Menettely : 2008/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0152/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0152/2010

Keskustelut :

PV 06/07/2010 - 15
CRE 06/07/2010 - 15

Äänestykset :

PV 07/07/2010 - 8.2
CRE 07/07/2010 - 8.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0266

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 454kWORD 631k
10. toukokuuta 2010
PE 428.273v01-00 A7-0152/2010

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta

(11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Kartika Tamara Liotard

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta

(11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11261/3/2009 – C7-0078/2010),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0872),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0027/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon 29. toukokuuta 2008 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0152/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(1) Turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on sisämarkkinoiden olennainen osa, ja se vaikuttaa merkittävästi kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. Erot uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä voivat estää niiden vapaan liikkuvuuden ja luoda siten epäreiluja kilpailun edellytyksiä.

(1) Pantaessa täytäntöön unionin politiikkaa ja ottaen huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen olisi varmistettava ihmisten terveyden ja kuluttajien korkeatasoinen suojelu sekä eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun korkea taso. Lisäksi olisi sovellettava aina ennalta varautumisen periaatetta, sellaisena kuin se on vahvistettu elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/20021.

 

1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 1.

Tarkistus  2

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(2) Unionin politiikkojen toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Ympäristön suojelu ja eläinten hyvinvointi olisi tarvittaessa otettava asianmukaisesti huomioon.

(2) Unionin politiikkojen toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu ja annettava sille sisämarkkinoiden toimintaan nähden etusija.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 2.

Tarkistus  3

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa selvennetään, että unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön politiikkaa.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 3.

Tarkistus  4

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(2 b) Unionin lainsäädännössä määriteltyjä vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin unionin markkinoille saatettuihin elintarvikkeisiin, mukaan luettuina kolmansista maista peräisin olevat elintarvikkeet.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 4.

Tarkistus  5

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(2 c) Euroopan parlamentti kehotti eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten 3 päivänä syyskuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1 komissiota laatimaan ehdotuksia, joilla kielletään elintarviketuotantoa varten i) eläinten kloonaus, ii) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten kasvattaminen, iii) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan tai maitotuotteiden markkinoille saattaminen ja iv) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan siemennesteen ja alkioiden sekä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan ja maitotuotteiden tuonti.

 

1 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 42.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 5.

Tarkistus  6

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(2 d) Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä komission tiedekomitea (SCENIHR) antoi 28 ja 29 päivänä syyskuuta 2005 lausunnon, jonka mukaan riskinarvioinnissa tarvittavissa tiedoissa on suuria aukkoja. Niitä on muun muassa seuraavissa asioissa: nanohiukkasten karakterisointi, havaitseminen ja mittaaminen, annos-vastesuhde, ihmisen elimistössä ja luonnossa olevien nanohiukkasten biologinen hajoavuus ja sen kesto sekä kaikki nanohiukkasten toksikologiaan ja ympäristötoksikologiaan liittyvät näkökohdat. Lisäksi SCENIHR:n lausunnossa todetaan, että nykyiset toksikologiset ja ympäristötoksikologiset menetelmät eivät välttämättä riitä kattamaan kaikkia nanohiukkasiin liittyviä kysymyksiä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 6.

Tarkistus  7

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(3) Uuselintarvikkeita koskevat unionin säännöt on hyväksytty uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/97 ja yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta 20 päivänä syyskuuta 2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1852/2001. Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 ja asetus (EY) N:o 1852/2001 olisi kumottava ja asetus (EY) N:o 258/97 korvattava tällä asetuksella. Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien tieteellisistä näkökohdista, niiden markkinoille saattamista koskevien hakemusten tueksi toimitettavien tietojen esittämistavasta sekä ensiarviointien laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 29 päivänä heinäkuuta 1997 annetun komission suosituksen 97/618/EY on sen vuoksi määrä käydä tarpeettomaksi uuselintarvikkeiden osalta.

(3) Uuselintarvikkeita koskevat unionin säännöt on hyväksytty uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/97 ja yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta 20 päivänä syyskuuta 2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1852/2001. Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella. Tähän asetukseen olisi sisällytettävä toimenpiteitä, jotka nykyisin kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1852/2001 soveltamisalaan, ja viimeksi mainittu asetus olisi kumottava.

Perustelu

Johdanto-osan 3 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  8

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(5) Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 178/2002 sovelletaan. Olemassa oleva uuselintarvikkeen määritelmä olisi selkeytettävä ja saatettava ajan tasalle korvaamalla nykyiset luokat viittauksella mainitussa asetuksessa olevaan elintarvikkeen yleiseen määritelmään.

(5) Olemassa oleva uuselintarvikkeen määritelmä olisi selkeytettävä siten, että selvitetään uutuuden arviointiperusteet, ja saatettava ajan tasalle korvaamalla nykyiset luokat viittauksella asetuksessa (EY) N:o 178/2002 olevaan elintarvikkeen yleiseen määritelmään.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 8.

Tarkistus  9

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(5 a) Elintarvikkeita, joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu perusmolekyylirakenne, mikro-organismeista, sienistä tai levistä koostuvia tai niistä peräisin olevia elintarvikkeita, uusia mikro-organismikantoja, joilla ei ole turvallista käyttöhistoriaa, ja kasveissa luontaisesti esiintyvien aineiden tiivisteitä olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina uuselintarvikkeina.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9.

Tarkistus  10

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(6) Lisäksi olisi selvennettävä, että elintarviketta on pidettävä uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu tuotantoteknologiaa, jota ei ole aikaisemmin käytetty elintarviketuotannossa unionissa. Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi erityisesti sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen tuotantoprosesseihin liittyvät uudet teknologiat, joilla on vaikutusta elintarvikkeeseen ja näin ollen mahdollisesti elintarvikkeen turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi sen vuoksi sisällytettävä muilla kuin perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut elintarvikkeet, muilla kuin perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista kasveista johdetut elintarvikkeet ja sellaisilla uusilla tuotantoprosesseilla tuotetut elintarvikkeet, joilla saattaa olla vaikutusta elintarvikkeisiin, sekä valmistettua nanomateriaalia sisältävät tai niistä koostuvat elintarvikkeet. Uusista kasvilajikkeista johdettuja elintarvikkeita tai perinteisillä jalostustekniikoilla tuotettuja eläinrotuja ei olisi pidettävä uuselintarvikkeina. Lisäksi olisi selvennettävä, että kolmansista maista peräisin olevia elintarvikkeita, jotka ovat unionissa uusia, voidaan pitää perinteisinä vain, jos ne on johdettu asetuksessa (EY) N:o 178/2002 määritellystä alkutuotannosta, riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai jalostamattomia (esimerkiksi hedelmät, hillot, hedelmämehut). Näin tuotettuihin elintarvikkeisiin ei kuitenkaan saisi sisällyttää sellaisia eläimistä tai kasveista tuotettuja elintarvikkeita, joihin on sovellettu muuta kuin perinteistä jalostustekniikkaa, tällaisten eläinten jälkeläisistä tuotettuja elintarvikkeita eikä elintarvikkeita, joihin on sovellettu uusia tuotantoprosesseja.

(6) Lisäksi olisi selvennettävä, että elintarviketta olisi pidettävä uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu tuotantoteknologiaa, jota ei ole aikaisemmin käytetty kaupan pidettävien ja kulutettavien elintarvikkeiden tuotannossa. Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi erityisesti sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen tuotantoprosesseihin liittyvät uudet teknologiat, joilla on vaikutusta elintarvikkeeseen ja näin ollen mahdollisesti elintarvikkeen turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi sen vuoksi sisällytettävä muilla kuin perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista kasveista ja eläimistä johdetut elintarvikkeet ja sellaisilla uusilla tuotantoprosesseilla, kuten nanotekniikalla ja nanotieteillä, muunnetut elintarvikkeet, joilla saattaa olla vaikutusta elintarvikkeisiin. Uusista kasvilajikkeista johdettuja elintarvikkeita tai perinteisillä jalostustekniikoilla tuotettuja eläinrotuja ei olisi pidettävä uuselintarvikkeina.

Perustelu

Johdanto-osan 6 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  11

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(6 a) Eläinten kloonaus on ristiriidassa tuotantoeläinten suojelusta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/58/EY1 kanssa, jonka liitteen 20 kohdan mukaan sellaisia luonnonmukaisia tai keinotekoisia kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa kärsimystä tai vammoja kyseisille eläimille, ei saa käyttää. Tämän vuoksi unionin luetteloon ei saa sisällyttää kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita.

 

1 EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 11.

Tarkistus  12

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(7) Joulukuun 16 päivänä 1997 tehdyllä komission päätöksellä perustettu luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän 16 päivänä tammikuuta 2008 antaman lausunnon sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 15 päivänä heinäkuuta 2008 antaman lausunnon mukaan eläinten kloonaustekniikoihin, kuten somaattisten solujen tuman siirtoon, liittyy kuitenkin sellaisia erityispiirteitä, ettei tässä asetuksessa ei voida käsitellä kaikkia kloonaukseen liittyviä kysymyksiä. Sen vuoksi komission olisi annettava kloonaustekniikan avulla syntyneistä eläimistä ja niiden jälkeläisistä tuotetuista elintarvikkeista kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä tehtävä sen johdosta tarvittaessa lainsäädäntöehdotus. Jos hyväksytään erityislainsäädäntöä, tämän asetuksen soveltamisalaa olisi mukautettava sitä vastaavasti.

(7) Joulukuun 16 päivänä 1997 tehdyllä komission päätöksellä perustetun luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän eläinten kloonauksen eettisistä näkökohdista elintarviketuotannon kannalta 16 päivänä tammikuuta 2008 antamassa lausunnossa nro 23 todetaan, ettei klooneista ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden tuotanto ole puolustettavissa vakuuttavilla perusteilla. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedekomitea totesi eläinten kloonauksesta 15 päivänä heinäkuuta 2008 antamassaan lausunnossa1, että merkittävällä osalla klooneja terveys ja hyvinvointi ovat kärsineet ja että niillä on usein vakavia ja kuolemaan johtavia vaurioita.

 

1 EFSA Journal (2008)767, s. 32.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 12.

Tarkistus  13

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(7 a) Elintarvikkeiden pakkauksissa olisi oltava ainoastaan sellaisia nanomateriaaleja, jotka ovat hyväksyttyjen nanomateriaalien luettelossa, ja niihin olisi liitettävä raja-arvo siirtymälle näissä pakkauksissa oleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 13.

