Menettely : 2010/0289(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0069/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0069/2011

Keskustelut :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Äänestykset :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 13/09/2012 - 11.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0205

MIETINTÖ     ***I
PDF 255kWORD 349k
21. maaliskuuta 2011
PE 452.788v02-00 A7-0069/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille

(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: William (The Earl of) Dartmouth

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille

(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0552),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0322/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0069/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

                     Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon 18 päivänä marraskuuta 2010 Maailman kauppajärjestölle esitetyn pyynnön poikkeusluvasta, joka koskee Euroopan unionin Pakistanille myöntämiä uusia yksipuolisia tullietuuksia,

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä 'Pakistan', välinen suhde perustuu yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 20041. Yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on turvata sopimuspuolten välisen kaupan edellytykset ja edistää kaupan lisääntymistä ja kehittymistä.

(1) Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä 'Pakistan', välinen suhde perustuu yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 20041. Yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on turvata sopimuspuolten välisen kaupan edellytykset ja edistää kaupan lisääntymistä ja kehittymistä. Ihmisoikeuksien, myös työntekijöiden keskeisten oikeuksien, ja demokraattisten periaatteiden kunnioittaminen on myös olennainen osa sopimusta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tällaisessa tilanteessa humanitaarinen apu on luonnollisesti ensisijainen avustusväline, ja unioni on tarjonnut apuaan ensimmäisten joukossa hätätilanteen alusta lähtien.

(3) Tällaisessa tilanteessa humanitaarinen apu on luonnollisesti ensisijainen avustusväline, ja unioni on tarjonnut apuaan ensimmäisten joukossa hätätilanteen alusta lähtien ja sitoutunut antamaan 415 miljoonaa euroa lisää hätäapua Pakistaniin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta ja edistää tulevaa kehitystä.

(4) On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta, mukaan luettuina ehdotetut poikkeukselliset kauppaa koskevat toimenpiteet, joilla vauhditetaan Pakistanin vientiä ja siten edistetään sen tulevaa taloudellista kehitystä samalla kun varmistetaan, että kaikilla tasoilla säilytetään johdonmukaisuus ja yhtenäisyys kestävän pitkän aikavälin strategian kehittämiseksi.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tämän luonnonkatastrofin ankaruus edellyttää välittömiä ja merkittäviä toimia, joissa otetaan huomioon Pakistanin ja EU:n kumppanuuden geostrateginen merkitys, joka näkyy erityisesti Pakistanin keskeisessä asemassa terrorismin torjunnassa ja vaikuttaa myös osaltaan alueen kokonaiskehitykseen, turvallisuuteen ja vakauteen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Yksipuolisten kauppaetuuksien vaikutusten olisi näyttävä konkreettisesti uusina työpaikkoina, köyhyyden vähenemisenä ja kestävänä kehityksenä Pakistanin työväestölle ja köyhille.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Eurooppa-neuvosto korosti erityisesti, että se sitoutuu laajentamaan Pakistanin pääsyä unionin markkinoille alentamalla välittömästi ja määräajaksi Pakistanista tuotavien päätuotteiden tulleja.

(6) Eurooppa-neuvosto korosti erityisesti, että se sitoutuu laajentamaan Pakistanin pääsyä unionin markkinoille alentamalla poikkeuksellisesti, välittömästi ja määräajaksi Pakistanista tuotavien päätuotteiden tulleja. Nämä valtuudet saatuaan komissio esitti pakettia, joka sisältää 75 tuoteryhmää tulvista eniten kärsineiden Pakistanin alueiden tärkeimmiltä vientialoilta, ja vakuutti, että jos Pakistanin vienti unioniin lisääntyy vähintään 100 miljoonalla eurolla vuodessa, tästä koituisi alueelle todellista, merkityksellistä ja kannattavaa hyötyä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Pakistanin kauppa unionin kanssa koostuu etanolin ja nahan lisäksi enimmäkseen tekstiileistä ja vaatetustuotteista, jotka komission mukaan muodostivat 73,7 prosenttia Pakistanin viennistä unioniin vuonna 2009 ja jotka ovat arkaluonteisia teollisuustuotteita joissain jäsenvaltioissa, joissa maailmanlaajuisella lamalla on jo ollut voimakkaita vaikutuksia alan työpaikkoihin ja joissa yritykset kamppailevat mukautuakseen uuteen globaaliin kaupankäyntiympäristöön.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Tekstiiliala on erittäin tärkeä Pakistanin taloudelle, sillä sen osuus BKT:sta on 8,5 prosenttia ja se työllistää 38 prosenttia työvoimasta, josta noin puolet on naisia.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Sen vuoksi on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määräajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden kaikkia tulleja. Näiden tullietuuksien myöntämisen ei katsota aiheuttavan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unionin kotimarkkinoihin eikä vaikuttavan kielteisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin jäseniin.

