Procedure : 2011/0209(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0405/2011

Indgivne tekster :

A7-0405/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2011 - 6.18
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0564

BETÆNKNING     ***I
PDF 176kWORD 259k
25. november 2011
PE 472.049v02-00 A7-0405/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Paolo De Castro

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

(KOM(2011)0481 – C7-0318/2011 – 2011/0209(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0481),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0218/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 27. oktober 2011(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0405/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Henvisning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

udgår

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Denne midlertidige forhøjelse af medfinansieringssatserne bør også tages op til overvejelse inden for rammerne af de budgetbegrænsninger, som alle medlemsstaterne står over for, og disse budgetbegrænsninger bør afspejles på passende vis i EU's budget. Da hovedformålet med mekanismen er at løse specifikke aktuelle problemer, bør anvendelsen af den desuden være begrænset til udgifter, der er afholdt af de udbetalende organer senest den 31. december 2013.

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Da det haster med at finde løsninger på den økonomiske krise, bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen –

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Direktoratet for Retsakter.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 70 – stk. 4c – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4c. Uanset lofterne i stk. 3, 4 og 5 kan ELFUL's bidrag forhøjes til højst 95 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, i regionerne i den yderste periferi og for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og til højst 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i andre regioner. Disse satser gælder for støtteberettigede udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsanmeldelse, der indsendes i den periode, hvor en medlemsstat opfylder én af følgende betingelser:

4c. Uanset lofterne i stk. 3, 4 og 5 kan ELFUL's bidrag forhøjes til højst 95 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, i regionerne i den yderste periferi og for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og til højst 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i andre regioner. Disse satser gælder for støtteberettigede udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt anmeldelse af udgifter, der afholdes i den periode, hvor en medlemsstat opfylder én af følgende betingelser:

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 70 – stk. 4c – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat, som ønsker at gøre brug af undtagelsen i første afsnit indsender en anmodning til Kommissionen om tilsvarende ændring af sit program for udvikling af landdistrikterne. Undtagelsen gælder fra Kommissionens godkendelse af programændringen, og indtil medlemsstaten ikke længere opfylder nogen af betingelserne i første afsnit, litra a), b) eller c). Medlemsstaten indsender et forslag til ændring af programmet, inkl. en ny finansieringsplan i tråd med de maksimale satser gældende før undtagelsen, til Kommissionen.

En medlemsstat, som ønsker at gøre brug af undtagelsen i første afsnit indsender en anmodning til Kommissionen om tilsvarende ændring af sit program for udvikling af landdistrikterne. Undtagelsen gælder fra Kommissionens godkendelse af programændringen, og indtil medlemsstaten ikke længere opfylder nogen af betingelserne i første afsnit, litra a), b) eller c). Under alle omstændigheder gælder undtagelsen i første afsnit kun for udgifter, der er afholdt af de udbetalende organer senest den 31. december 2013. Medlemsstaten indsender et forslag til ændring af programmet, inkl. en ny finansieringsplan i tråd med de maksimale satser gældende før undtagelsen, til Kommissionen.

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 70 – stk. 4c – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke indsender et forslag til ændring af sit program for udvikling af landdistrikterne, inkl. en ny finansieringsplan, pr. den dato, hvor den ikke længere opfylder nogen af betingelserne i første afsnit, litra a), b) eller c), til Kommissionen, eller hvis den meddelte finansieringsplan ikke er i tråd med lofterne i denne artikels stk. 3, 4 og 5, anvendes disse lofter fra den pågældende dato.

Hvis en medlemsstat ikke indsender et forslag til ændring af sit program for udvikling af landdistrikterne, inkl. en ny finansieringsplan, pr. den dato, hvor undtagelsen ophører med at gælde i medfør af andet afsnit, til Kommissionen, eller hvis den meddelte finansieringsplan ikke er i tråd med lofterne i denne artikels stk. 3, 4 og 5, anvendes disse lofter fra den pågældende dato.

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Som følge af den finansielle og budgetmæssige krise tvinges visse medlemsstater til at foretage nedskæringer i budgettet, hvilket kan forhindre dem i at opfylde deres forpligtelser i medfinansierede fællesskabsprogrammer (struktur- og samhørighedsfonde, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond).