Tarkistus  14

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(7 b) Kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut elintarvikkeet olisi kuitenkin jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaisista elintarvikkeista olisi säädettävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyllä erityisasetuksella, eikä niihin pitäisi soveltaa yhtenäistä hyväksymismenettelyä. Komission olisi tehtävä tätä varten lainsäädäntöehdotus ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. Kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä valmistettujen elintarvikkeiden saattaminen markkinoille olisi keskeytettävä, kunnes kloonatuista eläimistä annettu asetus tulee voimaan.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 14.

Tarkistus  15

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(8) Täytäntöönpanotoimenpiteitä säätämällä olisi vahvistettava perusteet, joilla helpotetaan sen arvioimista, onko elintarviketta käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Jos elintarviketta oli ennen mainittua päivää käytetty yksinomaan ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, sen saattaminen unionin markkinoille samaa käyttötarkoitusta varten mainitun päivän jälkeen olisi sallittava ilman, että sitä pidetään uuselintarvikkeena. Tätä käyttöä ravintolisänä tai ravintolisässä ei kuitenkaan olisi otettava huomioon arvioitaessa, onko elintarviketta käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen käyttö muutoin kuin ravintolisänä tai ravintolisässä, olisi hyväksyttävä tämän asetuksen mukaisesti.

(8) Täytäntöönpanotoimenpiteitä säätämällä olisi vahvistettava lisäperusteet, joilla helpotetaan sen arvioimista, onko elintarviketta käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Jos elintarviketta on ennen mainittua päivää käytetty yksinomaan ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena kuin se on määritelty ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY1, sen saattaminen markkinoille samaa käyttötarkoitusta varten mainitun päivän jälkeen voidaan sallia ilman, että sitä pidetään uuselintarvikkeena. Tätä käyttöä ravintolisänä tai ravintolisässä ei kuitenkaan olisi otettava huomioon arvioitaessa, onko sitä käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen muu käyttö, nimittäin muu kuin ravintolisäkäyttö, on hyväksyttävä tämän asetuksen mukaisesti.

 

1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15.

Tarkistus  16

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(9) Valmistettujen nanomateriaalien käyttö elintarviketuotannossa saattaa yleistyä teknologian kehittyessä. Ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun, tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja valmistajien oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen laatia valmistetulle nanomateriaalille yhtenäinen määritelmä kansainvälisellä tasolla. Unionin olisi pyrittävä pääsemään määritelmästä sopimukseen asianmukaisella kansainvälisellä foorumilla. Jos tällaiseen sopimukseen päästään, tässä asetuksessa olevaa valmistetun nanomateriaalin määritelmää olisi mukautettava tätä vastaavasti.

(9) Valmistettujen nanomateriaalien käyttö elintarviketuotannossa saattaa yleistyä teknologian kehittyessä. Ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun takaamiseksi on tarpeen laatia valmistetuille nanomateriaaleille yhtenäinen määritelmä.

Tarkistus  17

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(10) Uuselintarvikkeena ei olisi pidettävä tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomista elintarvikkeen ainesosista tuotettuja elintarvikkeita, etenkään jos valmistaminen on tapahtunut muuttamalla elintarvikkeen ainesosia, niiden koostumusta tai määrää. Elintarvikkeen ainesosan muunnosten, esimerkiksi valikoitujen uutteiden taikka kasvin sellaisten muiden osien käytön, joita ei ole aikaisemmin käytetty unionissa ihmisravinnoksi, olisi edelleen kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(10) Uuselintarvikkeena ei olisi pidettävä unionin markkinoilla saatavilla olevista nykyisistä elintarvikkeen ainesosista muokattuja elintarvikkeita, etenkään jos muokkaus on tapahtunut muuttamalla kyseisten elintarvikkeen ainesosien koostumusta tai määriä.

Perustelu

Johdanto-osan 8 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  18

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(13) Teknologiseen käyttöön tarkoitetut elintarvikkeet tai muuntogeeniset elintarvikkeet eivät saisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluvien muuntogeenisten elintarvikkeiden, asetuksen (EY) N:o 1333/2008 soveltamisalaan kuuluvien pelkästään lisäaineina käytettävien elintarvikkeiden, asetuksen (EY) N:o 1334/2008 soveltamisalaan kuuluvien aromiaineiden, asetuksen (EY) N:o 1332/2008 soveltamisalaan kuuluvien entsyymien ja direktiivin 2009/32/EY soveltamisalaan kuuluvien uuttoliuottimien ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

(13) Teknologiseen käyttöön tarkoitetut elintarvikkeet tai muuntogeeniset elintarvikkeet eivät saisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, jos kyseiset elintarvikkeet kuuluvat unionin muun lainsäädännön mukaisen turvallisuusarviointi- ja hyväksymismenettelyn piiriin. Sen vuoksi elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/20081 soveltamisalaan kuuluvat pelkästään lisäaineina käytettävät elintarvikkeet, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/20082 soveltamisalaan kuuluvat aromiaineet, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/32/EY3 soveltamisalaan kuuluvat uuttoliuottimet, elintarvike-entsyymeistä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1332/20084 soveltamisalaan kuuluvat entsyymit ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/20035 soveltamisalaan kuuluvat muuntogeeniset elintarvikkeet pitäisi jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

 

1 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

 

2 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

 

3 EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3.

 

4 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7.

 

5 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 17.

Tarkistus  19

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(15) Uuselintarvikkeita, lukuun ottamatta vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on tarkoitettu erityisravinnoksi, elintarvikkeen täydentämiseksi tai ravintolisäksi, olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisesti. Niihin olisi edelleen sovellettava myös direktiivissä 2002/46/EY, asetuksessa (EY) N:o 1925/2006, direktiivissä 2009/39/EY sekä direktiivissä 2009/39/EY ja sen liitteessä I tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä annettuja sääntöjä.

(15) Uuselintarvikkeita, lukuun ottamatta vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on tarkoitettu erityisravinnoksi, elintarvikkeen täydentämiseksi tai ravintolisäksi, olisi arvioitava kaikkiin uuselintarvikkeisiin sovellettavien turvallisuusperusteiden ja -vaatimusten mukaisesti. Niihin olisi samanaikaisesti edelleen sovellettava direktiivissä 2009/39/EY ja sen 4 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä I tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä, direktiivissä 2002/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1925/2006 annettuja sääntöjä.

Perustelu

Johdanto-osan 12 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  20

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(16) Kun määritetään, onko elintarviketta käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä elintarvikealan toimijoiden toimittamia tietoja, joiden tueksi voidaan tarvittaessa esittää jäsenvaltioissa saatavilla olevia muita tietoja. Jos tietoja elintarvikkeen käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ei ole saatavilla tai jos tiedot ovat riittämättömät, olisi näiden tietojen keräämiseksi järjestettävä yksinkertainen ja avoin menettely, jossa komissio, jäsenvaltiot ja osapuolet, joita asia koskee, ovat mukana.

(16) Komission olisi järjestettävä yksinkertainen ja avoin menettely niitä tapauksia varten, joissa sillä ei ole tietoja elintarvikkeen käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Jäsenvaltioiden olisi oltava mukana kyseisessä menettelyssä. Menettely olisi hyväksyttävä viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

 

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 18.

Tarkistus  21

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(17) Uuselintarvikkeita olisi saatettava unionin markkinoille ainoastaan, jos ne ovat turvallisia eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Jos uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata toinen elintarvike, se ei myöskään saisi poiketa tuosta elintarvikkeesta siinä määrin, että sen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

(17) Uuselintarvikkeita olisi saatettava unionin markkinoille ainoastaan, jos ne ovat turvallisia eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Niiden turvallisuuden arvioinnin olisi perustuttava ennalta varautumisen periaatteelle, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklassa. Uuselintarvike ei myöskään saisi poiketa elintarvikkeesta, joka sillä on tarkoitus korvata, siinä määrin, että sen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 19.

Tarkistus  22

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(19 a) Hyväksymismenettelyyn kuuluvaan riskinarviointiin olisi sisällyttävä eettisiä ja ympäristönäkökohtia. Kyseisten näkökohtien arviointi olisi annettava luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän sekä Euroopan ympäristökeskuksen tehtäväksi.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23.

Tarkistus  23

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(20) Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi tietoa valmistettuihin nanomateriaaleihin liittyvistä riskeistä. Jotta valmistettujen nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin arvioida paremmin, komission olisi yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa kehitettävä testausmenetelmiä, joissa otetaan huomioon valmisteltujen nanomateriaalien erityispiirteet.

(20) Nykyisin käytössä olevat testausmenetelmät eivät ole sopivia nanomateriaaleihin liittyvien riskien arvioimiseksi. Olisi kehitettävä kiireellisesti sellaisia nanomateriaalien testausmenetelmiä, joissa ei käytetä eläimiä.

Tarkistus  24

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(22) Jos kolmansista maista peräisin olevat perinteiset elintarvikkeet on sisällytetty kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloon, niiden saattamisen unionin markkinoille unionissa olisi oltava sallittua samoin edellytyksin kuin sellaisten elintarvikkeiden, joiden osalta turvallinen käyttöhistoria on osoitettu. Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa olisi otettava huomioon elintarvikkeiden turvallinen käyttöhistoria alkuperämaassa. Turvalliseen käyttöhistoriaan ei saisi sisällyttää käyttöä muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai muuta kuin osana tavanomaista ruokavaliota tapahtuvaa käyttöä.

(22) Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa olisi otettava huomioon voimassa olevat unionin säännöt. Turvalliseen käyttöhistoriaan ei saisi sisällyttää käyttöä muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai muuta kuin osana tavanomaista ruokavaliota tapahtuvaa käyttöä. Elintarvikkeen saattaminen unionin markkinoille olisi sallittava sen jälkeen kun tällaista aikomusta koskeva ilmoitus on tehty, jos jäsenvaltiot ja/tai elintarviketurvallisuusviranomainen eivät ole esittäneet turvallisuutta koskevia, tieteelliseen näyttöön – esimerkiksi kielteisiä terveysvaikutuksia koskeviin tietoihin – perustuvia vastaväitteitä ja jos eettisiä vastaväitteitä ei ole.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 28.

Tarkistus  25

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(24) Uuselintarvikkeen sisällyttäminen uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon tai kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloon ei saisi rajoittaa mahdollisuutta arvioida kyseiseen elintarvikkeeseen lisätyn tai sen valmistuksessa käytetyn aineen tai asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukaisen vastaavan tuotteen kokonaiskulutuksesta aiheutuvia vaikutuksia.

