Eljárás : 2012/2031(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0331/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0331/2012

Viták :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Szavazatok :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0499

JELENTÉS     
PDF 247kWORD 194k
2012. október 16.
PE 480.640v02-00 A7-0331/2012

az állatok szállítás közbeni védelméről

(2012/2031(INI))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Janusz Wojciechowski

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az állatok szállítás közbeni védelméről

(2012/2031(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi rendelet hatásáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2011. november 10-i jelentésére (COM(2011)0700),

–   tekintettel a Bizottságnak az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett 2012. február 15-i közleményére (COM(2012)0006),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkére, amely előírja, hogy az Unió politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket,

–   tekintettel az 2006–2010-es időszakra szóló állatjóléti és –védelmi közösségi cselekvési tervről szóló 2006. október 12-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007–2013) szóló, 2008. május 22-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a 2006–2010-es időszakra szóló állatjóléti közösségi cselekvési terv értékeléséről és elemzéséről szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 91/628/EGK irányelv módosításáról szóló 95/29/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 1996. november 15-i állásfoglalására(4),

   tekintettel az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. március 30-i állásfoglalására, amely maximum 9 óra utaztatási időt vagy 500 km-t javasolt a vágási célból szállított állatok utaztatására(5),

–   tekintettel az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletre(6),

–   tekintettel az Európai Parlamentnek a vágólovak Európai Unión belüli szállításáról szóló, 2010. február 25-i 54/2009. számú nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Parlamentnek a vágási célból az Európai Unióban szállított állatok utaztatására vonatkozó nyolcórás határérték meghatározásáról szóló, 2011. november 30-i 49/2011. számú nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2011 januárjában közzétett, az állatok szállítás közbeni védelméről szóló tudományos véleményére(7),

–   tekintettel a több mint egymillió uniós polgár által aláírt 8hours.eu petícióra, amelyben követelik, hogy a vágóállatok szállítását legfeljebb 8 órában rögzítsék,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0331/2012),

A. mivel az állatok védelme a 21. században az emberiesség kifejeződése, és egyben kihívás az európai civilizáció és kultúra számára; mivel az állatok védelmére és jóléte biztosítására irányuló összes cselekvés alapját tudományos eredményeknek, valamint annak a meggyőződésnek kell képeznie, hogy az állatok érző lények, melyek különleges szükségleteit figyelembe kell venni, ahogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkében le van fektetve;

B.  mivel az állatok szállítása gazdasági és logisztikai tényezők eredménye, ezzel együtt azonban további társadalmi és környezeti költségeket okozhat (növekvő közúti forgalom, növekvő CO2-kibocsátás);

C. mivel az állatok szállításának EU-n belüli és kívüli vetületét is szabályozni kell, és a harmadik országokból származó állatokat szigorú feltételek mellett kell ellenőrizni és nyomon követni; mindez kiegyensúlyozottabb versenyhelyzetet biztosít az európai termelők számára, és ösztönözheti a harmadik országok állatszállításra vonatkozó előírásainak korszerűsítését;

D. mivel az állatok jólétére vonatkozó uniós jogszabályok nem okozhatják a szabad áruforgalom torzulását, és nem idézhetnek elő aránytalan költségeket, és fontos figyelembe venni a külső és legkülső régiók előnytelen földrajzi elhelyezkedését;

E.  mivel a hús és egyéb állati termékek szállítása technikailag könnyebb és etikailag racionálisabb, mint az élőállatok kizárólag vágási célból történő szállítása;

F.  mivel az állatok nem higiénikus és kedvezőtlen körülmények között történő nagyobb távolságra szállítása megnövelheti a fertőzés és a betegségek terjedésének kockázatát;

G. mivel az állatok jólétének megóvása befolyásolhatja az állati termékek minőségét;

H. mivel a tenyésztés helyéhez lehetőleg közel végzett állatvágás és húsfeldolgozás segíthet a vidéki térségek fellendítése és fenntartható fejlődésének ösztönzésében; mivel el kell ismerni, hogy nem mindig áll rendelkezésre eléggé közeli megfelelő vágóhíd és a kis helyi vágóhidak fenntartása komoly gazdasági kihívást jelent; mivel a szigorú higiéniai szabványok és az ilyen létesítményekre vonatkozó egyéb uniós követelmények a rendelkezésre álló vágóhidak átszervezését és számuk csökkenését idézték elő; mivel ezért vizsgálni kell, hogy hogyan lehetne a helyi vágóhidakat gazdaságilag életképessé tenni;

I.   mivel az Unió területén belül léteznek olyan külső fekvésű országok és régiók, ahol a szállítási idő korlátozása és a túlságosan korlátozó jellegű feltételek veszélyeztethetik a piac rendszeres ellátását, és ezzel hozzájárulhatnak egyes vállalkozások gazdasági életképtelenségéhez, a versenyképesség elvesztésével járó minden következménnyel együtt;

J.   mivel az állatok szállításának körülményei mindenki számára az érdeklődés középpontjában állnak;

A bizottsági jelentés ágfogó értékelése

1.  tudomásul veszi a Bizottságnak az 1/2005/EK tanácsi rendelet bevezetésének állásáról szóló jelentését, amely azt a következtetést vonja le, hogy ez a rendelet kedvezően befolyásolta az állatok szállítás közbeni védelmét, de megjegyzi, hogy a szállítás során továbbra is súlyos állatjóléti problémák állnak fenn, főleg a szabályok be nem tartása és a helytelen tagállami végrehajtás miatt;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az állatok szállítására vonatkozó meglévő uniós jogszabályok hatékony és egységes végrehajtását valamennyi tagállamban; úgy véli, hogy a jobb végrehajtás fontos a hatályos jogszabályok hatékonyságának és működőképességének biztosításához, a szállítási körülmények javítása és az EU tagállamaiban a verseny torzulásának elkerülése érdekében;

3.  erőteljesen kifogásolja a gyenge tudományos megalapozottságot és adatokat, amelyekre a bizottsági jelentés támaszkodik, ilyen például a főleg az állatok szállításával közvetlenül foglalkozó vagy abban közvetlenül érdekelt felek bevonásával készített felmérésen alapuló, külső vállalkozó által készített tanulmány;

4.  kifejezi aggodalmát, hogy néhány esetben fennáll annak a veszélye, hogy a jelentésben megadott, tagállamoktól származó adatok – az alapos ellenőrzés lehetősége nélkül – nem adnak teljes képet az állatok szállítás közbeni valós állapotáról, mivel az egyes tagállamok ellenőrzési eljárásai és eszközei eltérnek egymástól;

