Procedură : 2011/0260(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0207/2012

Texte depuse :

A7-0207/2012

Dezbateri :

PV 12/09/2012 - 13
CRE 12/09/2012 - 13

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     ***I
PDF 196kWORD 241k
25 iunie 2012
PE 483.670v02-00 A7-0207/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: David Martin

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

(COM(2011)0598 - C7-0305/2012 - 2011/0260(COD)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0598),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0305/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0207/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul          1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a asigura posibilitatea ca partenerii să fie cu ușurință reintroduși în anexa I la regulamentul menționat imediat după ce aceștia au luat măsurile necesare pentru ratificarea respectivelor acorduri și în așteptarea intrării acestora în vigoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei Europene în ceea ce privește reintroducerea țărilor eliminate din anexa I, prin intermediul prezentului regulament. Este deosebit de important ca Comisia Europeană să efectueze consultări adecvate în timpul activității sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. În pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia Europeană ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu,

(5) Pentru a asigura posibilitatea ca partenerii să fie cu ușurință reintroduși în anexa I la regulamentul menționat imediat după ce aceștia au luat măsurile necesare pentru ratificarea respectivelor acorduri și în așteptarea intrării acestora în vigoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește reintroducerea țărilor eliminate din anexa I, prin intermediul prezentului regulament. Este deosebit de important ca Comisia Europeană să efectueze consultări adecvate în timpul activității sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. În pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia Europeană ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze informații și documente complete cu privire la reuniunile sale cu experții naționali în cadrul lucrărilor sale pentru pregătirea și punerea în aplicare a actelor delegate. Comisia ar trebui să invite la aceste reuniuni și experți din partea Parlamentului,

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 2 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la articolul 2a se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 2a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

__________

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1528/2007

Articolul 2 b – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2a intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție din partea Parlamentului European sau a Consiliului în termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât și Consiliul informează Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2a intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție din partea Parlamentului European sau a Consiliului în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât și Consiliul informează Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Justificare

Este necesar să fie prevăzută o perioadă mai lungă pentru negocieri suplimentare în vederea ajungerii la un acord privind acordurile de parteneriat economic cuprinzătoare și pentru a se evita riscul ca țările ACP în care există în continuare nevoi puternice de dezvoltare și niveluri ridicate ale sărăciei să se confrunte cu o reducere semnificativă a accesului lor pe piața UE.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de la Cotonou prevede încheierea de acorduri de parteneriat economic între grupul țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific și UE și statele sale membre. Dispozițiile detaliate care se aplică de la 1 ianuarie 2008 produselor provenite din aceste țări au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, așa-numitul Regulament privind accesul pe piață. Acesta reglementează regimul de import al UE pentru 36 de țări ACP care au parafat acorduri de parteneriat economic în 2007. A fost vorba de o soluție de compromis pentru țările care nu puteau să aplice acordurile respective deoarece ele nu erau încă ratificate. În esență, regulamentul anticipa în mod unilateral accesul fără taxe vamale pe care UE îl oferea în cadrul acordurilor respective de parteneriat economic.

Cu toate acestea, mai multe țări nu au luat măsurile necesare în vederea ratificării acordurilor de parteneriat economic și nici nu au încheiat negocieri regionale cuprinzătoare. Prin urmare, Comisia Europeană propune ca țările care nu au semnat sau nu au ratificat un acord de parteneriat economic să fie eliminate din lista țărilor beneficiare începând de la 1 ianuarie 2014.

