Postup : 2008/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0032/2012

Predkladané texty :

A7-0032/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Hlasovanie :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0042

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 167kWORD 104k
8. februára 2012
PE 480.559v02-00 A7-0032/2012

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii

(18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Czesław Adam Siekierski

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii

(18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dánskym parlamentom, Francúzskym senátom, Švédskym parlamentom a Snemovňou lordov Spojeného kráľovstva, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 2011(1) a 8. decembra 2011(2),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 27. januára 2011(3),

–   so zreteľom na svoje stanovisko z 26. marca 2009(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (COM(2009)0665) – súhrnný zoznam(5),

–   so zreteľom na zmenené a doplnené návrhy Komisie (COM(2010)0486COM(2011)0634),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0032/2012),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 49.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)

Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 44.

(4)

Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 258.

(5)

Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca navrhuje, aby Parlament prijal pozíciu Rady v prvom čítaní prijatú 23. januára 2012 bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vzhľadom na naliehavú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že Rada tento návrh dva roky blokovala, sa spravodajca nazdáva, že akékoľvek prieťahy spojené s predkladaním pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a následne aj s možným zdĺhavým postupom druhého čítania by spôsobili dlhšie utrpenie najodkázanejších občanov EÚ, ktorí by inak program distribúcie potravín už mohli využívať.

Navyše treba zohľadniť skutočnosť, že zmenený a doplnený návrh Komisie z 3. októbra 2011 a predmetná pozícia Rady prevzali všetky podstatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom v prvom čítaní. Konkrétne:

– zachováva sa úplné financovanie programu zo stany Únie. Do budúcnosti sa zachováva súčasná 100 % miera financovania z EÚ, ale v záujme zabezpečenia jej rozpočtovej stability je pre finančný príspevok Únie stanovený ročný strop vo výške 500 miliónov EUR;

– v zásade boli prijaté ďalšie podstatné zmeny navrhované EP, konkrétne: pojem potravín pochádzajúcich z Únie; stanovenie povinnosti pre distribučné strediská jasne uvádzať účasť Únie v programe; nákup potravinových výrobkov v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže; spätná úhrada nákladov na skladovanie, ktoré vznikli charitatívnym organizáciám.

Súhrnný prehľad súvislostí

Pôvodný návrh Komisie bol prijatý 17. septembra 2008. Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 26. marca 2009 (v rámci konzultačného postupu platného v tom čase) na základe správy poslanca Siekierského, ktorá obsahovala 20 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Komisia následne prevzala v prvom zmenenom a doplnenom návrhu dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ako napríklad úplné financovanie z prostriedkov EÚ.

Avšak návrh zostal v dôsledku blokujúcej menšiny dva roky zablokovaný v Rade. Komisia preto prijala 3. októbra 2011 v rámci riadneho legislatívneho postupu svoj druhý zmenený a doplnený návrh, ktorý je teraz predmetom rokovania.

Pozícia Rady v prvom čítaní

Rada túto vec znova prerokovala 14. novembra 2011 a skonštatovala neprítomnosť blokujúcej menšiny. Na zasadnutí osobitného výboru pre poľnohospodárstvo (SCA) 12. decembra 2011 sa Rada dohodla na kompromisnej pozícii s týmito hlavnými bodmi:

– súčasný program by sa mal naďalej uplatňovať iba v rokoch 2012 a 2013 a po dokončení ročného plánu na rok 2013 by mal postupne zaniknúť;

– spätná pôsobnosť: nariadenie by sa malo uplatňovať už od 1. januára 2012 až do ukončenia ročného plánu na rok 2013;

– výnimočne by sa nemalo uskutočniť zosúladenie s Lisabonskou zmluvou (t. j. nebudú sa uplatňovať články 290 a 291 ZFEÚ o delegovaných a vykonávajúcich aktoch);

– dodatočný právny základ o sociálnej súdržnosti (článok 175 ods. 3 ZFEÚ), ktorý Komisia vsunula do svojho zmeneného a doplneného návrhu, by sa mal vypustiť.

Tento kompromis bol potvrdený tým, že Rada formálne prijala svoju pozíciu v prvom čítaní 23. januára 2012. Prijatá pozícia Rady v plnej miere odráža vyššie uvedený kompromis Rady z 12. decembra 2011.

Konečné návrhy

Spravodajca by rád zdôraznil, že Parlament nemá vzhľadom na mimoriadne naliehavú situáciu, ktorá vznikla dvojročným blokovaním návrhu v Rade, žiadny priestor na rozsiahle rokovanie, ktorého cieľom by bolo zmeniť pozíciu Rady. Treba tiež pripomenúť, že Európsky parlament vo svojom uznesení zo 7. júla 2011 vyzval Komisiu a Radu, aby na „zostávajúce roky súčasného viacročného finančného rámca vypracovali dočasné riešenie, ktorým by sa zabránilo náhlemu zníženiu potravinovej pomoci v dôsledku zníženia financovania z 500 miliónov EUR na 113 miliónov EUR, a zabezpečili, aby ľudia závislí od potravinovej pomoci netrpeli potravinovou núdzou“.

V trialógu zorganizovanom 6. decembra 2011 rokovací tím Európskeho parlamentu vo svojej väčšine uznal, že na základe vysvetlení, ktoré poskytli zástupcovia predsedníctva a Komisie k tomu, že v tejto osobitne ťažkej situácii neexistuje lepšie riešenie, bol nútený pristúpiť na kompromis Rady ako jediný prostriedok na dosiahnutie dočasného riešenia na zostávajúce roky súčasného VFR.

V súvislosti s týmito argumentmi, ktoré podporila väčšina poslancov na mimoriadnej schôdzi výboru AGRI 12. decembra 2011, spravodajca navrhuje, aby pozícia Rady bola prijatá bezo zmien a doplnení, a mohla byť teda konečne prijatá vo svojej súčasnej podobe na plenárnom zasadnutí EP (ako tzv. včasná dohoda v druhom čítaní).


POSTUP

Názov

Distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve (zmena a doplnenie nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

Referenčné čísla

18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.3.2009                     T6-0188/2009

Text predložený Komisiou

COM(2008)0563 - C6-0353/2008

Zmenený návrh Komisie

COM(2010)0486

Dátum oznámenia prijatia pozície Rady v prvom čítaní v pléne

2.2.2012

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

2.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

6.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Emilio Menéndez del Valle

Dátum predloženia

8.2.2012

Posledná úprava: 9. februára 2012Právne oznámenie