(24) Uuselintarvikkeen sisällyttäminen uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon ei saisi rajoittaa mahdollisuutta arvioida kyseiseen elintarvikkeeseen lisätyn tai sen valmistuksessa käytetyn aineen tai asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan mukaisen vastaavan tuotteen kokonaiskulutuksesta aiheutuvia vaikutuksia.

Perustelu

Johdanto-osan 19 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  26

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 25 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(25) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan edistämiseksi olisi uusi tieteellinen näyttö sekä teollis- ja tekijänoikeuksien alaiset tiedot, jotka on toimitettu uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen tueksi, suojattava tietyissä olosuhteissa. Näitä tietoja ei saisi rajattuna aikana käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman aiemman hakijan suostumusta. Yhden hakijan toimittamien tieteellisten tietojen suoja ei saisi estää muita hakijoita tekemästä uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin.

(25) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan edistämiseksi on tietyissä olosuhteissa tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Uutta tieteellistä näyttöä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia tietoja, jotka on toimitettu uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen tueksi, ei saisi rajattuna aikana käyttää toisen hakijan eduksi ilman ensimmäisen hakijan suostumusta. Yhden hakijan toimittamien tieteellisten tietojen suoja ei saisi estää muita hakijoita tekemästä uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin. Tieteellisten tietojen suoja ei saisi myöskään estää avoimuutta ja sellaisten tietojen saantia, jotka liittyvät uuselintarvikkeiden turvallisuusarvioinnissa käytettäviin tietoihin. Teollis- ja tekijänoikeuksia olisi tästä huolimatta kunnioitettava.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 25.

Tarkistus  27

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 26 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(26) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan direktiivissä 2000/13/EY säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä vaatimuksia ja tarvittaessa direktiivissä 90/496/ETY säädettyjä elintarvikkeiden ravintoainemerkintöjä koskevia vaatimuksia. Tietyissä tapauksissa saattaa olla tarpeen säätää merkinnöissä annettavista lisätiedoista, jotka liittyvät erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. Sen vuoksi voidaan uuselintarviketta unionin luetteloon tai kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloon sisällytettäessä asettaa erityisiä käyttöä koskevia edellytyksiä tai merkintävelvoitteita, jotka voivat liittyä muun muassa elintarvikkeen erityispiirteisiin tai ominaisuuksiin, kuten koostumukseen, ravintoarvoon tai ravitsemuksellisiin vaikutuksiin ja elintarvikkeen aiottuun käyttötarkoitukseen, tai eettisiin näkökohtiin tai tiettyihin väestöryhmiin kohdistuviin terveydellisiin vaikutuksiin.

(26) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY1 säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä vaatimuksia. Tietyissä tapauksissa saattaa olla tarpeen säätää merkinnöissä annettavista lisätiedoista, jotka liittyvät erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. Sen vuoksi voidaan uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämisen yhteydessä soveltaa erityisiä käyttöä koskevia edellytyksiä tai merkintävelvoitteita.

 

1 EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

Perustelu

Johdanto-osan 21 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  28

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 27 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(27) Asetuksella (EY) N:o 1924/2006 on yhdenmukaistettu ravitsemukseen ja terveysväitteisiin liittyvät jäsenvaltioiden säännökset. Uuselintarvikkeita koskevia väitteitä olisi sen vuoksi voitava tehdä ainoastaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

(27) Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1924/20062 on yhdenmukaistettu ravitsemukseen ja terveysväitteisiin liittyvät jäsenvaltioiden säännökset. Uuselintarvikkeita koskevia väitteitä olisi sen vuoksi voitava tehdä ainoastaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Jos hakija haluaa lisätä uuselintarvikkeeseen terveysväitteen, jolle on saatava hyväksyntä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 17 tai 18 artiklan mukaisesti, ja jos sekä uuselintarvikkeen että terveysväitteen hyväksyntää koskeva hakemus sisältää pyyntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen suojelemisesta, kumpaakin hakemusta koskevan tietosuoja-ajan olisi alettava ja päätyttävä samanaikaisesti hakijan pyynnöstä.

 

2 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27.

Tarkistus  29

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 28 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(28) Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää voidaan tarvittaessa kuulla lausuntojen saamiseksi uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

(28) Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää olisi kuultava erityistapauksissa lausuntojen saamiseksi uusien teknologioiden käyttöön ja uuselintarvikkeiden markkinoille saattamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 29.

Tarkistus  30

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 29 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(29) Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla unionin markkinoille saatettuja uuselintarvikkeita olisi voitava edelleen saattaa markkinoille. Asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti hyväksytyt uuselintarvikkeet olisi sisällytettävä tällä asetuksella perustettuun uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon. Hakemukset, jotka on tehty asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, olisi lisäksi muunnettava tämän asetuksen mukaisiksi hakemuksiksi, jos asetuksessa (EY) N:o 258/97 säädettyä ensiarviointia koskevaa kertomusta ei vielä ole toimitettu komissiolle, sekä kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa mainitun asetuksen mukaan vaaditaan täydentävää arviointia koskeva kertomus. Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan nojalla ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tehdyt ja vireillä olevat hakemukset olisi käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten mukaisesti.

(29) Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla unionin markkinoille saatettuja uuselintarvikkeita olisi voitava edelleen saattaa markkinoille. Asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti hyväksytyt uuselintarvikkeet olisi sisällytettävä tällä asetuksella perustettuun uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon. Hakemuksia, jotka on tehty asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla, joiden osalta mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä ensiarviointia koskevaa kertomusta ei vielä ole toimitettu komissiolle ja joiden osalta mainitun asetuksen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan vaaditaan täydentävää arviointia koskeva kertomus ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina hakemuksina. Jos elintarviketurvallisuusviranomaiselta tai jäsenvaltioilta pyydetään lausuntoa, niiden olisi otettava huomioon ensiarvioinnin tulokset. Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan nojalla ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tehdyt hakemukset olisi käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten mukaisesti.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 89.

Tarkistus  31

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 30 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(30) Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 annetaan elintarvikelainsäädännön noudattamisen valvomiseen tarkoitettujen virallisten tarkastusten suorittamista koskevia yleisiä sääntöjä. Jäsenvaltioita on sen vuoksi vaadittava suorittamaan virallisia tarkastuksia mainitun asetuksen mukaisesti tämän asetuksen noudattamisen valvomiseksi.

(30) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 annetaan elintarvikelainsäädännön noudattamisen valvomiseen tarkoitettujen virallisten tarkastusten suorittamista koskevia yleisiä sääntöjä. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi suoritettava virallisia tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti tämän asetuksen noudattamisen valvomiseksi.

Perustelu

Johdanto-osan 30 kappale komission asiakirjasta.

Tarkistus  32

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 34 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(34) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 5 ja 7 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

 

Tarkistus  33

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 35 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(35) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta selventää tiettyjä määritelmiä, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden panevan nämä säännökset merkityksellisten perusteiden nojalla yhdenmukaisella tavalla täytäntöön, mukaan luettuna valmistetun nanomateriaalin määritelmä, ja ottaa samalla huomioon tekninen ja tieteellinen kehitys sekä muu kuin perinteinen eläinten jalostustekniikka, johon sisältyvät tekniikat, joita unionissa käytettiin ennen 15 päivää toukokuuta 1997 muiden kuin elintarviketuotantoon käytettyjen geneettisesti identtisten eläinten suvuttomaan lisäämiseen. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä toimivalta hyväksyä asianmukaisia siirtymätoimenpiteitä sekä saattaa kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luettelo ja unionin luettelo ajan tasalle.

Poistetaan.

Tarkistus  34

Neuvoston kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 36 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(36) Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden perusteiden osalta, joiden mukaan elintarvikkeita voidaan pitää sellaisina, joita on käytetty unionissa ihmisravintona merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. On erityisen tärkeää, että komissio kuulee asiantuntijoita valmisteluvaiheessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan täytäntöönpanosta 9 päivänä joulukuuta 2009 annetussa tiedonannossa tehdyn komission sitoumuksen mukaisesti.

(36) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden perusteiden osalta, joiden mukaan elintarvikkeita voidaan pitää sellaisina, joita on käytetty unionissa ihmisravintona merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997, siitä päättämisen osalta, kuuluuko elintarviketyyppi tämän asetuksen soveltamisalaan, sen osalta, onko valmistetun nanomateriaalin määritelmää mukautettava teknisen ja tieteellisen edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttävien määritelmien huomioon ottamiseksi, siitä annettujen sääntöjen osalta, miten toimitaan tapauksissa, joissa komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen käyttämisestä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997, sekä 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan soveltamista ja unionin luettelon ajan tasalle saattamista koskevien sääntöjen osalta. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

Tarkistus  35

Neuvoston kanta – muutossäädös

1 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tässä asetuksessa annetaan uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevat yhdenmukaiset säännöt tarkoituksena varmistaa ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen suojelun korkea taso samalla kun huolehditaan sisämarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta ja otetaan tarvittaessa huomioon ympäristön suojelu ja eläinten hyvinvointi.

Tässä asetuksessa annetaan uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevat yhdenmukaiset säännöt tarkoituksena varmistaa ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön ja kuluttajien etujen suojelun korkea taso samalla kun huolehditaan avoimuudesta ja sisämarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta ja edistetään elintarviketeollisuuden innovaatiotoimintaa.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 30.

Tarkistus  36

Neuvoston kanta – muutossäädös

2 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta:

2. Jollei toisin säädetä, tätä asetusta ei sovelleta:

a) elintarvikkeisiin, jos ja kun niitä käytetään

a) elintarvikkeisiin, jos ja kun niitä käytetään

i) asetuksen (EY) N:o 1333/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikelisäaineina;

i) asetuksen (EY) N:o 1333/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikelisäaineina;

ii) asetuksen (EY) N:o 1334/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikearomeina;

ii) asetuksen (EY) N:o 1334/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikearomeina;

iii) direktiivin 2009/32/EY soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden valmistamisessa käytettävinä uuttamisliuottimina;

iii) direktiivin 2009/32/EY soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden valmistamisessa käytettävinä uuttamisliuottimina;

iv) asetuksen (EY) N:o 1332/2008 soveltamisalaan kuuluvia elintarvike-entsyymeinä;

iv) asetuksen (EY) N:o 1332/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvike-entsyymeinä;

v) direktiivin 2002/46/EY, asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tai direktiivin 2009/39/EY soveltamisalaan kuuluvina vitamiineina ja kivennäisaineina, lukuun ottamatta niitä jo hyväksyttyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on saatu sellaisilla tuotantomenetelmillä tai sellaisista uusista lähteistä, joita ei ole otettu huomioon, kun ne on hyväksytty erityislainsäädännön nojalla, jos nämä tuotantomenetelmät tai uudet lähteet aiheuttavat tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä muutoksia;

v) direktiivin 2002/46/EY, asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tai direktiivin 2009/39/EY soveltamisalaan kuuluvina vitamiineina ja kivennäisaineina, lukuun ottamatta niitä jo hyväksyttyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on saatu sellaisilla tuotantomenetelmillä tai sellaisista uusista lähteistä, joita ei ole otettu huomioon, kun ne on hyväksytty erityislainsäädännön nojalla, jos nämä tuotantomenetelmät tai uudet lähteet aiheuttavat 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä muutoksia;

b) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluviin elintarvikkeisiin.

b) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluviin elintarvikkeisiin.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 91.