(7) Kun otetaan huomioon vastoinkäymiset, joista Pakistanin kansa on joutunut kärsimään tuhoisien tulvien vuoksi, on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä poikkeuksellisia yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määräajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden kaikki tullit. Näiden tullietuuksien myöntämisen pitäisi aiheuttaa vain rajallisia kielteisiä vaikutuksia unionin kotimarkkinoihin eikä myöntämisen pitäisi vaikuttaa kielteisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin jäseniin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Näitä toimia esitetään osana poikkeuksellista toimenpidepakettia, jolla vastataan Pakistanin erityislaatuiseen tilanteeseen. Ne eivät saisi muodostaa ennakkotapausta unionin kauppapolitiikassa muiden maiden kanssa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Yksipuolisten kauppaetuuksien myöntäminen yhdistetään demokratian ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden kunnioittamiseen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yksipuoliseen etuusjärjestelmään oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti ja toistuvasti, todetaan petos tai hallinnollinen yhteistyö tavaroiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista. Komission olisi voitava hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä.

(9) Poikkeuksellisten yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yksipuoliseen etuusjärjestelmään oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti ja toistuvasti, todetaan petos, hallinnollinen yhteistyö tavaroiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista tai demokratian perusperiaatteiden ja ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan luettuina, kunnioittaminen heikkenee vakavasti Pakistanissa. Komission olisi voitava hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Näiden tullietuuksien myöntäminen edellyttää myös, että Pakistan pidättäytyy tämän asetuksen voimaantulopäivästä lähtien pitämästä voimassa, ottamasta käyttöön tai lisäämästä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja tai muita rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat Euroopan unionin alueelle tarkoitettujen ja tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa ensisijaisesti käytettyjen materiaalien vientiä tai myyntiä vientiin.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) On tarpeen säätää yhteisen tullitariffin mukaisten tullien ottamisesta uudelleen käyttöön sellaisten tuotteiden osalta, jotka komission tutkimuksen perusteella aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 d) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden tuonnin suuntausten tehokas seuranta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, on tarpeen ottaa käyttöön tämän asetuksen kattamalle tuonnille tullivalvonta. Tämän seurannan pohjalta olisi toimitettava neljännesvuosittain kertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 e) Komission olisi laadittava Pakistanille myönnettävistä yksipuolisista tullietuuksista vuosittain vaikutustenarviointi ja esitettävä se Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta voidaan tehdä mukautuksia, jotka perustuvat tuonnin todelliseen määrään ja mahdollisiin seurauksiin, joita on koitunut aloille, joihin tämä asetus erityisesti vaikuttaa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Koska Pakistanin tilanne on vakava, asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2011, edellyttäen, että WTO on hyväksynyt unionin pyynnön saada vapautus GATT-sopimuksen I ja XIII artiklan mukaisista velvoitteistaan.

(12) Koska Pakistanin tilanne on vakava, asetusta olisi sovellettava välittömästi kun WTO on hyväksynyt unionin pyynnön saada vapautus GATT-sopimuksen I ja XIII artiklan mukaisista velvoitteistaan.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa, että Pakistan taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on välitöntä ja kestävää, suositellaan tullietuuksien myöntämistä määräajaksi 31 päivään joulukuuta 2013.

