Menettely : 2008/0240(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0196/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0196/2010

Keskustelut :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0431

MIETINTÖ     ***I
PDF 522kWORD 705k
15. kesäkuuta 2010
PE 430.424v04-00 A7-0196/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto)

(KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Jill Evans

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto)

(KOM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

-    ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0809),

-    ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0471/2008),

–    ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 114 artiklan,

-    ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. joulukuuta 2009 antaman lausunnon(1),

-    ottaa huomioon alueiden komitean 29. toukokuuta 2010 antaman lausunnon(2),

-    ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

-    ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0196/2010),

1.   vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Marraskuun 19 päivänä 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY asetetaan etusijalle jätteen syntymisen ehkäiseminen. Ehkäisemisellä tarkoitetaan muiden muassa toimenpiteitä, joilla vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa.

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi olisi laadittava uudelleen jätepuitedirektiivissä vuonna 2008 vahvistetun jätehierarkian mukaisesti. Jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen asia sitovassa jätehierarkiassa. Ehkäisemiseen kuuluvat toimenpiteet, joilla vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa. Direktiivin uudelleenlaatiminen on siten tärkeä tilaisuus muuttaa kyseinen velvoite käytännön toimiksi, varsinkin kun sähkö- ja elektroniikkalaitteet aiheuttavat edelleen lukemattomia ongelmia jätteenkäsittelyn aikana.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa1 neuvosto kehotti komissiota viipymättä kehittämään erityistoimenpiteitä tällaista toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten terveyttä on suojeltava, ja olisi toteutettava kokonaisvaltainen strategia, jolla erityisesti rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja edistetään korvaavia aineita koskevaa tutkimusta. Päätöslauselmassa korostetaan, että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava tapauksiin, joissa käytettävissä ei ole sopivia ja turvallisempia vaihtoehtoja.

 

_____________

1 EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

Perustelu

Viittaus vuonna 1988 annettuun neuvoston päätöslauselmaan (nykyisen direktiivin johdanto-osan 4 kappale) olisi palautettava, sillä se on poliittinen viittaus kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen torjumiseen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Komission tiedonannosta yhteisön jätehuoltostrategian tarkistamisesta ja luonnoksesta neuvoston päätöslauselmaksi jätepolitiikasta 14 päivänä marraskuuta 1996 antamassaan päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti kehotti komissiota tekemään ehdotuksia direktiiveiksi, jotka koskevat eräitä ensisijaisia jätevirtoja, mukaan luettuina sähköiset ja elektroniset jätteet. Samassa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti neuvostoa ja komissiota tekemään ehdotuksia toimista, joilla pyritään vähentämään vaarallisten aineiden kuten kloorin, elohopean, polyvinyylikloridin (PVC), kadmiumin ja muiden raskasmetallien määrää jätteissä.

 

_______________

1 EYVL C 362, 2.12.1996, s. 241.

Perustelu

Viittaus vuonna 1996 annettuun parlamentin päätöslauselmaan (nykyisen direktiivin johdanto-osan 4 kappale) olisi lisättävä, sillä se on tärkeä muistutus siitä, että parlamentti pyysi PVC:tä koskevia konkreettisia rajoituksia jo vuonna 1996.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 d) Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/20041 mukaan ympäristön ja ihmisen terveyden suojelemista pysyviltä orgaanisilta yhdisteiltä koskevaa tavoitetta ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan kyseisten yhdisteiden rajat ylittävien vaikutusten takia toteuttaa paremmin unionin tasolla. Asetuksessa säädetään, että dioksiinien ja furaanien kaltaisten sellaisten pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan. Halogenoituja palonestoaineita tai PVC:tä sisältävän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun lämpökäsittely tai valvomaton loppukäsittely voi merkittävästi lisätä dioksiinien ja furaanien muodostumista.

 

__________________

1 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi on laadittava uudelleen siten, että siinä otetaan huomioon dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöjen vähentämistä koskevat EU:n kansainväliset velvoitteet sekä tavoite niiden käytön jatkuvasta vähentämisestä ja viime kädessä sen lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan. Suurten sähkö- ja elektroniikkalaiteromumäärien lopullinen kohtalo on yhä epäselvä. Poltto korkeassa lämpötilassa on edelleen poikkeus. Vaarana on, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ala-arvoinen käsittely – joko EU:ssa tai kolmansissa maissa – jatkuu yhä merkittävissä määrin. Dioksiinien ja furaanien päästöihin voidaan puuttua vain suunnitteluvaiheen materiaalivalinnoilla.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 e) Tutkimuksessa, jonka komissio teetti vaarallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, suositeltiin painokkaasti orgaanisten bromi- ja klooriyhdisteiden poistamista käytöstä asteittain, sillä ne saattavat muodostaa polybromattuja ja polykloorattuja dioksiineja ja furaaneja jätteenkäsittelyn yhteydessä. PVC:n poistaminen käytöstä asteittain asetettiin tutkimuksessa valikoivien riskinhallintavaihtoehtojen edelle, jotta voidaan vähentää PVC:n ja sen lisäaineiden ja vaarallisten palamistuotteiden päästöjä. Siinä suositeltiin myös merkintöjä berylliumiin ja berylliumoksidiin ja näiden vapaaehtoista poistamista käytöstä asteittain sekä useiden muiden tarkasteltujen aineiden markkinavalvontaa.

Perustelu

On syytä viitata Öko-Institutin antamiin suosituksiin ja eri vaihtoehtoihin ja pitää mielessä, että ehdotuksissa mennään suositusta pitemmälle ja sisällytetään aineita liitteeseen IV.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 f) Nanomateriaalien turvallisuudesta ihmisten terveydelle ja ympäristölle ei ole tieteellistä varmuutta, eikä nanomateriaaleista ole olemassa kansainvälisesti sovittua määritelmää tai kansainvälisesti sovittuja testiohjeita. Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä komission tiedekomitea hyväksyi 28 ja 29 päivänä syyskuuta 2005 nanotekniikkaa koskevan lausunnon, jossa todettiin, että riskien arviointiin tarvittavissa tiedoissa on suuria puutteita ja että nykyisillä toksikologisilla ja ekotoksikologisilla menetelmillä ei välttämättä kyetä käsittelemään kaikkia nanohiukkasiin liittyviä kysymyksiä. Kasvavan tieteellisen näytön mukaan tietyt hiilinanoputket saattavat käyttäytyä asbestikuitujen tavoin, jolloin niillä olisi vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Sama koskee nanohopeahiukkasia, jotka saattavat päätyä ympäristöön ja joilla voi olla vakavia vaikutuksia maaperään sekä vedessä ja maalla eläviin organismeihin.

Perustelu

Kehittymässä olevaa nanotekniikkaa koskevassa tutkimushankkeessa havaittiin vuonna 2009, että markkinoilla on noin 807 nanomateriaaleja sisältävää tuotetta, joista osa on sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Nanotoksikologien keskuudessa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että riskit terveyteen ja ympäristöön kohdistuvista vakavista vaikutuksista ovat todellisia ja että nanomateriaaleja koskevat varotoimet ovat siksi perusteltuja. Tarkistus liittyy 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (uusi) liittyvään tarkistukseen, jossa ehdotetaan merkintää nanohopealle ja hiilinanoputkille.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä yhteisön että kansallisella tasolla on toteutettu niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä.

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita olisi tutkittava tieteellisesti ja arvioitava perusteellisesti, ennen kuin sekä unionin että kansallisella tasolla otetaan käyttöön rajoituksia ja toteutetaan niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä. Liitteessä III luetellut aineet olisi tutkittava tieteellisesti ja arvioitava perusteellisesti, ennen kuin otetaan käyttöön rajoituksia.

Perustelu

Liitteessä III lueteltujen aineiden arviointia ei ole vielä saatu valmiiksi. Liitteessä III luetelluista aineista ollaan tekemässä arviointia, jonka olisi oltava perinpohjainen, mutta tätä työtä ei ole vielä saatu päätökseen.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso, kun otetaan huomioon riskit, joita näiden toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella.

(7) Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso, kun otetaan huomioon riskit, joita näiden toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi unionissa. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella. Erityisesti olisi asetettava etusijalle asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 olevassa liitteessä XIV lueteltujen aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit siten, että erityishuomiota kiinnitetään heksabromisyklododekaaniin (HBCDD), bis(2-etyyliheksyyli)ftalaattiin, butyylibentsyyliftalaattiin (BBP) ja dibutyyliftalaattiin (DBP).

Perustelu

Useat tahot ovat ilmaisseet huolensa näistä aineista.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Tämä direktiivi täydentää yhteisön yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten jätteistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/[…]/EY.

(8) Tämä direktiivi täydentää unionin yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten jätteistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/[…]/EY sekä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/20061.

 

______________

1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Perustelu

Olisi nimenomaisesti todettava, että vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi täydentää REACH-asetusta. Direktiivillä ja REACH-asetuksella on erilaiset tavoitteet, soveltamisalat, aikataulut ja ulottuvuudet. Direktiivillä puututaan erään nopeasti kasvavan jätevirran erityisongelmiin, kun taas REACH-asetuksessa käsitellään kemiallisia aineita yleisellä tasolla painottamatta erityisesti jätettä. REACH-asetus on vielä lapsenkengissään oleva alueellinen säädös, kun taas direktiivi asettaa jo maailmanlaajuisia vaatimuksia. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat keskeiset ongelmat liittyvät polymeereihin, jotka eivät kuulu REACH-asetuksen soveltamisalaan. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä pitäisi kehittää edelleen, jotta siinä käsiteltäisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn lähteellä liittyviä erityisongelmia.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen kehittäminen, jotka eivät sisällä raskasmetalleja tai PBDE- ja PBB-yhdisteitä.

(11) Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen kehittäminen, jotka eivät sisällä raskasmetalleja, bromattuja palonestoaineita, kloorattuja palonestoaineita, PVC:tä eivätkä sen vaarallisia pehmitteitä.