Disse medlemsstater risikerer at miste fællesskabsstøtten under ELFUL, medmindre de senest to år efter det oprindeligt fastsatte betalingsår (n+2-reglen) kan dokumentere, at de har afholdt dertil svarende udgifter med nationale midler, jf. artikel 70 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

På baggrund heraf foreslår Kommissionen en midlertidig forhøjelse af Den Europæiske Unions maksimale medfinansieringssats for programmer, der gennemføres i medlemsstater, som støttes under EFSM (jf. Rådets forordning (EF) nr. 407/2010), dvs. på nuværende tidspunkt Grækenland, Irland og Portugal, og under mekanismen for betalingsbalancestøtte til medlemsstater uden for euroområdet (jf. Rådets forordning (EF) nr. 332/2002), dvs. på nuværende tidspunkt Letland og Rumænien. Denne midlertidige forøgelse af Fællesskabets medfinansieringssats, der ydes på anmodning af de berørte medlemsstater, ville reducere beløbet for de dertil svarende påkrævede nationale midler i regnskabsårene 2011 og 2012. Dette ville således bidrage til at gøre de planlagte midler tilgængelige for landdistrikternes økonomi og til et generelt økonomisk opsving i disse medlemsstater.

 

 

Nuværende loft for EU-medfinansieringssats

Foreslået loft for medfinansieringssats

Forskel

Regioner, der er berettiget til støtte under konvergensmålet

Akse 1 og 3

75 %

95 %

+ 20 %

Akse 2 og 4

80 %

95 %

+ 15 %

 

Tiltag i henhold til artikel 16a (sundhedskontrol)

90 %

95 %

+ 5 %

Øvrige regioner

Akse 1 og 3

50 %

85 %

+ 35 %

Akse 2 og 4

55 %

85 %

+ 30 %

 

Tiltag i henhold til artikel 16a (sundhedskontrol)

75 %

85 %

+ 10 %

Perifere regioner / De Ægæiske Øer

Akse 1 og 3

85 %

95 %

+ 10 %

Akse 2 og 4

85 %

95 %

+ 10 %

Forslaget fra Kommissionen stiller ingen yderligere forpligtelsesbevillinger i udsigt i løbet af programperioden. De yderligere betalingsbevillinger, der er nødvendige for at finansiere den øgede EU-støtte, vil derimod blive fremskyndet fra regnskabsåret 2013 til regnskabsårene 2011 og 2012.

Det kan således ikke udelukkes, at der vil være en vis risiko for en samlet nedskæring i det totale planlagte støttebeløb. Denne risiko synes dog ubetydelig i forhold til risikoen for at miste alle europæiske betalinger i regnskabsårene 2011 og 2012 som følge af manglende nationale midler(1).

Af hensyn til landdistrikternes økonomi i de berørte medlemsstater og ud fra et bredere økonomisk perspektiv i Den Europæiske Union som helhed foreslår ordføreren derfor at støtte forslaget fra Kommissionen og fremskynde lovgivningsproceduren, således at den kan træde i kraft før udgangen af 2011.

(1)

Det kan være gavnligt at gøre sig nogle overvejelser ved hjælp af et fiktivt eksempel:

I henhold til den nuværende forordning ville en medlemsstat, der har betalt 100 mio. EUR til støtteberettigede, få godtgjort et samlet beløb på 75 mio. EUR fra Kommissionen (medfinansieringssats på 75 %). I medfør af den foreslåede ændring ville samme medlemsstat modtage et godtgørelsesbeløb på 95 mio. EUR (i tilfælde af konvergens-regioner eller perifære regioner)

Såfremt den pågældende medlemsstat derimod kun er i stand til at betale 5 mio. EUR det pågældende år (f.eks. 2012), og Kommissionens forslag ikke vedtages, ville det samlede fastsatte beløb blive reduceret med 80 % til 20 mio. EUR, hvoraf kun 15 mio. EUR ville blive godtgjort af fællesskabet.


PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (ELFUL)

Referencer

KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD)

Dato for høring af EP

1.8.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Paolo De Castro

30.8.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Valdemar Tomaševski

Dato for indgivelse

25.11.2011

Seneste opdatering: 1. december 2011Juridisk meddelelse