5.  aggodalmának ad hangot, hogy az állatok szállítására vonatkozó előírásokat az egyes tagállamokban rendkívüli eltérő mértékben hajtják végre; ezért felkéri a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a szállítási körülmények betartásának teljes körű és egységes ellenőrzésére;

6.  sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés és kommunikáció fokozására;

7.  rámutat arra, hogy a Bizottság jelentése nem tartalmazza az állatok szállítása összes költségének becslését, és alapjában véve az Unión belüli kereskedelemre gyakorolt hatásra, a regionális és társadalmi-gazdasági vonatkozásokra, az állatjóléti hatásokra, a tudományos alátámasztásra és ellenőrzésre, az 1/2005/EK rendelet betartására és végrehajtására korlátozódik; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be teljes értékelést az állatok szállításának összes gazdasági, társadalmi és környezeti költségéről, beleértve a vágóállatok és az hasított testek, valamint az élelmiszerek szállításának összehasonlítását, illetve a szállítás által a húsiperi termékek árára gyakorolt hatást, különös figyelemmel a legkülső régiókra, az összes érdekelt bevonásával;

8.  felkéri a Bizottságot, hogy indítson széles körű fogyasztói tájékoztató kampányt az állatjólét tárgyában, és az európai termelőket – erőfeszítéseik láthatóbbá tétele és termékeik hozzáadott értékének növelése érdekében – folyamatosan tájékoztassa az elvárt változtatásokról;

9.  kiemeli, hogy a 2005–2009-es beszámolási időszakban jelentősen nőtt a szállított állatok száma: a szarvasmarháknál 8%-kal, a sertéseknél 70%-kal, a juhoknál pedig 3%-kal, és egyedül a lószállítás terén volt 17%-os csökkenés; hangsúlyozza, hogy a szállítmányok kétharmadánál 8 óránál rövidebb a szállítási idő, míg a szállítások 4%-a hosszabb, mint a maximális utaztatási idő, ezért az utaztatás folytatása előtt az állatok kiszállítására és pihenésére van szükség; sajnálatát fejezi ki, hogy a szállítmányok közel 2%-ánál az utaztatási idő nem állt rendelkezésre, ami több mint ötszörös emelkedést jelent 2005-höz képest.

10. úgy véli, hogy elvként az állatokat nevelési helyükhöz a lehető legközelebb kell levágni; ezzel összefüggésben megállapítja, hogy a fogyasztók a vágóállatok rövid ideig tartó szállítása mellett emelnek szót, ugyanakkor vásárlásaik során a friss húst részesítik előnyben; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen következtetéseket von le ebből; elismeri, hogy a szabályok betartatásának elmaradása miatt a rendelet nem teljesítette teljes mértékben az állatok szállításának korlátozására kitűzött célt, azonban hozzájárult a szállítás során az állatjólét javításához; felhívja a tagállamokat, hogy szigorúan alkalmazzák az állatszállításra vonatkozó hatályos jogszabályokat, és felhívja a Bizottságot, hogy ahol lehetséges, mozdítsa elő a helyi feldolgozást; úgy véli, hogy az uniós politika céljaként a rövidebb és átláthatóbb ellátási láncok létrehozását kell kitűzni, megőrizve a piac ellátását valamennyi tagállamban és a legkülső régiókban; hangsúlyozza, hogy az Unió élelmiszer-higiéniai jogszabályai, miközben a fogyasztóvédelem legmagasabb szintjét biztosítják, nem gátolhatják szükségtelenül a mobil vagy kisméretű regionális vágóhidak és feldolgozó üzemek fejlődését;

11. felhívja a Bizottságot, hogy adjon egyértelmű meghatározást a „helyi vágóhíd” kifejezésre;

12. emlékeztet arra, hogy a fent említett rendelet 32. cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentésnek figyelmet kell fordítania „az állatok jóléti szükségleteivel kapcsolatos tudományos bizonyítékokra”, és azt adott esetben a nagy távolságon való szállításra vonatkozó, megfelelő jogalkotási javaslatok egészíthetik ki;

13. méltányolja az Európai Parlament 49/2011 sz. írásbeli nyilatkozatát, amely támogatja a vágásra szánt állatok szállítási idejére vonatkozó 8 órás utazási korlátozást, azonban elismeri, hogy ez az igény önmagában tudományosan nem megalapozott; úgy véli, hogy az állatok szállítás közbeni jóléte néhány esetben inkább a járművek felszereltségétől és az állatok megfelelő kezelésétől függ, amint azt az EFSA 2010. decemberi véleménye rögzíti; felkéri mindazonáltal a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 1/2005/EK rendelet végrehajtásának javítása érdekében dolgozzanak ki a legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat, és az állatjólét biztosítása céljából erősítsék meg az ellenőrzési mechanizmusokat;

14. ragaszkodik ahhoz, hogy újra vegyék fontolóra a vágóállatok szállítási idejének 8 órára csökkentését, figyelembe véve a rakodási időt, tekintet nélkül arra, hogy szárazföldi vagy vízi úton történik, kivéve, amikor figyelembe veszik a legkülső régiók földrajzi körülményeit, gyér úthálózatát, távoli elhelyezkedését vagy azt a lehetőséget, hogy tudományos vizsgálatokkal alátámasztva egyes állatfajokat hosszabb ideig lehet szállítani az állatvédelmi alapelvek betartása mellett; hangsúlyozza, hogy az állatjólétnek megfelelően a szállítási időnek valamennyi adott lehetőség figyelembevételével meghosszabbíthatónak kell lennie a szállítás során bekövetkező előre nem látható késedelem (forgalmi dugó, üzemzavar, baleset, forgalomátirányítás, vis maior stb.) esetén;

15. hangsúlyozza, hogy jelentésének következtetéseiben az Európai Bizottság különösen hangsúlyozza, hogy az EFSA véleménye szerint „úgy tűnik, hogy a rendelet egyes részei nincsenek teljesen összhangban a jelenlegi ismeretekkel”; úgy véli, hogy ezért fontos hangsúlyozni, hogy az aktuális tudományos ismereteket az állatjólétre vonatkozó jogszabályok megfogalmazásakor figyelembe kell venni; rámutat, hogy véleményében(8) az EFSA kifejti, hogy az állatok jólétét a szállítás időtartamán kívül más tényezők is befolyásolják, így például a megfelelő be- és kirakodás, valamint a járművek kialakítása;

A szállítás gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi költségei és egyenlő versenyfeltételek

16. tudatában van a sok fuvarozó által nehéz gazdasági körülmények között végrehajtott jelentős beruházásoknak, és üdvözli a bizottsági jelentés járművezetők képzésének és a jobb járművekre vonatkozó előírásoknak, valamint a állatszállítás minőségének javulásáról tett megállapítását, azonban sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság megállapítása elégséges megbízható adat nélkül született; tudomásul veszi, hogy mivel jelentős beruházásokra van szükség, sok, főleg kisméretű gazdaság és vágóhíd megszüntette a tevékenységét, különösen Európa elszigetelt és periférikus területein;

17. rámutat a tagállamok között a járművek korszerűsítési költségei tekintetében fennálló jelentős különbségekre (például a műholdas navigációs rendszer beépítésének 250–6000 eurós költsége), ami komolyan befolyásolja a belső piacon az egyenlő versenyfeltételeket, és felrója a Bizottságnak, hogy nem kutatta ezen különbségek okait;

18. a fenti fenntartások miatt felhívja a Bizottságot minden, az állatok szállításához köthető gazdasági, környezeti és társadalmi költség becsült értékének kimutatására;

19. úgy véli, hogy elvként az állatjóléti jogszabályoknak a tudományon kell alapulniuk; felhívja ezért a Bizottságot, hogy a jogszabályok és az EFSA által bemutatott legutóbbi tudományos bizonyítékok között fennálló szakadék megszüntetése érdekében frissítse az állatszállítási szabályokat;

20. üdvözli, hogy a Bizottság jelentésében felhasználta az EFSA tudományos vizsgálatainak eredményeit, amelyek szerint jelentősen csökkenteni kell a lovak szállításának időtartamát, valamint hogy összhangban van az Európai Parlament 2010 február 25-i 54/2009. számú nyilatkozatában szereplő javaslatokkal;

21. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EFSA által benyújtott lószállítási időkre vonatkozó tudományos bizonyítékok ellenére a bizottsági jelentés nem tartalmazott jogszabály-módosítási ajánlásokat; kéri, hogy a Bizottság jelentősen csökkentett maximális utaztatási időt javasoljon minden vágóló szállítása esetében a 2009/156/EK tanácsi irányelvnek megfelelően; ragaszkodik továbbá a lovakra vonatkozó jóléti szabályok átfogó és tudományos felülvizsgálatához, szükség esetén jogalkotási javaslatokkal kísérve, beleértve a járműtervezési szabályok, a helyigény és vízellátás újbóli fontolóra vételét;

22. hangsúlyozza, hogy az 1/2005/EK tanácsi rendelet 9. preambulumbekezdése előírja, hogy megfelelő rendelkezéseket kell javasolni a baromfira vonatkozóan, amikor az EFSA vonatkozó véleményei rendelkezésre állnak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a bizottsági jelentés nem foglalkozik a baromfiszállítással, annak ellenére, hogy a baromfik alkotják az állatok fő szállított kategóriáját Európában; ennek megfelelően felszólítja a Bizottságot a baromfiszállításról szóló hatályos uniós jogszabályoknak a legutóbbi tudományos bizonyítékok alapján történő felülvizsgálatára;

23. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az EFSA által bemutatott legutóbbi tudományos bizonyítékok fényében vizsgálják felül az 1/2005/EK tanácsi rendeletet, és különösen a helyigényre vonatkozóan vezessenek be javító célzatú módosításokat, mint például lovaknál kg/m2 számítás, szarvasmarhánál és juhoknál a méretet és testsúlyt figyelembe vevő algometriai egyenlet, konténerben szállított broilercsirkénél pedig a maximális állománysűrűség és a hőmérsékleti viszonyok összekapcsolása;

24. kéri a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során követelje meg az Európai Unió állatjóléti szabályainak végrehajtását, továbbá a Kereskedelmi Világszervezet keretében szálljon síkra az idevágó közösségi rendelkezések nemzetközi elterjesztése mellett;

Ellenőrzés és az előírások végrehajtása

25. üdvözli azt a tájékoztatást, hogy navigációs rendszert vezetnek be az állatok szállításának felügyeletére, ugyanakkor sajnálatának ad hangot, hogy a tagállami végrehajtásban jelentős eltérések mutatkoznak, és hogy általában a rendszert csak csekély körben használják az állatok szállításának ellenőrzésére; kéri, hogy a Bizottság 2014. január 1-je előtt készítsen jogalkotási javaslatot egy valós idejű adatfeltöltésen alapuló közös uniós műholdas navigációs adatgyűjtési és ellenőrzési keret felállítására;

26. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez idáig nem használták ki jobban az újonnan felmerülő technológiákat, amelyek segítséget jelentenének ezen a területen és hosszú távon csökkentenék a költségeket;

27. felszólít az elektronikus technológiákra való átállásra, hogy a tagállamok – a különböző hivatalok által kért adatok tárolásának és közlésének elősegítésével – könnyíthessenek a vállalatok terhein;

28. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen kutatást arra vonatkozóan, miként alkalmazhatók új és létező technológiák az élő állatokat szállító járműveken a hőmérséklet és a páratartalom szabályozására, nyomon követésére és nyilvántartására, ezen komponensek ugyanis – az EFSA ajánlásaival összhangban – elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szállítás során ellenőrizni és óvni tudják az állatok meghatározott kategóriáinak jólétét;

29. hangsúlyozza, hogy az ellenőrzéseket az Unió egész területén egységesen kell elvégezni, az egyes tagállamokban évente szállított állatok számának megfelelő arányban, a belső piac jó működésének biztosítása és megőrzése, valamint az EU-n belüli verseny torzulásainak elkerülése érdekében; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy növelje az állatjólétre és az állatok szállítására összpontosító be nem jelentett helyszíni FVO-ellenőrzések számát; úgy véli, hogy az eltérő adatgyűjtési módszerek és ellenőrzési mechanizmusok megnehezítik az egyes tagállamok esetén a szabályok betartására vonatkozó pontos kép felállítását; felszólítja a Bizottságot, hogy az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal ellenőrzési jelentéseivel előállított és a tagállamok által a többéves nemzeti ellenőrzési terveikkel (MANCP-k) kapcsolatban adott válaszokban található adatokat fokozottabban elemezze, és ezekkel kapcsolatban alakítson ki harmonizáltabb jelentési strukturát;

30. annak biztosítására sürgeti a Bizottságot, hogy a szállítás végén sor kerüljön a szállítandó állatok állatorvosi ellenőrzésére;

31. aggodalommal veszi tudomásul az arról szóló tájékoztatásokat, hogy az egyes tagállamok nagyon eltérő módon értelmezik a rendeletet, mivel ez ellentétes a rendelet céljával és torzítja a versenyt; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé megfelelő pontosítást és olyan útmutató dokumentumokat, amelyek megelőzik a rendelkezések szabad értelmezését;

32. megállapítja, hogy a végrehajtásban tapasztalható esetleges hiányosságokat gyakran a gyakorlatban nem végrehajtható vagy a nemzeti joggal állítólagosan nem összeegyeztethető jogi előírásokkal indokolják; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a hatályban lévő rendeletet az ilyen jellegű összeegyeztethetetlenségek tekintetében;

33. aggodalommal veszi tudomásul az arról szóló tájékoztatásokat, hogy egyes tagállamok hajlandók megtűrni a rendelet egyértelmű megsértésének eseteit, például az elfogadhatatlan menetleveleket, a túlterhelt járműveket és a helyigény figyelmen kívül hagyását;

34.  felszólítja továbbá az egyes tagállamok határőrizeti hatóságait, hogy működjenek együtt és osszák meg információikat egymással az állatok határon átnyúló szállításával kapcsolatban;

35. felszólítja a tagállamokat, hogy a rendelet 25. cikke szerint vezessenek be a rendelet megsértésére vonatkozó hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat; felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon szabálysértés esetén az egyes tagállamokban jelentősen eltérő büntetési és szankcionálási szintek érvényesek, kéri, hogy a Bizottság 2013. július 1-je előtt nyújtson be egy az összes tagállamra vonatkozó, a közúti szállításban az állatjólét szabályok súlyos megsértésekor érvényes büntetések elemzését tartalmazó jelentést, amely összehasonlítható a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok megsértéséről szóló jelentésével(9);

36. felhívja a figyelmet a felelősségi szabályokra, amelyek esetén a szállításra alkalmatlan állatok szállításának felelősségi szabályai nem eléggé egyértelműen meghatározottak ahhoz, hogy ne szállítsanak szállításra alkalmatlan állatokat, míg a szankcióval sújtott személyek nem feltétlenül vannak olyan helyzetben, hogy meg tudják akadályozni a szállítást;

37. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jogi lépéseket és vessen ki szankciókat a rendeletet nem szabályszerűen alkalmazó tagállamok ellen;

38. felszólítja a tagállamokat az ellenőrzés megerősítésére a teljes termelési láncban annak érdekében, hogy a továbbiakban ne tűrjék meg a rendeletet megsértő és az állatok szállításának feltételeit rontó gyakorlatokat, mint a túlterhelt járművek továbbengedése vagy az állatok pihenésére, takarmányozására és itatására alkalmatlan felszerelésekkel ellátott ellenőrző állomások további használatának engedélyezése;

39. úgy véli, hogy az állatjólét és az állatok kíméletének alapját a szállítmányozók és a fuvarozók megfelelő oktatása és képzése jelenti, hiszen ez az állatokkal való helyes bánásmódhoz elengedhetetlen; felszólítja ezért valamennyi tagállamot, hogy fejlesszék, illetve bővítsék az 1/2005/EK rendelet értelmében kötelezően végrehajtandó oktatási és képzési programjaikat; megállapítja, hogy a képzési tanfolyamok időtartama és előírásai jelentősen eltérnek a tagállamok között; kéri ezért egyértelmű uniós iránymutatások kidolgozását, hogy jobb és egységesebb képzési tanfolyamokat dolgozzanak ki a járművezetők és az állatgondozók számára

40. hangsúlyozza, hogy a kiskereskedőknek, élelmiszer-szolgáltató társaságoknak és gyártóknak kell kulcsszerepet játszaniuk annak biztosításában, hogy saját előírásaik szerint a hús olyan állatoktól származzon, amelyeket helyben neveltek és vágtak le, és amelyeket a jólétüket tiszteletben tartó körülmények között szállítottak;

41. aggályának ad hangot amiatt, hogy számos jelentés számol be arról, hogy nem megfelelő járműveket használnak élő állatok mind szárazföldi, mind pedig tengeri szállítására, és felszólít a hasonló gyakorlatok ellenőrzésének fokozására;

42. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL C 308E., 2006.12.16., 170. o.

(2)

HL C 279E., 2009.11.19., 89. o.

(3)

HL C 81E., 2011.3.15., 25. o.

(4)

HL C 362/05., 1996.12.2., 331. o.

(5)

HL C 103E., 2004.4.29., 36. o.

(6)

HL L 3., 2005.1.5., 1. o.

(7)

EFSA Journal 2011:9(1):1966. (125. o.).

(8)

EFSA Journal 2011:9(1):1966. (125. o.).

(9)

COM(2009)225


INDOKOLÁS

Az Európai Unió 1977 óta szabályozza az állatok szállítása során az állatok védelmét és jólétét, aminek célja az élőállat-kereskedelem technikai akadályainak elhárítása a magas szintű állatvédelem biztosítása mellett. Az állatok szállítás közbeni védelmére vonatkozó uniós jogszabályokat az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet aktualizálta, amely 2007. január 5-én lépett hatályba.

A rendelet 32. cikke kötelezi a Bizottságot, hogy a rendelet hatálybalépését követő 4 éven belül (2011. január 5-ig) nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek „e rendeletnek a szállítás alatt lévő állatok jólétére és az élő állatoknak a kibővített Közösségen belüli kereskedelmére gyakorolt hatásáról. Ez a jelentés különös figyelmet fordít az állatok jóléti szükségleteivel kapcsolatos tudományos bizonyítékokra, a […] navigációs rendszer alkalmazására, valamint e rendelet társadalmi-gazdasági vonatkozásaira, ideértve a regionális vonatkozásokat is. Ezt a jelentést szükség esetén egy, a nagy távolságon való szállításra vonatkozó jogszabálytervezet is kiegészítheti, különösen a szállítási idő, a pihenési időszakok és a helyigények tekintetében”. A Bizottság 2011. november 10-én terjesztette elő jelentését.

Az előadó pozitívan értékeli a Bizottság által az 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásának állásáról készített jelentést, azonban megjegyzendő, hogy a jelentés nem tartalmazza az állatok szállításának összes gazdasági, társadalmi és környezeti költségének teljes értékelését. Az előadó aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a jelentésben szereplő – a tagállamoktól származó és nem ellenőrizhető – adatok nem adnak teljes képet az állatok szállítás közbeni valós állapotáról, mivel az egyes tagállamok eltérő ellenőrzési módszereket és mechanizmusokat alkalmaznak.