Perustelu

Elektroniikkateollisuus on edennyt pitkälle maailmanlaajuisessa aloitteessaan, joka koskee bromattujen tai kloorattujen palonestoaineiden ja PVC:n poistamista käytöstä asteittain. Suuret elektroniikkayhtiöt ovat jo lopettaneet tällaisten aineiden käytön osassa tai kaikissa tuotteistaan (esimerkiksi kaikista uusista matkapuhelimista 50 prosenttia on jo vähähalogeenisia). Lähes kaikki suuret elektroniikkayhtiöt ovat sitoutuneet tähän kulutustavaroissa (esimerkiksi vähähalogeenisten mikrotietokoneiden markkinaosuus nousee yli 40 prosenttiin parin seuraavan vuoden aikana). Tietyt kodinkonevalmistajat ovat jo aiemmin toteuttaneet vastaavia toimia.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, joilla taataan ainakin vastaava kuluttajansuojan taso, varmistaen johdonmukaisuus suhteessa muuhun yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

(12) Määräajoin ja heti kun tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla, joilla taataan ainakin vastaava kuluttajansuojan taso. Komission olisi tätä varten tutkittava muiden vaarallisten aineiden haittoja ja niiden korvaamisen toteuttamismahdollisuuksia erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiän lopussa, jotta voidaan tehdä lainsäädäntöehdotuksia tämän direktiivin säännösten vahvistamiseksi säännöllisin väliajoin. Tarkasteluun olisi sisällyttävä täydellinen vaikutustenarviointi ja asianomaisten sidosryhmien kuuleminen. Tarkastelussa olisi myös varmistettava johdonmukaisuus suhteessa muuhun unionin lainsäädäntöön ja maksimoitava yhteisvaikutukset asetuksen (EY) N:o 1907/2006 puitteissa tehdyn työn kanssa. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen on unionin keskeisiä tavoitteita, ja uusiutuvilla energialähteillä on ratkaiseva merkitys ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa direktiivissä 2009/28/EY1 muistutetaan, että näiden tavoitteiden ja unionin muun ympäristölainsäädännön tavoitteiden keskinäinen johdonmukaisuus olisi varmistettava. Tällä direktiivillä ei sen vuoksi pitäisi estää sellaisen aurinkopaneelien kaltaisen, uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian kehittämistä, joka ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja joka on kestävää ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista, vaan se pitäisi jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Myös komission pyytämissä riippumattomissa vaikutustenarvioinneissa suositeltiin aurinkopaneelien jättämistä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

 

_____________

1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä olisi tarkistettava johdonmukaisesti EU:n ilmastonmuutostavoitteiden kanssa, ja siinä olisi sallittava kestävien, taloudellisesti elinkelpoisten energiamuotojen kehittäminen. Sen vuoksi on välttämätöntä sallia tietyt poikkeukset direktiivin soveltamisalasta, jotta EU voisi saavuttaa laajemmat tavoitteensa ympäristönsuojelussa, energian toimitusvarmuudessa sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava, jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista, ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen aiheuttamat ympäristö-, terveys- tai sosio-ekonomiset haitat ovat merkittävämpiä kuin siitä terveydelle, ympäristölle tai sosio-ekonomiselle tilanteelle koituvat hyödyt taikka jos korvaavien aineiden saatavuutta ja luotettavuutta ei pystytä varmistamaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten laitteiden markkinoille saattamiseksi on suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 98/79/EY mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, johon jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämän ilmoitetun laitoksen on tietyissä tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen korvaavan aineen turvallisuutta ei ole osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä sosio-ekonominen, terveydellinen ja kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta. Direktiivin soveltamisalaan otettaville laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa vasta myöhemmin.

(13) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava, jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista, ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat ovat merkittävämpiä kuin siitä terveydelle ja ympäristölle koituvat hyödyt. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja turvallisuus vaarannu. Poikkeuksen kestosta päätettäessä olisi otettava huomioon sosio-ekonomiset näkökohdat. Poikkeuksen voimassaolon päätyttyä pitäisi voida myöntää suoja-aika, jos se on tarpeen korvaavien aineiden riittävän saatavuuden varmistamiseksi muun muassa syistä, jotka liittyvät henkisen omaisuuden suojaa koskeviin rajoituksiin. Lääkinnällisten laitteiden markkinoille saattamiseksi on suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 98/79/EY mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, johon jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämän ilmoitetun laitoksen on tietyissä tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen korvaavan aineen turvallisuutta ei ole osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä sosio-ekonominen, terveydellinen ja kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta. Direktiivin soveltamisalaan otettaville laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa vasta myöhemmin.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai -osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi olla laajuudeltaan rajattu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset aineet poistuisivat asteittain käytöstä edellyttäen, että asianomaisten aineiden käyttö kyseisissä tarkoituksissa on myöhemmin vältettävissä.

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai -komponenteille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi olla tapauskohtainen sekä laajuudeltaan ja kestoltaan rajattu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset aineet poistuisivat asteittain käytöstä edellyttäen, että asianomaisten aineiden käyttö kyseisissä tarkoituksissa on myöhemmin vältettävissä.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Teknologian kehittyessä nanomateriaalien käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa saattaa lisääntyä. Muiden nanomateriaalien kuin nanohopean ja tiettyjen hiilinanoputkien käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja tällaiseen käyttöön liittyvistä riskeistä ei kuitenkaan ole saatavilla riittävästi tietoa. Jotta komissio voisi arvioida nanomateriaalien turvallisuutta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, talouden toimijoiden olisi ilmoitettava nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja toimitettava kaikki asiaan liittyvät tiedot niiden turvallisuudesta ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta. Komission olisi arvioitava saamansa tiedot ja tehtävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus riittävää riskinhallintaa varten. Tuottajien olisi merkittävä kuluttajien altistumiseen mahdollisesti johtavia nanomateriaaleja sisältävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Poistetaan.

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Johdanto-osan 20 kappale, sellaisena kuin se on muutettuna, kattaa tarvittavat säännökset.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava mukauttamaan liitteitä II, III, IV, V ja VI tekniikan ja tieteen kehitykseen ja hyväksymään muita tarvittavia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/95/EY muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(20) Jotta voidaan mukauttaa tämän direktiivin säännökset tekniikan ja tieteen kehitykseen ja hyväksyä muita tarvittavia toimenpiteitä, komissio olisi valtuutettava hyväksymään delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteiden V, VI, VI a ja VI b mukauttamisesta, poikkeushakemusten mallin hyväksymisestä, enimmäispitoisuuksien noudattamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, näytteenotosta ja tarkastuksesta, nanomateriaalien määritelmästä, nanomateriaalien havaitsemista koskevista standardeista, nanomateriaaleja koskevien merkintöjen soveltamisesta sekä mukautuksista REACH-asetukseen.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin lisäarvoa koskeva perinpohjainen analyysi olisi toteutettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja edistetään näin ihmisten terveyden suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja edistetään näin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

Perustelu

Kohteen pitäisi vastata johdanto-osan kappaleiden sisältöä. Johdanto-osan 4 kappaleessa todetaan, että vaikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen sisältämä elohopea ja kadmium aiheuttaisivat todennäköisesti terveys- ja ympäristöriskejä. Johdanto-osan 5 kappaleessa puolestaan todetaan, että tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen on korvata nämä aineet. Vaarallisten aineiden poistaminen käytöstä asteittain edistää näin ympäristönsuojelua jo itsessään, ei pelkästään ympäristöä säästävän hyödyntämisen ja loppukäsittelyn kautta.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on eritelty liitteessä II.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, mukaan luettuina johdot, kulutushyödykkeet ja lisätarvikkeet, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin.

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä pitäisi soveltaa kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ei ainoastaan tiettyihin luokkiin, ja soveltamisalaan pitäisi sisällyttää johdot, kulutushyödykkeet ja lisätarvikkeet. Liite II on sekava: sen pitäisi olla "sitova luettelo tuotteista", mutta luettelo ei ole tyhjentävä, vaan siinä annetaan vain tiettyjä esimerkkejä, kuten "kodinkoneet, mukaan luettuina". Tämä ei ratkaise luokkien erilaisiin tulkintoihin liittyvää ongelmaa. Liite II pitäisi poistaa, ja sen sijaan olisi sovellettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden yleistä määritelmää. Liitteessä I olevat luokat pitäisi säilyttää ja niitä pitäisi täydentää kattavalla luokalla, jotta voidaan ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eri luokkiin liittyvät erilaiset rajoitukset ja määräajat.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan liitteen I luokkaan 11 kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen kymmenen nykyisen luokan ulkopuolelle edellyttää siirtymävaihetta, jotta valmistajat voivat hakea poikkeusta.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan turvallisuutta ja terveyttä koskevan yhteisön lainsäädännön, kemikaaleja koskevan yhteisön lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sekä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön vaatimusten soveltamista.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan turvallisuutta ja terveyttä koskevan unionin lainsäädännön, kemikaaleja koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006, romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY1 sekä jätehuoltoa koskevan unionin erityislainsäädännön vaatimusten soveltamista.

 

____________

1 EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

Perustelu

Tarkistuksella nimenomaisesti rajataan romuajoneuvot ja niiden elektroniikkakomponentit vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Romuajoneuvot eivät koskaan päädy sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätevirtaan. Koska niitä säännellään muulla lainsäädännöllä, ne olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta:

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen turvaamiseen tarvittaviin laitteisiin, kuten erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin aseisiin, ammuksiin ja sotatarvikkeisiin;

a) jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen turvaamiseen tarvittaviin laitteisiin, kuten erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin aseisiin, ammuksiin ja sotatarvikkeisiin;

b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi toisenlaisiin, tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviin laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden osina;

b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi toisenlaisiin, tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviin laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden osina;

c) laitteisiin, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille itsenäisinä toiminnallisina tai kaupallisina yksiköinä.

 

 

b a) liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen;

 

b b) suuriin, kiinteisiin asennuksiin, paitsi tarkkailu- ja valvontalaitteisiin;

 

b c) suuriin, kiinteisiin teollisuustyökaluihin, paitsi tarkkailu- ja valvontalaitteisiin;

 

b d) uusiutuvan energian tuotantoteknologiaan, joka on tarkoitettu järjestelmään, joka on suunniteltu, koottu ja asennettu pysyvään käyttöön määritellyssä paikassa energian tuottamiseksi julkisiin, kaupallisiin ja kotitalouksien käyttötarkoituksiin;

 

b e) laitteisiin, jotka on valmistettu unionissa tai tuotu unioniin ja erityisesti suunniteltu tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin ja joita ei aseteta saataville markkinoilla yleisölle myytäviksi;

 

b f) yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin liikkuviin työkoneisiin;

 

b g) laitteisiin, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi.

 

Komissio esittää viimeistään […] päivänä […]kuuta […]* kertomuksen, jossa tarkastellaan tarvetta uusille luokkaan 11 kuuluvien laitteiden poikkeuksille tämän direktiivin soveltamisalasta, jos tällaisten laitteiden sisällyttämisen pitkän aikavälin vaikutus tämän direktiivin tavoitteisiin olisi suhteettoman pieni sen pitkän aikavälin kustannuksiin verrattuna. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus.

 

__________

* Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä säädetään tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jättämisestä sen soveltamisalan ulkopuolelle, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että talouden toimijat vähentävät kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön altistumista liitteessä IV luetelluille aineille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja komponenteissa niin paljon kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan tämän direktiivin soveltamisalaa 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden osalta.

Perustelu

Nyt voidaan säätää poikkeuksista, mutta säädöksen soveltamisalaa olisi tarkasteltava uudelleen asianmukaisten vaikutustenarviointien perusteella.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) 'tarvitsevalla' sitä, että laite tarvitsee sähköä voidakseen toimia vähintään yhdessä keskeisessä käyttötarkoituksessaan;

Perustelu

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 'valmistajalla' luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen omalla nimellään tai tavaramerkillä;

b) 'valmistajalla' luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen tai markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillä;

Perustelu

Asetus (EY) N:o 765/2008 toimii viitekehyksenä direktiivin uudelleenlaatimiselle, joten määritelmät olisi yhdenmukaistettava sekaannusten tai erilaisten tulkintojen välttämiseksi.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) 'talouden toimijoilla' valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita;

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "talouden toimijat". Määritelmän olisi oltava sama kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) 'teknisellä eritelmällä' asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka tuotteen, prosessin tai palvelun on täytettävä;

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "tekninen eritelmä". Määritelmän olisi oltava sama kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a) 'palautusmenettelyllä' kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin;

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "palautusmenettely". Määritelmän olisi oltava sama kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b) 'markkinoilta poistamisella' kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "markkinoilta poistaminen". Määritelmän olisi oltava sama kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l) 'homogeenisella materiaalilla' kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia, jota ei voida mekaanisesti jakaa eri materiaaleiksi, eli materiaaleja ei periaatteessa voi erottaa toisistaan mekaanisin prosessein, kuten kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai hankaamalla;

l) 'homogeenisella materiaalilla'

 

 

kauttaaltaan vain yhdestä materiaalista koostuvaa materiaalia; tai

 

usean materiaalin yhdistelmää, jota ei voida mekaanisesti jakaa eri materiaaleiksi, lukuun ottamatta pinnoitteita; tai

 

pinnoitetta;

Perustelu

Kauttaaltaan vain yhdestä materiaalista koostuvat materiaalit ja useasta materiaalista koostuvat materiaalit, joita ei voida mekaanisesti jakaa, on erotettava toisistaan. Pinnoitteita olisi pidettävä erillisenä homogeenisena materiaalina.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a) 'johdoilla' kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisällä olevia johtoja ja kaikkia johtoja, jotka toimivat liitoksena tai jatkeena laitteen liittämiseksi asianmukaiseen verkkoon;

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – l b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l b) 'mekaanisesti jaetulla' sitä, että materiaalit voidaan periaatteessa erottaa toisistaan mekaanisin prosessein, kuten kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai hankaamalla;

Perustelu

Määritelmä on tärkeä oikeusvarmuuden turvaamiseksi näytteiden ottamisessa ja testaamisessa. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi tarvitaan erillinen määritelmä "mekaanisesti jaetulle".