Tarkistus  37

Neuvoston kanta – muutossäädös

2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

b a) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdettuihin elintarvikkeisiin. Komissio tekee ennen ... päivää ...kuuta ...* lainsäädäntöehdotuksen, jolla kielletään kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdettujen elintarvikkeiden markkinoille saattaminen unionissa. Ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 91.

Tarkistus  38

Neuvoston kanta – muutossäädös

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, tätä asetusta sovelletaan sellaisiin elintarvikelisäaineisiin, elintarvike-entsyymeihin, aromeihin ja tiettyihin elintarvikkeen ainesosiin, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, joihin on sovellettu uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ja joka aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, kuten valmistetut nanomateriaalit.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 91.

Tarkistus  39

Neuvoston kanta – muutossäädös

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 b. Komissio voi tarvittaessa ja tässä artiklassa määritellyn soveltamisalan huomioon ottaen päättää 21 artiklan mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin ehdoin, kuuluuko elintarviketyyppi tämän asetuksen soveltamisalaan. Kun uuselintarvikkeella voi olla ihmiskehoon samanlainen vaikutus kuin lääkkeellä, komissio voi pyytää Euroopan lääkevirastolta lausunnon siitä, kuuluuko kyseinen elintarvike ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/20041 soveltamisalaan, jolloin se ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

 

1 EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 91.

Tarkistus  40

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale ja i alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

a) 'uuselintarvikkeella' tarkoitetaan elintarviketta, jota ei ole käytetty unionissa merkittävässä määrin ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997, mukaan luettuina:

a) 'uuselintarvikkeella' tarkoitetaan:

i) eläimestä peräisin olevaa elintarviketta, kun eläimeen sovelletaan muuta kuin perinteistä jalostustekniikkaa, jota ei ole käytetty unionissa elintarviketuotannossa ennen 15 päivää toukokuuta 1997, ja näiden eläinten jälkeläisistä peräisin olevaa elintarviketta;

i) elintarviketta, jota ei ole käytetty unionissa merkittävässä määrin ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  41

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

ii) kasvista peräisin olevaa elintarviketta, kun asianomaiseen kasviin sovelletaan muuta kuin perinteistä jalostustekniikkaa, jota ei ole käytetty unionissa elintarviketuotannossa ennen 15 päivää toukokuuta 1997, jos tämä kasviin sovellettu muu kuin perinteinen jalostustekniikka aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, niiden käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin;

ii) kasvista tai eläimestä peräisin olevaa elintarviketta, kun asianomaiseen kasviin tai eläimeen sovelletaan muuta kuin perinteistä jalostustekniikkaa, jota ei ole käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 1997, lukuun ottamatta kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdettuja elintarvikkeita;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  42

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – a alakohta – v alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

v) kolmannesta maasta peräisin olevaa perinteistä elintarviketta; ja

Poistetaan.

Tarkistus  43

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – a alakohta – vi alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

vi) elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty unionissa ennen 15 päivää toukokuuta 1997 yksinomaan ravintolisissä, jos niitä on tarkoitus käyttää muissa elintarvikkeissa kuin ravintolisissä. Jos elintarviketta on käytetty ennen mainittua päivää yksinomaan ravintolisänä tai ravintolisässä, se voidaan kuitenkin saattaa unionin markkinoille samaa käyttötarkoitusta varten tuon päivän jälkeen ilman, että sitä pidetään uuselintarvikkeena.

Poistetaan.

Tarkistus  44

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

b) 'jälkeläisellä' tarkoitetaan perinteisellä jalostustekniikalla tuotettua eläintä, jonka vanhemmista ainakin toinen on muulla kuin perinteisellä jalostustekniikalla tuotettu eläin.

Poistetaan.

Tarkistus  45

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c a) 'kloonatuilla eläimillä' tarkoitetaan eläimiä, jotka on tuotettu suvuttoman, keinotekoisen lisääntymismenetelmän avulla yksittäisen eläimen geneettisesti identtisen tai lähes identtisen jäljennöksen tuottamiseksi.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  46

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c b) 'kloonattujen eläinten jälkeläisillä' tarkoitetaan eläimiä, jotka on tuotettu suvullisen lisääntymismenetelmän avulla siten, että ainakin toinen vanhemmista on kloonattu eläin.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  47

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

d) 'kolmannesta maasta peräisin olevalla perinteisellä elintarvikkeella' tarkoitetaan sellaista muuta kuin a alakohdan i–iv alakohdan mukaista uuselintarviketta, joka on johdettu alkutuotannosta ja jolla on elintarvikkeena kolmannessa maassa käyttöä koskeva historia, jonka mukaan elintarvike on kuulunut vähintään 25 vuoden ajan ja kuuluu edelleen kyseisen maan suuren väestönosan tavanomaiseen ruokavalioon.

d) 'kolmannesta maasta peräisin olevalla perinteisellä elintarvikkeella' tarkoitetaan luonnollista, muuntelematonta uuselintarviketta, jolla on elintarvikkeena kolmannessa maassa käyttöä koskeva historia, mikä tarkoittaa sitä, että elintarvike on kuulunut vähintään 25 vuoden ajan ennen ... päivää ...kuuta ...* ja kuuluu edelleen kyseisen maan suuren väestönosan tavalliseen ruokavalioon.

 

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  48

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

e) 'elintarvikkeen turvallisella käyttöhistorialla kolmannessa maassa' tarkoitetaan kyseisen elintarvikkeen turvallisuuden vahvistamista sen koostumusta koskevien tietojen ja niiden kokemusten perusteella, joita on saatu sen vähintään 25 vuotta kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin maan suuren väestönosan tavanomaisessa ruokavaliossa.

e) 'elintarvikkeen turvallisella käyttöhistorialla' tarkoitetaan kyseisen elintarvikkeen turvallisuuden vahvistamista sen koostumusta koskevien tietojen ja niiden kokemusten perusteella, joita on saatu sen vähintään 30 vuotta kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin maan suuren väestönosan tavanomaisessa ruokavaliossa.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  49

Neuvoston kanta – muutossäädös

3 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Komissio voi 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä muita perusteita tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan i–iv alakohdassa sekä c, d ja e alakohdassa olevien määritelmien selventämiseksi.

3. Eri elinten kansainvälisellä tasolla julkaisemien erilaisten nanomateriaalien määritelmien sekä nanotekniikan jatkuvan teknisen ja tieteellisen kehityksen vuoksi komissio mukauttaa 21 artiklan mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin ehdoin tämän artiklan 2 kohdan c alakohtaa teknisen ja tieteellisen edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttävien määritelmien huomioon ottamiseksi.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.

Tarkistus  50

Neuvoston kanta – muutossäädös

4 artikla – otsikko

Neuvoston kanta

Tarkistus

Uuselintarvikeaseman määrittämistä koskeva menettely

Uuselintarvikkeiden luokittelua koskevien tietojen keruu

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus  51

Neuvoston kanta – muutossäädös

4 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Elintarvikealan toimijat tarkistavat sen elintarvikkeen aseman, joka niillä on tarkoituksena saattaa unionin markkinoille tämän asetuksen soveltamisalalla.

1. Komissio kerää tietoja jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan toimijoilta tai muilta henkilöiltä, joita asia koskee, määrittääkseen, kuuluuko elintarvike tämän asetuksen soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden, elintarvikealan toimijoiden ja muiden henkilöiden, joita asia koskee, on toimitettava komissiolle tietoja siitä, missä määrin elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi unionissa ennen 15 päivää toukokuuta 1997.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus  52

Neuvoston kanta – muutossäädös

4 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Epäselvissä tapauksissa elintarvikealan toimijoiden on otettava yhteys asetuksen (EY) N:o 1331/2008 15 artiklassa määriteltyyn uuselintarvikkeiden osalta toimivaltaiseen viranomaiseen kyseisen elintarvikkeen aseman tarkistamiseksi. Elintarvikealan toimijan on asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava tietoja siitä, missä määrin kyseessä olevaa elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi unionissa ennen 15 päivää toukokuuta 1997.

2. Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden keruusta tehdyt päätelmät sekä sellaiset niiden perustana olevat tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus  53

Neuvoston kanta – muutossäädös

4 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tiedustella muilta jäsenvaltioilta ja komissiolta, missä määrin elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi unionissa ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Tällaisiin tiedusteluihin saadut vastaukset on toimitettava myös komissiolle. Komissio tekee saaduista vastauksista yhteenvedon ja toimittaa tiedustelun tulokset kaikille toimivaltaisille viranomaisille.

3. Komissio hyväksyy uuselintarvikkeiden luokittelua koskevien tietojen kattavuuden varmistamiseksi 21 artiklan mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin ehdoin viimeistään ... päivänä ...kuuta ...* sääntöjä siitä, miten toimitaan tapauksissa, joissa komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen käyttämisestä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997.

 

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus  54

Neuvoston kanta – muutossäädös

4 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Komissio voi 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa varten.

4. Komissio voi 21 artiklan mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin ehdoin hyväksyä 1 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan toimijoilta kerättävien tietojen tyypistä.

Perustelu

4 artiklan 2 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  55

Neuvoston kanta – muutossäädös

5 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Tulkintaa koskevat päätökset

 

Elintarviketyypin kuulumisesta tämän asetuksen soveltamisalaan voidaan tarvittaessa päättää 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  56

Neuvoston kanta – muutossäädös

5 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Uuselintarvikkeita koskeva unionin luettelo

 

Markkinoille saa saattaa ainoastaan uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon, jäljempänä 'unionin luettelo'. Komissio pitää yllä unionin luetteloa ja julkaisee sen tätä varten tarkoitetulla, yleisön saatavilla olevalla komission verkkosivuston sivulla.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 41.

Tarkistus  57

Neuvoston kanta – muutossäädös

6 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Uuselintarviketta ei saa saattaa unionin markkinoille, ellei se ole tämän asetuksen mukainen.

Uuselintarvikkeita ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 42.

