Menettely : 2011/0042(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0300/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0300/2011

Keskustelut :

PV 26/09/2011 - 17
CRE 26/09/2011 - 17

Äänestykset :

PV 27/09/2011 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


SUOSITUS     ***
PDF 141kWORD 74k
5. syyskuuta 2011
PE 467.323v02-00 A7-0300/2011

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon välisen maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden kaupan edelleen vapauttamisesta ja Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä

(07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Maria Eleni Koppa

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon välisen maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden kaupan edelleen vapauttamisesta ja Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä

(07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07770/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon välillä maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan edelleen vapauttamisesta ja Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen (07769/2011),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0100/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0300/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Rabatin etenemissuunnitelman mukaisesti vuonna 2005 neuvosto valtuutti komission käynnistämään neuvottelut usean Välimeren alueen valtion kanssa maatalous- ja kalastusalan tuotteiden kaupan vapauttamista koskevista ehdoista. Palestiinalaishallinto oli mukana tässä joukossa.

Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa 2010 ja saatiin päätökseen joulukuussa 2010. Kirjeenvaihtona tehtävä sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2011.

Sopimuksessa määrätään palestiinalaisten tuontitavaroiden tullittomasta (ja useimmiten myös kiintiöttömästä) pääsystä Euroopan maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden markkinoille. Useilla EU:sta peräisin olevilla samantyyppisillä tuotteilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta on tulliton pääsy (muttei kiintiötöntä pääsyä) palestiinalaisalueelle. Sopimuksen perimmäisenä tavoitteena on kuitenkin auttaa palestiinalaisalueen talouskehitystä ja siten helpottaa palestiinalaisten tuotteiden vientiä EU:hun.

Esittelijä katsoo, että sopimuksen avulla voidaan jonkin verran lujittaa tällä hetkellä kriisissä olevaa palestiinalaisalueen taloutta. Palestiinalaisalueen tilanne on surkea ankaran köyhyyden ja työttömyyden vuoksi. Tämä käy selkeästi ilmi myös Maailmanpankin tiedoista.

Esittelijä katsoo, että alueen tulevaisuus riippuu talouskehityksen parantumisesta. Kauppa voi toimia myös kehitysmekanismina, joka osaltaan auttaa vähentämään köyhyyttä ja vakiinnuttamaan poliittisia oloja.

Numeroina ilmaistuna palestiinalaishallinto on unionin pienin kauppakumppani, sillä kaupan arvo vuonna 2009 oli 56,6 miljoonaa euroa, josta palestiinalaishallinnon tuonnin osuus oli vain 6,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana tuonti kasvoi 32,6 prosenttia. Esittelijä palauttaa kuitenkin mieliin, että Euroopan unionin tuomioistuimen ns. Brita-tapauksessa (asia C-386/08) 25. helmikuuta 2010 antaman tuomion mukaan "tuontijäsenvaltion tulliviranomainen voi evätä [...] Euro–Välimeri-sopimuksen mukaisen etuuskohtelun, jos kyseessä olevat tavarat ovat peräisin Länsirannalta". Se totesi myös, että "tuojavaltion tulliviranomainen ei ole sidottu esitettyyn alkuperäselvitykseen ja viejävaltion tulliviranomaisen antamaan vastaukseen, jos siinä ei esitetä [...] riittäviä tietoja tavaroiden tosiasiallisen alkuperän määrittämiseksi".

Euroopan kansalaiset ovat toistuvasti ilmaisseet haluavansa tietää ostamiensa tuotteiden täsmällisen alkuperän. Euroopan unioni on tehnyt selväksi, että se pitää miehitettyä aluetta palestiinalaisalueena eikä Israelille kuuluvana alueena. Tämä on vahvistettu myös Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä. Euroopan unionilla on siten velvollisuus varmistaa, ettei sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä rikota alkuperäsääntöjä.

Palestiinalaisalueelta tuodut tuotteet ovat tähän asti olleet Israelin tullin valvonnassa, mikä on aiheuttanut ongelmia palestiinalaisten tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle. Israel on käytännössä asettanut tullien ulkopuolisia esteitä palestiinalaisille tuotteille, mikä haittaa suuresti palestiinalaishallinnon talouskehitystä.

Myös siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden pääsy Euroopan markkinoille on suuri ongelma, johon on löydettävä ratkaisu. Vuonna 1998 komissio ilmoitti, ettei miehitetyn alueen siirtokuntia voida pitää Israelille kuuluvana alueena. Sen vuoksi siirtokunnista peräisin olevia tuotteita ei voida tuoda Euroopan markkinoille soveltamalla niihin EU:n ja Israelin sopimuksen mukaista tullietuuskohtelua. Lisäksi unionin tuomioistuimen tuomion mukaan ainoastaan palestiinalaishallinnon viranomaiset voivat myöntää asiakirjoja Gazan alueella ja Länsirannalla valmistetuille tuotteille. Israel ja siirtokunnissa toimivat israelilaisyritykset ovat jo vuosien ajan pystyneet kiertämään tätä sääntöä jättämällä mainitsematta, että tietyt tuotteet ovatkin peräisin siirtokunnista, mutta on tärkeää varmistaa, ettei tämä ole enää mahdollista. Komission mukaan jäsenvaltioiden on pantava sopimukset täytäntöön ja valvottava mahdollisia sääntöjenvastaisuuksia.

Neuvosto totesi toistamiseen Lähi-idän rauhanprosessista 8. joulukuuta 2009 antamissaan päätelmissä, että "siirtokunnat [...] ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia, merkitsevät estettä rauhalle ja uhkaavat tehdä kahden valtion ratkaisusta mahdottoman".

Euroopan markkinoiden avaaminen suoraan palestiinalaisille tuotteille on vasta ensimmäinen askel Palestiinan valtion rakentamisessa kahden valtion ratkaisun ja palestiinalaisalueen talouskehityksen mukaisesti. On varmistettava, että kaikilla palestiinalaisalueen talouskehitykseen osallistuvilla toimijoilla on prosessissa tarvittavat välineet. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että viljelijöiden on saatava vettä ja palestiinalaisilla on oltava oikeus saada rakennuslupa Jordaninlaaksoon. Asiaa ei suinkaan helpota se, että ulkomaisten sijoittajien on vaikea saada viisumia.

Esittelijä kehottaa komissiota laatimaan kaikista näistä tekijöistä yksityiskohtaisen kertomuksen, jotta tällaisia riskejä voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

31.8.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Roger Helmer, Patrice Tirolien

Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus