæisk og nationalt plan, for at sikre en ensartet gennemførelse i hele EU og skabe retssikkerhed.


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (15.7.2011)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om momssystemets fremtid

(2011/2082(INI))

Ordfører for udtalelse: Bart Staes

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

–   der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 8/2007 om det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift, med Kommissionens svar(1),

1.  støtter Kommissionens ønske om at få indført et samlet momssystem, som retter op på manglerne ved det nuværende system med hensyn til beskyttelse mod svig, er tilstrækkeligt solidt til at modstå forsøg på svig, der anslås at koste EU27 mellem ca. 80 og 100 mia. EUR årligt, og hjælper med at gøre EU's virksomheder mere konkurrencedygtige og gennemsigtige;

2.  understreger nødvendigheden af at forbedre den grænseoverskridende retsforfølgning af momssvig inden for Fællesskabet samt at øge ansvarlighed og risikobevidsthed på dette område;

3.  understreger, med henblik på at iværksætte effektive grænseoverskridende undersøgelser og retsforfølgelse af denne form for svig, betydningen af at få fastlagt en samlet og ensartet definition i fællesskabsretten af en momssvig-ordning eller moms-karruselsvig, som er den mest udbredte form for momssvig, samt harmoniserede administrative sanktioner;

4.  bemærker, at der mangler nøjagtige skøn over omfanget af moms-karruselsvig; opfordrer til udvikling af et præcist værktøj til at vurdere momssvig, som også vil gøre det muligt at foretage relevante sammenligninger mellem EU-medlemsstaterne på dette område;

5.  understreger betydningen af et mere intensivt og hurtigt samarbejde mellem medlemsstaterne, bedre overvågning af informationsudveksling og mere direkte kontakt mellem lokale toldkontorer ved hjælp af en fælles online informationsportal med henblik på at sikre, at medlemsstaterne yder hinanden effektiv assistance; opfordrer til at forstærke samarbejdet mellem medlemsstaternes retslige myndigheder, Eurojust, Europol og OLAF;

6.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om en forenkling og konsolidering af Fællesskabets lovgivning om bekæmpelse af svig, samt til at tage gøre noget ved svaghederne i samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne på dette område;

7.  opfordrer Kommissionen til indtrængende at henstille til medlemsstaterne at forenkle og konsolidere deres momslovgivning, til at indføre en enkelt momsblanket og en enkelt liste med de gældende momssatser, navnlig en liste over de varer og tjenesteydelser, der er pålagt nedsat moms i en given medlemsstat, til at gøre deres love lettere tilgængelige og til som minimum at oversætte dem til engelsk, fransk og tysk;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at det nyligt (november 2010) etablerede Eurofisc tilfører medlemsstaternes grænseoverskridende undersøgelser af momssvig en praktisk merværdi, til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om sit arbejde samt til at offentliggøre disse rapporter;

9.  understreger, at mulighederne for momssvig kan reduceres betydeligt ved hjælp af øget anvendelse af nye teknologier og innovative løsninger; henstiller indtrængende til Kommissionen yderligere at styrke momsinformationsudvekslingssystemet VIES ved at forkorte tidsintervallet for indsamling og registrering af data og ved at give mere udstrakt direkte adgang til data;

10. roser den britiske regerings vellykkede foranstaltninger, hvorved der blev etableret et omvendt opkrævningssystem for mobiltelefon- og computer-hardwaresektoren for at komme et stadig større antal moms-karruseller til livs, hvilket omgående førte til et positivt resultat; henstiller indtrængende til Kommissionen at undersøge og aflægge rapport om sager, hvor det omvendte opkrævningssystem i Det Forenede Kongerige og i andre medlemsstater har vist sig at være et effektivt redskab mod moms-karruseller;