Tarkistus  58

Neuvoston kanta – muutossäädös

7 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

7 artikla

Poistetaan.

Uuselintarvikkeiden luettelot

 

Komissio pitää yllä hyväksyttyjä uuselintarvikkeita, jotka ovat muita kuin kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita, koskevaa unionin luetteloa jäljempänä 'unionin luettelo', joka julkaistaan asetuksen (EY) N:o 1331/2008 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 

2. Komissio perustaa tämän asetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luettelon ja pitää sitä yllä; luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

 

3. Unionissa voidaan saattaa markkinoille vain unionin luetteloon tai kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloon sisältyviä uuselintarvikkeita.

 

Tarkistus  59

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – a alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella vaaranna kuluttajien terveyttä;

a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella vaaranna kuluttajien eikä eläinten terveyttä, mikä tarkoittaa, että kumulatiiviset vaikutukset, yhteisvaikutukset ja mahdolliset kielteiset vaikutukset tiettyihin väestöryhmiin otetaan huomioon riskinarvioinnissa;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 43.

Tarkistus  60

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

c) jos se on tarkoitettu toisen elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea siitä siten, että sen tavanomainen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

c) kun se on tarkoitettu toisen elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea siitä siten, että sen tavanomainen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 45.

Tarkistus  61

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c a) riskinhallinnassa otetaan huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lausunto, joka on julkaistava viimeistään samana päivänä kuin elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointi, siitä, missä määrin tuotantomenetelmällä ja tavanomaisella käytöllä on kielteinen vaikutus ympäristöön;

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 47.

Tarkistus  62

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c b) riskinhallinnassa otetaan huomioon luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunto, joka on julkaistava viimeistään samana päivänä kuin elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointi, siitä, missä määrin on eettisiä vastaväitteitä;

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 48.

Tarkistus  63

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c c alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c c) uuselintarvike, jolla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia tiettyihin väestöryhmiin, hyväksytään vain, jos on toteutettu erityisiä toimenpiteitä tällaisten kielteisten vaikutusten estämiseksi;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 49.

Tarkistus  64

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c d alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c d) sitä ei ole johdettu kloonatusta eläimestä tai sen jälkeläisistä;

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn mietinnössä nimenomaan kannatettiin tulevaa lainsäädäntöä, jolla kielletään näiden elintarvikkeiden saattaminen EU:n markkinoille. Tarkistuksella varmistettaisiin, ettei kyseisiä elintarvikkeita saateta markkinoille ennen tällaisen lainsäädännön antamista.

Tarkistus  65

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c e alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c e) sellaisenaan taikka muun elintarvikkeen tai elintarvikeluokan osana käytettävän uuselintarvikkeen saannille vahvistetaan enimmäistaso, jos turvallinen käyttö tätä edellyttää;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 49.

Tarkistus  66

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – c f alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c f) eri elintarvikkeissa tai elintarvikeluokissa käytettävien uuselintarvikkeiden kumulatiiviset vaikutukset on arvioitu.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 49.

Tarkistus  67

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 a. Elintarvikkeita, joihin on sovellettu erityisiä riskinarviointimenetelmiä edellyttäviä tuotantomenetelmiä (esimerkiksi nanotekniikalla tuotettuja elintarvikkeita), ei saa sisällyttää unionin luetteloon, ennen kuin tällaiset erityiset menetelmät on hyväksytty käytettäviksi ja ennen kuin näiden menetelmien perusteella suoritettu asianmukainen turvallisuusarviointi on osoittanut, että kyseisten elintarvikkeiden käyttö on turvallista.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 50.

Tarkistus  68

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 b. Uuselintarvike voidaan sisällyttää unionin luetteloon ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen on antanut lausunnon siitä, että kyseinen elintarvike ei vaaranna terveyttä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 51.

Tarkistus  69

Neuvoston kanta – muutossäädös

8 artikla – 1 c kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 c. Epäselvissä tapauksissa eli esimerkiksi silloin, kun tieteellinen varmuus ei ole riittävä tai tietoja puuttuu, on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta, eikä kyseistä elintarviketta saa sisällyttää unionin luetteloon.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 52.

Tarkistus  70

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Unionin luettelo saatetaan ajan tasalle asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 säädetyn menettelyn mukaisesti ja tarvittaessa tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

1. Komissio saattaa unionin luettelon ajan tasalle muiden muassa 16 artiklassa tarkoitetuissa tietosuojatapauksissa asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 säädetyn menettelyn mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 7 artiklan 4–6 kohdasta poiketen unionin luettelon ajan tasalle saattamista koskeva asetus annetaan 21 artiklan mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin ehdoin. Komissio julkaisee unionin luettelon verkkosivustonsa asiaa koskevalla sivulla.

Perustelu

7 artiklan 4 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  71

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevassa merkinnässä on mainittava elintarvikkeen ominaispiirteet ja tarpeen mukaan sen käyttöä koskevat edellytykset, erityiset lisämerkintävaatimukset, joiden tarkoituksena on antaa tietoja lopulliselle kuluttajalle, ja/tai markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskeva vaatimus sekä tarvittaessa 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevassa merkinnässä on mainittava

 

a) elintarvikkeen ominaispiirteet;

 

b) elintarvikkeen käyttötarkoitus;

 

c) käyttöä koskevat edellytykset;

 

d) tarpeen mukaan erityiset lisämerkintävaatimukset, joiden tarkoituksena on antaa tietoja lopulliselle kuluttajalle;

 

e) päivä, jona uuselintarvike sisällytetään unionin luetteloon, ja päivä, jona hakemus on vastaanotettu;

 

f) hakijan nimi ja osoite;

 

g) jäljempänä 14 artiklassa vahvistettujen seurantaa koskevien vaatimusten mukaisen viimeisimmän tarkastuksen päivä ja tulokset;

 

h) se seikka, että sisällyttäminen perustuu 16 artiklan mukaisesti suojattuun uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai teollis- ja tekijänoikeuksien alaiseen tietoon;

 

i) se seikka, että vain e alakohdassa ilmoitettu hakija voi saattaa uuselintarvikkeen markkinoille, paitsi jos myöhempi hakija saa elintarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta aiemman hakijan teollis- ja tekijänoikeuksien alaisiin tietoihin.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 54 ja 7 artiklan 3 kohdan b alakohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  72

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 a. Kaikkien uuselintarvikkeiden osalta edellytetään markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa. Kaikkia markkinoille päästettyjä uuselintarvikkeita on tarkasteltava uudelleen viiden vuoden kuluttua ja aina kun saadaan lisää tieteellistä näyttöä. Seurannan yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota väestöryhmiin, joilla ravinnon kautta tapahtuva saanti on suurin.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55.

Tarkistus  73

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 b. Edellä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainituissa tapauksissa käytetään menettelyä riippumatta sen aineen tähänastisesta käytöstä tai hyväksynnästä, johon on sovellettu tavanomaista tuotantomenetelmää.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 56.

Tarkistus  74

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 c kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 c. Jos uuselintarvike sisältää ainetta, jonka liikakäyttö saattaa muodostaa riskin ihmisten terveydelle, sen käyttö enimmäisrajojen mukaisesti edellyttää hyväksymistä tietyissä elintarvikkeissa tai elintarvikeluokissa.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 57.

Tarkistus  75

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 d kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 d. Kaikki nanomateriaalin muodossa olevat ainesosat on ilmoitettava selkeästi ainesosaluettelossa. Tällaisten ainesosien nimen jälkeen on merkittävä sulkuihin sana "nano".

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 90.

Tarkistus  76

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 e kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 e. Muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistetuissa tuotteissa on oltava merkintä "valmistettu muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä".

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 6.

Tarkistus  77

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 f kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 f. Ennen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä unionin luettelo on saatettava ajan tasalle tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti siten, että tämän artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja erityismerkintöjä ei enää sisällytetä siihen edellyttäen, että hyväksytty elintarvike täyttää edelleen tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

Perustelu

7 artiklan 4 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  78

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 artikla – 2 g kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 g. Kun unionin luettelo saatetaan ajan tasalle sisällyttämällä siihen uuselintarvike ja kun uuselintarvike ei koostu elintarvikkeesta tai sisällä elintarviketta, jota koskee 16 artiklan mukainen tietosuoja, ja

 

a) uuselintarvike koostumukseltaan, metaboloitumiseltaan ja ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiltaan vastaa olemassa olevia elintarvikkeita

 

tai

 

b) uuselintarvike koostuu elintarvikkeesta tai sisältää elintarviketta, joka on aikaisemmin hyväksytty elintarvikekäyttöön unionissa, ja uuden käyttötarkoituksen perusteella voidaan olettaa, ettei käyttö kuluttajien keskuudessa lisäänny merkittävästi, haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin kuuluvat kuluttajat mukaan luettuina,

 

tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä sovelletaan soveltuvin osin tämän artiklan 1 kohdasta poiketen.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 86.

Tarkistus  79

Neuvoston kanta – muutossäädös

9 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkintä

 

Kaikki uuselintarvikkeiden erityistiedot on ilmoitettava ja merkittävä jäljempänä esitetyllä tavalla, jotta taataan kuluttajien asianmukainen tiedonsaanti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY säännöksiä ja vaatimuksia:

 

a) kaikissa markkinoille saatetuissa uuselintarvikkeissa on myytäessä oltava selkeästi erottuva, täsmällinen ja helposti luettava merkintä siitä, että kyseessä on uuselintarvike;

 

b) kaikki uuselintarvikkeiden ominaispiirteet tai ominaisuudet, kuten niiden koostumus, ravintoarvo ja käyttötarkoitus, on esitettävä selkeästi, täsmällisesti ja helposti luettavalla ja ymmärrettävällä tavalla pakkauksessa;

 

c) aineen tai ainesosan elintarvikkeessa korvaava uuselintarvike tai elintarvikkeen uusi ainesosa, riippumatta siitä, korvaako uuselintarvike elintarvikkeen vai ei, on mainittava selkeästi, täsmällisesti ja helposti luettavalla ja ymmärrettävällä tavalla merkinnässä.

 

Jos uuselintarvike sisältää ainetta, jonka liikakäyttö saattaa muodostaa suuren riskin ihmisten terveydelle, kuluttajalle on ilmoitettava tästä selkeällä, täsmällisellä ja helposti luettavalla merkinnällä elintarvikkeen pakkauksessa.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 62.

Tarkistus  80

Neuvoston kanta – muutossäädös

10 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

10 artikla

Poistetaan.

Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luettelon sisältö

 

1. Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloa pidetään ajan tasalla 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

 

2. Kolmannesta maasta peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloon sisällyttämistä koskevassa merkinnässä on mainittava elintarvikkeen ominaispiirteet ja tarpeen mukaan sen käyttöä koskevat edellytykset ja/tai erityiset lisämerkintävaatimukset, joiden tarkoituksena on antaa tietoja lopulliselle kuluttajalle.

 

Tarkistus  81

Neuvoston kanta – muutossäädös

11 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Kolmannesta maasta peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen luetteloon sisällyttämistä koskeva menettely

Kolmannesta maasta peräisin oleva perinteinen elintarvike

1. Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädetystä menettelystä poiketen asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön, jota asia koskee ja joka aikoo saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen markkinoille unionissa, on toimitettava komissiolle hakemus.

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen markkinoille unionissa, on ilmoitettava tästä komissiolle ja mainittava elintarvikkeen nimi, sen koostumus ja alkuperämaa.

Hakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 

a) elintarvikkeen nimi ja kuvaus,

 

b) sen koostumus,

 

c) sen alkuperämaa,

 

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka osoittavat elintarvikkeen turvallisen käyttöhistorian jossakin kolmannessa maassa,

 

e) tarvittaessa sen käyttöä koskevat edellytykset ja erityismerkintöjä koskevat vaatimukset,

 

f) tiivistelmä hakemuksen sisällöstä.

 

Hakemus on tehtävä tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

Ilmoitukseen on liitettävä asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka osoittavat elintarvikkeen turvallisen käyttöhistorian jossakin kolmannessa maassa.

2. Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun asianmukaisen hakemuksen viipymättä jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

2. Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, joka sisältää osoituksen elintarvikkeen turvallisesta käyttöhistoriasta, viipymättä jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja saattaa sen yleisön saataville verkkosivustollaan.

3. Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli elintarviketurvallisuusviranomainen pyytää lisätietoja henkilöltä, jota asia koskee, se asettaa tätä kuultuaan määräajan, jonka kuluessa nämä tiedot on toimitettava. Kuuden kuukauden määräaikaa pidennetään ilman eri toimenpiteitä tällä lisäajalla. Elintarviketurvallisuusviranomainen saattaa lisätiedot jäsenvaltioiden ja komission saataville.

3. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio on toimittanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltio ja elintarviketurvallisuusviranomainen voivat ilmoittaa komissiolle, että niillä on turvallisuutta koskevia tieteelliseen näyttöön perustuvia vastaväitteitä kyseisen perinteisen elintarvikkeen markkinoille saattamiselle.

 

Elintarviketta ei tällöin saateta unionin markkinoille, ja 5 a–9 artiklaa sovelletaan. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta pidetään asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna hakemuksena. Vaihtoehtoisesti hakija voi päättää peruuttaa ilmoituksensa.

 

Komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle elintarvikealan toimijalle ilman tarpeetonta viivästystä ja todistettavissa olevalla tavalla enintään viiden kuukauden kuluessa päivästä, jona 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty.

4. Lausuntonsa laatimista varten elintarviketurvallisuusviranomainen tarkistaa, että

4. Jos turvallisuutta koskevia tieteelliseen näyttöön perustuvia vastaväitteitä ei ole eikä kyseiselle elintarvikealan toimijalle ole tehty ilmoitusta 3 kohdan mukaisesti, perinteinen elintarvike voidaan saattaa markkinoille unionissa viiden kuukauden kuluttua päivästä, jona 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehty.

a) asianosaisen antamien tietojen laatu on sellainen, että se todentaa elintarvikkeen turvallisen käyttöhistorian kolmannessa maassa; ja

 

b) elintarvikkeen koostumus ja tapauksen mukaan sen käyttöä koskevat edellytykset eivät vaaranna unionin kuluttajien terveyttä.

 

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa lausuntonsa komissiolle, jäsenvaltioille ja henkilölle, jota asia koskee.

 

5. Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun elintarviketurvallisuusviranomainen on antanut lausuntonsa, komissio saattaa ajan tasalle 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevan luettelon ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon, kaikki unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset sekä muut oikeutetut tekijät, joilla on merkitystä tarkasteltavana olevan asian kannalta. Komissio ilmoittaa asiasta sille, jota asia koskee. Jos komissio päättää olla saattamatta kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloa ajan tasalle, se ilmoittaa siitä henkilölle, jota asia koskee, ja jäsenvaltioille sekä mainitsee syyt, joiden vuoksi se ei katso ajan tasalle saattamiselle olevan perusteita.

5. Komissio julkaisee verkkosivustonsa asiaa koskevalla sivulla luettelon kolmansista maista peräisin olevista perinteisistä elintarvikkeista, jotka voidaan 4 kohdan mukaisesti saattaa markkinoille unionissa. Sivun on oltava käytettävissä sivulta, jolla on 5 a artiklassa tarkoitettu uuselintarvikkeita koskeva unionin luettelo, ja linkitetty sille.

6. Henkilö, jota asia koskee, voi peruuttaa hakemuksensa milloin tahansa menettelyn kuluessa.

6. Komissio hyväksyy tässä artiklassa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi viimeistään ... päivänä ...kuuta ...* tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 21 artiklan mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin ehdoin.

7. Komissio hyväksyy viimeistään … päivänä …kuuta …* tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

 

* Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 2 vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

8 artikla komission asiakirjasta ja Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 63–68.

Tarkistus  82

Neuvoston kanta – muutossäädös

12 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa ja kuultuaan henkilöitä, joita asia koskee, komissio järjestää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... niiden, joita asia koskee, muun muassa elintarvikealan toimijoiden ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten saataville teknisiä ohjeita ja välineitä, joiden tarkoituksena on avustaa näitä tahoja tämän asetuksen mukaisten hakemusten valmistelussa ja toimittamisessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1331/2008 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista.

Tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen, elintarvikealan toimijoiden ja pienten ja keskisuurten yritysten kanssa komissio järjestää ennen ... päivää ...kuuta ...* elintarvikealan toimijoiden ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten saataville teknisiä ohjeita ja välineitä, joiden tarkoituksena on avustaa näitä tahoja tämän asetuksen mukaisten hakemusten valmistelussa ja toimittamisessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1331/2008 9 a artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista. Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien tieteellisistä näkökohdista, niiden markkinoille saattamista koskevien hakemusten tueksi toimitettavien tietojen esittämistavasta sekä ensiarviointien laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 29 päivänä heinäkuuta 1997 annetun komission suosituksen 97/618/EY26 on oltava hakijoiden käytössä, kunnes se korvataan tämän artiklan mukaisesti annetuilla tarkistetuilla teknisillä ohjeilla.

 

Tekniset ohjeet ja välineet julkaistaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ...** tätä varten tarkoitetulla, yleisön saatavilla olevalla komission verkkosivuston sivulla.

 

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

 

26 EYVL L 253, 16.9.1997, s. 1.

 

** Kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 69.

Tarkistus  83

Neuvoston kanta – muutossäädös

13 artikla – johdantokappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

Arvioidessaan uuselintarvikkeen turvallisuutta elintarviketurvallisuusviranomaisen on tarvittaessa erityisesti:

Arvioidessaan uuselintarvikkeen turvallisuutta elintarviketurvallisuusviranomaisen on 6 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten perusteella:

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 70.

Tarkistus  84

Neuvoston kanta – muutossäädös

13 artikla – a alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

a) harkittava, onko elintarvike yhtä turvallinen kuin unionissa markkinoilla jo olevaan vertailukelpoiseen elintarvikeluokkaan kuuluva elintarvike tai elintarvike, joka uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata;

a) harkittava, aiheuttaako uuselintarvike riippumatta siitä, onko se tarkoitettu markkinoilla jo olevan elintarvikkeen korvaamiseen vai ei, ihmisten terveydelle haitallisten tai myrkyllisten vaikutusten riskin, ottaen samalla huomioon mahdollisten uusien ominaisuuksien vaikutukset;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 71.

Tarkistus  85

Neuvoston kanta – muutossäädös

13 artikla – b alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

b) otettava huomioon elintarvikkeen turvallinen käyttöhistoria.

b) otettava kolmannesta maasta peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden osalta huomioon elintarvikkeen turvallinen käyttöhistoria.

Perustelu

10 artiklan b alakohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  86

Neuvoston kanta – muutossäädös

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Tapauksissa, joissa on eettisiä vastaväitteitä, on turvallisuusarvioinnin lisäksi pyydettävä lausunto luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevältä eurooppalaiselta työryhmältä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 74.

Tarkistus  87

Neuvoston kanta – muutossäädös

14 artikla – otsikko ja 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Elintarvikealan toimijoiden erityisvelvollisuudet

Elintarvikealan toimijoiden velvollisuudet

1. Komissio voi elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan asettaa markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan vaatimuksen. Elintarvikealan toimija, joka saattaa unionin elintarvikkeenmarkkinoille, on vastuussa niiden markkinoille saattamisen jälkeisten vaatimusten täytttämisestä, jotka on esitetty merkinnässä, joka on tehty kyseisestä elintarvikkeesta uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon.

1. Komissio asettaa elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan vaatimuksen. Seuranta tapahtuu viiden vuoden kuluttua päivästä, jona uuselintarvike on sisällytetty unionin luetteloon.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  88

Neuvoston kanta – muutossäädös

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 a. Seurantaa koskevia vaatimuksia on sovellettava myös jo markkinoilla oleviin uuselintarvikkeisiin, mukaan luettuina uuselintarvikkeet, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti yksinkertaistetussa menettelyssä ("ilmoitus").

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  89

Neuvoston kanta – muutossäädös

14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  90

Neuvoston kanta – muutossäädös

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Tuottajan on viipymättä ilmoitettava komissiolle

2. Tuottajan ja elintarvikealan toimijan tai viranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  91

Neuvoston kanta – muutossäädös

14 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Kaikkien elintarvikealan toimijoiden on ilmoitettava komissiolle ja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ne harjoittavat toimintaansa, kaikista terveysongelmista, joista kuluttajat tai kuluttajansuojajärjestöt ovat niille ilmoittaneet.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  92

Neuvoston kanta – muutossäädös

14 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava komissiolle kertomus kolmen kuukauden kuluessa tarkastuksen saattamisesta päätökseen. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään vuoden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden kauden päättymisestä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  93

Neuvoston kanta – muutossäädös

15 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä

Etiikkaa ja uusia teknologioita käsittelevä eurooppalainen työryhmä

Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä kuulla luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää saadakseen siltä lausunnon sellaisista luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä, joilla on huomattava eettinen merkitys.