(13) Jotta voidaan varmistaa, että Pakistanin taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on välitöntä ja kestävää, suositellaan tullietuuksien myöntämistä yhden vuoden ajaksi niiden voimaantulosta alkaen.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(14) Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi väliaikaisen keskeyttämisen, valvonnan ja suojatoimenpiteiden osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Yhdistetyn nimikkeistön muutokset eivät välttämättä aiheuta olennaisia muutoksia yksipuolisten tullietuuksien luonteeseen. Komissio olisi sen vuoksi valtuutettava hyväksymään delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta se voisi tehdä tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset niitä tuotteita koskevaan luetteloon, joihin yksipuolisia tullietuuksia sovelletaan,

(15) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi käytettävä valvontatoimenpiteiden ja väliaikaisten suojatoimenpiteiden toteuttamisessa, jotta otetaan huomioon näiden toimenpiteiden ja niiden keskinäisen järjestyksen logiikan vaikutukset pysyvien suojatoimenpiteiden toteuttamiseen. Samaa sovelletaan etuuksien keskeyttämiseen, kun edellytykset tullietuusmenettelyyn eivät täyty, koska komissio toimii vain tosiasiallisten todisteiden mukaisesti eikä siltä vaadita poliittisen harkintavallan käyttöä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Jotta yksipuolisten tullietuuksien piiriin kuuluvien tuotteiden luetteloon voidaan tehdä tarvittavat tekniset mukautukset, ja jotta voidaan ottaa käyttöön tariffikiintiöitä, kun tämän asetuksen kattamien tuotteiden tuontimäärät nousevat tiettyjen tasojen yläpuolelle, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä liitteen I ja liitteen II muuttamiseksi yhdistetyn nimikkeistön muutoksiin vastaamiseksi ja uusien kiintiöiden käyttöönottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

 

Komission on varmistettava delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan asiakirjojen samanaikainen, täsmällinen ja asianmukainen toimittaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Pakistan pidättäytyy pitämästä voimassa, ottamasta käyttöön tai lisäämästä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja tai muita rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat unionin alueelle tarkoitettujen ja tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa ensisijaisesti käytettyjen materiaalien vientiä tai myyntiä vientiin;

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) noudatetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XI artiklaa ja sen tulkintaan liittyviä huomautuksia. Tätä varten Pakistan pidättäytyy ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat liitteisiin I ja II sisältyvien tuotteiden valmistuksessa ensisijaisesti käytettyjen materiaalien vientiä tai myyntiä vientiin;

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c) Pakistan pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen määriä tai ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2. Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja tullietuusmenettelyjä edellyttää, että Pakistan kunnioittaa ihmisoikeuksia, myös työntekijöiden keskeisiä oikeuksia ja demokratian perusperiaatteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

 

Jos Pakistan hyväksyy ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa tai uskonnollisia oikeuksia rajoittavia toimenpiteitä tai millään tavoin tukee tai kannattaa terroristijärjestöjä, komissio ehdottaa välittömästi tämän asetuksen kumoamista.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Tariffikiintiöiden kiireellinen käyttöönotto

 

1. Jos Pakistanista peräisin olevan liitteeseen I sisältyvän tuotteen tuonnin määrä lisääntyy vähintään 20 prosentilla vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, komissio soveltaa kyseiseen tuotteeseen tariffikiintiötä ja muuttaa kiireellisesti liitettä I ja II delegoiduilla säännöksillä. Tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 7 a artiklassa tarkoitettua menettelyä.

 

2. Jäljempänä 9 b artiklassa tarkoitetun tullivalvonnan avulla tuotetut tiedot muodostavat perustan tässä artiklassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden käyttöönotolle.