A jelentés arról számol be, hogy a 2005–2009-es beszámolási időszakban jelentősen nőtt a szállított állatok száma: a szarvasmarháknál 8%-kal, a sertéseknél 70%-kal, a juhoknál pedig 3%-kal, és egyedül a lószállítás terén volt 17%-os csökkenés. Így nem érték el az 1/2005/EK tanácsi rendelet (5) preambulumbekezdésében rögzített célt, miszerint „az állatok jóléte érdekében az állatok nagy távolságokon való szállítását, beleértve a vágóhídra küldött állatok szállítását is, a lehető legrövidebbre kell korlátozni”. Mivel a rendelet nem teljesítette az állatok szállításának korlátozására kitűzött célt, az uniós politika e tekintetben felülvizsgálatra szorul.

Az előadó úgy véli, hogy a hús és egyéb állati eredetű termékek szállítása technikailag egyszerűbb és gazdaságilag is racionálisabb megoldás az élőállat-szállításnál. Ezért a helyi értékesítést és az élelmiszer-szállítási lánc csökkentését szolgáló intézkedéseket kell hozni. Az uniós politikát e téren felül kell vizsgálni, és a helyi feldolgozás, a kis vágóhidak és olyan húsfeldolgozó üzemek támogatására kell átállítani, amelyek a vágóállatok kis távolságokról történő beszállítására támaszkodnak.

Az előadó úgy véli, hogy figyelembe kell venni azt a több mint egymillió uniós polgár által aláírt petíciót, amelyben követelik, hogy a vágóállatok szállítását legfeljebb 8 órában rögzítsék.

A jelentés szerint az állatvédelmi rendelet betartása miatt jelentősen megnövekedett költségek nagy része a fuvarozási vállalkozásokat terheli, különösen a járművek szükséges átalakítása miatt, amelyeket szigetelt tetővel és tartállyal ellátott itatókészülékekkel, az ivóvizet felmelegítő rendszerrel, műholdas navigációs rendszerrel és szellőztető rendszerrel kellett felszerelni. A munkaerő- és üzemanyagköltségek is növekedtek. Ezek a költségek nem jelentkeztek az élőállat-szállítás piaci árában, mivel az változatlan maradt vagy csökkent. Az előadó szerint ezeket a költségeket az állattenyésztési ágazat más szereplőinek is viselniük kellene.

Az állatvédelmi előírások egységes bevezetése és végrehajtása az állatvédelmi normák betartásának és a piaci torzulások elkerülésének kulcseleme az EU-ban. A jelentés megállapította, hogy egyes tagállamokban jelentős hiányosságok mutatkoznak az előírások végrehajtása terén. Ezért az előadó úgy véli, hogy az előírások bevezetésének és végrehajtásának jobb harmonizálása érdekében az egész EU-ban további intézkedésekre van szükség. Különösen helyénvalónak tartja az ellenőrzési mechanizmusok részletes meghatározására és az egységes szankciókra irányuló intézkedéseket.

Az előadó a következő fontos javaslatokat terjeszti Bizottság elé:

-    az állatszállítás összes gazdasági, környezeti és társadalmi költségének átfogó becslése, valamint az állatszállítás által a hústermékek áraira gyakorolt hatás vizsgálata az EU-ban;

-    az állatok jólétét a szállítás során értékelő objektív és hiteles rendszer kidolgozása;

-    jogalkotási kezdeményezés mérlegelése azzal a céllal, hogy a vágóállatok szállításának időtartamát 8 órára csökkentsék, kivéve, amikor a földrajzi körülmények miatt és tudományos vizsgálatokkal alátámasztva egyes állatfajokat hosszabb ideig lehet szállítani az állatvédelmi alapelvek betartása mellett;

-    intézkedések a tagállamokkal szemben, amelyek az állatvédelmi előírások betartásának egységes ellenőrzését hivatottak biztosítani.

Az előadó kéri a tagállamokat, hogy mérlegeljék különleges ellenőrző intézmények létrehozását, amelyek az állatvédelmi és állatjóléti rendelkezések betartásának ellenőrzéséért felelősek, beleértve az állatok szállítását is. Kéri egyben a rendeletet megsértő és az állatok szállításának feltételeit rontó gyakorlatok felszámolását is.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (9.5.2012)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az állatok szállítás közbeni védelméről

(2012/2031(INI))

Előadó: Kartika Tamara Liotard

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli az 1/2005/EK rendelet hatásáról szóló bizottsági jelentést, amely azt a következtetést vonja le, hogy a rendelet az állatok szállítás közbeni jóléte szempontjából kedvező hatásokkal járt, azonban továbbra is súlyos állatjóléti problémák állnak fenn(1); sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság semmilyen változtatást nem szándékozik javasolni az állatok szállításáról szóló uniós jogszabályokban; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e jelentés figyelmen kívül hagyja a rendelet (5) preambulumbekezdését, amely kimondja, hogy az „állatok jóléte érdekében az állatok nagy távolságokon való szállítását […] a lehető legrövidebbre kell korlátozni”;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelentés figyelmen kívül hagyja az EFSA arra vonatkozó ajánlását, hogy stratégiákat kell kidolgozni a szállítás volumenének és a vágóhídra szánt állatok hosszú távú szállításának csökkentésére, valamint a szállítási idők lerövidítésére annak érdekében, hogy mérsékeljék a szállításhoz köthető betegségek kitörésének kockázatát(2);

3.  fájlalja, hogy a Bizottság jelentésében nem említik az EFSA tudományos véleményében szereplő egyik ajánlást, amelynek értelmében előnyben kell részesíteni a közvetlen szállítást a – pl. élőállatpiacokon való – megállások nélkül, amelyek magukban hordozzák annak kockázatát, hogy az állatok más üzemekből származó állatokkal kerülnek közvetlen vagy közvetett kapcsolatba(3);

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a szállítás volumenének oly módon történő csökkentése, hogy élő állatok helyett hasított testeket és húst szállítanak, milyen kritériumok mellett gyakorolna kedvező hatást a környezetre, ezáltal mérsékelve a szennyezést, javítva a szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, valamint ösztönözve a helyi termelés és fogyasztás fejlesztését; hangsúlyozza továbbá, hogy a hasított testek vagy hús szállítása fenntarthatóbb, mint az élő állatok szállítása; ezért úgy véli, hogy nagy távolságokra csak hasított testeket vagy húst lenne szabad szállítani;

5.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzanak ki stratégiát az állattenyésztés regionálisabb jellegű modellje felé történő elmozdulásra, amelynek keretében – amikor csak kivitelezhető – az állatok ugyanabban a régióban születnek, mint ahol a hizlalásuk és levágásuk történik, ahelyett, hogy rendkívül nagy távolságokra szállítanák őket;