Komissio voi tarvittaessa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä kuulla etiikkaa ja uusia teknologioita käsittelevää eurooppalaista työryhmää saadakseen siltä lausunnon sellaisista luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä, joilla on huomattava eettinen merkitys.

Komissio saattaa tämän lausunnon yleisön saataville.

Komissio saattaa etiikkaa ja uusia teknologioita käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnon yleisön saataville.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 76.

Tarkistus  94

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – otsikko ja 1 kohdan johdantokappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

Hyväksymismenettely tietosuojatapauksissa

Tietosuoja

1. Hakijan pyynnöstä, jota tukevat hakemukseen liitetyt asianmukaiset ja todennettavissa olevat tiedot, ei hakemuksen tukena olevaa uutta tieteellistä näyttöä ja/tai tieteellistä tietoa saa ilman hakijan lupaa käyttää toisen hakemuksen hyväksi viiden vuoden ajan päivästä, jona uuselintarvike on sisällytetty uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon. Tämä suoja myönnetään, jos:

1. Hakijan pyynnöstä, jota tukevat hakemukseen liitetyt asianmukaiset ja todennettavissa olevat tiedot, ei hakemuksen tukena olevaa uutta tieteellistä näyttöä ja teollis- ja tekijänoikeuksien alaista tieteellistä tietoa saa käyttää toisen hakemuksen hyväksi viiden vuoden ajan päivästä, jona uuselintarvike on sisällytetty uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon, paitsi jos myöhempi hakija on sopinut aiemman hakijan kanssa, että tällaisia tietoja saa käyttää, ja jos:

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77.

Tarkistus  95

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

a) hakija oli ensimmäistä hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että uusi tieteellinen näyttö ja/tai tieteelliset tiedot olivat hakijan omaisuutta (teollis- ja tekijänoikeuksien alaiset tieteelliset tiedot);

a) aiempi hakija oli aiempaa hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että tieteelliset tiedot ja muut tiedot olivat teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia;

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77.

Tarkistus  96

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen oikeus käyttää viittauksia teollis- ja tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen tietoon ensimmäistä hakemusta tehtäessä; ja

b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen oikeus käyttää viittauksia teollis- ja tekijänoikeuden alaiseen tietoon aiempaa hakemusta tehtäessä; ja

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77.

Tarkistus  97

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

c) uuselintarviketta ei ollut voitu hyväksyä ilman, että aiempi hakija oli toimittanut asianomaisia teollis- ja tekijänoikeuden alaisia tieteellisiä tietoja.

c) uuselintarviketta ei ollut voitu hyväksyä ilman, että aiempi hakija oli toimittanut asianomaisia teollis- ja tekijänoikeuden alaisia tietoja.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77.

Tarkistus  98

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 a. Tiedot Euroopan unionin ja/tai julkisten laitosten osittain tai kokonaan rahoittamista tutkimushankkeista sekä riskianalyysit tai riskianalyyseihin liittyvät tiedot, kuten ravintotutkimukset, on julkaistava yhdessä hakemuksen kanssa, ja niiden on oltava vapaasti muiden hakijoiden käytössä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77.

Tarkistus  99

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

1 b. Selkärankaisilla tehtävien toistuvien kokeiden välttämiseksi on sallittava, että myöhempi hakija viittaa selkärankaisilla tehtyihin tutkimuksiin ja muihin tutkimuksiin, joilla voidaan estää eläinkokeet. Tietojen omistaja voi vaatia asianmukaista korvausta tietojen käytöstä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 87.

Tarkistus  100

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1331/2008 7 artiklan 5 kohdassa säädetään, muita uuselintarvikkeita kuin kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevan unionin luettelon ajan tasalle saattamisesta päätetään tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen, jos teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia tietoja suojataan tämän artiklan mukaisesti. Tällöin hyväksyntä myönnetään tämän artiklan 1 kohdassa määritellyksi ajaksi.

Poistetaan.

Tarkistus  101

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevassa merkinnässä on 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi mainittava:

Poistetaan.

a) päivä, jona uuselintarvike sisällytetään unionin luetteloon,

 

b) se seikka, että sisällyttäminen perustuu tämän artiklan mukaisesti suojattuun teollis- ja tekijänoikeuksien alaiseen uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai teollis- ja tekijänoikeuksien alaiseen tietoon,

 

c) hakijan nimi ja osoite,

 

d) se seikka, että uuselintarvikkeen unionin markkinoille saattaminen on hyväksytty vain c alakohdassa ilmoitetun hakijan osalta, paitsi jos myöhempi hakija saa elintarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta teollis- ja tekijänoikeuksian alaisiin tieteellisiin tietoihin, jotka aiempi hakija oli ilmoittanut sellaisiksi.

 

Tarkistus  102

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Ennen tämän artiklan 1 artiklassa tarkoitetun määräajan päättymistä komissio saattaa unionin luettelon ajan tasalle 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen siten, että tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja erityismerkintöjä ei enää sisällytetä siihen edellyttäen, että hyväksytty elintarvike täyttää edelleen tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Tarkistus  103

Neuvoston kanta – muutossäädös

16 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Yhdenmukaistettu tietosuoja

 

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1331/2008 7 ja 14 artiklassa säädetään uuselintarvikkeen hyväksymisestä ja mitä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 17, 18 ja 25 artiklassa säädetään terveysväitteen hyväksymisestä, hyväksymistä ja/tai hyväksymisen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä koskevien tietojen on oltava samat ja tietosuoja-ajan on alettava ja päätyttävä samanaikaisesti, jos hyväksymistä haetaan uuselintarvikkeelle ja kyseiseen elintarvikkeeseen liittyvälle terveysväitteelle ja jos hakija vetoaa kyseisten asetusten säännösten nojalla tietosuojaan ja pyytää sitä.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 80.

Tarkistus  104

Neuvoston kanta – muutossäädös

17 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

17 artikla

Poistetaan.

Yleisölle tiedottaminen

 

Komissio saattaa yleisön saataville:

 

a) edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin luettelon sekä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luettelon komission verkkosivuston asiaa koskevalla sivulla;

 

b) tiivistelmät tämän asetuksen nojalla tehdyistä hakemuksista;

 

c) edellä 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tiedustelujen tulokset.

 

Komissio voi hyväksyä tämän artiklan edellyttämät täytäntöönpanotoimenpiteet, mukaan lukien tämän artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan mukaisten tiedustelujen tulosten julkaisemista koskevat järjestelyt 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  105

Neuvoston kanta – muutossäädös

17 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Tarkastus- ja valvontatoimenpiteet

 

Tämän asetuksen noudattamisen valvomiseksi jäsenvaltioiden on suoritettava virallisia tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 81.

Tarkistus  106

Neuvoston kanta – muutossäädös

18 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, jotka koskevat tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä niitä koskevista muutoksista.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, jotka koskevat tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta …* ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä niitä koskevista muutoksista.

 

* 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 82.

Tarkistus  107

Neuvoston kanta – muutossäädös

18 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Jäsenvaltioiden erioikeudet

 

1. Jos jollakin jäsenvaltiolla uusien tietojen tai jo olemassa olevien tietojen uudelleen arvioinnin vuoksi on perusteltua aihetta katsoa, että tämän asetuksen mukaisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käyttö aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle, tämä jäsenvaltio voi väliaikaisesti rajoittaa kyseisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan kauppaa ja käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja käytön alueellaan. Sen on ilmoitettava tästä välittömästi muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä perusteltava päätöksensä.

 

2. Komissio tutkii tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa 1 kohdassa tarkoitetut perustelut mahdollisimman pian ja toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, voi pitää päätöksen voimassa kyseisten toimenpiteiden voimaantuloon saakka.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 83.

Tarkistus  108

Neuvoston kanta – muutossäädös

19 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

19 artikla

Poistetaan.

Komitea

 

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

 

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

 

Perustelu

Komiteamenettelyä koskevia säännöksiä ei tarvita, sillä kaikki komiteamenettelyt on mukautettu delegoituja säädöksiä koskeviin menettelyihin.

Tarkistus  109

Neuvoston kanta – muutossäädös

21 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 22 artiklan mukaisesti.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 2 b kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 6 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 22 artiklan mukaisesti.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 22 ja 23 artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 22 ja 23 artiklassa säädettyjä ehtoja.

Tarkistus  110

Neuvoston kanta – muutossäädös

22 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 b kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 6 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle viimeistään kuukautta ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mahdolliset peruuttamisen syyt.

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  111

Neuvoston kanta – muutossäädös

23 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

1. Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä, delegoitu säädös tulee voimaan sen säännöksissä mainittuna päivänä.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan sen säännöksissä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan olla vastustamatta säädöstä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa annettua delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa annettua delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

Tarkistus  112

Neuvoston kanta – muutossäädös

24 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Komissio toimittaa saatujen kokemusten perusteella viimeistään … päivänä …kuuta …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen ja erityisesti sen 3, 11 ja 16 artiklan soveltamisesta sekä liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

1. Komissio toimittaa saatujen kokemusten perusteella viimeistään … päivänä …kuuta …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen ja erityisesti sen 11 ja 16 artiklan soveltamisesta sekä liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia.

* Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

* Kolmen vuoden ja kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 93.

Tarkistus  113

Neuvoston kanta – muutossäädös

24 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Komissio toimittaa viimeistään … päivänä …kuuta …** Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kloonaustekniikan käytön tuloksena syntyneistä eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettuihin elintarvikkeisiin liittyvistä kaikista näkökohdista ja tekee sen johdosta tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

2. Komissio toimittaa viimeistään … päivänä …kuuta …** Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kloonaustekniikan käytön tuloksena syntyneistä eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettuihin elintarvikkeisiin liittyvistä kaikista näkökohdista ja tekee sen johdosta tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

** Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

** Kolmen vuoden ja kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 93.

Tarkistus  114

Neuvoston kanta – muutossäädös

27 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Uuselintarvikkeen unionin markkinoille saattamista koskeva pyyntö, joka on tehty jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti ennen … päivää …kuuta …, on muunnetava tämän asetuksen mukaiseksi hakemukseksi, jos asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä ensiarviointia koskevaa kertomusta ei ole vielä toimitettu komissiolle, sekä niissä tapauksissa, joissa vaaditaan täydentävä arviointikertomus asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti.

1. Uuselintarvikkeen markkinoille saattamista koskevaa pyyntöä, joka on tehty jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti ja jonka osalta mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä ensiarviointia koskevaa kertomusta ei vielä ole toimitettu komissiolle ennen … päivää …kuuta …, pidetään tämän asetuksen mukaisena hakemuksena.

Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti ennen … päivää …kuuta … tehdyt vireillä olevat pyynnöt käsitellään mainitun asetuksen säännösten mukaisesti.

Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 4 kohdan sekä 4 ja 5 artiklan mukaisesti ennen … päivää …kuuta … tehdyt pyynnöt käsitellään asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten mukaisesti.

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 88.

Tarkistus  115

Neuvoston kanta – muutossäädös

27 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Komissio voi 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä tämän artiklan 1 kohdan soveltamista koskevia asianmukaisia siirtymätoimenpiteitä.

Poistetaan.

Tarkistus  116

Neuvoston kanta – muutossäädös

28 artikla – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1331/2008

1 artikla – 1 ja 2 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

"1. Tässä asetuksessa vahvistetaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, elintarvikearomien ja elintarvikearomien raaka-aineiden sekä sellaisten ainesosien raaka-aineiden, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, samoin kuin uuselintarvikkeiden, jäljempänä 'aineet tai tuotteet', yhtenäinen arviointi- ja hyväksymismenettely, jäljempänä 'yhtenäinen menettely', jolla edistetään elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta unionissa sekä ihmisten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkeaa tasoa, mukaan lukien kuluttajien etujen suojeleminen. Tätä asetusta ei sovelleta savuaromeihin, jotka kuuluvat elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista 10 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2065/2003 soveltamisalaan.

"1. Tässä asetuksessa vahvistetaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, elintarvikearomien ja elintarvikearomien raaka-aineiden sekä sellaisten ainesosien raaka-aineiden, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, samoin kuin uuselintarvikkeiden, jäljempänä 'aineet tai tuotteet', arviointi- ja hyväksymismenettely, jäljempänä 'yhtenäinen menettely', jolla edistetään elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta unionissa sekä ihmisten terveyden suojelun korkeaa tasoa ja kuluttajien etujen suojelemista.

2. Yhtenäinen menettely tarjoaa menettelyä koskevat järjestelyt niiden aineiden ja tuotteiden luettelojen ajantasaistamiselle, joiden unionin markkinoille saattaminen on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1333/2008, asetuksen (EY) N:o 1332/2008 ja asetuksen (EY) N:o 1334/2008 ja uuselintarvikkeista annetun … päivänä …kuuta …annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… nojalla, jäljempänä 'alakohtaiset elintarvikesäädökset'."

2. Menettely sisältää menettelyä koskevat järjestelyt niiden aineiden ja tuotteiden luettelojen ajantasaistamiselle, joiden unionin markkinoille saattaminen on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1333/2008, asetuksen (EY) N:o 1332/2008 ja asetuksen (EY) N:o 1334/2008 ja uuselintarvikkeista annetun … päivänä …kuuta …annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… nojalla, jäljempänä 'alakohtaiset elintarvikesäädökset'."

Perustelu

19 artiklan 2 ja 3 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  117

Neuvoston kanta – muutossäädös

28 artikla – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1331/2008

1 artikla – 3 kohta, 2 artikla – 1 ja 2 kohta, 9 artikla – 2 kohta, 12 artikla – 1 kohta ja 13 artikla

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3) Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa, 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklassa ilmaisut 'aine' ja 'aineet' ilmaisulla 'aine tai tuote' tai 'aineet tai tuotteet'.

3) Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa, 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklassa ilmaisu 'aine' tai 'aineet' ilmaisulla 'aine tai tuote' tai 'aineet tai tuotteet'.

Perustelu

19 artiklan 4 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus  118

Neuvoston kanta – muutossäädös

28 artikla – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1331/2008

7 artikla – 4, 5 ja 6 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

7) Korvataan 7 artiklan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"4. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa alakohtaisten elintarvikesäädösten muita kuin keskeisiä osia, uuselintarvikkeita lukuun ottamatta, ja jotka koskevat aineen poistamista unionin luettelosta, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

5. Tehokkuussyistä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa alakohtaisten elintarvikesäädösten muita kuin keskeisiä osia, uuselintarvikkeita lukuun ottamatta, myös täydentämällä niitä, ja jotka koskevat aineen lisäämistä unionin luetteloon ja sellaisten edellytysten, eritelmien tai rajoitusten lisäämistä, poistamista tai muuttamista, jotka liittyvät aineen esiintymiseen unionin luettelossa, hyväksytään 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

6. Komissio voi, uuselintarvikkeita lukuun ottamatta, erittäin kiireellisissä tapauksissa käyttää 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä aineen poistamiseksi unionin luettelosta ja sellaisten edellytysten, eritelmien tai rajoitusten lisäämiseksi, poistamiseksi tai muuttamiseksi, jotka liittyvät aineen esiintymiseen unionin luettelossa.

 

7. Toimenpiteet, jotka koskevat uuselintarvikkeista annetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen poistamista unionin luettelosta tai lisäämistä siihen ja/tai sellaisten edellytysten, eritelmien tai rajoitusten lisäämistä, poistamista tai muuttamista, jotka liittyvät aineen esiintymiseen unionin luettelossa, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen."

 

Tarkistus  119

Neuvoston kanta – muutossäädös

29 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Sen 26, 27 ja 28 artiklaa sovelletaan kuitenkin … päivästä … kuuta ...*.* Tämän artiklan toisesta kohdasta ja asetuksen (EY) N:o 1331/2008 16 artiklan toisesta kohdasta poiketen tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita koskevia hakemuksia voidaan lisäksi tehdä tämän asetuksen mukaisesti … päivästä …kuuta …** alkaen, jos kyseessä oleva elintarvike on jo markkinoilla unionissa mainittuna päivänä.

Sen 26 artiklaa sovelletaan kuitenkin … päivästä …kuuta …*.*

Perustelu

20 artikla komission asiakirjasta.

(1)

Hyväksytyt tekstit, 25.3.2009, P6_TA(2009)0171.

(2)

EUVL C 224, 30.8.2008, s. 81.


PERUSTELUT

I.         Taustaa

Osana "pellolta pöytään" ulottuvan yhteisön lainsäädännön parantamista ja yhtenäistämistä komissio ilmoitti elintarvikkeiden turvallisuutta käsittelevässä valkoisessa kirjassa aikovansa tarkastella uuselintarvikkeista annetun lainsäädännön soveltamista ja tehdä tarvittavat mukautukset nykyiseen lainsäädäntöön uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun asetuksen (EY) N:o 258/97 täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen päätelmien sekä direktiivin 90/220/ETY sääntelykehyksen mukaisesti.

Uuselintarvikkeista 14. tammikuuta 2008 annetun komission asiakirjan (KOM(2007)0872) ehdotuksessa pyritään näiden sitoumusten mukaisesti varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus, suojelemaan ihmisten terveyttä ja turvaamaan elintarvikkeiden sisämarkkinoiden toiminta. Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on säännellä uuselintarvikkeiden ja kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattamista. Lisäksi siinä annetaan säännöt uuselintarvikkeiden hyväksymisestä, valvonnasta, merkinnästä ja käytöstä.

II.       Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely

Euroopan parlamentti hyväksyi 25. maaliskuuta 2009 äänin 658 puolesta, 15 vastaan ja 11 tyhjää lainsäädäntöpäätöslauselman, jolla tarkistetaan ehdotusta asetukseksi uuselintarvikkeista yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä.

Tärkeimmät tarkistukset olivat seuraavat:

Tarkoitus: Asetuksessa annetaan uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevat yhdenmukaiset säännöt tarkoituksena varmistaa ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön ja kuluttajien etujen suojelun korkea taso samalla kun huolehditaan avoimuudesta ja sisämarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta ja edistetään elintarviketeollisuuden innovaatiotoimintaa.

Soveltamisala: Parlamentin jäsenten mielestä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut elintarvikkeet olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Komission olisi tehtävä tätä varten lainsäädäntöehdotus kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetuista elintarvikkeista ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Ehdotus on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Asetusta sovelletaan sellaisiin elintarvikelisäaineisiin, elintarvike-entsyymeihin, aromeihin ja tiettyihin elintarvikkeen ainesosiin, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, joihin on sovellettu uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ja joka aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, kuten valmistetut nanomateriaalit. Kun uuselintarvikkeella voi olla ihmiskehoon samanlainen vaikutus kuin lääkkeellä, komissio pyytää Euroopan lääkevirastolta lausunnon siitä, kuuluuko kyseinen elintarvike asetuksen (EY) N:o 726/2004 soveltamisalaan.

Määritelmät: Parlamentin jäsenet lisäsivät ehdotettuun asetukseen kloonattujen eläinten, kloonattujen eläinten jälkeläisten ja valmistetun nanomateriaalin määritelmän. Eri elinten kansainvälisellä tasolla julkaisemien erilaisten nanomateriaalien määritelmien sekä nanotekniikan jatkuvan teknisen ja tieteellisen kehityksen vuoksi komissio mukauttaa näitä määritelmiä teknisen ja tieteellisen edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttävien määritelmien huomioon ottamiseksi.

Muut ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset koskivat uuselintarvikkeiden luokittelua koskevien tietojen keruuta, sääntöjenvastaisten uuselintarvikkeiden kieltämistä, uuselintarvikkeiden sisällyttämistä unionin luetteloon koskevia edellytyksiä, tiedottamista, seurantaa, merkintöjä, kolmannesta maasta peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita, eläinkokeita korvaavien testien ja älykkäiden testausstrategioiden käyttöä, tietosuojaa sekä tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä.

III.      Toinen käsittely

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta uuselintarvikkeista vahvistettiin 15. maaliskuuta 2010.

Neuvosto on ottanut huomioon joitakin parlamentin ensimmäisen käsittelyn osia. Se ei kuitenkaan ole ottanut asiaankuuluvasti huomioon tärkeimpiä ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia, etenkään kloonattuja eläimiä elintarvikkeissa ja rehussa koskevan kysymyksen yhteydessä.

Esittelijä noudattaa toisen käsittelyn mietinnössään mahdollisimman pitkälti Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa, koska se hyväksyttiin erittäin selvällä ääntenenemmistöllä. Lähes kaikki ensimmäisen käsittelyn tarkistuksista on esitetty tässä mietinnössä uudelleen.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Uuselintarvikkeet (yhtenäinen menettely)

Viiteasiakirjat

11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

25.3.2009                     T6-0171/2009

Komission ehdotus

KOM(2007)0872 – C6-0027/2008

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

25.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

25.3.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Kartika Tamara Liotard

27.2.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

7.4.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.5.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matthias Groote, Jiří Maštálka, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.5.2010

Päivitetty viimeksi: 24. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus