Procedūra : 2008/0002(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0152/2010

Pateikti tekstai :

A7-0152/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 15
CRE 06/07/2010 - 15

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.2
CRE 07/07/2010 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0266

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 456kWORD 816k
2010 m. gegužės 10 d.
PE 428.273v04-00 A7-0152/2010

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinantį Reglamentą Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą Nr.1852/2001

(11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Kartika Tamara Liotard

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinantį Reglamentą Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą Nr. 1852/2001

(11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11261/3/2009 – C7 - 0078/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0872),

–   atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0027/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą pirmojo svarstymo metu(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį,

-    atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A7-0152/2010),

1.  antrajame svarstyme patvirtina toliau nurodytą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(1) Laisvas saugių ir visaverčių maisto produktų judėjimas yra esminis vidaus rinkos aspektas, turintis didelės reikšmės piliečių sveikatai ir gerovei bei jų socialiniams ir ekonominiams interesams. Nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su naujų maisto produktų saugos vertinimu ir leidimų suteikimu, skirtumai gali trukdyti jų laisvam judėjimui, sukurdami nesąžiningos konkurencijos sąlygas.

(1) Įgyvendinant Sąjungos politiką ir atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo sutartį, turėtų būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygis bei aukštas gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos lygis. Be to, visada turėtų būti taikomas atsargumo principas, kaip nustatyta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras1.

 

1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 1 pakeitimas.

Pakeitimas  2

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(2) Įgyvendinant Sąjungos politiką, turėtų būti užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga. Tam tikrais atvejais deramas dėmesys turėtų būti skiriamas aplinkos ir gyvūnų gerovės apsaugai.

(2) Įgyvendinant Sąjungos politiką, turėtų būti užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga ir teikiama pirmenybė sveikatos apsaugai, o ne vidaus rinkos veikimui.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 2 pakeitimas.

Pakeitimas  3

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(2a) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnyje paaiškinama, kad Sąjunga ir valstybės narės, rengdamos ir įgyvendindamos politikos priemones, turi visiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus, nes gyvūnai yra gebantys jausti padarai.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 3 pakeitimas.

Pakeitimas  4

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(2b) Sąjungos teisės aktuose nustatyti standartai privalo būti taikomi visiems į Sąjungos rinką pateiktiems maisto produktams, įskaitant maistą, kuris importuojamas iš trečiųjų šalių.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 4 pakeitimas.

Pakeitimas  5

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(2c) 2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl gyvūnų klonavimo maistui1 Komisija buvo raginama pateikti pasiūlymus uždrausti: i) klonuoti gyvūnus maisto tiekimo tikslais, ii) laikyti klonuotus gyvūnus arba jų jauniklius ūkiuose, iii) tiekti rinkai mėsos ar pieno produktus, pagamintus iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių, ir iv) importuoti klonuotus gyvūnus, jų jauniklius, sėklą ir embrionus bei mėsos ir pieno produktus, gautus iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių.

 

1 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 42.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 5 pakeitimas.

Pakeitimas  6

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(2d) 2005 m. rugsėjo 28–29 d. Komisijos Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinis komitetas (NNNRSMK) patvirtino nuomonę, kurioje daroma išvada, kad egzistuoja didelės žinių, kurios būtinos įvertinti riziką, spragos. Tai apima nanodalelių apibūdinimą, nanodalelių nustatymą ir matavimą, duomenis apie reagavimą į dozes, nanodalelių išlikimą ir stabilumą žmogaus organizme ir aplinkoje, taip pat visus su nanodalelėmis susijusius toksikologijos ir aplinkos toksikologijos sričių aspektus. Taip pat NNNRSMK nuomonėje daroma išvada, kad egzistuojančių toksikologinių ir ekotoksikologinių metodų gali nepakakti visiems su nanodalelėmis susijusiems klausimams nagrinėti.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 6 pakeitimas.

Pakeitimas  7

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(3) Sąjungos taisyklės dėl naujų maisto produktų nustatytos 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų ir 2001 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1852/2001, nustatančiame išsamias taisykles, kaip paviešinti tam tikrą informaciją ir apsaugoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 pateiktą informaciją . Siekiant aiškumo reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Reglamentą (EB) Nr. 1852/2001, o Reglamentas (EB) Nr. 258/97 turėtų būti pakeistas šiuo reglamentu. Todėl 1997 m. liepos 29 d. Komisijos rekomendacija 97/618/EB dėl mokslinių aspektų ir informacijos pateikimo, kurie būtini paraiškoms dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų tiekimo rinkai, ir rengti pradinėms vertinimo ataskaitoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 turėtų tapti nebeaktuali naujų maisto produktų srityje.

(3) Sąjungos taisyklės dėl naujų maisto produktų nustatytos 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų ir 2001 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1852/2001, nustatančiame išsamias taisykles, kaip paviešinti tam tikrą informaciją ir apsaugoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/972 pateiktą informaciją . Siekiant aiškumo reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir pakeisti šiuo reglamentu. Į šį reglamentą reikėtų įtraukti priemones, kurios šiuo metu nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1852/2001, o pastarąjį reglamentą reikėtų panaikinti.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 3 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  8

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(5) Taikomas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras. Šiuo metu taikoma naujų maisto produktų sąvoka turėtų būti patikslinta ir atnaujinta, dabartines kategorijas pakeičiant nuoroda į bendrą maisto sąvoką, pateiktą tame reglamente.

(5) Šiuo metu taikoma naujų maisto produktų sąvoka turėtų būti patikslinta, pateikiant naujumo kriterijų paaiškinimą, ir atnaujinta, dabartines kategorijas pakeičiant nuoroda į bendrą maisto sąvoką, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 178/2002.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 8 pakeitimas.

Pakeitimas  9

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(5a) Maisto produktai, turintys naują arba sąmoningai pakeistą pirminę molekulinę struktūrą, maisto produktai, sudaryti iš arba atskirti nuo mikroorganizmų, grybų arba dumblių, naujos mikroorganizmų atmainos, kurios neturi saugaus naudojimo istorijos, ir medžiagų, kurios natūraliai pasitaiko augaluose, koncentratai turėtų būti laikomi naujais maisto produktais, kaip apibrėžta šiame reglamente.

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 9 pakeitimas.

Pakeitimas  10

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad maisto produktas turi būti laikomas nauju, jei tam maisto produktui taikoma gamybos technologija, kuri anksčiau nebuvo naudojama maisto gamybai Sąjungoje. Visų pirma šis reglamentas turėtų būti taikomas naujoms gyvulių auginimo ir maisto gamybos procesų technologijoms, kurios turi įtakos maistui ir taip gali daryti poveikį maisto saugai. Todėl prie naujų maisto produktų turėtų būti priskiriami maisto produktai, pagaminti iš naudojant netradicines auginimo technologijas užaugintų gyvūnų ir jų palikuonių bei augalų, maisto produktai, pagaminti naudojant naujus gamybos procesus, galinčius daryti įtaką maistui, ir maisto produktai, savo sudėtyje turintys dirbtinai sukurtų nanomedžiagų ar sudaryti iš jų. Maisto produktai, pagaminti iš naujų veislių augalų arba iš naujų veislių gyvūnų, užaugintų naudojant tradicines auginimo technologijas, neturėtų būti laikomi naujais maisto produktais. Be to, turėtų būti patikslinta, kad trečiųjų šalių maisto produktai, kurie yra nauji Sąjungoje, gali būti laikomi tradiciniais tik tuo atveju, jei jie pagaminti pirminės gamybos metu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 178/2002, neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti ar neperdirbti (pavyzdžiui, vaisiai, džemas, vaisių sultys). Tačiau prie tokiu būdu pagamintų maisto produktų neturėtų būti priskiriami nei maisto produktai, pagaminti iš naudojant netradicines auginimo technologijas užaugintų gyvūnų ar augalų, ar maisto produktai, pagaminti iš tokių gyvūnų palikuonių, nei maisto produktai, pagaminti naudojant naują gamybos procesą.

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad maisto produktas turėtų būti laikomas nauju, jei tam maisto produktui taikoma gamybos technologija, kuri anksčiau nebuvo naudojama maisto, kuris bus tiekiamas į rinką ir joje suvartojamas, gamybai. Visų pirma šis reglamentas turėtų būti taikomas naujoms gyvulių auginimo ir maisto gamybos procesų technologijoms, kurios turi įtakos maistui ir taip gali daryti poveikį maisto saugai. Todėl prie naujų maisto produktų turėtų būti priskiriami maisto produktai, pagaminti iš naudojant netradicines auginimo technologijas užaugintų augalų ir gyvūnų, ir maisto produktai, modifikuoti naudojant naujus gamybos procesus, galinčius daryti įtaką maistui, kaip antai nanotechnologijos ir nanomokslas. Maisto produktai, pagaminti iš naujų veislių augalų arba iš naujų veislių gyvūnų, užaugintų naudojant tradicines auginimo technologijas, neturėtų būti laikomi naujais maisto produktais.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 6 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  11

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(6a) Gyvūnų klonavimas nesuderinamas su 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos1 priedo 20 punktu, kuriame teigiama, kad natūrali ar dirbtinė veisimo tvarka, dėl kurios bet kuris iš atitinkamų gyvūnų yra kankinamas ar sužeidžiamas arba gali būti kankinamas ar sužeidžiamas, neturi būti praktikuojama.

Todėl maisto produktai iš klonuotų gyvūnų arba jų palikuonių neturi būti įtraukti į Sąjungos sąrašą.

 

 

1 OL L 221, 1998 8 8, p. 23.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 11 pakeitimas.

Pakeitimas  12

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(7) Tačiau atsižvelgiant į 2008 m. sausio 16 d. pateiktą Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupės, įsteigtos 1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimu, nuomonę ir 2008 m. liepos 15 d. priimtą Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, gyvūnų klonavimo technologijos, pavyzdžiui, somatinių ląstelių branduolių perkėlimo technologija, yra tokios savitos, kad šiuo reglamentu nebūtų galima apimti visų klonavimo klausimų. Todėl dėl maisto produktų, pagamintų iš taikant klonavimo technologiją klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti teikiama Komisijos ataskaita, prireikus, vėliau pateikiant pasiūlymą dėl teisės akto. Priėmus konkretų teisės aktą, šio reglamento taikymo sritis turėtų būti atitinkamai patikslinta.

(7) Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupė, įsteigta 1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimu, savo 2008 m. sausio 16 d. nuomonėje (Nr. 23) dėl etinių gyvūnų klonavimo maistui aspektų pareiškė, kad nemato įtikinamų argumentų, kuriais remiantis būtų pateisinama maisto produktų gamyba iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokslinis komitetas savo 2008 m. liepos 15 d. nuomonėje dėl gyvūnų klonavimo1 padarė išvadą, kad nustatyta, jog daugelio klonuotų gyvūnų sveikatai ir gerovei buvo padarytas neigiamas poveikis, kuris dažnai buvo rimtas ir turėjo lemtingų padarinių.