 

3. Tariffikiintiö toteutetaan tullittomana kiintiönä, joka vastaa enintään kyseisen tuotteen viennin tasoa vuonna 2010 lisättynä 20 prosentilla. Delegoidun säädöksen voimaantulon jälkeen tariffikiintiön ylittävään tuontiin sovelletaan suosituimmuusperiaatteen mukaista tai muuta sovellettavaa tullia.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Liitteiden muuttaminen

Liitteiden tekniset mukautukset

Komission voi hyväksyä delegoituja säädöksiä 5 artiklan mukaisesti liitteiden muuttamiseksi, jotta niihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka johtuvat yhdistetyn nimikkeistön koodien ja Taric-koodien alaryhmien muutoksista.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 5 artiklan mukaisesti liitteiden muuttamiseksi, jotta niihin voidaan tehdä tekniset mukautukset, jotka johtuvat yhdistetyn nimikkeistön koodien ja Taric-koodien alaryhmien muutoksista.

 

Komissiolle ensimmäisessä alakohdassa myönnetty valta ei kuitenkaan anna sille mahdollisuutta sisällyttää asetuksen soveltamisalaan uusia, muita kuin tämän asetuksen liitteisiin I ja II sisältyvissä luetteloissa mainittuja tuotteita.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

1. Edellä 3 b ja 4 artiklassa tarkoitettuun komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä artiklassa säädettyjä ehtoja.

 

2. Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamisen ajaksi valta antaa 3 b ja 4 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 b ja 4 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon.

2. Heti annettuaan delegoidun säädöksen komissio ilmoittaa siitä samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Heti annettuaan delegoidun säädöksen komissio ilmoittaa siitä samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 6 ja 7 artiklassa säädettyjä ehtoja.

5. Edellä 4 artiklan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan vain, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

Jos tämä tarkistus hyväksytään, 6 ja 7 artikla poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Kiireellinen menettely

 

1. Kiireellisen menettelyn mukaisesti annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei ole vastustettu 2 kohdan mukaisesti. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa tiedoksiannossa esitetään syyt kiireellisen menettelyn soveltamiselle.

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä Euroopan parlamentin tai neuvoston antaman vastustamispäätöstä koskevan ilmoituksen jälkeen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Komiteamenettely

Komiteamenettely

11. Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

1. Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

1 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011/EU 4 artiklaa.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011/EU 5 artiklaa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Suojatoimenpiteet

 

1. Jos Pakistanista peräisin olevaa ja liitteeseen I tai II sisältyvää tuotetta tuodaan unioniin siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön uudelleen tälle tuotteelle milloin tahansa (jäljempänä 'suojatoimenpide').

 

2. Komissio tekee jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kuukauden kuluessa. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan yksi kuukausi ilmoituksen julkaisupäivästä.

 

3. Komissio hankkii kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja se voi tarkistaa saamansa tiedot Pakistanilta ja mistä tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä. Sen jäsenvaltion virkamiehet, jonka alueella tarkastus on määrä toteuttaa, voivat kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä avustaa komissiota tarkastusten tekemisessä.

 

4. Selvittäessään esiintyykö vakavia vaikeuksia, komissio ottaa huomioon muun muassa seuraavat unionin tuottajia koskevat seikat siinä määrin kuin asiaa koskevaa tietoa on saatavilla:

 

markkinaosuus

 

tuotanto

 

varastot

 

tuotantokapasiteetti

 

kapasiteetin käyttöaste

 

työllisyys

 

tuonti

 

hinnat.

 

5. Tutkimus on saatettava päätökseen viimeistään neljän kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta. Komissio voi poikkeustapauksissa pidentää tätä määräaikaa enintään yhdellä kuukaudella.

 

6. Komissio voi hyväksyä väliaikaisia suojatoimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, kun 4 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella tehtävän alustavan määrityksen perusteella on ensin saatu riittävää näyttöä siitä, että tämän asetuksen kattamien tuotteiden tuonti on lisääntynyt asetuksen mukaisen tullien perinnän keskeyttämisen seurauksena ja että tällainen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia unionin tuotannonalalle. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti. Väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan korkeintaan 200 päivän ajan.

 

7. Komissio tekee päätöksen pysyvien suojatoimenpiteiden asettamisesta 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Valvontatoimenpiteet

.

1. Jos suuntaus jonkun Pakistanista peräisin olevan liitteeseen I sisältyvän tuotteen tuonnissa on sellainen, että se saattaa johtaa johonkin 9 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, komissio voi päättää asettaa kyseisen tuotteen tuonnin unionin etukäteisvalvontaan.