11. tilskynder Kommissionen til at overveje at fremsætte lovforslag, der løser problemerne med moms-karruseller, inden de opstår, ved at indføre et omvendt momsopkrævningssystem i hele EU, der udover at være et effektivt redskab til bekæmpelse af svig også vil medføre en administrativ forenkling for producenter og handlende; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag til etablering af et omvendt opkrævningssystem for de 6 mest følsomme sektorer, nemlig audio- og videoudstyr, føde- og drikkevarer, computer hardware, mikroprocessorer og tilbehør, mobiltelefoner og tilbehør samt tekstiler og biler; opfordrer til effektivt at tage fat på momssvig i EU's emissionshandelsordning;

12. anmoder Kommissionen om hvert år at give Europa-Parlamentet en oversigt over sporede og retsforfulgte sager om momssvig over 100 000 EUR i medlemsstaterne, inklusive oplysninger om den retslige opfølgning, domme og økonomiske sanktioner.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.7.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Cozzolino, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder

(1)

EUT C 20 af 25.1.2008, s. 1.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (2.9.2011)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om momssystemets fremtid

(2011/2082(INI))

Ordfører for udtalelse: Iliana Ivanova

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  påpeger, at balancen mellem direkte og indirekte beskatning bør drøftes både på EU-plan og på nationalt plan i lyset af indvirkningen af de aldrende samfund på arbejdsmarkederne, opsparings- og forbrugsmønstre og det offentlige forbrug i de kommende år samt i forbindelse med den økonomiske og finansielle krises påvirkning af EU; understreger imidlertid, at sådanne finanspolitiske afgørelser, selv om de er samordnede inden for EU, fortsat bør træffes på nationalt plan; mener derfor, at et mere solidt og effektivt momssystem, som er blevet et vigtigt instrument i den makroøkonomiske politik, vil blive så meget desto mere nødvendigt fremover;

2.  er dybt bekymret over det eksisterende momssvig, momskriminaliteten og den hermed forbundne hvidvaskning af penge inden for Fællesskabet, som undergraver det indre markeds funktion og fører til, at mellem 60 og 100 mia. EUR forsvinder hvert år; mener, at udviklingen af en strategi for bekæmpelse af disse problemer, herunder it-redskaber, ville være et meget vigtigt instrument til at undgå omfattende tab for statskassen samt overtrædelser af social- og arbejdsmarkedslovgivningen;

3.  understreger, at det som følge af medlemsstaternes omfattende tab, der muligvis beløber sig til 100 mia. EUR, bør være af højeste prioritet at sikre momssystemet imod svindel; gør opmærksom på, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod "karruselsvig"; minder om de detaljerede forslag, der er indeholdt i betænkningen af Bowles (A6-0312/2008), som stadig er gyldige og bør gennemføres hurtigst muligt;

4.  anmoder Kommissionen om at stille forslag til at løse problemet med momssvig uden at hæmme et velfungerende indre marked eller medlemsstaternes finanspolitiske suverænitet;

5.  understreger, at virksomheder som følge af kompleksiteten af regler og administrative byrder ofte betragter det aktuelle momssystem som en hindring for gennemførelsen af ​​det indre marked; noterer sig, at de nuværende momsregler for samhandelen inden for EU har en tendens til at kaste skygger over virksomhederne, især SMV'erne; opfordrer derfor til en reform og en forenkling af de nuværende regler, som vil sikre bedre skattemæssige forhold for virksomhederne i EU; opfordrer Kommissionen til at overveje at harmonisere reglerne om momsgrundlag og styrke det administrative samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder;

6.  påpeger, at det nye momssystem bør tilskynde til grænseoverskridende transaktioner og dermed bidrage til uddybning af det indre marked; mener, at standardisering på området for momsforpligtelser ville medføre en betydelig merværdi; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge muligheden for at udarbejde en standardiseret EU-momsangivelse på alle officielle sprog eller for at have en udtømmende liste over standardiserede momsforpligtelser, der kan pålægges af medlemsstaterne;

7.  anmoder Kommissionen om at overveje at indføre standardiserede oplysninger om fakturaer på alle EU-sprog, som ville hjælpe virksomhederne og medføre en betydelig merværdi for det indre marked;

8.  mener, at de administrative procedurer for momspligtige virksomheder bør harmoniseres yderligere, især for internationale transaktioner inden for EU; mener desuden, at graden af ​​samarbejde mellem skattemyndighederne skal udvides yderligere, især hvad angår den automatiske overførsel af oplysninger;