 

1EMST leidinys (2008) 767, p. 32.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 12 pakeitimas.

Pakeitimas  13

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(7a) Tik nanomedžiagos, kurios yra įtrauktos į patvirtintų nanomedžiagų sąrašą, turėtų būti maisto pakuotėje, kartu su nuoroda, koks medžiagų kiekis gali patekti į arba ant tokioje pakuotėje esančio maisto produkto.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 13 pakeitimas.

Pakeitimas  14

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(7b) Šio reglamento nuostatos vis dėlto neturėtų būti taikomos maisto produktams, pagamintiems iš klonuotų gyvūnų arba iš jų palikuonių. Šie produktai turėtų būti reguliuojami atskiru reglamentu, priimtu pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o ne vadovaujantis bendra leidimo suteikimo procedūra. Iki šio reglamento taikymo datos Komisija turėtų pateikti atitinkamą teisėkūros pasiūlymą. Kol neįsigalios reglamentas dėl klonuotų gyvūnų, turėtų būti taikomas moratoriumas maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, pateikimui į rinką.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 14 pakeitimas.

Pakeitimas  15

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(8) Turėtų būti patvirtintos įgyvendinimo priemonės, kuriose būtų apibrėžti kriterijai, kuriais remiantis būtų lengviau įvertinti, ar maisto produktas Sąjungoje plačiai naudotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Jeigu iki tos datos maisto produktas buvo naudojamas tik kaip maisto papildas arba sudėtinė maisto papildo dalis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB , turėtų būti leidžiama ir toliau po tos datos jį tiekti rinkai Sąjungoje tokia pat naudojimo paskirtimi, nelaikant jo nauju maisto produktu. Tačiau į maisto produkto kaip papildo ar papildo sudėtinės dalies naudojimą neturėtų būti atsižvelgiama vertinant, ar maisto produktas Sąjungoje plačiai naudotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Todėl atitinkamą maisto produktą norint naudoti kitokiai nei maisto papildo ar papildo sudėtinės dalies paskirčiai, reikėtų gauti leidimą pagal šį reglamentą.

(8) Turėtų būti nustatytos įgyvendinimo priemonės pateikiant papildomus kriterijus, kuriais siekiama lengviau įvertinti, ar maisto produktas Sąjungoje plačiai naudotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15d. Jeigu maisto produktas iki tos datos buvo naudojamas tik kaip maisto papildas arba sudėtinė maisto papildo dalis, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo1, jis ir toliau gali būti teikiamas rinkai tokia pat naudojimo paskirtimi, nelaikant jo nauju maisto produktu. Tačiau į maisto produkto kaip papildo ar papildo sudėtinės dalies naudojimą neturėtų būti atsižvelgiama vertinant, ar jis Sąjungoje plačiai naudotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Todėl atitinkamą maisto produktą norint naudoti kitokiai nei, pvz., maisto papildo paskirčiai, reikia gauti leidimą pagal šį reglamentą.

 

1 OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 15 pakeitimas.

Pakeitimas  16

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(9) Toliau plėtojant technologijas, dirbtinai sukurtų nanomedžiagų naudojimas maisto produktų gamyboje galėtų išaugti. Siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos, laisvo prekių judėjimo ir teisinio tikrumo gamintojams lygį, būtina parengti bendrą dirbtinai sukurtų nanomedžiagų sąvokos apibrėžtį tarptautiniu lygiu. Sąjunga turėtų dėti pastangas, kad susitarimas dėl sąvokos apibrėžties būtų pasiektas atitinkamuose tarptautiniuose forumuose. Pasiekus tokį susitarimą, dirbtinai sukurtų nanomedžiagų sąvokos apibrėžtis šiame reglamente turėtų būti atitinkamai patikslinta

(9) Toliau plėtojant technologijas, dirbtinai sukurtų nanomedžiagų naudojimas maisto produktų gamyboje galėtų išaugti. Siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį, būtina parengti bendrą dirbtinai sukurtų nanomedžiagų sąvokos apibrėžtį.

Pakeitimas  17

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(10) Maisto produktai, pagaminti iš maisto sudedamųjų dalių, kurioms netaikomas šis reglamentas, visų pirma pakeičiant maisto sudedamąsias dalis, jų sudėtį arba kiekį, neturėtų būti laikomi naujais maisto produktais. Tačiau dėl modifikuotų maisto sudedamųjų dalių, pvz., selektyviųjų ekstraktų arba kitų augalo dalių naudojimo, kurios iki šiol nebuvo plačiai naudojamos žmonių maistui Sąjungoje, maisto produktui vis tiek turėtų būti taikomas šis reglamentas.

(10) Maisto produktų, gaminamų iš Sąjungos rinkoje esančių maisto sudedamųjų dalių, recepto pakeitimas, visų pirma pakeičiant maisto ingredientus arba jų kiekį, neturėtų būti laikomas naujų maisto produktų sukūrimu.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 8 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  18

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(13) Šis reglamentas neturėtų būti taikomas technologinės paskirties arba genetiškai modifikuotiems maisto produktams. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas genetiškai modifikuotiems maisto produktams, kuriuos apima Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 , maisto produktams, kurie naudojami tik kaip maisto priedai, kuriuos apima Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 , maisto kvapiosioms medžiagoms, kurias apima Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 , fermentams, kuriuos apima Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 , ir ekstrahentams, kuriuos apima Direktyva 2009/32/EB .

(13) Šis reglamentas neturėtų būti taikomas technologinės paskirties arba genetiškai modifikuotiems maisto produktams, jei šių produktų sauga vertinama ir jie tvirtinami pagal kitus Sąjungos teisės aktus. Todėl maisto produktai, kurie naudojami tik kaip maisto priedai, patenkantys į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų1 taikymo sritį, maisto kvapiosios medžiagos, patenkančios į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų2 taikymo sritį, ekstrahentai, patenkantys į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo (nauja redakcija)3 taikymo sritį, fermentai, patenkantys į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų4 taikymo sritį, ir genetiškai modifikuoti maisto produktai, patenkantys į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų5 taikymo sritį, turėtų būti neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

 

1 OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

 

2 OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

 

3 OL L 141, 2009 6 6, p. 3.

 

4 OL L 354, 2008 12 31, p. 7.

 

5 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 17 pakeitimas.

Pakeitimas  19

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(15) Specialios maistinės paskirties, maistą papildantys ar kaip maisto papildai vartojami nauji maisto produktai, išskyrus vitaminus ir mineralus, turėtų būti vertinami laikantis šio reglamento. Jiems taip pat turėtų būti taikomos taisyklės, nustatytos Direktyvoje 2002/46/EB, Reglamente (EB) Nr. 1925/2006, Direktyvoje 2009/39/EB ir pastarojoje direktyvoje bei jos I priede nurodytose specialiosiose direktyvose.

(15) Specialios maistinės paskirties, maistą papildantys ar kaip maisto papildai vartojami nauji maisto produktai, išskyrus vitaminus ir mineralus, turėtų būti vertinami laikantis saugos kriterijų ir reikalavimų, taikomų visiems naujiems maisto produktams. Kartu jiems taip pat turėtų būti taikomos taisyklės, nustatytos Direktyvoje 2009/39/EB bei specialiosiose direktyvose, nurodytose šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje ir I priede, Direktyvoje 2002/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1925/2006.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 12 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  20

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(16) Tai, ar maisto produktas buvo plačiai Sąjungoje naudotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti nustatoma remiantis maisto verslo subjektų pateikta ir prireikus kita informacija pagrįsta valstybių narių turima informacija. Tais atvejais, kai neturima informacijos apie maisto produkto naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. arba jos yra nepakankamai, turėtų būti nustatyta paprasta ir skaidri tokios informacijos rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, valstybes nares ir atitinkamas šalis.

(16) Komisija turėtų nustatyti paprastą ir skaidrią procedūrą tiems atvejams, kai ji neturi informacijos apie maisto produkto naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Valstybės narės turėtų būti įtrauktos į šią procedūrą. Procedūra turėtų būti patvirtinta ne vėliau kaip ... *.

 

* Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 18 pakeitimas.

Pakeitimas  21

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(17) Nauji maisto produktai turėtų būti tiekiami rinkai Sąjungoje tik jei jie yra saugūs ir neklaidina vartotojų. Be to, kai naujo maisto produkto paskirtis yra pakeisti kitą maisto produktą, jis neturėtų skirtis nuo to maisto produkto tiek, kad maistingumo atžvilgiu jis būtų nenaudingas vartotojui.

(17) Nauji maisto produktai turėtų būti tiekiami rinkai Sąjungoje tik jei jie yra saugūs ir neklaidina vartotojų. Jų saugumas turėtų būti vertinamas laikantis atsargumo principo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002, 7 straipsnyje. Be to, jie neturėtų skirtis nuo maisto produkto, kurį jie pakeičia, tiek, kad maistingumo atžvilgiu jie būtų nenaudingas vartotojui.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 19 pakeitimas.

Pakeitimas  22

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(19a) Vykdant leidimų suteikimo procedūrą į rizikos valdymą turi būti įtraukiami etiniai ir aplinkos aspektai. Šiuos aspektus atitinkama tvarka turėtų įvertinti Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupė ir Europos aplinkos agentūra.

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 23 pakeitimas.

Pakeitimas  23

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

20 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(20) Šiuo metu nėra pakankamai informacijos apie riziką, susijusią su dirbtinai sukurtomis nanomedžiagomis. Siekdama geriau įvertinti jų saugą, Komisija, bendradarbiaudama su Tarnyba, turėtų parengti testavimo metodus, kuriais būtų atsižvelgta į specifines dirbtinai sukurtų nanomedžiagų charakteristikas.

(20) Dabartiniai bandymų metodai nėra tinkami su nanomedžiagomis susijusios rizikos vertinimui. Reikia skubiai kurti nanomedžiagoms tinkamų bandymų nenaudojant gyvūnų metodų.

Pakeitimas  24

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(22) Jei trečiųjų šalių tradiciniai maisto produktai yra įtraukti į trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą, juos turėtų būti leidžiama tiekti rinkai Sąjungoje taikant sąlygas, atitinkančias sąlygas, kuriomis įrodyta, kad produktas buvo naudotas saugiai. Vertinant trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų saugą ir valdymą, turėtų būti atsižvelgiama į saugaus maisto produktų naudojimo jų šalyje istoriją. Į saugaus maisto produkto naudojimo istoriją neturėtų būti įtraukiamas produkto naudojimas kitokiai nei maisto paskirčiai arba naudojimas, kurio negalima priskirti normaliam maisto racionui.

(22) Vertinant trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų saugą ir valdymą, turėtų būti atsižvelgiama į galiojančias ES taisykles. Į saugaus maisto produkto naudojimo istoriją neturėtų būti įtraukiamas produkto naudojimas kitokiai nei maisto paskirčiai arba naudojimas, kurio negalima priskirti normaliam maisto racionui. Jeigu valstybės narės ir (arba) Tarnyba nepateikė motyvuotų, moksliškai pagrįstų prieštaravimų dėl saugos, pavyzdžiui, informacijos apie nepageidaujamą poveikį sveikatai, bus leidžiama teikti maisto produktą Sąjungos rinkai, prieš tai pranešus apie ketinimą tai daryti, jei nėra etinių prieštaravimų.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 28 pakeitimas.

Pakeitimas  25

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(24) Naujo maisto produkto įtraukimas į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą arba į trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą neturėtų riboti galimybės vertinti bendro medžiagos, kuri dedama į šį maisto produktą arba naudojama gaminant šį produktą, arba panašaus produkto vartojimo poveikį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006.

(24) Naujo maisto produkto įtraukimas į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą neturėtų riboti galimybės vertinti bendro medžiagos, kuri dedama į šį maisto produktą arba naudojama gaminant šį produktą, arba panašaus produkto vartojimo poveikį pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 8 straipsnį.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 19 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  26

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

25 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(25) Specifinėmis aplinkybėmis siekiant remti žemės ūkio ir maisto pramonės mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, tarp jų – ir inovacijas, naujausi moksliniai įrodymai ir nuosavybės teise saugomi duomenys, pateikti pagrindžiant paraišką įtraukti naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą, turėtų būti apsaugoti. Tie duomenys ir informacija neturėtų būti naudojami kitų pareiškėjų naudai terminuotu laikotarpiu be pirmesnio pareiškėjo sutikimo. Vieno pareiškėjo pateiktų mokslinių duomenų apsauga neturėtų užkirsti kelio kitiems pareiškėjams siekti, kad į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą produktas būtų įtrauktas remiantis jų turimais moksliniais duomenimis.

(25) Specifinėmis aplinkybėmis siekiant remti žemės ūkio ir maisto pramonės mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, tarp jų – ir inovacijas, tikslinga apsaugoti novatorių indėlį renkant informaciją ir duomenis, kurie pateikiami siekiant pagrįsti paraišką, nurodomą šiame reglamente. Naujausi moksliniai įrodymai ir nuosavybės teise saugomi duomenys, pateikti pagrindžiant paraišką įtraukti naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą, neturėtų būti naudojami kito pareiškėjo naudai terminuotu laikotarpiu be pirmo pareiškėjo sutikimo. Vieno pareiškėjo pateiktų mokslinių duomenų apsauga neturėtų užkirsti kelio kitiems pareiškėjams siekti, kad į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą produktas būtų įtrauktas remiantis jų turimais moksliniais duomenimis. Be to, siekiant apsaugoti mokslinius duomenis, neturėtų būti trukdoma užtikrinti skaidrumą ir gauti prieigą prie informacijos apie duomenis, naudotus vertinant naujų maisto produktų saugą. Vis dėlto neturėtų būti pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 25 pakeitimas.

Pakeitimas  27

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

26 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(26) Naujiems maisto produktams taikomi bendri ženklinimo reikalavimai, nustatyti Direktyvoje 2000/13/EB , ir, prireikus, maistingumo ženklinimo reikalavimai, nustatyti Direktyvoje 90/496/EEB . Tam tikrais atvejais gali prireikti pateikti papildomą ženklinimo informaciją, visų pirma susijusią su maisto produkto aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo sąlygomis. Todėl įtraukiant naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą arba į trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą gali būti nustatomos specialios vartojimo sąlygos arba ženklinimo įpareigojimai, kurie, inter alia, gali būti susiję su specifine charakteristika ar maisto savybe, pavyzdžiui, sudėtimi, maistine verte ar maistiniu poveikiu bei maisto produkto numatyta paskirtimi, arba su etiniais aspektais ar poveikiu tam tikrų gyventojų grupių sveikatai.

(26) Naujiems maisto produktams taikomi bendri ženklinimo reikalavimai, nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo1. Tam tikrais atvejais gali prireikti pateikti papildomą ženklinimo informaciją, visų pirma susijusią su maisto produkto aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo sąlygomis. Todėl naujo maisto produkto įtraukimas į Sąjungos sąrašą gali priklausyti nuo specialių naudojimo sąlygų arba ženklinimo įpareigojimų.

 

1 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 21 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  28

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

27 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(27) Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 suderintos valstybių narių teisės aktų nuostatos dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Todėl teiginiai apie naujus maisto produktus turėtų atitikti pirmiau minėtą reglamentą.

(27) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą2 suderintos valstybių narių teisės aktų nuostatos dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Todėl teiginiai apie naujus maisto produktus turėtų atitikti pirmiau minėtą reglamentą. Jei pareiškėjas pageidauja, kad naujam maisto produktui būtų priskirtas teiginys apie šio maisto produkto sveikatingumą, kuris tvirtinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 17 arba 18 straipsnius, ir jei į paraiškas dėl naujo maisto produkto bei teiginių apie maisto produkto sveikatingumą įtraukti prašymai saugoti nuosavybės teise turimus duomenis, jei pareiškėjas prašo, duomenų apsaugos laikotarpiai turėtų prasidėti ir galioti vienu metu.

 

2 OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 27 pakeitimas.

Pakeitimas  29

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

28 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(28) Tam tikrais atvejais gali būti konsultuojamasi su Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupe, siekiant gauti patarimų dėl naujų maisto produktų tiekimo rinkai Sąjungos etinių aspektų.

(28) Ypatingais atvejai turėtų būti konsultuojamasi su Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupe (angl. EGE), siekiant gauti patarimą dėl naujų technologijų naudojimo ir naujų maisto produktų teikimo rinkai etinių aspektų.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 29 pakeitimas.

Pakeitimas  30

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

29 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(29) Nauji maisto produktai, tiekiami rinkai Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, turėtų būti ir toliau tiekiami rinkai. Nauji maisto produktai, kuriems leidimai suteikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, turėtų būti įtraukti į šiame reglamente sudarytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Be to, paraiškos, pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 prieš pradedant taikyti šį reglamentą, turėtų būti laikomos paraiškomis pagal šį reglamentą tais atvejais, kai Komisijai dar nepateikta Reglamente (EB) Nr. 258/97 numatyta pirminio vertinimo ataskaita, ir visais atvejais, kai pagal tą reglamentą reikalaujama pateikti papildomą vertinimo ataskaitą. Kiti neišnagrinėti prašymai, pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, prieš pradedant taikyti šį reglamentą, turėtų būti nagrinėjami remiantis Reglamento (EB) Nr. 258/97 nuostatomis.

(29) Nauji maisto produktai, tiekiami rinkai Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, turėtų būti ir toliau tiekiami rinkai. Nauji maisto produktai, kuriems leidimai suteikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, turėtų būti įtraukti į šiame reglamente sudarytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Be to, paraiškos, pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, tais atvejais, kai, vadovaujantis to reglamento 6 straipsnio 3 dalimi, Komisijai dar nepateikta pirminio įvertinimo ataskaita, ir visais tais atvejais, kai pagal to reglamento 6 straipsnio 3 arba 4 dalį prieš įsigaliojant šiam reglamentui reikia pateikti papildomo įvertinimo ataskaitą, turėtų būti laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal šį reglamentą. Tuo atveju, jei Tarnyba ir valstybės narės turi pateikti nuomonę, jos turėtų atsižvelgti į pirminio įvertinimo rezultatus. Kiti neišnagrinėti prašymai, pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, prieš pradedant taikyti šį reglamentą, turėtų būti nagrinėjami remiantis Reglamento (EB) Nr. 258/97 nuostatomis.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 89 pakeitimas.

Pakeitimas  31

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

30 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(30) Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatytos bendrosios taisyklės, kuriomis remiantis atliekama oficiali kontrolė, siekiant nustatyti, ar laikomasi maistą reglamentuojančių teisės aktų. Todėl, siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi, iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama vykdyti oficialią kontrolę pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004.

(30) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatytos bendrosios taisyklės, kuriomis remiantis atliekama oficiali kontrolė, siekiant nustatyti, ar laikomasi maistą reglamentuojančių teisės aktų. Todėl, siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi, valybės narės turi vykdyti oficialią kontrolę pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004.

Pagrindimas

Komisijos dokumento 30 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  32

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(34) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti nustatytos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3), 5 ir 7 straipsnius.

Išbraukta.

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

 

Pakeitimas  33

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

35 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(35) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patikslinti tam tikras sąvokų apibrėžtis, įskaitant dirbtinai sukurtos nanomedžiagos sąvokos apibrėžtį, atsižvelgiant į technikos ir mokslo raidą, bei netradicinę gyvūnų auginimo technologiją, apimančią technologiją, kuri naudota genetiškai identiškų gyvūnų, nenaudojamų maisto gamybai, reprodukcijai nelytiniu būdu Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d., siekiant užtikrinti suderintą šių nuostatų įgyvendinimą valstybėse narėse remiantis atitinkamais kriterijais.

Išbraukta.

Pakeitimas  34

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

36 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(36) Be to, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ar maisto produktas buvo plačiai naudotas žmonių maistui Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamosios stadijos metu pasikonsultuotų su ekspertais pagal įsipareigojimus, Komisijos prisiimtus 2009 m. gruodžio 9 d. komunikatu dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio įgyvendinimo,

(36) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ar maisto produktas buvo plačiai naudotas žmonių maistui Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d., nustatyti, ar šis reglamentas taikomas konkrečios rūšies maisto produktams, priderinti ir pritaikyti dirbtinai sukurtų nanomedžiagų sąvokos apibrėžtį, atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą ir apibrėžtis, dėl kurių buvo vėliau susitarta tarptautiniu lygmeniu, taisykles, kaip veikti tais atvejais, kai Komisija neturi informacijos apie vartojimą žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., taip pat 4 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio nuostatų taikymo ir Sąjungos sąrašo atnaujinimo taisykles. Labai svarbu, kad parengiamojo darbo metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant ekspertų lygmens konsultacijas.

Pakeitimas  35

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos naujų maisto produktų tiekimo rinkai Sąjungoje taisyklės, siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugą, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą, reikiamais atvejais atsižvelgiant į aplinkos ir gyvūnų gerovės apsaugą.

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos naujų maisto produktų tiekimo rinkai Sąjungoje taisyklės, siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugą, kartu užtikrinant skaidrumą ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir skatinant diegti naujoves žemės ūkio maisto produktų pramonės srityje.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 30 pakeitimas.

Pakeitimas  36

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas:

2. Jei nenumatyta kitaip, šis reglamentas netaikomas:

a) maisto produktams, jeigu jie naudojami kaip:

a) maisto produktams, jeigu jie naudojami kaip:

i) maisto priedai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008;

i) maisto priedai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008;

ii) maisto kvapiosios medžiagos, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008;

ii) maisto kvapiosios medžiagos, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008;

iii) ekstrahentai, kurie naudojami gaminant maisto produktus ir kuriems taikoma Direktyva 2009/32/EB;

iii) ekstrahentai, kurie naudojami gaminant maisto produktus ir kuriems taikoma Direktyva 2009/32/EB;

iv) maisto fermentai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008;

iv) maisto fermentai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008;

v) vitaminai ir mineralai, kuriems atitinkamai taikoma Direktyva 2002/46/EB, Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 arba Direktyva 2009/39/EB, išskyrus vitaminus ir mineralines medžiagas, kuriems jau gautas leidimas ir kurie gaminami naudojant gamybos metodus arba gaunami iš naujų šaltinių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, kai jiems buvo suteiktas leidimas pagal konkrečius teisės aktus, jei dėl tų gamybos metodų ar naujų šaltinių atsiranda esminiai pokyčiai, nurodyti šio Reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje;

v) vitaminai ir mineralai, kuriems taikoma Direktyva 2002/46/EB, Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 arba Direktyva 2009/39/EB, išskyrus jau patvirtintus vitaminus ir mineralines medžiagas, kurie gaminami naudojant gamybos metodus arba gaunami iš naujų šaltinių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, kai jiems buvo suteiktas leidimas pagal konkrečius teisės aktus, jei dėl tų gamybos metodų ar naujų šaltinių atsiranda esminiai pokyčiai, nurodyti 3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje.

b) maisto produktams, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003.

b) maisto produktams, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 91 pakeitimas.

Pakeitimas  37

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ba) maisto produktams, pagamintiems iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Iki ....* Komisija turi pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl draudimo tiekti į Sąjungos rinką maisto produktus, pagamintus iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Pasiūlymas turi būti perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 91 pakeitimas.

Pakeitimas  38

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(2a) Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, šis reglamentas taikomas maisto priedams, maisto fermentams, maisto kvapiosioms medžiagoms ir kai kuriems kvapiųjų savybių turintiems maisto komponentams, pagamintiems naujo, iki 1997 m. gegužės 15 d. nenaudoto gamybos proceso, lėmusio didžiulius maisto produkto sudėties ar struktūros pokyčius, metu (pvz., dirbtinai sukurtų nanomedžiagų atveju).

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 91 pakeitimas.

Pakeitimas  39

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(2b) Jei būtina, Komisija, atsižvelgdama į šiame straipsnyje apibrėžtą taikymo sritį, vadovaudamasi 21 straipsniu ir laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų gali priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos nustatoma, ar tam tikros rūšies maisto produktai patenka į šio reglamento taikymo sritį. Jei naujas maisto produktas gali turėti poveikį, panašų į vaistinių preparatų poveikį žmogaus organizmui, Komisija gali kreiptis į Europos vaistų agentūrą (EVA), kad ji pateiktų savo nuomonę, ar šiam produktui taikomas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą1, o ne šis reglamentas.

 

1 OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 91 pakeitimas.

Pakeitimas  40

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis ir i punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) „naujas maisto produktas“ – maisto produktas, plačiai nenaudotas žmonių maistui Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d., įskaitant:

a) „naujas maisto produktas“:

i) gyvūninės kilmės maisto produktus, jeigu gyvūnai auginami taikant netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. maisto gamybai Sąjungoje nenaudotas auginimo technologijas, ir maisto produktus, pagamintus iš šių gyvūnų palikuonių;

i) maisto produktas, Sąjungoje plačiai nenaudotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d.;

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimti 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  41

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

ii) augalinės kilmės maisto produktus, jeigu augalai auginami taikant netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. maisto gamybai Sąjungoje nenaudotas auginimo technologijas, kai dėl tų taikytų netradicinių auginimo technologijų atsiranda esminiai maisto produktų sudėties ar struktūros pokyčiai, turintys įtakos jų maistinei vertei, įsisavinimui ar nepageidaujamų medžiagų kiekiui;

ii) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto produktus, jeigu augalai ir gyvūnai auginami taikant netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. nenaudotas, auginimo technologijas, išskyrus maisto produktus, pagamintus iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių;

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimti 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  42

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

v) trečiųjų šalių tradicinius maisto produktus; ir

Išbraukta.

Pakeitimas  43

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto v i papunktis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

vi) maisto sudedamąsias dalis, kurios naudotos tik kaip sudėtinė maisto papildų dalis Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d., kai jas planuojama naudoti ne maisto papilduose, o kituose maisto produktuose. Tačiau jeigu maisto produktas iki pirmiau nurodytos datos buvo naudojamas tik kaip maisto papildas arba kaip sudėtinė maisto papildo dalis, jis ir toliau po tos datos gali būti tiekiamas rinkai Sąjungoje tokiai pat naudojimo paskirčiai, nelaikant jo nauju maisto produktu.

Išbraukta.

Pakeitimas  44

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) „palikuonis“ – gyvūnas, išaugintas taikant tradicines auginimo technologijas, kai bent vienas iš jo tėvų yra gyvūnas, išaugintas taikant netradicines auginimo technologijas.

Išbraukta.

Pakeitimas  45

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ca) „klonuoti gyvūnai“ – gyvūnai, veisiami panaudojant nelytinį dirbtinį dauginimo metodą, siekiant sukurti genetiškai tapačią arba beveik tapačią atskiro gyvūno kopiją;

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimti 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  46

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

cb) „klonuotų gyvūnų palikuonys“ – gyvūnai, veisiami panaudojant lytines dauginimo priemones, jei bent vienas iš protėvių yra klonuotas gyvūnas;

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimti 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  47

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

d) „trečiosios šalies tradicinis maisto produktas“ – naujas maisto produktas, kuris nėra naujas maisto produktas pagal a punkto i–iv papunkčius, pagamintas pirminės gamybos metu ir turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas maisto produktas bent 25 metus buvo ir yra šalies didelės gyventojų dalies įprastinio maisto raciono dalis;

d) „trečiosios šalies tradicinis maisto produktas“ – natūralus, dirbtinai nesukurtas naujas maisto produktas, turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas maisto produktas bent 25 metus iki ...* buvo ir yra šalies didelės gyventojų dalies normalaus maisto raciono dalis;

 

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimti 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  48

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

e) „maisto produkto saugaus naudojimo trečiojoje šalyje istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto produkto sauga patvirtinta sudėtiniais duomenimis, naudojimo patirtimi ir nuolatiniu šalies didelės gyventojų dalies naudojimu įprastiniame maisto racione bent 25 metus.

e) „maisto produkto saugaus naudojimo istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto produkto sauga patvirtinta sudėtiniais duomenimis, naudojimo patirtimi ir nuolatiniu kurios nors šalies didelės gyventojų dalies naudojimu įprastiniame maisto racione bent 30 metų;

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimti 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  49

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti kitus kriterijus, kuriais siekiama patikslinti šio straipsnio 2 dalies a punkto i–iv papunkčiuose bei c, d ir e punktuose pateiktas sąvokų apibrėžtis, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

3. Atsižvelgiant į tai, kad esama įvairių tarptautinio lygmens institucijų paskelbtų nanomedžiagų apibrėžčių ir kad vyksta nuolatinė technikos ir mokslo raida nanotechnologijų srityje, Komisija, atsižvelgdama į technikos ir mokslo pažangą ir apibrėžtis, dėl kurių buvo vėliau susitarta tarptautiniu lygmeniu, ir vadovaudamasi 21 straipsniu bei laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų priimdama deleguotuosius aktus, atitinkamai pataiso ir pritaiko šio straipsnio 2 dalies c punkto nuostatas.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas  50

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Naujo maisto produkto statuso nustatymo procedūra

Informacijos apie naujų maisto produktų klasifikavimą rinkimas

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 40 pakeitimas.

Pakeitimas  51

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Atsižvelgdami į šio reglamento taikymo sritį maisto verslo subjektai patikrina maisto produktų, kuriuos jie ketina tiekti rinkai Sąjungoje, statusą.

1. Komisija turi iš valstybių narių ir (arba) maisto verslo subjektų arba kitų suinteresuotųjų šalių rinkti informaciją, siekdama nustatyti, ar maisto produktui taikomas šis reglamentas. Valstybės narės, verslo subjektai ir kitos suinteresuotosios šalys turi perduoti Komisijai informaciją apie tai, kokiu mastu žmonės Bendrijoje vartojo maisto produktą iki 1997 m. gegužės 15 d.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 40 pakeitimas.

Pakeitimas  52

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Esant abejonėms, maisto verslo subjektai konsultuojasi su už naujus maisto produktus atsakinga kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 15 straipsnyje, dėl atitinkamo maisto produkto statuso. Atitinkamos kompetentingos institucijos prašymu maisto verslo subjektai pateikia informaciją apie tai, kaip plačiai tas maisto produktas naudotas žmonių maistui Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d.

2. Komisija turi paskelbti tuos duomenis ir išvadas, padarytas remiantis surinktais duomenimis, ir jas pagrindžiančius nekonfidencialius duomenis.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 40 pakeitimas.

Pakeitimas  53

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Prireikus kompetentinga institucija gali konsultuotis su kitomis kompetentingomis institucijomis ir Komisija dėl to, kaip plačiai maisto produktas naudotas žmonių maistui Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d. Atsakymai į prašymą suteikti tokią konsultaciją taip pat perduodami Komisijai. Komisija apibendrina gautus atsakymus ir praneša konsultavimosi rezultatus visoms kompetentingoms institucijoms.

3. Siekiant užtikrinti, kad informacija apie naujų maisto produktų klasifikavimą būtų išsami, vadovaudamasi 21 straipsniu ir laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų Komisija priimdama deleguotuosius aktus, ne vėliau kaip ...* patvirtina taisykles, kaip veikti tais atvejais, kai Komisija neturi informacijos apie vartojimą žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d.

 

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 40 pakeitimas.

Pakeitimas  54

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Komisija gali patvirtinti priemones, skirtas įgyvendinti šio straipsnio 3 dalį, pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

4. Vadovaudamasi 21 straipsniu ir laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų, Komisija, priimdama deleguotuosius aktus, gali patvirtinti išsamias 1 dalies taikymo taisykles, visų pirma, dėl visų rūšių informacijos, kuri turi būti renkama iš valstybių narių ir (arba) maisto verslo subjektų.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas  55

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Sprendimai dėl aiškinimo

 

Prireikus, pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti nuspręsta, ar šis reglamentas taikomas konkrečios rūšies maisto produktams.

 

Pakeitimas  56

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

5 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas

 

Tik nauji maisto produktai, įtraukti į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą (toliau – Sąjungos sąrašas), gali būti tiekiami rinkai. Komisija turi saugoti ir paskelbti Sąjungos sąrašą viešai prieinamame šiam tikslui skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 41 pakeitimas.

Pakeitimas  57

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Negalima tiekti rinkai Sąjungoje naujo maisto produkto, jeigu jo naudojimas neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Nauji maisto produktai netiekiami rinkai, jeigu jie neatitinka šio reglamento nuostatų.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 42 pakeitimas.

Pakeitimas  58

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

7 straipsnis

 

Naujų maisto produktų sąrašai

 

1. Komisija tvarko Sąjungos leistinų naujų maisto produktų, išskyrus trečiųjų šalių tradicinius maisto produktus, sąrašą (toliau – Sąjungos sąrašas), kuris skelbiamas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 2 straipsnio 1 dalimi.

Išbraukta.

2. Komisija sudaro ir tvarko trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų, kuriems suteiktas leidimas pagal šio reglamento 11 straipsnio 5 dalį, sąrašą, kuris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

 

3. Rinkai Sąjungoje galima tiekti tik tuos naujus maistus produktus, kurie yra įtraukti į Sąjungos sąrašą arba į trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą.

 

Pakeitimas  59

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio a punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) jei, remiantis turimais moksliniais įrodymais, jis nekelia pavojaus vartotojų sveikatos saugai;

a) jei, remiantis turimais moksliniais įrodymais, nekelia pavojaus vartotojų ir gyvūnų sveikatos saugai, o tai reiškia, kad vertinant riziką bus atsižvelgiama į bendrą ir sąveikaujantį poveikį bei galimą neigiamą poveikį tam tikroms gyventojų grupėms;

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 43 pakeitimas.

Pakeitimas  60

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

c) jei jo paskirtis – pakeisti kitą maisto produktą, jis nesiskiria nuo to maisto produkto taip, kad jo įprastas vartojimas maistingumo atžvilgiu būtų nenaudingas vartotojui.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

 

 

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 45 pakeitimas.

Pakeitimas  61

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c a punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ca) jei valdant riziką atsižvelgiama į Europos aplinkos agentūros nuomonę, kokiu mastu gamybos procesas ir įprastas vartojimas žalingai veikia aplinką; ši nuomonė turi būti skelbiama ne vėliau negu Europos maisto saugos tarnybos vertinimo paskelbimo dieną;

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 47 pakeitimas.

Pakeitimas  62

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c b punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

cb) jei valdant riziką atsižvelgiama į Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupės nuomonę dėl esamų etinių prieštaravimų masto; ši nuomonė turi būti skelbiama ne vėliau negu Europos maisto saugos tarnybos vertinimo paskelbimo dieną;

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 48 pakeitimas.

Pakeitimas  63

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c c punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

cc) jei leidimas naujam maisto produktui, kuris gali turėti neigiamą poveikį tam tikroms gyventojų grupėms, bus suteikiamas tik tuo atveju, jei įgyvendintos specialios priemonės, kurias taikant užkertamas kelias šiam neigiamam poveikiui;

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 49 pakeitimas.

Pakeitimas  64

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c d punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

cd) jei jis pagamintas ne iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio.

Pagrindimas

Parlamento pirmojo svarstymo pranešime aiškiai pritariama tiems būsimiems teisės aktams, kuriais siekiama uždrausti šių maisto produktų tiekimą ES rinkai. Kol nėra pateikta tokių teisės aktų pasiūlymų, priėmus šį pakeitimą, būtų užtikrinama, kad šie maisto produktai rinkai netiekiami.

Pakeitimas  65

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c e punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ce) jei bus nustatytos maksimalios paties naujo maisto produkto arba jo kaip kito maisto produkto arba maisto produkto kategorijų dalies suvartojimo normos, jei to reikia saugiam naudojimui;

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 49 pakeitimas.

Pakeitimas  66

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio c f punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

cf) jei buvo įvertintas naujų maisto produktų, kurie naudojami įvairiuose maisto produktuose arba maisto produktų kategorijose, bendras poveikis.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 49 pakeitimas.

Pakeitimas  67

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Maisto produktai, pagaminti taikant gamybos procesus, kuriems reikalingi specialūs rizikos vertinimo metodai, (pvz., maisto produktai, pagaminti naudojant nanotechnologijas) negali būti įtraukti į Sąjungos sąrašą, kol šių specialių metodų taikymas nebus patvirtintas ir atlikus tinkamą šiais metodais paremtą saugumo įvertinimą bus įrodyta, kad atitinkamo maisto produkto naudojimas yra saugus.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 50 pakeitimas.

Pakeitimas  68

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1b. Naujas maisto produktas gali būti įtrauktas į Sąjungos sąrašą tik tuo atveju, jei pateikta kompetentingos institucijos nuomonė, kad šis maisto produktas nekelia pavojaus sveikatai.

 

 

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 51 pakeitimas.

Pakeitimas  69

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1c. Esant abejonių, pvz., jei nepakanka mokslinių įrodymų arba trūksta duomenų, taikomas atsargumo principas ir atitinkamas maisto produktas neįtraukiamas į Sąjungos sąrašą.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 52 pakeitimas.

Pakeitimas  70

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Sąjungos sąrašas atnaujinamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 nustatytos tvarkos ir, kai taikoma, šio reglamento 16 straipsnio nuostatų.

1. Komisija atnaujina Sąjungos sąrašą, inter alia, tais atvejais, kai būtina apsaugoti duomenis, kaip nurodyta 16 straipsnyje ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 nustatytos tvarkos. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 7straipsnio 4–6 dalių nuostatų, reglamentas, pagal kurį atnaujinamas Sąjungos sąrašas, patvirtinamas vadovaujantis 21 straipsniu bei laikantis 22 bei 23 straipsnių sąlygų, priimant deleguotuosius aktus. Komisija skelbia Sąjungos sąrašą specialiame savo tinklavietės puslapyje.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas  71

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Įtraukiant naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą turi būti įtraukiama maisto produkto specifikacija ir tam tikrais atvejais nurodomos konkrečios naudojimo sąlygos bei papildomi specialūs ženklinimo reikalavimai, skirti informuoti galutinį vartotoją, ir (arba) stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimas bei, kai taikoma, 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija.

2. Įtraukiant naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą turi būti nurodoma:

 

a) maisto produkto specifikacija;

 

b) maisto produkto paskirtis;

 

c) naudojimo sąlygos;

 

d) jei reikia, papildomi specialūs ženklinimo reikalavimai, skirti informuoti galutinį vartotoją;

 

e) naujo maisto produkto įtraukimo į Sąjungos sąrašą data ir paraiškos gavimo data;

 

f) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

 

g) paskutinio patikrinimo, atlikto pagal 14 straipsnyje nustatytus stebėsenos reikalavimus, data ir rezultatai;

 

h) faktas, kad įtraukimas pagrįstas naujausiais moksliniais įrodymais ir (arba) nuosavybės teise turimais moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal 16 straipsnį;

 

i) faktas, kad naują maisto produktą rinkai teikti gali tik e punkte nurodytas pareiškėjas, išskyrus atvejus, kai paskesnysis pareiškėjas gauna leidimą teikti rinkai maisto produktą nepažeidžiant pradinio pareiškėjo nuosavybės teise turimų duomenų.

Pagrindimas

EP per pirmąjį svarstymą priimtas 54 pakeitimas ir Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 3 dalies b punktas.

Pakeitimas  72

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2a. Reikalaujama, kad kiekvieno naujo maisto produkto atžvilgiu būtų atliekama stebėsena po pateikimo rinkai. Visi nauji maisto produktai, kuriuos leista pateikti rinkai, patikrinami praėjus penkeriems metams ir tada, kai gaunama daugiau mokslinių įrodymų. Atliekant stebėseną ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tų kategorijų žmonėms, kurie vartoja daugiausiai maisto produktų.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 55 pakeitimas.

Pakeitimas  73

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2b. 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais atvejais ši procedūra taikoma neatsižvelgiant į ankstesnį medžiagos, pagamintos įprasto gamybos proceso metu, naudojimą arba į išduotą leidimą ją naudoti.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 56 pakeitimas.

Pakeitimas  74

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2c. Kai naujame maisto produkte yra medžiagos, kuri gali kelti pavojų žmonių sveikatai jos vartojant per daug, jos naudojimui turėtų būti gaunamas leidimas, nustatant didžiausią ribinę vertę tam tikruose maisto produktuose ar jų kategorijose.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 57 pakeitimas.

Pakeitimas  75

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2d. Visos gaminiuose esančios nanomedžiagos aiškiai nurodomos maisto komponentų sąraše. Po kiekvieno iš šių komponentų pavadinimo skliausteliuose įrašoma, kad tai nanomedžiaga.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 90 pakeitimas.

Pakeitimas  76

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2e. Produktai, pagaminti iš gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais pašarais, turi būti ženklinami nurodant žodžius „pagaminta iš gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais pašarais“.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 6 pakeitimas.

Pakeitimas  77

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2f. Prieš pasibaigiant laikotarpiui, kuris nurodytas 16 straipsnio 1 dalyje, Sąjungos sąrašas atnaujinamas pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, siekiant panaikinti šio straipsnio 2 dalies h punkte nustatytus specialius nurodymus, su sąlyga, kad maisto produktas, kuriam suteiktas leidimas, atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas  78

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 2 g dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2g. Siekiant atnaujinti Sąjungos sąrašą, į jį įtraukiant naujus maisto produktus, kai naujas maisto produktas nesusideda iš arba jame nėra maisto produktų, kuriems pagal 16 straipsnį taikomos duomenų apsaugos nuostatos, ir jei:

 

a) naujas maisto produktas lygiavertis esamiems maisto produktams pagal sudėtį, įtaką medžiagų apykaitai ir nepageidaujamų medžiagų kiekį,

arba

 

b) naujas maisto produktas susideda iš arba jame yra maisto produktų, kuriuos prieš tai jau buvo leista Sąjungoje naudoti kaip maisto produktus, ir kai galima tikėtis, kad dėl naujos paskirties labai nepadidės vartotojų, įskaitant pažeidžiamas vartotojų grupes, suvartojamas kiekis,

 

šio reglamento 11 straipsnyje nurodyta pranešimo persiuntimo procedūra taikoma mutatis mutandis, nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 86 pakeitimas.

Pakeitimas  79

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

9 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų ženklinimas

 

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB nuostatų ir reikalavimų, visi konkretūs duomenys apie naujus maisto produktus turi būti nurodyti ir pažymėti etiketėse kaip nurodyta toliau, siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami:

 

a) visi rinkai pateikiami nauji maisto produktai turi būti parduodami su aiškiai matomomis, tiksliomis ir lengvai įskaitomomis etiketėmis, rodančiomis, kad tai nauji maisto produktai;

 

b) visos naujų maisto produktų charakteristikos arba savybės, pvz., jų sudėtis, maistinė vertė ir tinkamas vartojimas, turi būti aiškiai, tiksliai ir lengvai įskaitomai bei suprantamai nurodomi ant jų pakuotės;

 

c) apie tai, kad maisto produkte yra naujo maisto produkto arba naujo maisto komponento, kuris maisto produkte pakeičia medžiagą arba komponentą, ir tai, ar maisto produktas pakeičiamas nauju maisto produktu, ar nepakeičiamas, turi būti aiškiai, tiksliai ir lengvai įskaitomai bei suprantamai nurodoma ženklinant.

 

Kai naujame maisto produkte yra medžiagos, kuri gali kelti didelį pavojų žmonių sveikatai, jei jos vartojama per daug, vartotojas apie tai turi būti informuojamas pasitelkiant aiškų, tikslų ir lengvai įskaitomą ženklinimą ant maisto produkto pakuotės.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 62 pakeitimas.

Pakeitimas  80

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

10 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

10 straipsnis

Išbraukta.

Trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašo turinys

 

1. Trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas atnaujinamas 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

2. Įtraukiant tradicinį maisto produktą į trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą turi būti įtraukiama maisto produkto specifikacija ir tam tikrais atvejais nurodomos konkrečios naudojimo sąlygos ir (arba) papildomi specialūs ženklinimo reikalavimai, skirti informuoti galutinį vartotoją.

 

Pakeitimas  81

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų įtraukimo į sąrašą tvarka

Trečiųjų šalių tradiciniai maisto produktai

1. Nukrypstant nuo šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros, suinteresuotoji šalis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje, kuri ketina tiekti trečiosios šalies tradicinį maisto produktą rinkai Sąjungoje, pateikia paraišką Komisijai.

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis tiekti trečiosios šalies tradicinį maisto produktą rinkai Sąjungoje, praneša apie tai Komisijai, nurodydamas maisto produkto pavadinimą, sudėtį ir kilmės šalį.

Paraiškoje nurodoma:

a) maisto produkto pavadinimas ir aprašymas,

b) jo sudėtis,

c) kilmės šalis,

d) dokumentais pagrįsti duomenys, pagrindžiantys saugaus maisto produkto naudojimo istoriją bet kurioje trečiojoje šalyje,

e) kai taikoma, naudojimo sąlygos ir specialūs ženklinimo reikalavimai,

f) paraiškos turinio santrauka.

 

Paraiška pateikiama remiantis šio straipsnio 7 dalyje nurodytomis įgyvendinimo taisyklėmis.

Su pranešimu pateikiami dokumentais pagrįsti duomenys, pagrindžiantys saugaus maisto produkto naudojimo istoriją bet kurioje trečiojoje šalyje.

2. Komisija nedelsdama persiunčia galiojančią paraišką, kaip nurodyta 1 dalyje, valstybėms narėms ir Tarnybai.

2. Komisija nedelsdama persiunčia pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus saugaus naudojimo istorijos įrodymus, valstybėms narėms ir Tarnybai ir užtikrina, kad jis būtų viešai prieinamas jos tinklavietės puslapyje.

3. Tarnyba pateikia nuomonę per šešis mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo dienos. Jei Tarnyba siekia gauti papildomos informacijos iš suinteresuotosios šalies, ji, pasikonsultavusi su suinteresuotąja šalimi, nustato terminą, per kurį ta informacija pateikiama. Šešių mėnesių terminas automatiškai pratęsiamas šiam papildomam laikotarpiui. Su papildoma informacija Tarnyba supažindina valstybes nares ir Komisiją.

3. Per keturis mėnesius nuo datos, kai Komisija pagal 2 dalį persiunčia 1 dalyje nurodytą pranešimą, valstybės narės ir Tarnyba gali pranešti Komisijai, kad jos turi motyvuotų moksliškai pagrįstų saugos prieštaravimų dėl atitinkamo tradicinio maisto produkto teikimo rinkai.

 

Tokiu atveju maisto produktas Sąjungos rinkai neteikiamas ir jam taikomos 5a–9 straipsnių nuostatos. Pranešimas, pateiktas pagal šio straipsnio 1 dalį, laikomas paraiška pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1dalį. Pareiškėjas taip pat gali nuspręsti atsiimti pranešimą.

 

Komisija atitinkamai be nepagrįsto delsimo ir aiškiai, daugiausia per penkis mėnesius nuo 1 dalyje numatyto pranešimo datos informuoja maisto verslo subjektą.

4. Rengdama savo nuomonę Tarnyba patikrina:

a) ar saugaus maisto produkto naudojimo istorija trečiojoje šalyje yra pagrįsta kokybiškais duomenimis, pateiktais suinteresuotosios šalies; ir

b) ar maisto produkto sudėtis ir, kai taikoma, naudojimo sąlygos nekelia pavojaus Sąjungos vartotojų sveikatai.

Tarnyba išsiunčia savo nuomonę Komisijai, valstybėms narėms ir suinteresuotajai šaliai.

4. Jeigu atitinkamam maisto verslo subjektui pagal 3 dalį nepateikiami motyvuoti prieštaravimai, pagrįsti moksliniais įrodymais, ir informacija apie juos, praėjus penkiems mėnesiams nuo pranešimo pagal 1 dalį datos tradicinis maisto produktas gali būti teikiamas Sąjungos rinkai.

5. Per tris mėnesius nuo Tarnybos nuomonės pateikimo, Komisija pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą atnaujina trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius. Komisija atitinkamai informuoja suinteresuotąją šalį. Jei Komisija nusprendžia neatnaujinti trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašo, ji apie tai informuoja suinteresuotąją šalį ir valstybes nares, nurodydama priežastis, dėl kurių, jos nuomone, sąrašo atnaujinimas nėra pagrįstas.

5. Komisija skelbia tradicinių trečiųjų šalių maisto produktų, kurie gali būti teikiami Sąjungos rinkai pagal 4 dalį, sąrašą tam skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje. Šis puslapis prieinamas iš puslapio, kuriame pateikiamas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas, nurodytas 5a straipsnyje, ir kuris su juo susietas.

6. Bet kuriame procedūros etape suinteresuotoji šalis gali atsiimti savo paraišką.

6. Siekiant užtikrinti sklandų pranešimo persiuntimo procedūros, kuri nurodyta šiame straipsnyje, taikymą, vadovaudamasi 21 straipsniu bei laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų, Komisija priimdama deleguotuosius aktus iki ...* patvirtina išsamias šio straipsnio įgyvendinimo taisykles.

7. Komisija iki … pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą patvirtina išsamias šio straipsnio įgyvendinimo taisykles.

 

* OJ: prašome įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

 

 

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 8 straipsnis ir EP per pirmąjį svarstymą priimti 63–68 pakeitimai.

Pakeitimas  82

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Nedarant poveikio įgyvendinimo priemonėms, patvirtintoms pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 9 straipsnio 1 dalies a punktą, Komisija, atitinkamais atvejais glaudžiai bendradarbiaudama su Tarnyba ir pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis, iki … pateikia technines gaires ir priemones, skirtas padėti suinteresuotosioms šalims, visų pirma maisto verslo subjektams ir ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms ar kitoms suinteresuotosioms šalims, rengti ir teikti paraiškas pagal šį reglamentą.

 

 

 

Nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 9 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatų ir ne vėliau kaip ...*, Komisija atitinkamais atvejais glaudžiai bendradarbiaudama su Tarnyba, maisto verslo subjektais ir mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, pateikia technines gaires ir priemones, skirtas padėti maisto verslo subjektams ir ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, rengti ir teikti paraiškas bei pranešimus pagal šį reglamentą. Pareiškėjams sudaroma galimybė susipažinti su 1997 m. liepos 29 d. Komisijos rekomendacija 97/618/EB dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų mokslinių aspektų ir informacijos, kurią būtina pridėti prie paraiškos dėl šių produktų tiekimo rinkai, pateikimo ir dėl pirminio įvertinimo ataskaitų parengimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/9726, kol ji bus pakeista peržiūrėtomis techninėmis gairėmis, parengtomis pagal šį straipsnį.

 

Techninės gairės ir priemonės paskelbiamos ne vėliau kaip ...** viešai prieinamame šiam tikslui skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje.

 

* Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

 

26 OL L 253, 1997 9 16, p. 1.

 

** Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 69 pakeitimas.

Pakeitimas  83

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio įvadinė dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Vertindama naujų maisto produktų saugą, atitinkamais atvejais Tarnyba visų pirma:

Vertindama naujų maisto produktų saugą, Tarnyba, remdamasi 6 straipsnyje nurodytais reikalavimais:

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 70 pakeitimas.

Pakeitimas  84

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio a punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) svarsto, ar maisto produktas yra toks pat saugus, kaip rinkai Sąjungoje jau pateiktas panašios kategorijos maisto produktas arba maisto produktas, kurį ketinama pakeisti šiuo nauju maisto produktu;

a) svarsto, ar naujas maisto produktas, nesvarbu, ar jis skirtas pakeisti jau rinkoje esantį maisto produktą, nekelia jokio kenksmingo ar toksiško poveikio žmonių sveikatai pavojaus, kartu atsižvelgdama į bet kokių naujų charakteristikų poveikį;

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 71 pakeitimas.

Pakeitimas  85

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio b punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) atsižvelgia į maisto produkto saugaus naudojimo istoriją.

b) vertindama tradicinį trečiosios šalies maisto produktą, atsižvelgia į maisto produkto saugaus naudojimo istoriją.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 10a konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  86

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Jei esama etinių prieštaravimų, be saugos vertinimo prašoma ir Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupės (angl. EGE) nuomonės.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 74 pakeitimas.

Pakeitimas  87

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Maisto verslo subjektų specialūs įsipareigojimai

Maisto verslo subjektų įsipareigojimai

1. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, maisto saugos sumetimais gali nustatyti stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimą. Maisto verslo subjektai, tiekiantys maisto produktą rinkai Sąjungoje, atsako už po pateikimo rinkai taikomų reikalavimų, nurodytų Sąjungos naujų maisto produktų sąrašo atitinkamam maisto produktui skirtoje skiltyje, įgyvendinimą. Gamintojas nedelsdamas informuoja Komisiją apie:

1. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, maisto saugos sumetimais nustato stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimą. Ši stebėsena vykdoma penkerius metus nuo naujų maisto produktų įtraukimo į Sąjungos sąrašą.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 75 pakeitimas.

Pakeitimas  88

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Stebėsenos reikalavimai taip pat taikomi jau rinkai pateiktiems naujiems maisto produktams, įskaitant tuos, kurie buvo patvirtinti pagal supaprastintą („pranešimo“) procedūrą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 258/97 5 straipsnyje.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 75 pakeitimas.

Pakeitimas  89

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1b. Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios bus atsakingos už stebėseną po pateikimo rinkai.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 75 pakeitimas.

Pakeitimas  90

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Gamintojas nedelsdamas informuoja Komisiją apie:

2. Gamintojas ir maisto verslo subjektas arba institucija nedelsdami informuoja Komisiją apie:

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 75 pakeitimas.

Pakeitimas  91

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Visi maisto verslo subjektai praneša Komisijai ir atsakingoms valstybės narės, kurioje jie veikia, institucijoms apie bet kokią sveikatos problemą, apie kurią juos informuoja vartotojai arba vartotojų apsaugos organizacijos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 75 pakeitimas.

Pakeitimas  92

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Valstybės narės kompetentinga institucija pateikia ataskaitą Komisijai per tris mėnesius nuo tikrinimo pabaigos. Komisija ne vėliau kaip per metus nuo 1 dalyje nurodyto penkerių metų laikotarpio pabaigos pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 75 pakeitimas.