Cele 17 țări care nu au finalizat procesul de ratificare intră în categorii diferite, iar consecințele practice pentru ele în condițiile prevăzute de propunerea în discuție vor depinde de statutul lor și de acordul final obținut în urma revizuirii sistemului generalizat de preferințe (SGP):

· Burundi, Comore, Haiti, Lesotho, Mozambic, Rwanda, Tanzania, Uganda și Zambia fac parte din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate și, ca atare, vor beneficia în continuare de accesul fără taxe vamale și fără contingente în cadrul regimului EBA („totul în afară de arme”) și, prin urmare, nu vor fi afectate;

· Camerun, Fiji, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya și Swaziland vor reintra în categoria acoperită de sistemul generalizat de preferințe al UE, care prevede tarife mai reduse în comparație cu nivelul taxelor vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate, dar mai puțin avantajoase decât în cadrul accesului fără taxe vamale și fără contingente, ceea ce va duce la creșterea tarifelor la cele mai multe exporturi-cheie;

· Botswana și Namibia, care fac parte din categoria țărilor cu venituri medii superioare, vor reveni conform propunerii privind SGP la nivelul taxelor vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate, așa cum sunt ele aplicate pentru majoritatea țărilor (inclusiv, de exemplu, pentru Statele Unite ale Americii și Japonia).

Comisia Europeană susține că situația actuală nu este compatibilă cu normele OMC și că trebuie să se dea dovadă de corectitudine, atât față de țările care și-au îndeplinit obligațiile și au ratificat acordurile, cât și față de țările în curs de dezvoltare care nu sunt parteneri ACP. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului face parte dintr-o abordare pe două niveluri, care include intensificarea negocierilor în curs pentru încheierea de acorduri de parteneriat economic, vizându-se încheierea de acorduri regionale de sine stătătoare. De fapt, obiectivul principal al propunerii este probabil tocmai acela de a crește presiunea exercitată asupra țărilor respective și, astfel, de a accelera ritmul negocierilor.

Raportorul nu este însă convins de faptul că impunerea unilaterală a unui termen atât de scurt este cea mai bună soluție pentru a se obține rezultatele dorite. De fapt, există motive întemeiate pentru neimplementarea acordurilor la care s-a ajuns în 2007, precum și pentru neîncheierea acordurilor regionale cuprinzătoare. Unele dintre acordurile din 2007 au fost încheiate cu țări individuale, și nu cu regiunile care au continuat negocierile. O decizie de implementare a acordurilor de parteneriat economic de către aceste țări în cadrul unei regiuni ar putea avea însă un impact negativ substanțial asupra procesului de integrare regională. Obiectivele pe care Parlamentul le sprijină și care stau la baza acordurilor de parteneriat economic vizează contribuția acestor acorduri la aprofundarea proceselor de integrare regională, precum și promovarea creșterii economice și a dezvoltării în toate țările și regiunile vizate. Încheierea unor acorduri parțiale ar putea avea efectul contrar.

Procesul aferent acordurilor de parteneriat economic ar trebui să ofere un acces stabil și sporit pe piață pentru exporturile țărilor ACP. Dacă modificarea propusă a dispozițiilor este însă adoptată, anumite țări ACP care au în continuare nevoi puternice de dezvoltare și niveluri ridicate ale sărăciei se vor confrunta în realitate cu o reducere semnificativă a accesului pe piața UE (în unele cazuri nu există nici un regim alternativ la care țările respective să poată recurge, în special dacă propunerea de revizuire a SGP este adoptată). Pentru a lăsa timpul necesar pentru adaptare și pentru a se limita efectele negative posibile, în special în cazul țărilor al căror acces pe piață va fi redus, se impune adaptarea calendarului, astfel încât să existe o perioadă de tranziție între intrarea în vigoare a noului SGP și intrarea în vigoare a regulamentului modificat în discuție.