6.  úgy véli, hogy – a szállításhoz köthető betegségek kitörésével kapcsolatos kockázatok csökkentése, az élelmiszer-minőség és az élelmiszer-biztonság tekintetében is – célszerű lenne ösztönzőket létrehozni az állatok regionális tenyésztéséhez, forgalmazásához és levágásához, az állatok szükségtelenül hosszú szállítási idejének csökkentése érdekében;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy szüntesse meg az élő állatokra vonatkozó export-visszatérítéseket, annak érdekében, hogy megelőzze, hogy az állatokat szükségtelenül hosszú ideig szállítsák, illetve hogy csökkentse a szállítás idejét;

8.  megállapítja, hogy a rendelet szállítási időre, pihenőidőre és helyigényre vonatkozó rendelkezései nem a SCAHAW vagy az EFSA tudományos véleményén alapulnak, hanem azokat a korábbi irányelvből vették át(4); sajnálattal veszi tudomásul, hogy az EFSA világos következtetései ellenére a rendelet bizonyos részei nem állnak összhangban a jelenlegi tudományos ismeretekkel, különösen ami a lovak, a baromfi és a nyulak szállítását, az állategyedek helyigényét és a bokszok belső magasságát illeti, és a jelentést semmilyen javaslat nem kíséri;

9.  hangsúlyozza, hogy az 1/2005/EK tanácsi rendelet 9. preambulumbekezdése előírja, hogy különös rendelkezéseket kell megfelelő javaslatokban megállapítani a baromfira vonatkozóan, amikor az EFSA vonatkozó véleményei rendelkezésre állnak; sajnálatát fejezi ki ezért amiatt, hogy a legújabb tudományos bizonyítékok és az EFSA ajánlásai(5) ellenére a Bizottság jelentéséhez nem csatolt jogalkotási javaslatot a baromfi szállítására vonatkozóan, annak ellenére, hogy Európában a baromfi a leggyakrabban szállított állatfaj;

10. kéri, hogy a lovakat más haszonállatoktól elkülönítve osztályozzák újra annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az EFSA jelentésében(6) meghatározott sajátos fizikai, élettani és viselkedési tulajdonságaikat; kéri egy, a (vágóhídra szánt) lovakra vonatkozó egyedi utazási korlát azonnali hatályú bevezetését;

11. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a nehéz tehergépjárművek (jelenleg 4 méteres) maximális magasságát, és azt az állatok szállítására használt járművek esetében szükség esetén növelje az állatok azon jóléti problémáinak megelőzése érdekében, amelyek a raktérben a nem megfelelő fejmagasság következtében alakulnak ki;

12. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés figyelmet fordít „az állatok jóléti szükségleteivel kapcsolatos tudományos bizonyítékokra”, és azt adott esetben a nagy távolságon való szállításra vonatkozó, megfelelő jogalkotási javaslatok egészíthetik ki; emlékeztet továbbá az Európai Parlament képviselőinek többsége által aláírt, 49/2011. sz. írásbeli nyilatkozatra, amely kéri a vágóállatok szállítási idejének 8 órában történő maximálását, valamint a több mint egymillió európai polgár által támogatott 8 órás kezdeményezésre; ezért felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálják felül az 1/2005/EK rendeletet annak érdekében, hogy a levágás céljából szállított állatok teljes szállítási idejét 8 órában maximálja; ezért felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálják felül az 1/2005/EK rendeletet annak érdekében, hogy a levágás céljából szállított állatok szállítási idejét 8 óránál jelentősen rövidebb időben maximálja;

13. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálják felül az 1/2005/EK tanácsi rendeletet, és az alábbiak tekintetében vezessenek be javító célzatú módosításokat:

-    járművekre vonatkozó előírások;

-    szállítási feltételek, ivóvízellátás, hőmérséklet és páratartalom;

-    különleges járművezetői képzés, megfelelő sebesség és óvatos fel- és lerakodás annak érdekében, hogy a járművezetők megfelelően tudjanak bánni az általuk szállított állatokkal;

-    a minimális helyigény növelése és a vemhes és/vagy sérült állatok szállítására vonatkozó szabályok szigorítása;

     felhívja továbbá a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a mobil vágóhidak üzemeltetésének ösztönzésére és a helyi vágóhidak újralétesítésének elősegítésére a termelés és a forgalmazás helyéhez közeli vágás előmozdítása érdekében;

14. úgy véli, hogy a tagállamok által évente benyújtott jelentések alapvető fontosságúak a jogszabályok hatásának megértéséhez és a megfelelő korrekciós intézkedések megtételéhez; felhívja a Bizottságot, hogy kezelje kiemelt fontosságúként a rendelet jobb végrehajtását; felhívja a Bizottságot, hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el ellenőrzési intézkedéseket és egy összehangoltabb jelentéstételi struktúrát, valamint készítsen jelentést a tagállamokban elért előrehaladásról;

15. úgy véli, hogy a szállításról szóló rendelet néhány rendelkezése túl tág teret hagy az értelmezésre a tagállamok illetékes hatóságai számára, ami a végrehajtás terén következetlenségekhez vezet; felhívja a Bizottságot, hogy szükség szerint javasoljon technikai módosításokat a jelenlegi jogszabályra nézve;

16. felkéri a Bizottságot, hogy valamennyi tagállamban biztosítsa az állatok szállítására vonatkozó meglévő uniós jogszabályok hatékony és egységes alkalmazását; úgy véli, hogy a megfelelő nemzeti ellenőrzésekkel társítva ennek biztosítania kell a belső piac megfelelő működését az uniós tagállamok közötti verseny torzulásának megakadályozása érdekében;

17. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a jogszabály végrehajtásának biztosítására, különösen annak ellenőrzése révén, hogy a benyújtott menetlevelek valószerűek és a jogszabálynak megfelelők-e;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés és kommunikáció fokozására; felhívja a Bizottságot, hogy növelje az állatjólétre és az állatok szállítására összpontosító FVO-ellenőrzések számát; hangsúlyozza, hogy az ellenőrzéseket minden tagállamban az adott évben szállított állatok megfelelő hányadán kell elvégezni;

19. felhívja a tagállamokat, hogy tevékenyen hajtsanak végre olyan ellenőrzési rendszert, amely a szállítás előtt, alatt és után ellenőrzi az állatjóléti feltételeket, és azt hatékony és visszatartó erejű szankciókból álló, megbízható rendszer támogassa;

20. hangsúlyozza, hogy egyes tagállamokban nem megfelelő számban vannak jelen az ellenőrző állomások, ezért az állatszállítások ellenőrzésének végrehajtása, valamint az állatok vészhelyzet esetén történő kirakodása nem lehetséges; üdvözli ezért, hogy a Bizottság jelentésében bejelenti az állatszállítások fokozottabb ellenőrzését; felszólít továbbá ezen ellenőrzések hatékonyságának növelésére;

21. annak biztosítására sürgeti a Bizottságot, hogy a szállítás végén sor kerüljön a szállítandó állatok állatorvosi ellenőrzésére;

22. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen kutatást arra vonatkozóan, miként alkalmazhatók új és létező technológiák az élő állatokat szállító járműveken a hőmérséklet és a páratartalom szabályozására, nyomon követésére és nyilvántartására, mivel e tényezők – az EFSA ajánlásaival összhangban – elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szállítás során ellenőrizni és óvni lehessen az állatok meghatározott kategóriáinak jólétét; hangsúlyozza, hogy az új technológia alkalmazása nem vezethet az állatok szállítási idejének meghosszabbodásához;

23. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy olyan jogalap bevezetését, amely előírja, hogy a fedélzeti navigációs rendszerek képesek legyenek a helymeghatározó adatok és egyéb állatjóléti mutatók illetékes hatóságoknak történő, valós idejű továbbítására;

24. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy a navigációs rendszerek eddig még nem érték el a rendelet végrehajtására gyakorolt – a várakozások szerint jótékony – hatásukkal kapcsolatos potenciáljukat; felhívja a Bizottságot annak előírására, hogy ezek a rendszerek rendelkezzenek az adatok uniós adatbázisba történő, valós idejű továbbítását lehetővé tevő képességgel;

25. hangsúlyozza, hogy a műholdas navigációs rendszerek jobb alkalmazása hozzájárulhatna a fuvarozókra nehezedő igazgatási terhek mérsékléséhez, és segítené minden tagállam illetékes hatóságát abban, hogy javítsa a – különösen a szállítási idők és a pihenőidőket érintő – ellenőrzések minőségét; úgy véli, hogy új, hatékonyabb ellenőrzési rendszerek bevezetése – például a szállítmányok műholdas helymeghatározó rendszerekkel történő nyomon követése – hozzájárulhatna a helyzet javításához, és lehetővé tenné a szabályok átláthatóbb végrehajtását; úgy véli, hogy ezen új technológiák alkalmazása az államközi hatóságokra és szervezetekre háruló adminisztratív terheket is csökkentené;

26. kéri a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során követelje meg az Európai Unió állatjóléti szabályainak végrehajtását, továbbá a Kereskedelmi Világszervezet keretében szálljon síkra az idevágó közösségi rendelkezések nemzetközi elterjesztése mellett;

27. emlékeztet arra, hogy az állatjóléti kérdésért felelő mindkét korábbi biztos, Kyprianou úr és Vassiliou úr is ígéretet tett az Európai Parlamentben arra, hogy jogalkotási kezdeményezést tesz az állatok szállítására vonatkozó időbeli korlátok bevezetése céljából; mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság eddig nem váltotta be az Európai Parlamentben elhangzott fenti ígéreteket;

28. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a fuvarozók engedélyezésére vonatkozó jogszabályokat; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy amennyiben egy illetékes hatóság megállapítja, hogy valamely fuvarozó nem tartotta tiszteletben a szállításról szóló rendeletet, annak engedélye ne csak az érintett országban, hanem minden tagállamban felfüggeszthető vagy visszavonható legyen;

29. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a szállítóeszközök típus-jóváhagyási igazolására vonatkozó jogszabályokat; sürgeti a Bizottságot, tegyen javaslatot arra, hogy amennyiben egy illetékes hatóság megállapítja, hogy egy szállítóeszköz nem felel meg a szállításról szóló rendeletnek, annak típus-jóváhagyási igazolása ne csak az érintett országban, hanem minden tagállamban felfüggeszthető vagy visszavonható legyen;

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

8.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, James Nicholson, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

(1)

   A Bizottság jelentése a Parlamentnek és a Tanácsnak az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi rendelet hatásáról, COM(2011)0700, 9. o.

(2)

   Az EFSA tudományos véleménye az állatok szállítás közbeni jólétéről, EFSA Journal 2011/9 (1), 1966., 86. o.

(3)

    Az EFSA tudományos véleménye az állatok szállítás közbeni jólétéről, EFSA Journal 2011/ 9 (1), 1966., 86. o.

(4)

   A Tanács 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelve az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról; HL L 340., 1991.12.11., 17. o.

(5)

   EFSA Journal 2011/9 (1):1966.

(6)

   Az EFSA jelentése az állatok szállítás közbeni jólétéről, 2011., 86. o.


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (10.5.2012)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az állatok szállítás közbeni védelméről

(2012/2031(INI))

A vélemény előadója: Luis de Grandes Pascual

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  támogatja az állatok szállítás és kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet(1) célkitűzéseit, és megállapítja, hogy azok alkalmazása, elsősorban a járművekre vonatkozó új követelményekből kifolyólag, a szállítmányozó vállalkozásokra háruló költségek növekedését eredményezte; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez idáig nem használták ki jobban az újonnan felmerülő technológiákat, amelyek segítséget jelentenének ezen a területen és hosszú távon csökkentenék a költségeket;

2.  hangsúlyozza, hogy az állatok szállítás közbeni jólétét uniós jogszabályokkal kell garantálni, és kiemeli a gazdasági költségek figyelembevételének fontosságát, miközben el kell kerülni, hogy az állatok ártalomnak vagy stressznek legyenek kitéve; hangsúlyozza, hogy ha a rendeletet Unió-szerte teljes körűen betartják, az nem vezethet a verseny torzulásához vagy megszűnéséhez az áruk szabad kereskedelmében, illetve nem okozhat tisztességtelen hátrányt az EU legkülső régiói, a peremterületek és a szigetek számára; felszólítja a Bizottságot a helyzet nyomon követésére annak biztosítása érdekében, hogy mindez így is történjen;

3.  hangsúlyozza, hogy az állatok védelmét és jólétét célzó valamennyi tevékenység alapját az az elv kell hogy képezze, amelynek értelmében az állatok érző lények, amelyek különleges igényeit figyelembe kell venni az uniós jogszabályok kidolgozása során; megjegyzi, hogy az állatjóléti problémák továbbra is fennállnak, és emlékeztet arra, hogy a fenti rendelet (5) preambulumbekezdése megállapítja, hogy „az állatok jóléte érdekében az állatok nagy távolságokon való szállítását [...] a lehető legrövidebbre kell korlátozni”; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az élőállat-szállítás volumenének oly módon történő csökkentése, hogy hasított testeket szállítanak, kedvező hatást gyakorolna-e a környezetre, javítva a szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, valamint ösztönözve a regionális fejlődést;

4.  megjegyzi, hogy az Európai Állatorvosok Szövetségének (FVE) ajánlása értelmében az állatok felnevelésének a születési helyükhöz lehető legközelebbi helyen kell történnie, vágásukat pedig a termelési helyhez lehető legközelebbi helyen kell végezni;

5.  emlékeztet arra, hogy a fent említett rendelet 32. cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentésnek figyelmet kell fordítania „az állatok jóléti szükségleteivel kapcsolatos tudományos bizonyítékokra”, és azt adott esetben a nagy távolságon való szállításra vonatkozó, megfelelő jogalkotási javaslatok egészíthetik ki; felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ezért vizsgálják felül az 1/2005/EK rendeletet annak érdekében, hogy legfeljebb nyolcórás időkorlátot állapítsanak meg a vágási célból szállított állatok utaztatása tekintetében, amit a Parlament a 2012. március 15-i 49/2011. sz. írásbeli nyilatkozatában is megfogalmazott; javasolja, hogy ezt a legfeljebb nyolcórás határértéket hatékonyan lehetne érvényesíteni, többek között annak a digitális menetíró készülékbe való beépítése által;

6.  arra kéri a Bizottságot, hogy mielőtt elfogadná az állatok pihenőidejére vonatkozó új jogszabályt, vizsgálja meg a közúti infrastruktúrák kiigazításának gazdasági hatását (az állatok be- és kirakodására szolgáló területek, pihenő és alvóhelyek, itatók stb.);

7.  megjegyzi, hogy az 1/2005/EK rendelet – a végrehajtás elősegítése érdekében – a nagy távolságokon állatokat szállító járművek számára műholdas navigációs rendszer használatát írja elő; véleménye szerint az ilyen rendszerek jobban elősegítenék a hatékonyabb végrehajtást, ha valós idejű adatokat közvetítenének az utazási időkről és a pihenőidőkről az illetékes hatóságok számára;

8.  csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi műholdas navigációs rendszerek a tagállamokban nem terjedtek el elég széles körben, aminek oka, hogy a használatukkal kapcsolatos műszaki előírások nincsenek összehangolva; kéri, hogy ezeket a rendszereket egyformán alkalmazzák valamennyi tagállamban az állatszállítások hatékony felügyeletére és ellenőrzésére;

9.  felszólítja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy miként alkalmazhatók az új és meglévő technológiák az élő állatokat szállító járművekben a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának – amelyek alapvető fontosságú tényezők a meghatározott kategóriákba tartozó állatok jólétének szállítás közbeni ellenőrzése és védelme szempontjából – szabályozására, ellenőrzésére és jelzésére, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásaival összhangban;

10. felszólít az elektronikus technológiákra való átállásra, hogy a tagállamok – a különböző hivatalok által kért adatok tárolásának és közlésének elősegítésével – könnyíthessenek a vállalatok terhein;

11. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ellenőrzési eszközök harmonizációjának kérdését, hogy lehetővé váljon az adatgyűjtés egységesítése, az adminisztratív feladatok csökkentése és a fedélzeti berendezések szükségtelen párhuzamos alkalmazásának kiküszöbölése; aggályának ad hangot amiatt, hogy számos jelentés számol be arról, hogy nem megfelelő járműveket használnak élő állatok mind szárazföldi, mind pedig tengeri szállítására, és felszólít a hasonló gyakorlatok ellenőrzésének fokozására;

12. úgy véli, hogy az állatvédelem és az állatok jólétének alapját a szállítmányozók és az állatokat a szállítás során kísérő személyek megfelelő képzése, de főként a fuvarozók képzése jelenti, hiszen ez az állatokkal való helyes bánásmódhoz elengedhetetlen, ezért kéri a tagállamokat, hogy szükség esetén fejlesszék oktatási és képzési programjaikat;

13. osztja az Európai Bizottság megközelítését, amelynek megfelelően intézkedéseket hoz e jogszabály jobb teljesítése érdekében, így a rendelet értelmezéséről szóló általános iránymutatással szolgál, illetve a bevált gyakorlatra vonatkozó útmutatókat dolgoz ki, mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a bevált gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások és kódexek önmagukban nem fogják biztosítani a megfelelést, ezért hangsúlyozza a gyakori és alapos ellenőrzések rutinszerű végrehajtásának szükségességét a szárazföldi és a tengeri határokon egyaránt;

14. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamokban gyakran nem kielégítő mértékű az előírások végrehajtása, és azok egységes alkalmazása kívánnivalót hagy maga után; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden rendelkezésére álló intézkedést az alkalmazás egységesítésének előmozdítása és felügyelete érdekében;

15. kéri a tagállamokat, hogy az állatok szállításának ellenőrzése során alkalmazzák a vonatkozó minimum-előírásokat, és szabjanak ki célravezető, arányos és visszatartó erejű szankciókat az elkövetett jogsértésekre; hangsúlyozza azt a tényt, hogy különös figyelmet kell fordítani az utazási idő és a pihenőidőszakok ellenőrzésére, az etetési és itatási időkre, az állatok számára a járművekben biztosított hely méretére, a járművek szellőzésére, valamint az állatok itatására szolgáló rendszerek megfelelő működésére; felszólítja továbbá az egyes tagállamok határőrizeti hatóságait, hogy működjenek együtt és osszák meg információikat egymással az állatok határon átnyúló szállításával kapcsolatban;

16. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az egyes tagállamokban az állatszállítás szabályozása tekintetében alkalmazott szankciók harmonizálásának szükségességét;

17. úgy véli, hogy a tagállamok által évente benyújtott jelentések alapvető fontosságúak a jogszabályok hatásának megértéséhez és a megfelelő korrekciós intézkedések megtételéhez; felszólítja a Bizottságot, hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el intézkedéseket az ellenőrzésekről és egy fokozottabban harmonizált jelentési struktúráról;

18. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jogi lépéseket és vessen ki szankciókat a rendeletet nem szabályszerűen alkalmazó tagállamok ellen.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

8.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Janusz Wojciechowski

(1)

HL L 3., 2005.1.5., 1. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alejandro Cercas, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa

Utolsó frissítés: 2012. november 8.Jogi nyilatkozat