Pakeitimas  93

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

15 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupė

Europos etikos ir naujų technologijų grupė

Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu gali konsultuotis su Europos etikos klausimų mokslo ir naujų technologijų srityje grupe, svarbiais didelės etinės svarbos klausimais, susijusiais su mokslu ir naujomis technologijomis.

Prireikus Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu gali konsultuotis su Europos etikos ir naujų technologijų grupe siekdama gauti jos nuomonę itin didelės etinės svarbos etiniais klausimais, susijusiais su mokslu ir naujomis technologijomis.

Komisija šią nuomonę skelbia viešai.

Komisija tą Europos etikos ir naujų technologijų grupės nuomonę skelbia viešai.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 76 pakeitimas.

Pakeitimas  94

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Leidimų suteikimo procedūra tais atvejais, kai būtina apsaugoti duomenis

Duomenų apsauga

1. Pareiškėjui paprašius ir pateikus tinkamą ir patikrinamą informaciją, įtrauktą į paraiškos bylą, naujausi moksliniai įrodymai ir (arba) moksliniai duomenys paraiškai pagrįsti negali būti naudojami be pareiškėjo sutikimo kitai paraiškai pagrįsti penkerius metus nuo naujo maisto produkto įtraukimo į Sąjungos sąrašą datos. Tokia apsauga suteikiama, jei:

1. Pareiškėjui paprašius ir pateikus tinkamą ir patikrinamą informaciją, įtrauktą į paraiškos bylą, naujausi moksliniai įrodymai ir nuosavybės teise turimi moksliniai duomenys paraiškai pagrįsti negali būti naudojami kitai paraiškai pagrįsti penkerius metus nuo naujo maisto produkto įtraukimo į Sąjungos sąrašą datos, išskyrus atvejus, kai paskesnis pareiškėjas sutarė su pirmesniu pareiškėju, kad tokius duomenis ir informaciją galima naudoti, ir kai:

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 77 pakeitimas.

Pakeitimas  95

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) pirmą kartą teikdamas paraišką pareiškėjas pareiškė nuosavybės teisę į naujausius mokslinius įrodymus ir (arba) mokslinius duomenis (mokslinių duomenų nuosavybė);

a) teikdamas pirmesnę paraišką pirmesnis pareiškėjas pareiškė nuosavybės teisę į mokslinius duomenis ir kitą informaciją;

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 77 pakeitimas.

Pakeitimas  96

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) pirmą kartą teikdamas paraišką pirmesnis pareiškėjas turėjo išimtinę teisę panaudoti nuosavybės teise saugomus mokslinius duomenis; ir

b) teikdamas pirmesnę paraišką pirmesnis pareiškėjas turėjo išimtinę teisę panaudoti nuosavybės teise saugomus duomenis; ir

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 77 pakeitimas.

Pakeitimas  97

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

c) naujam maisto produktui negalėjo būti suteiktas leidimas, jei pirmesnis pareiškėjas nebūtų pateikęs nuosavybės teise saugomų mokslinių duomenų.

c) naujam maisto produktui negalėjo būti suteiktas leidimas, jei pirmesnis pareiškėjas nebūtų pateikęs nuosavybės teise saugomų duomenų.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 77 pakeitimas.

Pakeitimas  98

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Duomenys, gauti iš mokslinių tyrimų projektų, kuriuos iš dalies arba visiškai finansavo Sąjunga ir (arba) viešosios institucijos, ir rizikos tyrimai arba duomenys, susiję su rizikos tyrimais, pvz., šėrimo tyrimai, turi būti skelbiami kartu su paraiška ir jais laisvai gali naudotis kiti pareiškėjai.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 77 pakeitimas.

Pakeitimas  99

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1b. Paskesniam pareiškėjui turi būti leidžiama remtis su stuburiniais gyvūnais atliktais tyrimais ir kitais tyrimais, kurie padėtų išvengti tyrimų su gyvūnais, kad nereikėtų kartoti tyrimų su stuburiniais gyvūnais. Šių duomenų savininkas gali prašyti atitinkamo atlygio už naudojimąsi duomenimis.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 87 pakeitimas.

Pakeitimas  100

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 7 straipsnio 5 dalies, sprendimas atnaujinti Sąjungos sąrašą įtraukiant naują maisto produktą, išskyrus trečiųjų šalių tradicinius maisto produktus, priimamas laikantis šio reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros tais atvejais, kai mokslinių duomenų nuosavybė saugoma pagal šį straipsnį. Tokiu atveju leidimas suteikiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui.

Išbraukta.

Pakeitimas  101

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais įtraukiant naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą nurodoma ne tik šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, bet ir:

Išbraukta.

a) naujo maisto produkto įtraukimo į Sąjungos sąrašą data;

 

b) tai, kad įtraukimas pagrįstas nuosavybės teise saugomais naujausiais moksliniais įrodymais ir (arba) nuosavybės teise saugomais moksliniais duomenimis, kurių apsauga užtikrinta pagal šį straipsnį;

 

c) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

 

d) tai, kad naują maisto produktą tiekti rinkai Sąjungos leidžiama tik c punkte nurodytam pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai paskesnis pareiškėjas gauna leidimą maisto produktui nedarant nuorodos į mokslinių duomenų nuosavybę, nurodytą pirmesnio pareiškėjo.

 

Pakeitimas  102

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Prieš pasibaigiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, Komisija atnaujina Sąjungos sąrašą pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, kad jame nebūtų pateikta šio straipsnio 4 dalyje nurodyta speciali informacija, jei maisto produktas, kuriam suteiktas leidimas, vis dar atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas  103

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Suderinta duomenų apsauga

 

Nepaisant suteikto leidimo prekiauti nauju maisto produktu pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 7 ir 14 straipsnius arba leidimo naudoti teiginį apie maisto produkto sveikatingumą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 17, 18 ir 25 straipsnius, jei siekiama gauti leidimą prekiauti nauju maisto produktu ir leidimą naudoti teiginį apie šio maisto produkto sveikatingumą ir jei pagrįsta duomenų apsauga pagal abiejų reglamentų nuostatas ir jos reikalauja pareiškėjas, leidimo duomenys ir leidimo paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turi sutapti ir duomenų apsaugos laikotarpiai turi būti vienodi.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 80 pakeitimas.

Pakeitimas  104

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

Visuomenės informavimas

 

Komisija viešai skelbia:

 

a) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos sąrašą ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą viename bendrame šiam tikslui skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje;

b) pagal šį reglamentą pateiktų paraiškų santraukas;

c) 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto konsultavimosi rezultatus.

 

Komisija gali patvirtinti šio straipsnio įgyvendinimo priemones, įskaitant priemones dėl šio straipsnio pirmos pastraipos c punkte nurodytų konsultavimosi rezultatų paskelbimo, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

 

Pakeitimas  105

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

17 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

17a straipsnis

Tikrinimo ir kontrolės priemonės

 

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, oficiali kontrolė turi būti atliekama pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatas.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 81 pakeitimas.

Pakeitimas  106

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Ne vėliau kaip … valstybės narės praneša šias nuostatas Komisijai ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius joms įtaką turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Ne vėliau kaip … * valstybės narės praneša šias nuostatas Komisijai ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius joms įtaką turinčius pakeitimus.

 

* 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 82 pakeitimas.

Pakeitimas  107

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

18 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

18a straipsnis

Valstybių narių išskirtinės teisės

 

1. Jei valstybė narė dėl naujos informacijos arba esamos informacijos naujo įvertinimo turi išsamių priežasčių manyti, kad šio reglamento nuostatas atitinkančio maisto produkto arba maisto komponento naudojimas kelia pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, minėtoji valstybė narė gali laikinai apriboti arba sustabdyti atitinkamo maisto produkto arba maisto komponento prekybą ir jo naudojimą savo teritorijoje. Apie tai ji nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir pateikia tokio sprendimo priežastis.

 

2. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EMST, kuo greičiau išnagrinėja 1 dalyje nurodytas priežastis ir imasi atitinkamų priemonių. Valstybė narė, priėmusi 1 dalyje nurodytą sprendimą, gali taikyti jį tol, kol įsigalios minėtos priemonės.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 83 pakeitimas.

Pakeitimas  108

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

19 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1. Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį.

 

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

 

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

 

Pagrindimas

Komitologijos komiteto nuostatų nebereikia, nes visos komiteto procedūros yra suderintos su deleguotųjų teisės aktų procedūromis.

Pakeitimas  109

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

21 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 20 straipsnyje nurodytus deleguotus aktus penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 22 straipsnį.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 2b dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 9 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 6 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytus deleguotus aktus penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 22 straipsnį.

2. Kai tik Komisija priima deleguotą aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Kai tik Komisija priima deleguotą aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus aktus Komisijai suteikiami laikantis 22 ir 23 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus aktus Komisijai suteikiami laikantis 22 ir 23 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Pakeitimas  110

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

22 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 20 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 2 straipsnio 2b dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 9 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 6 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, informuoja kitą instituciją ir Komisiją ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir atšaukimo priežastis.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, per priimtiną laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo dienos apie tai stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  111

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

23 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto akto arba jeigu iki tos dienos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad jie nusprendė nepareikšti prieštaravimų, deleguotas aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto akto, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotas aktas gali būti paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu ir Europos Parlamentas, ir Taryba informavo Komisiją apie savo ketinimą nepareikšti prieštaravimų.

3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto akto priežastis.

3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto akto priežastis.

Pakeitimas  112

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

24 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Komisija, atsižvelgdama į įgytą patirtį, iki … pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento, ypač jo 3, 11 ir 16 straipsnių, įgyvendinimo ataskaitą ir, prireikus, teisėkūros pasiūlymus.

1. Komisija, atsižvelgdama į įgytą patirtį, ne vėliau kaip ...* persiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento, ypač jo 11 ir 16 straipsnių, įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus pasiūlymus.

* 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

* Treji metai ir šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 93 pakeitimas.

Pakeitimas  113

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

24 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Komisija iki … * pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie maisto produktų, pagamintų iš taikant klonavimo technologiją klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, visus aspektus ir, prireikus, teisėkūros pasiūlymus.

2. Komisija ne vėliau kaip ...* persiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl maisto produktų, pagamintų iš taikant klonavimo technologiją klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, visų aspektų ir prireikus teisėkūros pasiūlymus.

*Vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

* Treji metai ir šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 93 pakeitimas.

Pakeitimas  114

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Prašymas leisti naują maisto produktą tiekti rinkai Sąjungoje, pateiktas valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį prieš … , laikomas prašymu pagal šį reglamentą tais atvejais, kai Komisijai dar nepateikta Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 3 dalyje numatyta pirminio vertinimo ataskaita, ir tais atvejais, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 3 arba 4 dalį reikalaujama pateikti papildomą vertinimo ataskaitą.

1. Prašymas leisti naują maisto produktą tiekti rinkai, pateiktas valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, kai pirminio įvertinimo ataskaita, nurodyta to reglamento 6 straipsnio 3 dalyje, dar nepateikta Komisijai iki ... , laikomas prašymu pagal šį reglamentą.