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p) 'teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla' yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunniteltuja tarkkailu- ja valvontalaitteita.

p) 'teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla' yksinomaan teollisuuskäyttöön suunniteltuja tarkkailu- ja valvontalaitteita.

Perustelu

Yhteisön lainsäädännössä erotetaan yleensä toisistaan käyttö yleisön keskuudessa, ammattilaisten keskuudessa tai teollisuudessa. Ero yleisön ja ammattilaisten välillä vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Ero hämärtyy entisestään, sillä tavalliset ihmiset voivat käyttää ammattilaisten tuotteita, kun taas ammattilaiset voivat käyttää laajalti yleisön saatavilla olevia tuotteita. Selkeyden vuoksi teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden määritelmä pitäisi rajoittaa koskemaan yksinomaan "teollisuuskäyttöä".

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p a) 'kulutushyödykkeellä' yksikköä, joka sisältää yhden tai useamman sähkö- tai elektroniikkaosan, jota sähkö- ja elektroniikkalaite tarvitsee toimiakseen ja joka ei puolestaan toimi ilman sähkö- ja elektroniikkalaitetta;

(Korvaa tarkistuksen 26.)

Perustelu

Kun otetaan huomioon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja kuluvien materiaalien keskinäinen riippuvuus, myös kulutushyödykkeet pitäisi sisällyttää direktiiviin, varsinkin kun niiden käyttöikä on tavallisesti lyhyempi ja niistä tulee jätettä nopeammin kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Tämän vuoksi direktiiviin olisi lisättävä niiden määritelmä. Määritelmä rajoittuu yksiköihin, joissa on sähkö- tai elektroniikkaosia. Sen piiriin kuuluisivat näin ollen esimerkiksi nykyiset väriainekasetit mutta eivät CD-levyt, kopiopaperi, astianpesukoneen pesujauhe tai poranterät.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p b) 'nanomateriaalilla' tarkoituksellisesti tuotettua materiaalia, jonka yksi tai useampi ulottuvuus on enintään 100 nanometriä tai joka koostuu erillisistä toiminnallisista joko sisäisistä tai pinnalla olevista osista, joista usean yksi tai useampi ulottuvuus on enintään 100 nanometriä, mukaan luettuina rakenteet ja yhteenliittymät, joiden koko voi olla yli 100 nanometriä mutta joilla on nanomittakaavalle luonteenomaisia ominaisuuksia.

 

Nanomittakaavalle luonteenomaisia ominaisuuksia ovat:

 

i) kyseisten materiaalien suureen pinta-alaan liittyvät ominaisuudet ja/tai

 

ii) tietyt fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, jotka poikkeavat muussa kuin nanomittakaavassa olevan saman materiaalin ominaisuuksista.

Perustelu

Direktiiviin on lisättävä nanomateriaalin määritelmä. Tästä määritelmästä kaikki kolme toimielintä ovat sopineet uuselintarvikkeita koskevan asetuksen yhteydessä.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Eri elinten kansainvälisellä tasolla julkaisemien erilaisten nanomateriaalien määritelmien sekä nanotekniikan jatkuvan teknisen ja tieteellisen kehityksen vuoksi komissio mukauttaa tämän artiklan p a alakohtaa teknisen ja tieteellisen edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttyjen määritelmien huomioon ottamiseksi 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p c) 'lisätarvikkeella' yksikköä, joka sisältää yhden tai useamman sähkö- tai elektroniikkaosan, joka on suunniteltu käytettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaitteen kanssa ja jota sähkö- ja elektroniikkalaite ei tarvitse toimiakseen mutta joka ei toimi ilman sähkö- ja elektroniikkalaitetta;

Perustelu

Direktiivin pitäisi kattaa myös lisätarvikkeet. Tämän vuoksi direktiiviin olisi lisättävä niiden määritelmä. Määritelmä rajoittuu yksiköihin, joissa on sähkö- tai elektroniikkaosia. Siihen kuuluisivat näin ollen digitaalikameroiden erilliset linssit, mutta sen ulkopuolelle jäisivät kamera- ja linssilaukut.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p d) 'sähkö- tai elektroniikkaosalla' yksikköä, jossa on vähintään kaksi lyijy- tai metalliliitintä, joka on osa virtapiiriä ja jolla on tietty toiminto;

Perustelu

Uusissa "kulutushyödykkeen" ja "lisätarvikkeen" määritelmissä sanotaan, että ne sisältävät "sähkö- tai elektroniikkaosia", joten direktiiviin olisi lisättävä tällaisten osien määritelmä.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p e) 'liikennevälineellä' ajoneuvoa, joka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, kuten henkilöautoja, linja-autoja, kuorma-autoja, raitiovaunuja, junia, laivoja ja lentokoneita;

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p f) 'suurella, kiinteällä asennuksella' erityistä sellaisten monentyyppisten laitteiden tai tarvittaessa muiden kojeiden yhdistelmää, jotka on koottu ja asennettu pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä paikassa. Se ei sisällä sähkö- ja elektroniikkakomponentteja, jotka voidaan kyseisen asennuksen elinkaaren aikana korvata aika ajoin ja jotka voivat myös toimia käyttötarkoituksessaan olematta kyseisen asennuksen osia;

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p g) 'suurilla, kiinteillä teollisuustyökaluilla' sellaisten koneiden, laitteiden ja/tai komponenttien yhdistelmää, jotka on suunniteltu yhdessä käytettäväksi teollisuudessa tiettyä käyttötarkoitusta varten. Sen asentamisesta vastaa siihen erikoistunut henkilöstö, ja se on pysyvässä paikassa sen koko käyttövaiheen ajan. Se ei sisällä sähkö- ja elektroniikkakomponentteja, jotka voidaan kyseisen työkalun elinkaaren aikana korvata aika ajoin ja jotka voivat myös toimia käyttötarkoituksessaan olematta kyseisen työkalun osia;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – p h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p h) 'yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitetuilla liikkuvilla työkoneilla' direktiivissä 97/68/EY määriteltyjä laitteita, jotka asetetaan saataville vain ammattilaisten käyttöön;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai niiden korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat sisällä liitteessä IV mainittuja aineita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai niiden korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat, johdot, kulutushyödykkeet ja lisätarvikkeet eivätkä niiden uudelleenkalibrointiin tai toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitetut osat sisällä liitteessä IV mainittuja aineita.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seuraavien laitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin tai uudelleenkäyttöön:

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seuraavien laitteiden korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön tarkoitettuihin johtoihin, kulutushyödykkeisiin, lisätarvikkeisiin tai varaosiin eikä niiden uudelleenkalibrointiin tai toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitettuihin osiin:

a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

b) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 markkinoille saatettavat lääkinnälliset laitteet;

b) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 markkinoille saatettavat lääkinnälliset laitteet;

c) ennen 1 päivää tammikuuta 2016 markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet;

c) ennen 1 päivää tammikuuta 2016 markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet;

d) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 markkinoille saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

d) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 markkinoille saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

e) ennen 1 päivää tammikuuta 2017 markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

e) ennen 1 päivää tammikuuta 2017 markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

f) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä.

f) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä, siltä osin kuin kyse on asiaankuuluvasta poikkeuksesta.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista talteen otettavien varaosien uudelleenkäyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavissa laitteissa, jos uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja jos osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille.

Perustelu

Resurssitehokkuuden varmistamiseksi EU:n on edistettävä uudelleenkäyttöä. Toimivien ja uudelleenkäyttöön kelpaavien varaosien ennenaikainen loppukäsittely, hävittäminen tai korvaaminen pelkästään siksi, että ne on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2006 eivätkä ne ole direktiivin rajoitusten mukaisia, kuormittaisi turhaan ympäristöä. Jos tätä väliaikaista poikkeusta ei sallita, seurauksena on koko laitteen loppukäsittely, myös niiden enemmistönä olevien osien, jotka ovat direktiivin vaatimusten mukaisia. Uudelleenkäyttö tapahtuu suljetussa palautusjärjestelmässä, joten näiden osien käyttöiän loppua valvotaan ja hallinnoidaan asianmukaisesti.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin laitteisiin. Komissio tarkastelee vuoteen 2020 mennessä uudelleen aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden sulkemista soveltamisalan ulkopuolelle ja ehdottaa tarvittaessa niiden sisällyttämistä.

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin laitteisiin. Komissio tarkastelee vuoteen 2020 mennessä uudelleen aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden sulkemista soveltamisalan ulkopuolelle ja arvioi sopivien, turvallisten ja luotettavien vaihtoehtojen saatavuutta tieteellisten ja teknisten lausuntojen perusteella sekä ehdottaa tarvittaessa niiden sisällyttämistä.

Perustelu

On huolehdittava siitä, ettei direktiivi ole ristiriidassa aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden saatavuuden varmistamisen kanssa.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta liitteissä V ja VI lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta liitteissä V, VI ja VI a lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

(Virheen korjaus, korvaa tarkistuksen 33. Ks. 2 artiklan 1 kohtaa, 4 artiklan 1 a kohtaa, liitettä I ja liitettä VI a koskevat tarkistukset.)

Perustelu

Avoimen soveltamisalan käyttöönotto edellyttää erillistä liitettä, jotta voidaan sallia 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta vapautetut käyttötarkoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, jotka eivät kuuluneet direktiivin soveltamisalaan siksi, etteivät ne kuuluneet yhteenkään kymmenestä ensimmäisestä luokasta. On sallittava mahdollisuus poikkeuksiin 1 kohdassa ehdotetusta uudesta rajoituksesta.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian suuri riski, johon on puututtava yhteisön laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa vahvistettuun prosessiin perustuvan menetelmän mukaisesti. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

(Ks. tarkistus, jolla palautetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin 6 artikla muutetussa muodossa.)

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetussa direktiivissä käsitellään vain yhtä asiaa: tällaisen käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. On mahdotonta hyväksyä direktiivin syvintä olemusta koskevan päätöksentekovallan siirtämistä komiteamenettelyyn, puhumattakaan komiteamenettelyn alaisesta, vielä määriteltävänä olevasta menetelmästä, varsinkin kun lainsäätäjä on selvästi valtuuttanut komission tekemään tällaisia ehdotuksia yhteispäätösmenettelyssä (6 artikla). Tällöin uusia rajoituksia ei hyväksyttäisi nyt, mikä on vastoin komission teettämän tutkimuksen suosituksia. Jottei direktiivi vesittyisi, uudet rajoitukset on hyväksyttävä nyt, eikä niitä saa lykätä hamaan tulevaisuuteen.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio hyväksyy seuraavat toimenpiteet liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen:

1. Komissio hyväksyy seuraavat toimenpiteet liitteiden V, VI ja VI a mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ja ottaen huomioon 6 a artiklassa vahvistetut perusteet:

a) tarvittavat muutokset liitteeseen II;

 

b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien sisällyttäminen liitteisiin V ja VI, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien sisällyttäminen liitteisiin V, VI ja VI a, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

– niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on tieteellisistä tai teknisistä syistä mahdoton toteuttaa,

– niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisistä syistä mahdoton toteuttaa,

 

– korvaavien aineiden saatavuutta ja luotettavuutta ei pystytä varmistamaan,

– korvaavien aineiden luotettavuutta ei pystytä varmistamaan,

– korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle, kuluttajien turvallisuudelle tai sosio-ekonomisille olosuhteille aiheuttamat haitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, ihmisten terveydelle, kuluttajien turvallisuudelle ja/tai sosio-ekonomisille olosuhteille koituvat hyödyt;

– korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat tarvittaessa elinkaariarvioinnin perusteella todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, ihmisten terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle koituvat hyödyt;

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistaminen liitteistä V ja VI, kun b alakohdan edellytykset eivät enää täyty.

b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistaminen liitteistä V ja VI, kun a alakohdan edellytykset eivät enää täyty.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy tällaisen toimenpiteen 18 artiklan mukaisella yksittäisellä delegoidulla säädöksellä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat voimassa enintään neljä vuotta, ja ne voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä ajoin päätöksen mahdollisista uusintahakemuksista, jotka on jätettävä viimeistään 18 kuukautta ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat voimassa korkeintaan neljä vuotta liitteen I luokkien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11 osalta ja korkeintaan kahdeksan vuotta liitteen I luokkien 8 ja 9 osalta. Voimassaoloaika päätetään tapauskohtaisesti. Tällaiset toimenpiteet voidaan uusia.

 

Komissio ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVI määritellyt sosio-ekonomiset vaikutukset päättäessään poikkeuksen kestosta tai poikkeuksen uusimisesta.

 

Kun komissio katsoo, että korvaavien aineiden riittävän saatavuuden varmistamiseksi muun muassa syistä, jotka liittyvät henkisen omaisuuden suojaa koskeviin rajoituksiin, tarvitaan pidempi kuin kiellon voimaantuloon tai tapauksen mukaan poikkeuksen voimassaolon päättymiseen jäljellä oleva aika, se myöntää suoja-ajan kiellon tultua voimaan tai poikkeuksen voimassaolon päätyttyä. Suoja-ajan kesto päätetään tapauskohtaisesti, ja se saa olla enintään 18 kuukautta kiellon voimaantulosta tai poikkeuksen voimassaolon päättymisestä.

 

Liitteissä V, VI ja VI a luetelluissa poikkeuksissa on ilmoitettava tapauksen mukaan poikkeuksen myöntämispäivä, uusimispäivä ja voimassaolon päättymispäivä sekä suoja-ajan myöntämispäivä.

 

2 a. Hakemukset 4 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevan poikkeuksen myöntämiseksi, uusimiseksi tai poistamiseksi tehdään komissiolle liitteen VI b mukaisesti. Poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen on perustuttava uusimpaan tilanteeseen.

 

2 b. Komissio

 

a) ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta sen lähettäjälle kirjallisesti 15 päivän kuluessa. Ilmoituksessa on mainittava hakemuksen vastaanottamispäivä;

 

b) antaa hakemukselle numeron, jota on käytettävä kaikessa hakemusta koskevassa kirjeenvaihdossa, kunnes uudelleentarkastelu katsotaan päättyneeksi;

 

c) ilmoittaa hakemuksesta viipymättä jäsenvaltioille ja asettaa hakemuksen ja hakijan mahdollisesti toimittamat muut tiedot jäsenvaltioiden saataville;

 

d) saattaa hakemuksen yhteenvedon julkisesti saataville;

 

e) tekee riippumattoman tutkimuksen siitä, onko hakemus perusteltu.

 

2 c. Hakemukset on jätettävä viimeistään 18 kuukautta ennen kiellon voimaantuloa tai tapauksen mukaan ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

 

Komissio tekee päätöksen viimeistään kuusi kuukautta ennen kiellon voimaantuloa tai tapauksen mukaan ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä. Jos komissio ei siihen mennessä ole tehnyt päätöstä, poikkeus on voimassa tai pysyy voimassa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun komissio on tehnyt päätöksen.

3. Ennen liitteiden muuttamista komissio kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

3. Ennen liitteiden V, VI ja VI a muuttamista komissio kuulee muun muassa talouden toimijoita, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. Komissiolle tällaisissa kuulemisissa esitetyt huomiot on asetettava julkisesti saataville. Komissio laatii saamistaan tiedoista selonteon ja asettaa sen julkisesti saataville.

4. Sen ajan, kun materiaalit tai komponentit sisältyvät tämän direktiivin liitteisiin V ja VI tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, kyseiset käyttötarkoitukset katsotaan vapautetuiksi myös asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 2 kohdassa vahvistetuista lupavaatimuksista.

 

 

3 a. Sen estämättä, mitä materiaaleja ja komponentteja liitteisiin V, VI ja VI a sisällytetään, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että talouden toimijat vähentävät kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön altistumista liitteessä IV luetelluille aineille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja komponenteissa niin paljon kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

 

3 b. Komissio hyväksyy 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä yhdenmukaistetun mallin 2 a kohdan mukaisille hakemuksille.

 

3 c. Komissio antaa 2 a kohdan soveltamista koskevia kattavia ohjeita ottaen huomioon pk-yritysten tilanteen.

 

3 d. Komissio voi 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä muuttaa liitettä VI b lisätäkseen siihen uusia osia.

 

3 e. Komissio vahvistaa viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...]* 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, mitä liitteessä V myönnetyistä poikkeuksista sovelletaan myös luokkiin 8 ja 9 kuuluviin laitteisiin. Jos päätöstä ei ole tehty siihen mennessä, liitteessä V myönnettyjä poikkeuksia sovelletaan myös tällaisiin laitteisiin.

 

___________

* Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Nanomateriaalit

 

1. Talouden toimijoiden on ilmoitettava komissiolle nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja toimitettava kaikki asiaan liittyvät tiedot niiden turvallisuudesta ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta niiden koko elinkaaren aikana.

 

2. Komissio arvioi viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...]* talouden toimijoiden 1 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot huomioon ottaen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien nanomateriaalien turvallisuuden ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta etenkin käytön ja käsittelyn aikana sekä toimittaa arvioinnin tulokset kertomuksessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien nanomateriaalien riittävää riskinhallintaa varten.

 

3. Talouden toimijoiden on merkittävä kuluttajien altistumiseen mahdollisesti johtavia nanomateriaaleja sisältävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...]**.

 

4. Komissio kehittää nanomateriaalien tunnistamista ja havaitsemista koskevan standardin 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...]***.

 

5. Komissio laatii 3 kohdan mukaisten merkintävaatimusten soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...]***.

 

_________

* Lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

** Lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

*** Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Delegoidut säädökset

Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt

Komissio vahvistaa viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...]* 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä yksityiskohtaiset säännöt

poikkeushakemuksista eli muun muassa hakemukseen sisällytettävien tietojen muodosta ja laadusta, vaihtoehtojen analysoinnista ja, mikäli soveltuvia vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista korvaussuunnitelmista;

 

– edellä 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen enimmäispitoisuuksien noudattamisesta;

– edellä 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen enimmäispitoisuuksien noudattamisesta muun muassa määrittämällä vähimmäistilavuuden ja pinnoitteita koskevia erityisiä sääntöjä;

 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden näytteenotosta ja tarkastuksesta;

 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleja, komponentteja ja osia koskevan materiaali-ilmoituksen yhdenmukaistetusta mallista, mukaan luettuina tiedot tällä direktiivillä säänneltyjen aineiden pitoisuuksista;

edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon tarve tarjota talouden toimijoille oikeusvarmuus odotettaessa komission päätöstä poikkeusten uusimisesta.

edellä 5 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen nanomateriaaleja koskevien merkintävaatimusten soveltamisesta.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

 

_________

* Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio tarkastelee uudelleen ja muuttaa ennalta varautumisen periaatteen huomioon ottaen ja vaikutustenarvioinnin perusteella liitteessä IV olevaa kiellettyjen aineiden luetteloa ennen [...] päivää [...]kuuta [...]* ja määräajoin sen jälkeen, jos ilmenee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteissa tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa esiintyvä aine tai samankaltaisten aineiden ryhmä haittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla tai vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytön ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyn aikana.

 

Uudelleentarkastelun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin tällaisten aineiden tai aineiden ryhmien osalta:

 

a) voivatko ne haitata mahdollisuuksia valmistautua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön taikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalien kierrätykseen;

 

b) voivatko ne johtaa aineen taikka sen vaarallisten jäämien tai muuntumis- tai hajoamistuotteiden hallitsemattomaan ympäristöön leviämiseen tai hajapäästöihin sen elinkaaren aikana ja erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalien uudelleenkäyttöä varten valmistelun, kierrätyksen tai muun käsittelyn aikana, mukaan luettuina sellaisten Euroopan unionin ja kolmansien maiden toimenpiteiden aikana, jotka eivät vastaa vaatimuksia;

 

c) voivatko ne johtaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräykseen, uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden liialliseen altistumiseen;

 

d) voiko niistä syntyä merkittäviä määriä toissijaista vaarallista jätettä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalien uudelleenkäyttöä varten valmistelun, kierrätyksen tai muun käsittelyn aikana;

 

e) voidaanko ne korvata turvallisemmilla korvaavilla aineilla tai vaihtoehtoisilla tekniikoilla muuttamalla suunnittelua tai käyttämällä materiaaleja ja komponentteja, joista koituu vähemmän haittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämiselle ja loppukäsittelylle ympäristöä säästävällä tavalla tai vähemmän haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

 

Komissio kuulee uudelleentarkastelun aikana eri osapuolia, kuten talouden toimijoita, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. Komissio ottaa myös huomioon Euroopan kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tai muun unionin lainsäädännön nojalla mahdollisesti toimitetun asiaan liittyvän asiakirja-aineiston. Se ottaa lisäksi huomioon mahdollisuuden myöntää poikkeuksia kyseisille käyttötarkoituksille, jos tällaisia korvaavia aineita tai vaihtoehtoisia tekniikoita ei vielä ole saatavilla.

 

Komissio hyväksyy tarvittaessa toimenpiteitä liitteen IV soveltamisalan laajentamiseksi kyseiseen määräaikaan mennessä ja määräajoin sen jälkeen 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.

 

Jäsenvaltio tai Euroopan parlamentti voi pyytää komissiota milloin tahansa tekemään tällaisen ehdotuksen. Ehdotus on perusteltava asiaankuuluvasti tässä artiklassa säädettyjen edellytysten perusteella. Komissio käsittelee pyynnön ja hyväksyy tarvittaessa toimenpiteitä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.

 

___________

* Lisätään päivämäärä, joka on neljä vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen.

 

** Lisätään päivämäärä, joka on kahdeksan vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Mukauttaminen REACH-asetukseen

 

Kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti hyväksytään uusia rajoituksia, jotka koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien aineiden markkinoille saattamista, tämän direktiivin asiaa koskevat liitteet on muutettava vastaavasti noudattaen tapauksen mukaan lopetuspäivää, kun on kyse erityistä huolta aiheuttavista aineista, joille ei ole myönnetty lupaa, tai rajoituksen soveltamispäivää.

 

Komissio hyväksyy tällaiset toimenpiteet 18 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.

(Korvaa tarkistuksen 49. Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

On otettava käyttöön mekanismi, jotta REACH-asetuksen mukaisesti hyväksytyt rajoitukset voidaan siirtää vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettuun direktiiviin.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavat seikat:

 

(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia muutoksia koko artiklaan; kohdista tulee alakohtia, ja niiden kieliopillista rakennetta on muutettava vastaavasti.)

Perustelu

Tarkistuksella korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe. Direktiivillä ei voida suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita takaamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Valmistajien on laadittava vaaditut tekniset asiakirjat ja suoritettava päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen II moduulissa A vahvistettu sisäinen tuotannonvalvontamenettely.

2. Valmistajat laativat vaaditut tekniset asiakirjat ja suorittavat päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen II moduulissa A vahvistetun sisäisen tuotannonvalvontamenettelyn, ellei erityislainsäädännössä edellytetä teknisiä asiakirjoja ja sisäisiä valvontamenettelyjä, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin kyseisessä moduulissa määritetty menettely.

Kun menettelyn avulla on osoitettu, että sähkö- tai elektroniikkalaite noudattaa sovellettavia vaatimuksia, valmistajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä laitteeseen CE-merkintä.

Kun menettelyjen avulla on osoitettu, että sähkö- tai elektroniikkalaite noudattaa sovellettavia vaatimuksia, valmistaja laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää laitteeseen CE-merkinnän.

Perustelu

Kun vastaavaa lainsäädäntöä jo sovelletaan (esim. lääkinnällisten laitteiden osalta) ja kun se sisältää vähintään liitteessä VII eritellyt tekijät, olisi hyväksyttävä tämän lainsäädännön mukaisesti esitetty vaatimustenmukaisuusvakuutus kaksinkertaisen byrokratian välttämiseksi.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

5. Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen liittyvien, ihmisten terveydelle tai ympäristölle tai ympäristöä säästävälle hyödyntämiselle ja loppukäsittelylle aiheutuvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajat suorittavat näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille ja tutkivat valitukset, vaatimustenvastaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pitävät niistä kirjaa sekä tiedottavat jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Perustelu

Vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetulla direktiivillä on tarkoitus käsitellä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä, joita liittyy tiettyjen vaarallisten aineiden tai materiaalien käyttöön sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti niiden käyttöiän lopussa. Tämä olisi otettava huomioon artiklan sanamuodossa.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Valmistajien on ilmoitettava rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä.

7. Valmistajat ilmoittavat rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Jos sovellettavassa erityislainsäädännössä asetetaan jo tällaisia vaatimuksia, on sovellettava sen sijaan kyseisen lainsäädännön vaatimuksia. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä.

Perustelu

Kun vastaavaa lainsäädäntöä jo sovelletaan (esim. lääkinnällisten laitteiden osalta), olisi sovellettava kyseisen lainsäädännön vaatimuksia.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole sovellettavan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi, mikäli laite aiheuttaa riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

8. Valmistajat, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, ryhtyvät välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi valmistajat tiedottavat välittömästi asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoittavat yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden osalta olisi viitattava tähän direktiiviin, joka sisältää asiaankuuluvia viittauksia yhteisön yhdenmukaistamislainsäädäntöön, eikä vain viimeksi mainittuun. Verbimuotoa on muutettu, koska komission ehdotuksessa ollut virhe on korjattu (ks. tarkistus 50). Direktiivillä ei voida suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita takaamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä annettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan heidän markkinoille saattamiensa laitteiden aiheuttamat riskit.

9. Valmistajat antavat pyynnöstä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää.

Perustelu

Valmistajien velvollisuuksista vaatimustenvastaisten tuotteiden osalta säädetään jo muissa tuoteturvallisuutta koskevissa uuden lähestymistavan direktiiveissä.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavat seikat:

 

(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia muutoksia koko artiklaan; kohdista tulee alakohtia, ja niiden kieliopillista rakennetta on muutettava vastaavasti.)

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

1. Valmistajilla on mahdollisuus nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutettu edustaja.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen laatiminen eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen laatiminen eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

Perustelu

Sanamuotoa on muutettu uuden johdantokappaleen takia (ks. tarkistus 50).

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan;

a) pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- tai elektroniikkalaite on saatettu markkinoille;

Perustelu

Ilmaisu "asettaa saataville markkinoilla" olisi korvattava ilmaisulla "saattaa markkinoille". Uudessa lainsäädäntökehyksessä viitataan aina "markkinoille saattamiseen", kun määritetään päivä, josta alkaen tuotteella on oltava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tämä johtuu siitä, että "markkinoille saattamisella" tarkoitetaan "tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla" (päätöksen N:o 768/2008/EY R1 artiklan 2 alakohta), joten kyseessä on tietty päivämäärä. Sen sijaan "saataville asettamisella" voi olla useita päivämääriä, joten ilmaisun käyttäminen heikentäisi oikeusvarmuutta.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavat seikat:

 

(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia muutoksia koko artiklaan; kohdista tulee alakohtia, ja niiden kieliopillista rakennetta on muutettava vastaavasti.)

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

3. Jos valtuutetun edustajan nimeä ja osoitetta ei ole ilmoitettu, maahantuojat ilmoittavat nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Jos sovellettavassa erityislainsäädännössä asetetaan jo tällaisia vaatimuksia, on sovellettava sen sijaan kyseisen lainsäädännön vaatimuksia.

Perustelu

Maahantuojan nimeäminen valtuutetun edustajan nimeämisen lisäksi on turhaa ja lisää tarpeettomasti hallinnollista taakkaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun useammat tahot tuovat maahan samaa mallia. Näin vältettäisiin tarpeeton hallinnollinen taakka alalle ja sekaannus kuluttajien keskuudessa.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Silloin, kun se katsotaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille ja tutkittava valitukset ja vaatimustenvastaiset laitteet ja laitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

5. Silloin, kun se katsotaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen liittyvien, ihmisten terveydelle tai ympäristölle tai ympäristöä säästävälle hyödyntämiselle ja loppukäsittelylle aiheutuvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojat suorittavat näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille ja tutkivat valitukset ja vaatimustenvastaiset laitteet ja laitteiden palautukset ja tarvittaessa pitävät niistä kirjaa sekä tiedottavat jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Perustelu

Vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetulla direktiivillä on tarkoitus käsitellä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä, joita liittyy tiettyjen vaarallisten aineiden tai materiaalien käyttöön sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti niiden käyttöiän lopussa. Tämä olisi otettava huomioon artiklan sanamuodossa.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

7. Maahantuojat pitävät kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- tai elektroniikkalaite on saatettu markkinoille, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennöksen markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistavat, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

(Korvaa tarkistuksen 59.)

Perustelu

Kymmenen vuoden jaksolle on asetettava selvä alkamisaika.

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavat seikat:

 

(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia muutoksia koko artiklaan; kohdista tulee alakohtia, ja niiden kieliopillista rakennetta on muutettava vastaavasti.)

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun jakelijat asettavat sähkö- tai elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla, heidän on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta sovellettavien vaatimusten suhteen.

1. Kun jakelijat asettavat sähkö- tai elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla, he noudattavat asiaankuuluvaa huolellisuutta sovellettavien vaatimusten suhteen, erityisesti sen suhteen, että sähkö- tai elektroniikkalaitteessa on CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat kielellä, jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa laite on asetettu saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 7 artiklan 6 ja 7 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa.

Perustelu

Erityissäännökset on hyvä tuoda esille jakelijoiden asiaankuuluvaa huolellisuutta koskevan velvollisuuden yhteydessä.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen sähkö- tai elektroniikkalaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että laitteessa on CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat kielellä, jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa laite on asetettu saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 7 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä säännös tarkoittaisi, että jokaisen jakelijan olisi avattava jokaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteen alkuperäinen pakkaus, ennen kuin he asettavat sen saataville markkinoilla. Tämä menisi liian pitkälle. Sen sijaan ehdotetaan, että nämä seikat tuodaan esille 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvaa huolellisuutta koskevan velvollisuuden yhteydessä. Silloin jakelijat ovat vastuussa sen varmistamisesta, että he vain asettavat saataville tällaisten säännösten mukaisia tuotteita, eikä heillä ole velvollisuutta avata joka ikisen laitteen pakkausta.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän direktiivin mukaisesti valmistajana ja häntä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 7 artiklan mukaisesti silloin, kun hän saattaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maahantuojaa tai jakelijaa pidetään tämän direktiivin mukaisesti valmistajana ja että häntä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 7 artiklan mukaisesti silloin, kun hän saattaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe (ks. tarkistus 50). Direktiivillä ei voida suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita takaamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että talouden toimijat esittävät pyynnöstä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan:

Perustelu

Tarkistuksella korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe (ks. tarkistus 50). Direktiivillä ei voida suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita takaamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että 4 artiklassa täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on osoitettu.

1. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että tässä direktiivissä täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on osoitettu.

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus olisi annettava suhteessa koko direktiiviin.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan annettua mallia ja sisällettävä liitteessä VII eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan annettua mallia ja sisällettävä liitteessä VII eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla, ellei sovellettavassa erityislainsäädännössä edellytetä vaatimustenmukaisuusvakuutusta, joka sisältää vähintään liitteessä VII eritellyt tekijät. Se on käännettävä sen jäsenvaltion pyytämälle kielelle tai pyytämille kielille, jossa valmistaja, maahantuoja tai jakelija saattaa tuotteen markkinoille tai asettaa sen saataville markkinoilla.

Perustelu

Kun vastaavaa lainsäädäntöä jo sovelletaan (esim. lääkinnällisten laitteiden osalta) ja kun se sisältää vähintään liitteessä VII eritellyt tekijät, olisi hyväksyttävä tämän lainsäädännön mukaisesti esitetty vaatimustenmukaisuusvakuutus kaksinkertaisen byrokratian välttämiseksi. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava saatavilla kunkin sellaisen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa sähkö- ja elektroniikkalaite saatetaan markkinoille tai asetetaan saataville markkinoilla.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. CE-merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos on mukana tuotannon tarkastusvaiheessa.

Poistetaan.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja.

 

Perustelu

Tarkistuksella korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen ei liity ilmoitettuja laitoksia.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pidettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joissa on CE-merkintä, tämän direktiivin säännösten mukaisina.

Poistetaan.

Perustelu

Koska vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseksi määritettyjä enimmäispitoisuuksia (eli prosenttirajoja) sovelletaan "homogeenisen materiaalin" tasolla, vaatimustenmukaisuus on testattava myös tällä tasolla. Lopputuotteen tasolla testaus on mahdollista, mutta lopputuotetta ei voida hajottaa tuhansiin homogeenisiin materiaaleihin, joista kukin testattaisiin erikseen. Nykyisen direktiivin mukaisesti ei ole käytännössä järkevää, että lopputuotteiden valmistajat tekisivät omat testinsä. Sen vuoksi valmistajat valvovat toimitusketjuaan ja käyttävät asiakirjoja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet on testattu ja mitattu sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, joihin kyseiset standardit liittyvät.

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalit, komponentit tai osat on testattu ja mitattu tai ne on arvioitu sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, niiden katsotaan täyttävän kaikki ne tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, joihin kyseiset standardit liittyvät.

Perustelu

Lopputuotteita ei voida "testata" sen osoittamiseksi, että ne täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, vaan ne voidaan ainoastaan "arvioida" suhteessa tiettyihin vaatimustenmukaisuutta koskeviin standardeihin.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Virallinen vastalause yhdenmukaistettuja standardeja vastaan

 

Sovelletaan tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyn päätöksen N:o 768/2008/EY R9 artiklan määritelmää.

Perustelu

Jäsenvaltion tai komission olisi voitava esittää virallinen vastalause yhdenmukaistettuja standardeja vastaan. Tarkistus 66 oli tarkka kopio uuden lainsäädäntökehyksen R9 artiklasta, joka sisältää komiteamenettelyä koskevia säännöksiä. Uuden perussopimuksen tultua voimaan uusiin säädöksiin ei enää sovelleta komiteamenettelyä. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin uudelleenlaatimisella ei kuitenkaan voida mukauttaa muita säädöksiä uuden perussopimuksen määräyksiin. Jotta virallinen vastalause yhdenmukaistettuja standardeja vastaan olisi mahdollinen uuden lainsäädäntökehyksen tulevasta mukauttamisesta riippumatta, viittaus olisi tehtävä vain asiaa koskevaan artiklaan.

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komitea

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiota avustaa jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY 18 artiklalla perustettu komitea.

1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 18 a ja 18 b artiklassa säädettyjä ehtoja.

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Tämän direktiivin yhteydessä lienee tarkoituksenmukaista siirtää komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio varmistaa, että se tehtäviään hoitaessaan huolehtii jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien osapuolten kuten tuotannonalan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta osallistumisesta. Nämä osapuolet kokoontuvat kuulemisfoorumissa. Komissio vahvistaa foorumin työjärjestyksen.

Perustelu

Poikkeusmekanismista olisi tehtävä toimivampi, selkeämpi ja avoimempi, jotta voidaan vähentää oikeudellista epävarmuutta ja taloudellisia riskejä. Sidosryhmien kuulemista olisi parannettava entistä selkeämmillä menettelysäännöillä. Sen vuoksi olisi luotava ekologista suunnittelua koskevassa direktiivissä 2009/125/EY tarkoitetun kuulemisfoorumin kaltainen elin, jotta voidaan varmistaa sidosryhmien jatkuva ja järjestelmällinen kuuleminen direktiivin täytäntöönpanossa.

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 18 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Direktiiviin olisi sisällytettävä mahdollisuus säädösvallan siirron peruuttamiseen.

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

18 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen määräajan umpeutumista, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Delegoitujen säädösten vastustamiseen olisi sovellettava kahden plus kahden kuukauden menettelyä. Tällöin voimaantulo voisi olla melko nopeaa muissa kuin kiistanalaisissa tapauksissa, kun taas kiistanalaisia tapauksia varten myönnettäisiin riittävästi lisäaikaa.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [18 kuukautta sen jälkeen, kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [18 kuukautta sen jälkeen, kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä […] päivästä […]kuuta […].

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä […] päivästä […]kuuta […]*.

 

___________

* Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

Komissio ei täsmentänyt, mistä lähtien säännöksiä sovelletaan, koska se halusi jättää asian avoimeksi lainsäätäjälle. Sen mukaan toimenpiteiden soveltamista ei tarvitse lykätä myöhemmäksi kuin se päivämäärä, jolloin direktiivin säännökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sen vuoksi ehdotetaan, että jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä 18 kuukauden kuluttua direktiivin julkaisemisesta.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

Liite I

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat

1. Suuret kodinkoneet

1. Suuret laitteet

2. Pienet kodinkoneet

2. Pienet laitteet

3. Tieto- ja teletekniset laitteet

3. Tieto- ja teletekniset laitteet

4. Kuluttajaelektroniikka

4. Kuluttajaelektroniikka

5. Valaistuslaitteet

5. Valaistuslaitteet

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

8. Lääkinnälliset laitteet

8. Lääkinnälliset laitteet

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan luettuina teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan luettuina teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet

10. Automaatit

10. Automaatit

 

11. Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin

Perustelu

Termi "kodinkoneet" on aiheuttanut sekaannusta, joten se pitäisi poistaa. On vaikea ymmärtää, miksi suuret, kiinteät teollisuustyökalut pitäisi jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, kun teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet kuuluvat sen soveltamisalaan. Koska sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eri luokkiin sovelletaan erilaisia rajoituksia ja määräaikoja, olisi syytä säilyttää luettelo näistä luokista mutta lisätä siihen luokka, johon sisältyvät kaikki sellaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu mihinkään nykyiseen luokkaan. Näin varmistettaisiin avoin soveltamisala ja samalla tehtäisiin ero eri luokkien välille.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

Liite II

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite poistetaan.

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen tulisi koskea kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita eikä vain niiden tiettyjä luokkia. Liite II on erittäin sekava: sen pitäisi olla "sitova luettelo tuotteista", mutta luettelo ei ole tyhjentävä, vaan siinä annetaan vain tiettyjä esimerkkejä, kuten "kodinkoneet, mukaan luettuina". Tämä ei ratkaise näiden luokkien erilaisiin tulkintoihin liittyvää ongelmaa. Liite II pitäisi poistaa, ja sen sijaan olisi sovellettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden yleistä määritelmää.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

Liite III

Komission teksti

Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut aineet

6 a artiklassa tarkoitetut aineet

1. Heksabromisyklododekaani (HBCDD)

1. Heksabromisyklododekaani (HBCD ja kaikki tärkeimmät diastereoisomeerit

2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP)

3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP)

4. Dibutyyliftalaatti (DBP)

4. Dibutyyliftalaatti (DBP)

 

5. Arseeniyhdisteet

 

6. Beryllium ja sen yhdisteet

 

7. Antimonitrioksidi

 

8. Dinikkelitrioksidi

 

9. Bisfenoli A

 

10. Orgaaniset bromiyhdisteet

 

11. Orgaaniset klooriyhdisteet

 

12. Polyvinyylikloridi (PVC)

 

13. Dinitrotolueeni

 

14. Diaminodifenyylimetaani (MDA)

 

15. 5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (myskiksyleeni)

 

16. Alkaanit, kloori (lyhytketjuiset klooratut parafiinit)

 

17. Aluminosilikaatti, tulenkestävät keraamiset kuidut

 

18. Antraseeni

 

19. Antraseeniöljy

 

20. Antraseeniöljy, antraseeniliisteri

 

21. Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, antraseenifraktio

 

22. Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, kevyet tisleet

 

23. Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus pieni

 

24. Bis(tributyylitina)oksidi (TBTO)

 

25. Kobolttidikloridi

 

26. Diarseenipentoksidi

 

27. Diarseenitrioksidi

 

28. Di-isobutyyliftalaatti

 

29. Lyijykromaatti

 

30. Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen

 

31. Lyijyvetyarsenaatti

 

32. Lyijysulfokromaattikeltainen

 

33. Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen

 

34. Natriumdikromaatti

 

35. Trietyyliarsenaatti

 

36. Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

 

37. Zirconia, aluminosilikaatti, tulenkestävät keraamiset kuidut

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV

Komission teksti

Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt aineet ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt aineet ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa

Lyijy (0,1 %)

Lyijy (0,1 %)

Elohopea (0,1 %)

Elohopea (0,1 %)

Kadmium (0,01 %)

Kadmium (0,01 %)

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

 

Nanohopea (toteamisraja)

 

Pitkät moniseinäiset hiilinanoputket (toteamisraja)

Perustelu

Nanohopeaa käytetään jo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden antimikrobisena käsittelyaineena esimerkiksi matkapuhelimissa, ja pesukoneistakin sitä irtoaa. Tällaiset käyttötarkoitukset ovat paitsi tarpeettomia myös vaarallisia ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta. Hiilinanoputkia saa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, vaikka on osoitettu, että niillä voi olla asbestimaisia ominaisuuksia. Yhdistyneen kuningaskunnan Royal Commission on Environmental Pollutionin sekä työterveys- ja työturvallisuusviranomaisen ja Saksan ympäristökeskuksen kaltaiset arvostetut viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa näistä nanomateriaaleista tai jopa suositelleet niiden käytön kieltämistä.

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – otsikko ja johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta vapautetut käyttötarkoitukset

4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta vapautetut luokkien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 käyttötarkoitukset

 

Ellei toisin mainita, tämän liitteen mukaisten käyttötarkoitusten voimassaolo päättyy […] päivänä […]kuuta […]*.

 

__________

* Lisätään päivämäärä, joka on 48 kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään komission ehdotusta, ettei liite V koskisi luokkia 8 ja 9. Tämä on luettava yhdessä kompromissin 2 a kohdan 4 a alakohdan kanssa, jolla luodaan uusi tarkistusmekanismi tämän liitteen poikkeusten soveltamiseksi luokkiin 8 ja 9. Tämän liitteen poikkeuksia sovelletaan oletusarvoisesti luokkiin 8 ja 9, jollei päätöstä tehdä 18 kuukauden kuluessa.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – alaotsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai detektoivat laitteet

Poistetaan.

Perustelu

ERA katsoi komission tilaamassa tutkimuksessa (2006-0383), että lääkinnälliset laitteet voitaisiin sisällyttää direktiivin soveltamisalaan, mutta valmistajat vaatisivat tiettyjä poikkeuksia. ERA suositteli myös, että juotteissa olevalle lyijylle myönnettyä tilapäistä poikkeusta olisi harkittava uudelleen lähempänä ajankohtaa, jolloin vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevaa direktiiviä muutetaan. ERA:n uuden raportin (2009-0394) aikana eräät monimutkaisten lääkinnällisten laitteiden valmistajat ovat havainneet, ettei pitkän aikavälin luotettavuutta voida taata ilman lyijyä. Tämä olisi otettava huomioon uudelleenlaatimisen yhteydessä.

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ellei toisin mainita, tämän liitteen mukaisten käyttötarkoitusten voimassaolo päättyy kahdeksan vuoden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa mainituista päivämääristä.

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa suojaimissa

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa suojaimissa, kollimaattoreissa ja sironnanvalvontalaitteissa sekä -verkoissa

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6 Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa

6 Lyijy ionisoivan säteilyn testikappaleissa ja röntgenmarkkereissa

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  94

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien lähde kannettavissa röntgenfluoresenssispektrometreissä Anturit, ilmaisimet ja elektrodit (kohdan 1 lisäksi)

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien lähde kannettavissa röntgenfluoresenssispektrometreissä

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  95

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – alaotsikko

Komission teksti

Tarkistus

Muut

Poistetaan.