Negocierile comerciale bilaterale și multilaterale sunt complexe și, adesea, nu pot fi finalizate în termene stabilite în mod rigid. OMC poate înțelege foarte bine această situație, având în vedere impasul actual în care se află Runda de dezvoltare de la Doha. Exercitarea unilaterală de presiuni pentru a finaliza negocierile într-un termen scurt specificat, indiferent de soluționarea sau nu a problemelor legate de dispozițiile controversate, nu este cea mai bună modalitate de a se crea un climat propice pentru încheierea negocierilor, în care să se țină seama de interesele și preocupărilor ambelor părți implicate. Cu toate acestea, este important ca normele OMC să fie respectate, iar regulamentul în discuție a fost într-adevăr prevăzut ca o soluție temporară. Această situație, în care preferințele comerciale sunt menținute pentru țări care nu îndeplinesc criteriile, este nesustenabilă. Calendarul propus nu este însă realist și prevede termene mult prea scurte pentru ca negocierile în curs să poată fi finalizate cu succes. Pentru ca acordurile să fie ratificate înainte de 1 ianuarie 2014, negocierile ar trebui să se încheie cam în luna iunie 2012. Acest lucru este imposibil, având în vedere importanța și sfera problemelor aflate în discuție. Prin urmare, raportorul propune extinderea termenul stabilit, astfel încât modificările să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Propunerea include, de asemenea, amendamente prin care procedurile decizionale sunt aliniate la Tratatul de la Lisabona. Conform propunerilor, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în scopul modificării anexei I pentru a reinclude țările care iau măsurile necesare în vederea ratificării acordurilor de parteneriat economic. Amendamentele propuse de raportor se bazează în mare măsură pe pozițiile adoptate în cadrul regulamentelor orizontale, așa-numitele regulamente omnibus.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (5.6.2012)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

(COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

Raportoare pentru aviz: Gabriele Zimmer

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru dezvoltare regretă faptul că, în pofida progreselor recente înregistrate în cadrul negocierilor, pe care regiunile vizate le continuă cu bună credință, UE a decis unilateral să impună un termen-limită. Principala preocupare a Comisiei pentru dezvoltare este că modificarea propusă a regulamentului riscă să creeze presiuni asupra guvernelor țărilor ACP în cauză pentru a semna și a ratifica acordurile de parteneriat economic respective în termenul specificat, indiferent dacă s-a găsit sau nu o soluție în ceea ce privește dispozițiile controversate.

Comisia pentru dezvoltare insistă că încheierea negocierilor ar trebui să fie determinată de conținut, care ar trebui să țină cont de interesele și preocupările ambelor părți, și nu de calendar. Prin urmare, UE ar trebui să dea dovadă de flexibilitatea necesară în cadrul procesului de negociere, respectând nivelul de dezvoltare diferit al fiecărei țări ACP. Întrucât obiectivul principal este conformitatea cu normele OMC, UE nu ar trebui să forțeze țările ACP să își asume angajamente care le depășesc pe cele impuse prin acordurile OMC.

Comisia pentru dezvoltare ar dori să sublinieze că, dacă propunerea Comisiei este acceptată, o serie de țări ACP și-ar putea pierde accesul fără taxe și fără contingente tarifare la piața UE, fapt care ar putea cauza prejudicii exportatorilor recunoscuți. În plus, exercitarea de presiuni asupra țărilor pentru a semna un acord comercial ce conține anumite dispoziții inacceptabile nu numai că limitează marja de manevră pentru elaborarea politicilor economice la nivel intern, dar ar putea și să prejudicieze sectoarele economice emergente ale acestor țări. Acest fapt contravine și obiectivului coerenței politicii de dezvoltare prevăzut la articolul 208 din TFUE și ar fi în detrimentul relațiilor UE cu țările în cauză.

Această decizie ar putea avea și o altă consecință, și anume redirecționarea investițiilor din țările ACP care nu au un acces integral pe piața UE către țările care au un acces integral, fapt care contravine eforturilor actuale de integrare regională. Prin urmare, UE ar trebui să mențină Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să propună respingerea propunerii Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

Referințe

COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

12.10.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

DEVE

12.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Gabriele Zimmer

11.10.2011

Examinare în comisie

23.4.2012

 

 

 

Data adoptării

4.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

8

4

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marisa Matias


PROCEDURĂ ()

Titlu

Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

Referințe

COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Data prezentării la PE

30.9.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

12.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

DEVE

12.10.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

David Martin

11.10.2011

 

 

 

Examinare în comisie

25.1.2012

25.4.2012

 

 

Data adoptării

21.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaș, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Marielle Gallo

Data depunerii

25.6.2012

Ultima actualizare: 31 august 2012Notă juridică