9.  understreger vigtigheden af ​​en ensartet fremgangsmåde med hensyn til de gældende tærskler for momsfritagelse under den særlige ordning for små virksomheder for at undgå en opsplitning; mener, at muligheden for at dække grænseoverskridende leverancer i henhold til denne særlige ordning bør undersøges for bedre at kunne tage hensyn til det indre marked;

10. bemærker, at forskellige momssatser og administrative procedurer kan være en stor belastning for udviklingen af e-handel; understreger betydningen af at fjerne skattemæssige hindringer for e-detailhandleres grænseoverskridende aktiviteter; mener, at der bør fastsættes klarere momsregler og krav om momsindberetning for disse virksomheder, der har store problemer med at sælge varer og tjenesteydelser i andre medlemsstater, så det indre markeds fulde potentiale ikke forbliver uudnyttet;

11. støtter fuld gennemgang af alle nuværende momsfritagelser med henblik på at fastslå deres relevans og indvirkning på momskæden; understreger behovet for yderligere koordinering af bestræbelserne vedrørende momsfritagelser; opfordrer til en tilbundsgående analyse af omkostningerne til overholdelse af reglerne for SMV'er i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner for varer og tjenesteydelser;

12. understreger behovet for en bedre koordinering mellem medlemsstaterne af de gældende momsfritagelser og nedsatte satser med henblik på at sikre lige vilkår for virksomheder, der handler på tværs af grænserne;

13. glæder sig over undersøgelsen af det digitale indre marked; opfordrer Kommissionen til at forbedre interoperabiliteten af elektroniske signaturer med henblik på at skabe en retlig ramme for anerkendelse af sikker e-certificering, og til at overveje en revision og udvidelse af direktivet om elektroniske signaturer for at mindske de administrative byrder virksomhederne, især for SMV'er; understreger behovet for gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentificering i hele EU;

14. opfordrer til undersøgelse og analyse af mulighederne for at tilpasse moms i forbindelse med grænseoverskridende e-handelstransaktioner inden for EU og for lempelser og fritagelser med hensyn til betaling af denne skat, således at de europæiske virksomheder kan drage fordel af e-handelens fulde potentiale;

15. glæder sig over, at der fra 2010 er indført en ny elektronisk momsrefusionsordning inden for EU; opfordrer Kommissionen til senest i juli 2012 at aflægge beretning til Parlamentet om resultaterne af den nye ordning og om dens styrker og svagheder; understreger, at de nye regler altid skal gennemgås for at sikre, at de giver passende beskyttelse mod forsøg på bedrageri;

16. er af den opfattelse, at momssatserne for kulturgoder bør være ens, uanset hvordan de sælges (online eller offline); mener, en sådan ensretning ville bidrage til udviklingen af e-handel og give de samme kulturelle og uddannelsesmæssige fordele for forbrugerne, det udviklingen af den voksende digitale sektor fremmes;

17. understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne for at fremme nye forretningsmodeller i bogsektoren og navnlig stimulere det indre digitale marked skal sikre, at der anvendes en konsekvent og bogvenlig momspolitik for bøger, uanset deres format: trykte bøger, digitale bøger eller lydbøger; understreger, at indholdet, i ethvert format, giver de samme kulturelle og uddannelsesmæssige fordele for forbrugerne;

18. bemærker, at medlemsstaterne i henhold til nærhedsprincippet bør bevare deres mulighed for at træffe beslutning om forskellige momssatser i visse sektorer for bedre at kunne gennemføre europæiske og nationale politikker eller på grundlag af nationale historiske, økonomiske, sociale eller miljømæssige faktorer;

19. understreger, at skattereformen i betragtning af den økonomiske og finansielle krise bør yde det størst mulige bidrag til at nå målene i Europa 2020-strategien;

20. opfordrer til udarbejdelse af en grøn momsstrategi, der tager udgangspunkt i nedsatte satser for energieffektive og miljøvenlige varer og tjenesteydelser som modvægt til illoyal konkurrence, der følger af eksternaliteter, som ikke afspejles i prisen på en vare eller tjenesteydelse;