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  96

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10 Lyijy ja kadmium atomiadsorptiospektroskopialampuissa

10 Lyijy ja kadmium atomiabsorptiospektroskopialampuissa

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  97

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja lämpöjohteena MRI-laitteissa

11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja lämpöjohteena MRI-laitteissa ja MEG-laitteissa

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  98

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 17 kohta

Komission teksti

Tarkistus

17 Lyijy kannettavien ensiapudefibrillaattorien juotteissa

17 Lyijy

 

II luokan kannettavien ensiapudefibrillaattorien juotteissa

 

II luokan potilaiden käyttämien laitteiden ja kannettavien ultraäänilaitteiden sekä kannettavien potilasvalvontalaitteiden juotteissa

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  99

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 20 a–20 w kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a. Lyijy magneettikuvauksessa ja magneettienkefalografiassa käytettävissä juotteissa sekä komponenttiliitännöissä ja yhdysliittimissä, jotka toimivat alle -50 celsiusasteen lämpötiloissa

 

20 b. Lyijy magneettikuvauksessa ja magneettienkelografiassa käytettävien ei-magneettisten komponenttien liitäntöjen pinnoitteissa ja näiden ei-magneettisten komponenttien sidosjuotteissa

 

20 c. Lyijy juotteissa ja komponenttien liitäntöjen pinnoitteissa, joita käytetään painettujen piirilevyjen kokoonpanossa lääkinnällisissä laitteissa, kuten BGA-, CSP-, QFN- ja vastaavissa laitteissa, kuvauksessa, kuten CT-, PET-, SPECT-, MEG-, MRI- ja molekyylikuvauksessa, käytettävissä lääkinnällisissä laitteissa sekä säde- ja hiukkashoidossa käytettävissä lääkinnällisissä laitteissa

 

20 d. Lyijy juotteissa, joita käytetään puolijohteiden digitaalisten matriisi-ilmaisimien, kuten kadmiumsinkkitelluridi-ilmaisimien ja PGA-tyypin digitaalisten röntgenilmaisimien, kokoamisessa käytettävien painettujen piirilevyjen kokoonpanossa

 

20 e. Lyijy ja kuusiarvoinen kromi komponenteissa, jotka on erityisesti suunniteltu vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin soveltamisalaan kuulumattomille teollisuudenaloille ja joita käytetään komponentteina lääkinnällisissä laitteissa

 

20 f. Lyijy kupari- ja alumiiniseosten kuivavoiteluaineena ionisoivalle säteilylle altistuvissa paikoissa

 

20 g. Lyijy kuvanvahvistimien tyhjiötiiviissä liitoksissa

 

20 h. Kuusiarvoinen kromi in situ -alkalinannostelulaitteissa

 

20 i. Kadmium kuvanvahvistimien loisteaineessa

 

20 j. Lyijyasetaattimarkkeri CT- ja MRI-kuvauksessa käytettäviä stereotaktisia pääkehyksiä varten

 

20 k. Lyijy ja kuusiarvoinen kromi, jotka ovat peräisin sellaisten käytettyjen röntgenputkien osista, jotka saatettiin EU:n markkinoille ennen 1 päivää tammikuuta 2014 ja käytettiin uudelleen uusissa röntgenputkissa 1 päivästä tammikuuta 2014 aina 31 päivään joulukuuta 2019

 

20 l. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa

 

20 m. Lyijy katodisädeputkien lasissa, elektroniikkakomponenteissa ja loisteputkissa

 

20 n. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä

 

20 o.

 

Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)

 

Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa

 

– Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa (esimerkiksi pietsosähköiset laitteet)

 

20 p. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kytkennöissä sekä kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta annetussa direktiivissä 91/338/ETY kiellettyjä käyttötarkoituksia

 

20 q. Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä

 

20 r. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa

 

20 s. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia

 

20 t. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip -tekniikassa.

 

20 u. Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-johdinkehystä, sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään kuparista johdinkehystä

 

20 v. Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden PTH- (plated through hole) juotoksissa

 

20 w. Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunakokoonpanojen sintratuissa liitoksissa

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus  100

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite VI a

 

4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta vapautetut luokan 11 käyttötarkoitukset

 

Ellei toisin mainita, tämän liitteen mukaisten käyttötarkoitusten voimassaolo päättyy neljän vuoden kuluttua 2 artiklan 1 a kohdassa mainitusta päivämäärästä.

Tarkistus  101

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite VI b

 

Poikkeusta 4 artiklan 1 kohdasta tai kyseisen poikkeuksen uusimista tai poistamista koskeva hakemus

 

Hakemuksen voi tehdä valmistaja, valmistajan valtuutettu edustaja tai jokin toimitusketjuun kuuluva toimija, ja siitä on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

 

a) hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot;

 

b) tiedot materiaalista tai komponentista ja aineen käyttötarkoituksista kyseisessä materiaalissa tai komponentissa ja sen erityispiirteistä;

 

c) todennettavissa oleva ja täydelliset lähdeviittaukset sisältävä perustelu 5 artiklassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti;

 

d) analyysi mahdollisista vaihtoehtoisista aineista, materiaaleista tai malleista elinkaaren perusteella, mukaan luettuina tiedot ja vertaisarvioidut selvitykset riippumattomista tutkimuksista ja hakijan kehittämistoiminnasta, jos niitä on saatavilla;

 

e) analyysi d alakohdassa tarkoitettujen vaihtoehtojen saatavuudesta;

 

f) aikataulu hakijan ehdottamille toimille d alakohdassa tarkoitettujen mahdollisten vaihtoehtojen kehittämiseksi, kehittämistyön pyytämiseksi ja/tai soveltamiseksi;

 

g) tarvittaessa ilmoitus tiedoista, joita olisi pidettävä omistusoikeuden suojaamina, ja todennettavissa olevat perustelut;

 

h) ehdotus täsmälliseksi ja selkeäksi sanamuodoksi poikkeusta varten;

 

i) hakemuksen yhteenveto.

Tarkistus  102

Ehdotus direktiiviksi

Liite VII – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Tarvittaessa viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

6. Tarvittaessa viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon "teknisen eritelmän" määritelmän käyttöönotto.

Tarkistus  103

Ehdotus direktiiviksi

Liite VII – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Tarvittaessa ilmoitettu laitos ... (nimi, numero)… suoritti … (toimenpiteen kuvaus)… ja antoi todistuksen:

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen ei liity ilmoitettuja laitoksia.

(1)

EUVL C 306, 16.12.2009, s. 36–38.

(2)

EUVL C 141, 29.5.2010, s. 55–64.


PERUSTELUT

"Jotkin johtavat yritykset ovat vieneet menettelyn astetta pidemmälle niin, että bromattujen ja kloorattujen orgaanisten aineiden käytöstä luovutaan vähitellen, mutta tämä ei riitä toimitusketjun ongelmien ratkaisemiseen. Uskomme, että vain lainsäädännön avulla voidaan saada koko toimitusketju luopumaan vaarallisten aineiden käytöstä ja valmistamaan tuotteita, joissa ei ole vaarallisia aineita. Ennalta varautumisen periaatteen noudattamiseksi ja yritysvastuunsa kantamiseksi Acer tukee aktiivisesti vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin toista versiota niin, että kaikki orgaaniset klooratut ja bromatut kemikaalit kielletään."

Acer Environment Progress – halogeenittomat tuotteet(1)

1. Taustaa

Komission mukaan joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu muodostaa monista osista koostuvan jätevirran, joka sisältää useita vaarallisia aineita. Näitä aineita ja niiden muuntumistuotteita voi vapautua ympäristöön, ja ne voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä etenkin, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle kasvattavat entisestään kehitysmaiden heikot kierrätys- ja hyödyntämismenetelmät.

Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaan ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä. Jätepuitedirektiivin jätehierarkiassa etusijalle asetetaan jätteen syntymisen ehkäiseminen, joka kattaa esimerkiksi sellaisten toimenpiteiden toteuttamisen, joilla vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa.

Tämänhetkisellä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevalla direktiivillä, joka annettiin vuonna 2003 vuonna 2000 tehdyn ehdotuksen perusteella, pyrittiin poistamaan asteittain käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevien vaarallisten aineiden ensimmäinen ryhmä eli tietyt raskasmetallit ja bromattujen palonestoaineiden kaksi ryhmää. Sen tuloksena tällaisten hävitettävien ja mahdollisesti ympäristöön päätyvien aineiden määrä on vähentynyt yli 100 000 tonnia.

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi on ollut tärkeä väline paitsi unionin vaatimusten myös valmistajia koskevien maailmanlaajuisten vaatimusten määrittämisessä. Se ei ole estänyt uusien tuotteiden jatkuvaa kehittämistä, vaan tuotteita on päinvastoin suunniteltu uudelleen niin, että ne vastaavat direktiivin vaatimuksia. Monet yritykset menevät jo nyt vielä pidemmälle eli lopettavat asteittain halogenoitujen yhdisteiden käytön.

2. Keskeisiä kysymyksiä

Uudelleenlaatiminen on hyvä tilaisuus mennä vieläkin pidemmälle. Esittelijä keskittyy selvittämään ehdotettuja uusia rajoituksia, sillä tätä pyydettiin erityisesti, kun asiaa käsiteltiin valiokunnassa 4. marraskuuta 2009.

Muita keskeisiä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi

–    avoin soveltamisala (2 artikla),

–    vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ja REACH-asetuksen välinen ero (johdanto-osan 8 kappale ja 4 artiklan 7 kohta),

–    poikkeuksia koskevien edellytysten muuttaminen (5 artiklan 1 kohta),

–    poikkeuksen ja suoja-ajan keston määrittelyä koskevat vaatimukset (5 artiklan 2 kohta),

–    tulevia rajoituksia koskeva yhteispäätösmenettely komiteamenettelyn asemesta (6 artikla),

valotettaneen riittävästi asianomaisten tarkistusten perusteluissa.

Nanomateriaaleja koskevia erityissäännöksiä lisätään tammikuussa 2010, kun tilannetta on arvioitu edelleen.

3. Uusia rajoituksia

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevien vaarallisten aineiden ongelmaa ei ole etenkään jätteenkäsittelyn osalta ratkaistu vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ensimmäisen version avulla. Tämä oli selvää lainsäätäjälle jo vuonna 2003. Direktiivin 6 artiklassa nimenomaisesti velvoitetaan komissio tarkastelemaan mahdollisuutta korvata muut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämät vaaralliset aineet ja materiaalit ja tekemään ehdotuksia 4 artiklan soveltamisalan laajentamiseksi tarvittaessa.

a) Todisteet halogenoitujen palonestoaineiden ja PVC:n haitoista

Komissio tutki myös muita vaarallisia aineita ja materiaaleja. Se pyysi Öko-Institutia tutkimaan aineita, joita direktiivillä ei vielä säännellä, valitsemaan direktiiviin mahdollisesti sisällytettäviä aineita, arvioimaan mahdollisia korvaavia aineita ja ehdottamaan vaihtoehtoisia menettelyjä kullekin ehdotetulle aineelle(2). Öko-Institut on tarkastellut poikkeuksia direktiivin 4 artiklasta komission toimeksiannosta vuodesta 2005, joten sitä voidaan pitää asiantuntijana direktiivin rajoitusten suhteen.

Halogenoidut palonestoaineet

Tutkimuksessa todetaan seuraavaa:

"Tässä tutkimuksessa on käsitelty orgaanisten bromi- ja klooriyhdisteiden ryhmää, ja tutkimuksen tekijät suosittelevat painokkaasti niiden poistamista käytöstä asteittain sähkö- ja elektroniikkalaitteissa."

Tärkeimmät syyt tähän ovat seuraavat:

–    hallitsemattoman polton yhteydessä (tulipalot) ja matalassa lämpötilassa tapahtuvassa yhteispoltossa tai huonosti toimivissa polttolaitoksissa saattaa muodostua dioksiineja ja furaaneja,

–    dioksiinien ja furaanien ja muiden vaarallisten palamistuotteiden muodostuminen voidaan välttää vain käyttämällä kehittyneitä loppukäsittelymenetelmiä.

Kehittyneitä menetelmiä ei kuitenkaan ole edes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kehitysmaista puhumattakaan. Vaikka niitä olisikin käytettävissä, niiden tosiasiallista käyttöä näiden jätevirtojen käsittelyssä ei vaadita.