Kiti neišnagrinėti prašymai, pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį prieš … *, nagrinėjami remiantis to reglamento nuostatomis.

Kiti prašymai, pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 4 dalį, 4 ir 5 straipsnius prieš … *, nagrinėjami remiantis Reglamento (EB) Nr. 258/97 nuostatomis.

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 88 pakeitimas.

Pakeitimas  115

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Komisija pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali patvirtinti tinkamas pereinamojo laikotarpio priemones šio straipsnio 1 daliai taikyti.

Išbraukta.

Pakeitimas  116

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

28 straipsnio 2 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1331/2008

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

„1. Šiame reglamente nustatoma maisto priedų, maisto fermentų, maisto kvapiųjų medžiagų ir medžiagų, iš kurių gaminamos kvapiosios medžiagos, bei medžiagų, iš kurių gaminami maisto ingredientai, turintys aromatinių savybių, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba ant jų, ir naujų maisto produktų (toliau – medžiagos arba produktai), bendra įvertinimo ir leidimų suteikimo procedūra (toliau – bendra procedūra), kuria prisidedama prie laisvo maisto produktų judėjimo Sąjungoje ir aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugos bei aukšto lygio vartotojų apsaugos, įskaitant vartotojų interesų apsaugą. Šis reglamentas netaikomas kvapiosioms rūkymo medžiagoms, kurioms taikomas 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje.

„1. Šiame reglamente nustatoma maisto priedų, maisto fermentų, maisto kvapiųjų medžiagų, maisto kvapiųjų medžiagų žaliavų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba ant jų, ir naujų maisto produktų (toliau – medžiagos arba produktai) vertinimo ir leidimų suteikimo procedūra (toliau – bendra procedūra), kuria prisidedama prie laisvo maisto produktų judėjimo Sąjungoje ir aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos.

2. Bendra procedūra nustatomos procedūrinės priemonės, taikomos medžiagų ir produktų, kuriuos leidžiama tiekti rinkai Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008, Reglamentą (EB) Nr. 1332/2008, Reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 ir … m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/… dėl naujų maisto produktų (toliau – maisto sektorių teisės aktai), sąrašų atnaujinimui.“

2. Šia procedūra nustatomos procedūrinės priemonės, taikomos medžiagų ir produktų, kuriuos leidžiama tiekti rinkai Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008, Reglamentą (EB) Nr. 1332/2008, Reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 ir … m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/… dėl naujų maisto produktų (toliau – maisto sektorių teisės aktai), sąrašų atnaujinimui.“

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 19 straipsnio 2 ir 3 dalys.

Pakeitimas  117

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

28 straipsnio 3 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1331/2008

1 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 1 ir 2 dalys, 9 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnis

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3) 1 straipsnio 3 dalyje, 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 9 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnyje žodžiai „medžiaga“ ir „medžiagos“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „medžiaga arba produktas“ arba „medžiagos arba produktai“.

3. 1 straipsnio 3 dalyje, 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 9 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnyje žodis „medžiaga“ arba „medžiagos“ keičiamas žodžiais „medžiaga arba produktas“ arba „medžiagos arba produktai“.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 19 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas  118

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

28 straipsnio 7 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1331/2008

7 straipsnio 4, 5, ir 6 dalys

 

Tarybos pozicija

Pakeitimas

7) 7 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

Išbraukta.

"4. Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti kiekvieno maisto produktų, išskyrus naujų maisto produktų, sektoriaus teisės aktų neesminius elementus, susijusios su medžiagos pašalinimu iš Sąjungos sąrašo, tvirtinamos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nurodytą 14 straipsnio 3 dalyje.

 

5. Siekiant užtikrinti veiksmingumą, priemonės, skirtos iš dalies pakeisti kiekvieno maisto produktų, išskyrus naujų maisto produktų, sektoriaus teisės aktų neesminius elementus, inter alia, papildant juos, susijusios su medžiagos įtraukimu į Sąjungos sąrašą, taip pat sąlygų, specifikacijų ar apribojimų, susijusių su medžiagos buvimu Sąjungos sąraše, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu, tvirtinamos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nurodytą 14 straipsnio 4 dalyje.

 

6. Išskyrus naujus maisto produktus ir privalomos skubos tvarką, Komisija gali pasinaudoti 14 straipsnio 5 dalyje nurodyta skubos procedūra dėl medžiagos pašalinimo iš Sąjungos sąrašo ir sąlygų, specifikacijų ar apribojimų, susijusių su medžiagos buvimu Sąjungos sąraše, nustatymo, panaikinimo ar pakeitimo.

 

7. Priemonės, susijusios su produkto, kuriam taikomas Reglamentas dėl naujų maisto produktų, pašalinimu iš Sąjungos sąrašo ar įtraukimu į jį, ir (arba) sąlygų, specifikacijų ar apribojimų, susijusių su tokio produkto buvimu Sąjungos sąraše, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“.

 

Pakeitimas  119

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

29 straipsnio 3 pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Tačiau 26, 27 ir 28 straipsniai taikomi nuo … **. Be to, nukrypstant nuo šio straipsnio antros pastraipos ir Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 16 straipsnio antros pastraipos, paraiškos pagal šį reglamentą gali būti teikiamos nuo … ** dėl leidimo suteikimo maisto produktui, kuriam taikomas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis, jei toks maisto produktas jau yra rinkoje Sąjungoje tuo metu.

Tačiau 26 straipsnis taikomas nuo...**.

 

 

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 20 straipsnis.

(1)

Priimti tekstai, 2009 3 25, T6_TA(2009)0171.

(2)

OL C 224, 2008 8 30, p. 81.

(3)

              OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Siekdama tobulinti ir suderinti Bendrijos teisės aktus „nuo ūkio iki stalo“, Komisija Baltojoje knygoje dėl maisto produktų saugos paskelbė ketinanti išnagrinėti, kaip taikomi teisės aktai dėl naujų maisto produktų ir, atsižvelgdama į išvadas, pateikiamas ataskaitoje apie Reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų taikymą, ir Direktyvą 90/220/EEB, atlikti reikiamus esamų teisės aktų pakeitimus.

Komisijos 2008 m. sausio 14 d. pasiūlymu dėl naujų maisto produktų (COM 2007 (872)) siekiama, atsižvelgiant į minėtus įsipareigojimus, užtikrinti maisto produktų saugą, žmonių sveikatos apsaugą ir maisto produktų vidaus rinkos funkcionavimą. Pasiūlymo tikslas – reglamentuoti naujų maisto produktų ir maisto produktų iš trečiųjų šalių tiekimą rinkai. Be to, jame nustatomos naujų maisto produktų leidimų suteikimo, priežiūros, ženklinimo ir naudojimo taisyklės.

II. Pirmasis svarstymas Europos Parlamente

2009 m. kovo 25 d. bendro sprendimo procedūros pirmojo svarstymo metu Europos Parlamentas priėmė (658 balsų balsavo už, 11 – prieš ir 11 susilaikė) teisėkūros rezoliuciją, kuria iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl naujų maisto produktų.

Pagrindiniai pakeitimai yra šie:

Tikslas. Šiuo reglamentu nustatomos suderintos naujų maisto produktų teikimo Bendrijos rinkai taisyklės, siekiant užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kartu užtikrinant skaidrumą ir veiksmingą vidaus rinkos funkcionavimą ir skatinant diegti naujoves žemės ūkio maisto produktų pramonės srityje.

Taikymo sritis. EP nariai nuomone, maisto produktai, pagaminti iš klonuotų gyvūnų arba jų palikuonių, neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Prieš pradedant taikyti šį reglamentą Komisija turėtų pateikti atitinkamą teisėkūros pasiūlymą dėl maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Minėtasis pasiūlymas pristatomas Europos Parlamentui ir Tarybai. Šis reglamentas taikomas maisto priedams, maisto fermentams, maisto kvapiosioms medžiagoms ir kai kuriems kvapiųjų savybių turintiems maisto komponentams, pagamintiems naujo, iki 1997 m. gegužės 15 d. nenaudoto gamybos proceso, lėmusio didžiulius maisto produkto sudėties ar struktūros pokyčius, metu (pvz., dirbtinai sukurtų nanomedžiagų atvejis). Jei naujas maisto produktas gali turėti poveikį žmogaus organizmui, panašų į vaistų poveikį, Komisija kreipiasi į Europos vaistų agentūrą (EVA), kad ji pateiktų nuomonę, ar šiam produktui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004.

Apibrėžtys. EP nariai pateikė sąvokų „klonuoti gyvūnai“, „klonuotų gyvūnų palikuonys“ ir „dirbtinai sukurta nanomedžiaga“ apibrėžtis. Turint omenyje, kad skiriasi įvairių tarptautinių institucijų paskelbtos nanomedžiagų apibrėžtys ir vyksta nuolatinė technikos ir mokslo raida nanotechnologijų srityje, Komisija, atsižvelgdama į technikos ir mokslo pažangą ir apibrėžtis, dėl kurių buvo vėliau susitarta tarptautiniu lygmeniu, atitinkamai pataiso ir pritaiko minėtąsias apibrėžtis.

Kiti per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai buvo susiję su informacijos apie naujų maisto produktų klasifikavimą rinkimu, reikalavimų neatitinkančių naujų maisto produktų draudimu, naujų maisto produktų įtraukimo į Bendrijos sąrašą sąlygomis, informavimu, stebėsena, ženklinimu, trečiųjų šalių tradiciniais maisto produktais, bandymų nenaudojant gyvūnų ir pažangių bandymų strategijų taikymu, duomenų apsauga ir tikrinimo ir kontrolės priemonėmis.

III. Antrasis svarstymas

Taryba savo poziciją dėl naujų maisto produktų per pirmąjį svarstymą priėmė 2010 m. kovo 15 d.

Taryba sutiko su kai kuriais elementais iš Parlamente vykusio pirmojo svarstymo. Tačiau į pačius svarbiausius pakeitimus Taryba neatsižvelgė tinkamai, ypač turint mintyje klonuotų gyvūnų, naudojamų maistui ir pašarams, klausimą.

Pranešėjas antrojo svarstymo pranešime kuo labiau laikosi Europos Parlamento pozicijos per pirmąjį svarstymą, nes pastaroji buvo patvirtinta labai didele balsų dauguma. Buvo vėl pateikti beveik visi per pirmąjį svarstymą patvirtinti pakeitimai.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nauji maisto produktai (bendra procedūra)

Nuorodos

11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

25.3.2009                     T6-0171/2009

Komisijos pasiūlymas

COM(2007)0872 - C6-0027/2008

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

25.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

25.3.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Kartika Tamara Liotard

27.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

7.4.2010

 

 

 

Priėmimo data

4.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Matthias Groote, Jiří Maštálka, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Pateikimo data

10.5.2010

Atnaujinta: 2010 m. birželio 24 d.Teisinis pranešimas