21. mener, at en forordning ville være et mere effektivt juridisk instrument end et direktiv til at sikre bedre og mere konsekvent anvendelse af momsreglerne, hvilket også ville nedsætte risikoen for dobbeltbeskatning eller manglende beskatning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.8.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ashley Fox, Anna Hedh, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (8.9.2011)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om momssystemets fremtid

(2011/2082(INI))

Ordfører: Markus Ferber

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  mener, at det indre markeds funktion hæmmes af de nuværende regler for moms på passagertransport, som skaber konkurrenceforvridning mellem transportformerne og er til skade for forbedringen af det sociale og miljømæssige udbytte af denne transport;

2.  gør opmærksom på, at situationen med hensyn til passagertransport er kompliceret og urimelig, idet der ganske vist er afgift på national passagertransport i næsten alle medlemsstater, men findes undtagelser, nulsatser og forskellige satser afhængigt af transportform og medlemsstat; påpeger, at international transport med skib eller fly, herunder også grænseoverskridende transport i EU, er fritaget for moms i alle medlemsstater, mens situationen for andre transportformer er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat; påpeger endvidere, at internationale udbydere af fly- og skibstransport kan købe visse varer og tjenesteydelser momsfrit;

3.  gør opmærksom på den foreslåede reduktion af drivhusgasemissionerne fra transport med 60 % i 2050 i forhold til 1990 og understreger nødvendigheden af at "sikre rimelige priser og undgå forvridninger";

4.  anmoder om, at der indføres en harmoniseret standardmomssats eller reduceret sats for alle grænseoverskridende rejser i EU uanset transportform, og om harmoniserede regler for momsfradrag;

5.  kræver mere gennemsigtighed; mener, at de forskellige momssatser, der gælder for passagertransport, bør være nemme at få kendskab til og om muligt bør være angivet på billetten, således at passagererne er bekendt med de præcise omkostninger ved deres rejse;

6.  går dog ind for, at der indføres en lavere sats eller en nulsats for offentlig transport i byer, forstæder og regioner af hensyn til den offentlige interesse og af sociale og miljømæssige årsager;

7.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fremtidige ændringer af bilag III (reduceret sats) til moms-direktivet er i overensstemmelse med EU's transportpolitiske målsætninger;

8.  er bekymret over den nuværende regel, ifølge hvilken momsen på passagertransportydelser opkræves efter, hvor transporten rent faktisk foregår, og beregnes i forhold til den afstand, der er tilbagelagt i hver enkelt medlemsstat; mener, at afgifter på passagertransportydelser bør opkræves på afgangsstedet for at gøre opkrævningen mindre kompliceret og lettere gennemførlig;

9.  fremhæver ikke desto mindre opsplitningen af passagertransportmarkedet i EU, som er opdelt i mange forskellige segmenter, bl.a. bestemt af rejsens længde og formål og tilgængeligheden af alternative transportformer; mener derfor, at det er et kompliceret spørgsmål, hvilke konsekvenser en ændring af moms-reglerne vil få for europæernes mobilitet og for miljøet, og at det bør underkastes en grundig og omfattende undersøgelse;

10. gør opmærksom på muligheden for gradvis indførelse af en harmoniseret reduceret momssats på turistydelser i alle medlemsstater, hvilket er en forudsætning for gennemsigtige konkurrenceforhold mellem turistvirksomheder inden for EU og i forholdet til tredjelande;

11. opfordrer Rådet til at fremskynde vedtagelsen af forslaget til direktiv om ændring af den særlige momsordning for rejsebureauer (CNS/2002/0041) med henblik på at undgå de konkurrenceforvridninger, der opstår mellem sektorens forskellige kategorier af operatører som følge af de uensartede nationale bestemmelser.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

8.9.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Spyros Danellis, Markus Ferber, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. Stassen, Nuno Teixeira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

David Campbell Bannerman


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.9.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pervenche Berès, Thijs Berman, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Seneste opdatering: 4. oktober 2011Juridisk meddelelse