Muita syitä käytön asteittaiseen lopettamiseen on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan komission ehdotuksen perusteluissa (13. kesäkuuta 2000)(3):

"Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämät halogenoidut aineet, erityisesti bromatut palonestoaineet, aiheuttavat ongelmia myös muovien [kierrätyksen] aikana. Koska prosessissa voi muodostua dioksiineja ja furaaneja, kierrättäjät kieltäytyvät usein käsittelemästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevia muoveja, jotka sisältävät palonestoaineita. Koska palonestoaineita sisältäviä muoveja ei merkitä asianmukaisesti, ja palonestoaineita sisältävä muovi on sen vuoksi vaikea erottaa tavallisesta muovista, useimmat kierrättäjät eivät käsittele minkäänlaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämää muovia."

Halogenoitujen palonestoaineiden käyttö haittaa suoraan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämien muovien kierrätystä kokonaisuudessaan.

Edellä mainittuja ongelmia ei ole ratkaistu poistamalla tähän mennessä käytöstä asteittain vain kaksi bromattujen palonestoaineiden ryhmää (PBDE- ja PBB-yhdisteet).

PVC

Komission tutkimuksessa esitetään seuraava suositus:

"PVC:n asteittainen käytöstä poistaminen tulisi asettaa etusijalle valikoiviin riskinhallintatoimenpiteisiin nähden, jotta voitaisiin vähentää PVC:n, sen lisäaineiden ja vaarallisten palamistuotteiden vapautumista."

Komissio dokumentoi PVC-jätteeseen liittyvät ongelmat hyvin jo vuonna 2000 viiden eri tutkimuksen pohjalta. Havaintoihin viitattiin suoraan vuoden 2000 ehdotuksen perusteluissa:

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää huomattavasti PVC:tä(4). On huomattavasti aineistoa, jonka mukaan PVC ei sovellu poltettavaksi, erityisesti koska poltossa syntyy paljon vaarallisia poistokaasujen epäpuhtauspäästöjä(5). Lisäksi PVC:stä on kaatopaikoilla todettu vapautuvan usein pehmentimiä, kuten ftalaatteja, jotka voivat olla haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle(6). Huomattakoon lisäksi, että PVC-jätteestä ja etenkin sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun sisältyvästä PVC:stä kierrätetään nykyisin ainoastaan hyvin pieni osa(7).

Valitettavasti PVC:tä koskevat todisteet saatiin liian myöhään, jotta ne olisi voitu sisällyttää direktiiviin. Ongelma on kuitenkin edelleen olemassa, ja siihen on puututtava nyt.

b) Valmistajien toimet

Sähkölaitteita valmistava teollisuus ymmärsi jo vuonna 2003 ongelmat, joita liittyy halogenoituihin aineisiin kokonaisuudessaan. Suuret yhtiöt toteuttivat omia toimiaan siirtyäkseen vähähalogeeniseen tekniikkaan (ilman halogenoituja palonestoaineita ja PVC:tä)(8). Nyt käynnissä on samansuuntainen maailmanlaajuinen aloite, joka on jo edennyt pitkälle(9). Greenpeacen mukaan tällaisten tuotteiden markkinaosuus on jo 50 prosenttia matkapuhelimissa (Nokia, Sony Ericsson ja Apple), ja sen odotetaan olevan yli 40 prosenttia uusissa pöytätietokoneissa 1–2 seuraavan vuoden aikana (Acer ja HP). Aloite kattaa myös toimitusketjun (esim. muoviosien valmistajat), joka puolestaan käsittää myös muihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia.

Jos elektroniikkateollisuus, jonka tuotteet ovat hyvin monimutkaisia, voi siirtyä vähähalogeeniseen tekniikkaan lähivuosina, saman pitäisi olla ongelmatonta esimerkiksi nopealiikkeiselle kodinkonealalle. Esimerkiksi Electrolux myy Ruotsissa jääkaappeja, jotka eivät sisällä PVC:tä(10).

Kun tällaisia toimia toteutetaan jo suunnitteluvaiheessa, siitä ei teollisuuden mukaan aiheudu lisäkustannuksia. Sen sijaan näin yhteiskunta välttää huomattavia kustannuksia, joita liittyy terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaan vahinkoon. Jotta järjestelmä olisi todella toimiva, talouden toimijoilla on oltava varmuus, jonka takaa parhaiten selkeä oikeudellinen kehys.

c) Todisteet korvaavista aineista

Halogenoidut palonestoaineet

Komissio katsoo, että käytettävissä olevien tietojen pohjalta ei voida päättää halogenoituja palonestoaineita koskevista lisärajoituksista. Samalla komissio toteaa, että korvaavista aineista on "joitakin" tietoja ja että "on selvää, että niihin ei liity joitakin vaaroista (joita ovat esimerkiksi hajoamattomuus, biokertyvyys tai myrkyllisyys halogeenittomien palonestoaineiden osalta)"(11).

Samanlaista kiistaa käytiin usean vuoden ajan 10-BDE-yhdisteestä. Sivuutettuaan turvallisempien korvaavien aineiden olemassaolon komission oli vuoden 2007 tutkimuksessa todettava, että "markkinoilla on korvaavia aineita" ja että "tutkimusten mukaan ainakin joidenkin korvaavien aineiden mahdolliset haitat ympäristölle ja ihmisten terveydelle voivat olla minimaalisia"(12).

Komissio toteaa sen vuoksi 10-BDE:n osalta, että "tätä ainetta koskevan kiellon säilyttäminen on perusteltua, sillä sen myrkyllisyydestä ja pilkkoutumisesta muiksi kielletyiksi aineiksi ei ole täysin varmaa tietoa ja korvaavia aineita on kaupallisesti saatavilla"(13).

On vaikea ymmärtää, miksi saman analyysin pitäisi johtaa kieltoon yhdessä tapauksessa (10-BDE) muttei toisessa vastaavassa tapauksessa (muut halogenoidut palonestoaineet).

PVC

Komissio ei aseta vaikutustenarvioinnissaan kyseenalaiseksi PVC:n korvaavien turvallisempien aineiden saatavuutta vaan tuo esiin vain kustannuskysymykset. Jos PVC:n ulkoiset kustannukset otettaisiin huomioon, sen käyttö olisi kohtuuttoman kallista. PVC:n edullisuutta ei voida käyttää perusteluna sen korvaamista vastaan samalla, kun PVC aiheuttaa merkittäviä ulkoisia kustannuksia PVC-jätteen käsittelyyn liittyvien lukuisien ja hyvin dokumentoitujen ongelmien vuoksi.

3. Päätelmät

Ongelmien ehkäiseminen on helpompaa kuin niiden ratkaiseminen. On parempi käsitellä ympäristöongelmia niiden lähteellä – kuten perustamissopimuksessa edellytetäänkin ja kuten jätepuitedirektiivissä säädetään.

Siksi esittelijä ehdottaa

a)   vaarallisten aineiden käytön rajoittamista, PVC:tä ja halogenoituja palonestoaineita koskevien komission tutkimusten,

b)   talouden toimijoiden toimien ja

c)   korvaavia aineita koskevien tietojen perusteella

bromattujen ja kloorattujen palonestoaineiden sekä PVC:n ja sen vaarallisten lisäaineiden poistamista käytöstä.

(1)

http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm

Acer-ryhmä käsittää neljä tuotemerkkiä: Acer, Gateway, Packard Bell ja eMachines. Se on maailman kolmanneksi suurin PC-toimittaja ja toiseksi suurin kannettavien tietokoneiden toimittaja. Sen tulot vuonna 2008 olivat 16,65 miljardia dollaria.

(2)

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf

(3)

KOM(2000)0347 lopullinen.

(4)

Teoksen Umwelt Wirschaftsforum, No 1, 1992 (M. Rohr) mukaan yli 20 % sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävästä muovista on PVC:tä.

(5)

Environmental aspects of PVC (Kööpenhamina 1996), Tanskan ympäristönsuojeluvirasto; Position Paper of the Netherlands on PVC (Haag 1997), Alankomaiden ympäristöministeriö. The influence of PVC on quantity and hazardousness of flue gas residues from incineration, ympäristöasioiden pääosaston teettämä tutkimus, Bertin Technologies, 2000.

(6)

The Behaviour of PVC in Landfill, ympäristöasioiden pääosaston teettämä tutkimus, Argus ja Rostockin yliopisto, 1999.

(7)

Ennuste, PO XI:n teettämä tutkimus, Mechanical recycling of PVC wastes, tammikuu 2000.

(8)

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up

(9)

http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-Free_Conversion.pdf

(10)

http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360

(11)

Komission vaikutustenarviointi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin uudelleenlaatimisesta, SEC(2008)2930.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT

(12)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf

(13)

Komission vaikutustenarviointi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin uudelleenlaatimisesta, SEC(2008)2930.


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA

Viite: D(2009)61414

Jo Leinen

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 12G205

Bryssel

Asia:            Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto)

                    (KOM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD)

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Lisäksi 87 artiklan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset mukautukset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus on uudelleenlaatimista koskevien sääntöjen mukainen.

Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 11. marraskuuta 2009 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suositti äänin 19 puolesta, ei yhtään tyhjää(1), että asiasta vastaava valiokunta tutkii edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon sen ehdotukset ja työjärjestyksen 87 artiklan määräykset.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

(1)

Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

 

                     Bryssel, 26. maaliskuuta 2009

                                                                  LAUSUNTO

                                                       EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                       NEUVOSTOLLE

                                                       KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

KOM(2008)0809 lopullinen, 3.12.2008 – 2008/0240(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 16. joulukuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27. tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) Mitä tulee perusteluihin, täyttääkseen täysimääräisesti toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistetut vaatimukset uudelleenlaatimista koskevassa ehdotuksessa olisi pitänyt perustella kaikki ehdotetut sisällön muutokset ja yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan ii ja iii luetelmakohdassa määrätään.

2) Johdanto-osan 2 kappaleessa toinen virke ("Sen vuoksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä") olisi korvattava seuraavasti: "Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa tätä alaa koskevat säännöt".

3) Seuraavat uudelleenlaaditun tekstin osat olisi pitänyt merkitä sisällöllisten muutosten merkitsemiseen yleisesti käytettävällä harmaasävyllä:

–    johdanto-osan 13 kappaleessa sana "ihmisten" (merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella) ja sana "terveys"

–    19 artiklan ensimmäisessä virkkeessä "ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön"

–    19 artiklan kolmas virke kokonaisuudessaan.

4) Seuraavat uudelleenlaaditun tekstin osat vastaavat nykyisin sovellettavan direktiivin 2002/95/EY osia eikä niihin ole ehdotettu muutoksia. Siksi niitä ei olisi pitänyt merkitä harmaasävyllä:

–    2 artiklan 2 kohdan sanat "vaatimusten"

–    [Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.]

–    4 artiklan 1 kohdassa ehdotettu sanojen "1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen" poisto.

5) Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

6) Liitteen VIII osassa A sanamuoto "12 artiklassa tarkoitetut" olisi muutettava muotoon "21 artiklassa tarkoitetut" ja komission päätöstä 2005/717/EY koskeva Euroopan unionin virallisen lehden paikannus "s. 219" olisi muutettava muotoon "s. 48".

7) Liitteen VIII osassa B sanamuoto "13 artiklassa tarkoitetut" olisi muutettava muotoon "21 artiklassa tarkoitetut".

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F. DURAND

Parlamentin lakimies                           Neuvoston lakimies                            Pääjohtaja

(1)

Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

3.12.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

19.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jill Evans

31.8.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

4.11.2009

1.12.2009

6.4.2010

 

Hyväksytty (pvä)

2.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Manuel Fernandes, Judith A. Merkies, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Kathleen Van Brempt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Willy Meyer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.6.2010

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2010Oikeudellinen huomautus