 

2. Komissio toteuttaa valvontatoimenpiteet 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

3. Valvontatoimenpiteet ovat voimassa rajoitetun ajan. Jollei toisin säädetä, niiden voimassaolo päättyy toisen kuuden kuukauden jakson lopussa.

 

4. Tullivalvonnalla on tuotettava sekä määriä että arvoa koskevaa ajantasaista tietoa riittävän nopeasti. Nämä tiedot annetaan välittömästi jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja taloudellisten toimijoiden saataville.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011 edellyttäen, että Maailman kauppajärjestö hyväksyy tässä asetuksessa tarkoitetut tullietuudet myöntämällä vapautuksen velvoitteista. Jos Maailman kauppajärjestö myöntää vapautuksen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, asetusta sovelletaan siitä myöhäisemmästä päivästä, jona vapautus on annettu.

2. Tätä asetusta sovelletaan edellyttäen, että Maailman kauppajärjestö hyväksyy tässä asetuksessa tarkoitetut tullietuudet myöntämällä vapautuksen velvoitteista, ja siksi tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona vapautus on annettu.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jolla ilmoitetaan toimijoille, minä päivänä Maailman kauppajärjestö on myöntänyt poikkeusluvan. Jos poikkeuslupa myönnetään 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, ilmoitettu päivä on päivä, josta lähtien tullietuuksia sovelletaan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti.

3. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jolla ilmoitetaan toimijoille, minä päivänä Maailman kauppajärjestö on myöntänyt poikkeusluvan.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.1.2011)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille

(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

Valmistelija: Cristian Dan Preda

LYHYET PERUSTELUT

Ennennäkemättömien tulvien tuhottua Pakistanin laajoja alueita viime kesänä komissio esitti ehdotuksen, jolla pyritään laajentamaan kyseistä maata koskevia yksipuolisia tullietuuksia 75:n Pakistanille tärkeän tuoteryhmän osalta (lähinnä tekstiili- ja vaatetustuotteita) vapauttamalla ne tulleista lukuun ottamatta yhtä tuotetta (etanoli), johon sovellettaisiin tariffikiintiötä.

Ehdotettuja toimenpiteitä on pidettävä täydellisinä esimerkkeinä synergioista, jotka ovat tulleet mahdollisiksi Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena. EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo myöntäneet Pakistanille avokätistä humanitaarista apua, ja tälle maalle myönnettävien tullietuuksien laajentaminen on osa laajempaa toimenpidepakettia, jolla on tarkoitus vastata tuhoisien tulvien aiheuttamiin keskipitkän ja pitkän aikavälin seurauksiin. Pakistanin elpyminen ja tuleva kestävä kehitys ovat erittäin tärkeitä sekä maan kansalaisten että alueen turvallisuuden ja vakauden näkökulmasta. Vakaa ja vauras Pakistan, joka ei ajaudu ääriliikkeisiin eikä fundamentalismiin, on luonnollisesti EU:n edun mukainen.

Vaikka yksipuoliset tullietuudet laajennetaan koskemaan Pakistania kolmeksi vuodeksi, komissio ei tehnyt ehdotetuista toimenpiteistä täydellistä vaikutustenarviointia ennen asetusehdotuksen hyväksymistä. Sen vuoksi olisi suotavampaa, että kauppamyönnytysten voimassaoloaika rajoitettaisiin kahteen vuoteen ja että näiden etuuksien keston pidentäminen vuodella edellyttäisi sitä, että komissio laatii täydellisen vaikutustenarvioinnin. Tässä arvioinnissa ei pitäisi käsitellä ainoastaan toimenpiteiden vaikutusta EU:n kauppaan ja tuotantoon, vaan sen pitäisi kattaa myös tosiasiallinen vaikutus Pakistanin väestöön ja verovaroihin siten, että otetaan erityisesti huomioon Pakistanin sitoumukset parantaa verojärjestelmänsä tehokkuutta.

On syytä lisäksi mainita, että komission ehdotus ei aiheuta Pakistanille minkäänlaisia rasitteita ihmisoikeuksien tai sosiaalisten oikeuksien alalla toisin kuin olisi tapahtunut, mikäli maalle olisi myönnetty GSP+-asema.

Vaikka voidaan väittää, että yksipuolisten tullietuuksien myöntämisen taustalla olevien erityisolosuhteiden vuoksi ehdotetut toimenpiteet eivät luo sitovaa ennakkotapausta, tämä selitys ei ole kuitenkaan täysin vakuuttava.

Ei voida jättää laskuista mahdollisuutta, että päätöstä myöntää yksipuolisia tullietuuksia tulvista kärsivälle Pakistanille seuraa tulevaisuudessa muita vastaavia aloitteita. Lisäksi on olemassa vaara, että yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen ilman minkäänlaisia ihmisoikeuksia koskevia ehtoja heikentää EU:n nykyistä perusoikeuksien ja -arvojen kunnioittamiseen perustuvaa etuusjärjestelmää.

Yleisemmällä tasolla on huomautettava, että Lissabonin sopimuksen 207 artiklassa määrätään, että yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Sopimuksen 21 artiklan 2 kohdassa määrätään, että demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien lujittaminen ja tukeminen ovat unionin keskeisiä tavoitteita.

Näin ollen ehdotetussa asetuksessa on otettava huomioon Pakistanin ihmisoikeustilanne. Ihmisoikeustilanteen vakavaa heikkenemistä voitaisiin siten pitää perusteena Pakistanille myönnettyjen tullietuuksien keskeyttämiselle.

Lopuksi on todettava, että tuotteiden alkuperää koskevien sääntöjen tinkimätön ja todistettava noudattaminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että myönnetyt etuudet hyödyttävät vain niitä, joille nämä toimenpiteet on suunnattu, ja tosiasiallisesti auttavat Pakistanin talouden elpymistä ilman, että ne synnyttävät epäoikeudenmukaiset olosuhteet vastaavia tuotteita tuottaville maille ja erityisesti alueen GSP+-edunsaajille ja EU:n eteläisille naapurimaille.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä ’Pakistan’, välinen suhde perustuu yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. Yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on turvata sopimuspuolten välisen kaupan edellytykset ja edistää kaupan lisääntymistä ja kehittymistä.

(1) Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä ’Pakistan’, välinen suhde perustuu yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. Yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on turvata sopimuspuolten välisen kaupan edellytykset ja edistää kaupan lisääntymistä ja kehittymistä. Ihmisoikeuksien, myös työntekijöiden keskeisten oikeuksien, ja demokraattisten periaatteiden kunnioittaminen on myös olennainen osa sopimusta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta ja edistää tulevaa kehitystä.

(4) On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta ja edistää tulevaa kehitystä samalla kun varmistetaan, että kaikilla tasoilla säilytetään johdonmukaisuus ja yhtenäisyys kestävän pitkän aikavälin strategian kehittämiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Sen vuoksi on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määräajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden kaikkia tulleja. Näiden tullietuuksien myöntämisen ei katsota aiheuttavan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unionin kotimarkkinoihin eikä vaikuttavan kielteisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin jäseniin.

(7) Sen vuoksi on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määräajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden kaikkia tulleja edellyttäen, että näiden tullietuuksien myöntäminen ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unionin kotimarkkinoihin eikä vaikuta kielteisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin jäseniin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yksipuoliseen etuusjärjestelmään oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti ja toistuvasti, todetaan petos tai hallinnollinen yhteistyö tavaroiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista. Komission olisi voitava hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä.

(9) Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yksipuoliseen etuusjärjestelmään oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti ja toistuvasti, todetaan petos, hallinnollinen yhteistyö tavaroiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista tai demokratian perusperiaatteiden ja ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan luettuina, kunnioittaminen heikkenee vakavasti Pakistanissa. Komission olisi voitava hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa, että Pakistan taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on välitöntä ja kestävää, suositellaan tullietuuksien myöntämistä määräajaksi 31 päivään joulukuuta 2013.

(13) Jotta voidaan varmistaa, että Pakistanin taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on välitöntä ja kestävää, suositellaan, että tullietuuksien jatkamisen enimmäismääräaikaan 31 päivään joulukuuta 2013 ehtona on, että niiden tosiasiallinen vaikutus Pakistanin väestöön arvioidaan ja tarvittavat uudistukset pannaan täytäntöön sen varmistamiseksi, että asianomaiset teollisuudenalat osallistuvat tehokkaasti verovarojen kartuttamiseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja menettelyjä edellyttää, että

1. Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja menettelyjä edellyttää, että

a) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 1 ja 2 alajaksossa tarkoitettujen tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä. Sellaisten tuotteiden alkuperäaseman määrittelemisen osalta, jotka kuuluvat 1 artiklalla käyttöön otetun järjestelmän soveltamisalaan, alkuperäkumulaatiota voidaan soveltaa kuitenkin vain EU:sta peräisin oleviin materiaaleihin. Alueellisen ja muuntyyppisen kumulaation, lukuun ottamatta EU:sta peräisin olevia materiaaleja koskevaa kumulaatiota, soveltaminen ei ole mahdollista;

a) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 1 ja 2 alajaksossa tarkoitettujen tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä. Sellaisten tuotteiden alkuperäaseman määrittelemisen osalta, jotka kuuluvat 1 artiklalla käyttöön otetun järjestelmän soveltamisalaan, alkuperäkumulaatiota voidaan soveltaa kuitenkin vain EU:sta peräisin oleviin materiaaleihin. Alueellisen ja muuntyyppisen kumulaation, lukuun ottamatta EU:sta peräisin olevia materiaaleja koskevaa kumulaatiota, soveltaminen ei ole mahdollista;

b) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 3 alajaksossa säädettyjä hallinnollisen yhteistyön menettelyjä;

b) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 IV osaston 2 luvun 1 jakson 3 alajaksossa säädettyjä hallinnollisen yhteistyön menettelyjä;

c) Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antaman A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on maininta ”Yksipuolinen toimenpide – asetus (EU) N:o …/2010”.

c) Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antaman A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on maininta ”Yksipuolinen toimenpide – asetus (EU) N:o …/2010”.

 

2. Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja tullietuusmenettelyjä edellyttää, että Pakistan kunnioittaa ihmisoikeuksia, myös työntekijöiden keskeisiä oikeuksia ja demokratian perusperiaatteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei ole noudatettu, se voi toteuttaa toimenpiteet tässä asetuksessa tarkoitetun tullietuusmenettelyn keskeyttämiseksi kokonaan tai osittain enintään kuuden kuukauden ajaksi, edellyttäen että se on tätä ennen:

1. Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei ole noudatettu, todisteet sosiaalisesta polkumyynnistä mukaan luettuina, tai jos Pakistanin demokratia- ja ihmisoikeustilanne heikkenee vakavasti, se voi toteuttaa toimenpiteet tässä asetuksessa tarkoitetun tullietuusmenettelyn keskeyttämiseksi kokonaan tai osittain enintään kuuden kuukauden ajaksi, edellyttäen että se on tätä ennen:

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

10 artikla - 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.

4. Tätä asetusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012.

 

Komissio suorittaa 18 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta täydellisen arvioinnin sen vaikutuksesta asetuksen kohteena olevien tuotteiden kauppaan ja tuotantoon unionissa ja tullietuuksien vaikutuksesta Pakistanin talouteen, väestön tilanteeseen ja verovaroihin sekä antaa asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kyseisen kertomuksen perusteella päättää jatkaa asetuksen soveltamista 31 päivään joulukuuta 2013.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

INTA

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

19.10.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Cristian Dan Preda

23.11.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

13.1.2011

25.1.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

61

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Indrek Tarand

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Sylvie Guillaume


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.10.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.10.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

19.10.2010

IMCO

19.10.2010

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

29.11.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

William (The Earl of) Dartmouth

26.10.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

9.11.2010

1.12.2010

25.1.2011

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.3.2011

Päivitetty viimeksi: 24. maaliskuuta 2011Oikeudellinen huomautus